Právní prostor

Usnesení - Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14.03.2013

ze dne 14. března 2013


USNESENÍ
Nejvyššího soudu
ze dne 14. 3. 2013
Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14.03.2013


sp. zn./č. j.:
11 Tdo 1121/2012-34

Související legislativa ČR:
§ 265l odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb.Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 14. března 2013 o dovolání, které podal obviněný A. Š. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. 4. 2012, sp. zn. 2 To 42/2012, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci pod sp. zn. 28 T 8/2011, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. řádu z důvodů uvedených v § 67 písm. a), c) tr. řádu se obviněný A. Š. bere do vazby.


Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 6. 12. 2011, sp. zn. 28 T 8/2011, byl obviněný A. Š. uznán vinným ze spáchání zločinu podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. zákoníku, ve znění zákona č. 40/2009 Sb., a za tuto trestnou činnost byl odsouzen podle § 209 odst. 5 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku za tento a sbíhající se zločin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku, jímž byl uznán vinným rozsudkem Okresního soudu ve Zlíně ze dne 4. 4. 2011, č. j. 31 T 145/2010-265, k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 6 (šesti) let nepodmíněně a podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku pro výkon uloženého trestu odnětí svobody byl zařazen do věznice s ostrahou.

Současně byl zrušen výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu ve Zlíně ze dne 4. 4. 2011, č. j. 31 T 145/2010-265, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 228 odst. 1 byl obviněný zavázán povinností nahradit poškozeným

- L. G. škodu ve výši 170.000,-Kč,

- J. S. škodu ve výši 300.000,-Kč.

Podle § 229 odst. 1 tr. řádu byli poškození J. O. a B.Š. odkázáni s nárokem na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Odvolání obviněného Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 17. 4. 2012, sp. zn. 2 To 42/2012, podle § 256 tr. řádu jako nedůvodné zamítl. Obviněný vykonává trest odnětí svobody ve věznici v H.

Nejvyšší soud České republiky usnesením ze dne 14. 3. 2013, sp. zn. 11 Tdo 1121/2012, podle § 265k odst. 1 tr. řádu zrušil bod 6. výroku o vině usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. 4. 2012, sp. zn. 2 To 42/2012 a bod 6. výroku o vině rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 6. 12. 2011, sp. zn. 28 T 8/2011 a celý výrok o trestu u obou výše uvedených rozhodnutí, a podle § 265k odst. 2 tr. řádu zrušil také další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. řádu přikázal Krajskému soudu v Ostravě pobočka v Olomouci, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odsuzující rozsudek, na jehož pokladě obviněný vykonává trest odnětí svobody, není z tohoto důvodu pravomocný a další výkon trestu odnětí svobody je nepřípustný. Podle § 265l odst. 4 tr. řádu vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Ustanovení o vazebním zasedání (§ 73d až 73g tr. řádu) se v tomto případě neužijí.

Protože Nejvyšší soud zrušil k dovolání obviněného výrok o trestu, který mu byl uložen rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 6. 12. 2011, sp. zn. 28 T 8/2011, rozhodl současně o vazbě obviněného. Shledal přitom, že i v tomto stadiu řízení trvají důvody vazby podle § 67 písm. a), c) tr. řádu, protože obviněnému hrozí uložení poměrně vysokého trestu odnětí svobody a je též dána důvodná obava, že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán. Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že byly spáchány skutky, pro které bylo zahájeno trestní stíhání a které mají všechny znaky trestných činů, a dále jsou zřejmé důvody podezření, že obviněný tyto trestné činy spáchal. Se zřetelem na povahu a závažnost trestné činnosti, pro niž je obviněný stíhán, nelze v době rozhodování dosáhnout účelu vazby jiným opatřením, Nejvyšší soud proto rozhodl, že se obviněný podle § 265l odst. 4 tr. řádu bere do vazby z důvodu uvedeného v § 67 písm. a), c) tr. řádu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.
Odůvodnění:
Název
Usnesení - Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14.03.2013
Zdroj
Nejvyšší soud
Ze dne
14. března 2013
Spisová značka/číslo jednací
čj. 11 Tdo 1121/2012-34, sp. zn. 11 Tdo 1121/2012
Město
Brno
Ročník
2013
Soud
Nejvyšší soud
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP