Právní prostor

86/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.

znění účinné od 1. dubna 2019


86/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí
ze dne 20. března 2019,
kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. d) a k provedení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb., se mění takto:


1. V § 1 písm. a) se slova "soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud" nahrazují slovy "porost dřevin, v němž se jejich nadzemní části vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, a" a slovo "souboru" se nahrazuje slovem "porostu".


2. V § 1 písm. c) se slova "plantážích dřevin 3)" nahrazují slovy "porostech energetických dřevin nebo vánočních stromků".


Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.


3. V § 2 odst. 1 se slova ", které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu," zrušují a slova "zásahy vyvolávající poškozování nebo ničení dřevin" se nahrazují slovy "takové poškozování nebo ničení dřevin".


4. V § 2 odst. 2 se slova "anebo pokud je prováděn v souladu s plánem péče o zvláště chráněné území" nahrazují slovy ", v rámci péče o zvláště chráněné území prováděné v souladu s plánem péče nebo zásadami péče anebo v rámci péče o evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast prováděné v souladu se souhrnem doporučených opatření".


5. V § 3 úvodní části ustanovení se za slova "[§ 3 odst. 1 písm. b) zákona]" vkládají slova ", náhradní výsadby (§ 9 odst. 1 zákona)".


6. V § 3 písmena c) a d) včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí:
"c) pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území 6) evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

------------------------------------------------------------------
6) § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.".


7. V nadpise pod označením § 4 se za slova "povolení kácení dřevin" vkládají slova "a o závazné stanovisko ke kácení dřevin".


8. V § 4 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova "(§ 8 odst. 1 zákona)" vkládají slova "a žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin (§ 8 odst. 6 zákona)".


9. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova "; to neplatí pro žádost o povolení kácení dřevin nebo o závazné stanovisko ke kácení dřevin v souvislosti se záměrem, pro který je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění,".


10. V § 4 odst. 2 písm. b) se slovo "žadatelem" nahrazuje slovem "oznamovatelem", za slovy "vodních toků 4)" se slovo "a" nahrazuje čárkou a na konci textu písmene b) se doplňují slova ", v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení a při kácení dřevin na stavbě dráhy".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019.

Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
Název
86/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.
Autor
Ministerstvo životního prostředí
Zdroj
Sbírka zákonů
Datum vydání
27. března 2019
Účinný od
1. dubna 2019
Účinný do
bez ukončení
Ročník
2019
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP