Právní prostor

87/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody

znění účinné od 1. ledna 2020


87/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. března 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobodyVláda nařizuje podle § 33 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody, se mění takto:


1. V § 3 odstavec 1 zní:

"(1) Časová složka odměny při stanovené týdenní pracovní době podle zákoníku práce činí za kalendářní měsíc
a) v I. skupině částku ve výši 50 % minimální mzdy za měsíc,
b) ve II. skupině částku ve výši 70 % minimální mzdy za měsíc,
c) ve III. skupině částku ve výši 95 % minimální mzdy za měsíc a
d) ve IV. skupině částku ve výši 120 % minimální mzdy za měsíc.".


2. V § 4 odstavec 2 zní:

"(2) Při 100 % plnění normy spotřeby práce činí úkolová složka odměny za hodinu
a) v I. skupině částku určenou podílem 50 % minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle odstavce 3,
b) ve II. skupině částku určenou podílem 70 % minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle odstavce 3,
c) ve III. skupině částku určenou podílem 95 % minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle odstavce 3 a
d) ve IV. skupině částku určenou podílem 120 % minimální mzdy za měsíc a koeficientu podle odstavce 3.".


3. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Hodnota koeficientu určujícího průměrný počet hodin připadajících na 1 měsíc v průměrném roce činí
a) 173,92 pro jednosměnný provoz,
b) 168,485 pro dvousměnný provoz a
c) 163,05 pro třísměnný a nepřetržitý provoz.".


Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr spravedlnosti:
JUDr. Kněžínek, Ph.D., v. r.
Čl. I Čl. II - Účinnost
Název
87/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
Autor
Vláda
Zdroj
Sbírka zákonů
Datum vydání
29. března 2019
Účinný od
1. ledna 2020
Účinný do
bez ukončení
Ročník
2019
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP