Právní prostor

Konsolidované znění - 20180101 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Text s významem pro EHP)

znění platné od 1. ledna 2018


B
SMĚRNICE
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
2014/24/EU
ze dne 26. února 2014
o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES
(Text s významem pro EHP)
(Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65)
"konsolidované znění"Ve znění:


M1
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2170 ze dne 24. listopadu 2015
(č. L 307, strana 5, 25.11.2015 v Úředním věstníku)


M2
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2365 ze dne 18. prosince 2017
(č. L 337, strana 19, 19.12.2017 v Úředním věstníku)


B


SMĚRNICE
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
2014/24/EU
ze dne 26. února 2014
o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES

(Text s významem pro EHP)


HLAVA I

Oblast působnosti, definice a obecné zásady


KAPITOLA I

Oblast působnosti a definice


Oddíl 1

Předmět a definice


Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1. Tato směrnice stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek a organizování soutěží o návrh veřejnými zadavateli, jejichž odhadovaná hodnota dosahuje alespoň finančních limitů stanovených v článku 4.

2. Zadáváním veřejných zakázek ve smyslu této směrnice je pořízení prostřednictvím veřejné zakázky stavebních prací, dodávek nebo služeb jedním či více veřejnými zadavateli od hospodářských subjektů vybraných těmito veřejnými zadavateli bez ohledu na to, zda tyto stavební práce, dodávky nebo služby mají sloužit veřejnému účelu, či nikoli.

3. Na tuto směrnici se vztahuje článek 346 Smlouvy o fungování EU.

4. Touto směrnicí není dotčena možnost členských států stanovit v souladu s právem Unie, co považují za služby obecného hospodářského zájmu, jakým způsobem by tyto služby měly být organizovány a financovány, v souladu s pravidly pro státní podpory, a jakým zvláštním povinnostem by měly podléhat. Touto směrnicí rovněž není dotčeno rozhodnutí veřejných orgánů, zda, jak a do jaké míry chtějí samy vykonávat veřejné funkce podle článku 14 Smlouvy o fungování EU a Protokolu č. 26.

5. Touto směrnicí není dotčen způsob, jakým členské státy organizují své systémy sociálního zabezpečení.

6. Dohody, rozhodnutí či jiné právní nástroje, které upravují rozdělení pravomocí a odpovědnosti za výkon veřejných úkolů mezi veřejnými zadavateli nebo skupinami veřejných zadavatelů a které nestanoví odměnu za smluvní plnění, se považují za věc vnitřní organizace dotčeného členského státu, a tudíž nejsou touto směrnicí žádným způsobem dotčeny.


Článek 2

Definice

1. Pro účely této směrnice se použijí následující definice:

1) "veřejnými zadavateli" se rozumí stát, regionální nebo místní orgány, veřejnoprávní subjekty, sdružení tvořená jedním nebo více takovými orgány či jedním nebo více veřejnoprávními subjekty;

2) "ústředními orgány státní správy" se rozumějí veřejní zadavatelé uvedení na seznamu v příloze I, a pokud dojde k úpravám nebo změnám na vnitrostátní úrovni, též jejich nástupnické subjekty;

3) "veřejnými zadavateli na nižší úrovni" se rozumějí všichni veřejní zadavatelé, kteří nejsou ústředními orgány státní správy;

4) "veřejnoprávními subjekty" se rozumějí subjekty se všemi těmito vlastnostmi:
a) jsou založeny za zvláštním účelem spočívajícím v uspokojování potřeb obecného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu;
b) mají právní subjektivitu a
c) jsou financovány převážně státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty; nebo podléhají řídicímu dohledu těchto orgánů nebo subjektů; nebo je v jejich správním, řídícím nebo dozorčím orgánu více než polovina členů jmenována státem, regionálními nebo místními orgány nebo jinými veřejnoprávními subjekty;

5) "veřejnými zakázkami" nebo "smlouvami na veřejné zakázky" se rozumějí úplatné smlouvy uzavřené písemnou formou mezi jedním nebo více hospodářskými subjekty a jedním nebo více veřejnými zadavateli, jejichž předmětem je provedení stavebních prací, dodání výrobků nebo poskytnutí služeb;

6) "veřejnými zakázkami na stavební práce" se rozumějí veřejné zakázky, jejichž předmětem je jedno z následujících plnění:
a) provedení, nebo projekt i provedení stavebních prací vztahujících se k některé z činností uvedených v příloze II;
b) zhotovení, nebo projekt i zhotovení stavby;
c) realizace stavby jakýmkoli způsobem, který odpovídá požadavkům stanoveným veřejným zadavatelem, jenž má rozhodující vliv na druh nebo projekt stavby;

7) "stavbou" se rozumí výsledek souboru pozemních nebo inženýrských stavebních prací, který je sám o sobě dostatečný k plnění hospodářské nebo technické funkce;

8) "veřejnými zakázkami na dodávky" se rozumějí veřejné zakázky, jejichž předmětem je koupě výrobků, leasing výrobků nebo jejich nájem, s možností následné koupě nebo bez ní. Veřejná zakázka na dodávky může jako vedlejší předmět zahrnovat umístění stavby a instalační práce;

9) "veřejnými zakázkami na služby" se rozumějí veřejné zakázky, jejichž předmětem je poskytování jiných služeb než služeb uvedených v bodě 6;

10) "hospodářským subjektem" se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo veřejný subjekt nebo skupina těchto osob nebo subjektů, včetně dočasných sdružení podniků, které na trhu nabízejí provedení stavebních prací nebo stavby, dodání výrobků nebo poskytování služeb;

11) "uchazečem" se rozumí hospodářský subjekt, který podal nabídku;

12) "zájemcem" se rozumí hospodářský subjekt, který se uchází o výzvu nebo byl vyzván k účasti v užším řízení, jednacím řízení, jednacím řízení bez uveřejnění, v soutěžním dialogu nebo v inovačním partnerství;

13) "zadávací dokumentací" se rozumějí všechny dokumenty vypracované veřejným zadavatelem nebo na něž veřejný zadavatel odkazuje, aby popsal či určil prvky veřejné zakázky nebo řízení, mezi něž patří oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžné oznámení, pokud je použito jako výzva k účasti v soutěži, technické specifikace, popisná dokumentace, navrhované smluvní podmínky, formát dokumentů předkládaných zájemci a uchazeči, informace o obecných povinnostech a jakékoli další dokumenty;

14) "centralizovanými nákupními činnostmi" se rozumějí činnosti realizované pravidelně v jedné z následujících forem:
a) pořizování dodávek nebo služeb určených pro veřejné zadavatele;
b) zadávání veřejných zakázek nebo uzavírání rámcových dohod na stavební práce, dodávky nebo služby určené pro veřejné zadavatele;

15) "pomocnými nákupními činnostmi" se rozumějí činnosti sestávající z poskytování podpory nákupním činnostem, zejména v těchto podobách:
a) technická infrastruktura, která umožní veřejným zadavatelům zadávat veřejné zakázky nebo uzavírat rámcové dohody na stavební práce, dodávky nebo služby;
b) poradenství při realizaci nebo přípravě zadávacích řízení;
c) příprava a vedení zadávacích řízení jménem a na účet příslušného veřejného zadavatele;

16) "centrálním zadavatelem" se rozumí veřejný zadavatel, který provádí centralizované nákupní činnosti a případně i pomocné nákupní činnosti;

17) "poskytovatelem služeb v oblasti zadávání zakázek" se rozumí veřejný nebo soukromý subjekt, který na trhu nabízí pomocné nákupní činnosti;

18) výrazem "písemný" nebo "písemně" se rozumí jakýkoli soubor slov nebo čísel, který může být čten, reprodukován a dále sdělován, včetně informací, které jsou přenášeny a ukládány elektronickými prostředky;

19) "elektronickým prostředkem" se rozumí elektronické zařízení pro zpracování (včetně digitální komprese) a ukládání dat zaslaných, přenesených a přijatých telefonicky nebo telegraficky, rádiově, optickými prostředky nebo jinými elektromagnetickými prostředky;

20) "životním cyklem" se rozumějí všechny po sobě jdoucí nebo provázané fáze, zahrnující výzkum a vývoj, pokud mají být provedeny, výrobu, obchod a jeho podmínky, přepravu, užívání a údržbu, po celou dobu existence výrobku nebo stavby nebo poskytování služby, od získání surovin nebo vytvoření zdrojů po odstranění, likvidaci a ukončení služby nebo používání;

21) "soutěží o návrh" se rozumí řízení, které veřejnému zadavateli umožňuje pořídit plán nebo projekt vybraný porotou v soutěži s udílením cen nebo bez něj, zvláště v oblasti územního plánování, architektury, stavebního inženýrství či zpracování dat;

22) "inovacemi" se rozumí uplatňování nových nebo výrazně zdokonalených výrobků, služeb nebo postupů, včetně výrobních, stavebních či konstrukčních postupů, nového způsobu uvádění na trh nebo nové organizační metody obchodních postupů, organizace pracovního prostředí nebo vnějších vztahů mimo jiné s cílem přispět k nalezení odpovědí na společenské výzvy nebo podpořit strategii Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění;

23) "štítkem" se rozumí jakýkoli dokument, osvědčení nebo potvrzení dokládající, že dané stavební práce, výrobky, služba, proces či postup splňují určité požadavky;

24) "požadavky na označení štítkem" se rozumí požadavky, které musí splňovat dané stavební práce, výrobky, služba, proces či postup, aby získaly příslušný štítek.

2. Pro účely tohoto článku se regionálními orgány rozumí orgány, jejichž demonstrativní výčet je uveden v rámci úrovně NUTS 1 a 2 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 1), zatímco "místní orgány" zahrnují všechny orgány správních jednotek úrovně NUTS 3 a menších správních jednotek podle nařízení (ES) č. 1059/2003.


Článek 3

Smíšené zakázky

1. Odstavec 2 se použije na smíšené zakázky, které z hlediska svého předmětu v sobě zahrnují různé druhy veřejných zakázek, přičemž na všechny se vztahuje tato směrnice.

Odstavce 3 až 5 se použijí na smíšené zakázky, které z hlediska svého předmětu v sobě zahrnují veřejnou zakázku, na niž se vztahuje tato směrnice, a zakázku, na níž se vztahuje jiný právní režim.

2. Veřejné zakázky, které z hlediska svého předmětu v sobě zahrnují dva nebo více druhů veřejných zakázek (na stavební práce, služby nebo dodávky), se zadávají v souladu s ustanoveními platnými pro ten druh veřejné zakázky, který charakterizuje hlavní předmět dotčené veřejné zakázky.

V případě smíšených zakázek obsahujících zčásti služby ve smyslu hlavy III kapitoly I a zčásti další služby nebo v případě smíšených zakázek obsahujících zčásti služby a zčásti dodávky se hlavní předmět určí podle toho, která z příslušných služeb nebo dodávek má nejvyšší odhadovanou hodnotu.

3. Pokud jsou jednotlivé části určité zakázky objektivně oddělitelné, použije se odstavec 4. Pokud jsou různé části určité zakázky objektivně neoddělitelné, použije se odstavec 6.

Pokud se na část určité zakázky vztahuje článek 346 Smlouvy o fungování EU nebo směrnice 2009/81/ES, použije se článek 16 této směrnice.

4. V případě smíšených zakázek, které z hlediska svého předmětu v sobě zahrnují veřejnou zakázku, na niž se vztahuje tato směrnice, i zakázku, na niž se tato směrnice nevztahuje, mohou veřejní zadavatelé zvolit zadání samostatných smíšených zakázek na oddělené části nebo zadání jediné veřejné zakázky. Pokud veřejní zadavatelé zvolí zadání samostatných smíšených zakázek na oddělené části, rozhodnutí o tom, který právní režim se použije na danou jednotlivou samostatnou zakázku, se přijímají na základě vlastností dotčené oddělené části.

Pokud veřejní zadavatelé zvolí zadání jediné zakázky, použije se tato směrnice na vzniklou smíšenou zakázku bez ohledu na hodnotu částí, které by jinak podléhaly odlišnému právnímu režimu a bez ohledu na to, kterému právnímu režimu by tyto části jinak podléhaly, ledaže je v článku 16 stanoveno jinak.

V případě smíšených zakázek, které obsahují prvky zakázek na dodávky, stavební práce a služby a koncesních smluv, musí být smíšená zakázka zadána v souladu s touto směrnicí, pokud se odhadovaná hodnota části zakázky, která je veřejnou zakázkou, na niž se vztahuje tato směrnice, vypočtená v souladu s článkem 5, rovná příslušnému finančnímu limitu stanovenému v článku 4 nebo jej převyšuje.

5. V případě zakázek, které z hlediska svého předmětu v sobě zahrnují jak veřejnou zakázku, na niž se vztahuje tato směrnice, tak i zakázku na výkon činnosti, na niž se vztahuje směrnice 2014/25/EU, se příslušná pravidla určí bez ohledu na odstavec 4 tohoto článku podle článků 5 a 6 směrnice 2014/25/EU.

6. Pokud jsou jednotlivé části určité zakázky objektivně neoddělitelné, rozhodne se o příslušném právním režimu na základě hlavního předmětu dané zakázky.


Oddíl 2

Finanční limity


Článek 41

Finanční limity

Tato směrnice se vztahuje na veřejné zakázky, jejichž odhadovaná hodnota bez daně z přidané hodnoty (DPH) se rovná těmto finančním limitům nebo je vyšší:
a) ⇒M2 5 548 000 EUR ⇐ u veřejných zakázek na stavební práce;
b) ⇒M2 144 000 EUR ⇐ u veřejných zakázek na dodávky a služby zadávaných ústředními orgány státní správy a u soutěží o návrh pořádaných takovými orgány; pokud jsou veřejné zakázky na dodávky zadávány veřejnými zadavateli, kteří působí v oblasti obrany, platí tento finanční limit pouze pro veřejné zakázky týkající se výrobků uvedených v příloze III;
c) ⇒M2 221 000 EUR ⇐ u veřejných zakázek na dodávky a služby zadávaných veřejnými zadavateli na nižší úrovni a u soutěží o návrh pořádaných takovými zadavateli; tento finanční limit se vztahuje i na veřejné zakázky na dodávky zadávané ústředními orgány státní správy, které působí v oblasti obrany, pokud tyto veřejné zakázky zahrnují výrobky neuvedené v příloze III;
d) 750 000 EUR u veřejných zakázek na sociální a jiné zvláštní služby uvedené v příloze XIV.


Článek 5

Metody výpočtu odhadované hodnoty veřejných zakázek

1. Výpočet odhadované hodnoty veřejné zakázky je založen na celkové splatné částce bez DPH, odhadnuté veřejným zadavatelem, která zahrnuje případná jakoukoliv formu případných opcí a případná prodloužení smluv na veřejné zakázky výslovně uvedená v zadávací dokumentaci.

Pokud veřejný zadavatel poskytuje zájemcům či uchazečům ceny nebo platby, zahrne je do výpočtu odhadované hodnoty veřejné zakázky.

2. Jestliže je veřejný zadavatel rozčleněn do několika samostatných provozních jednotek, vezme se v úvahu celková odhadovaná hodnota za všechny jednotlivé provozní jednotky.

Bez ohledu na první pododstavec, pokud samostatná provozní jednotka samostatně odpovídá za své vlastní veřejné zakázky nebo určité jejich kategorie, lze odhadované hodnoty stanovovat na úrovni dotčené jednotky.

3. Výběr metody použité pro výpočet odhadované hodnoty veřejné zakázky nesmí být proveden s úmyslem vyloučit ji z oblasti působnosti této směrnice. Veřejná zakázka nesmí být rozdělena tak, aby to vedlo k jejímu vyloučení z oblasti působnosti této směrnice, pokud to není odůvodněno objektivními důvody.

4. Tento odhad hodnoty veřejné zakázky se musí vztahovat k okamžiku, kdy je odesílána výzva k účasti v soutěži, nebo v případech, kdy se taková výzva nepoužije, v okamžiku, kdy veřejný zadavatel zahájí zadávací řízení, a to například kontaktováním hospodářských subjektů ve věci zadání veřejné zakázky.

5. U rámcových dohod a dynamických nákupních systémů se v úvahu vezme nejvyšší odhadovaná hodnota bez DPH všech veřejných zakázek zamýšlených pro celou dobu platnosti rámcové dohody nebo použitelnosti dynamického nákupního systému.

6. V případě inovačních partnerství se v úvahu vezme nejvyšší odhadovaná hodnota bez DPH výzkumných a vývojových činností, které proběhnou ve všech fázích zamýšleného partnerství, jakož i dodávek, služeb či stavebních prací, které mají být vyvinuty a pořízeny v rámci zamýšleného partnerství.

7. U veřejných zakázek na stavební práce se pro výpočet odhadované hodnoty vezme v úvahu hodnota stavebních prací, jakož i celková odhadovaná hodnota dodávek a služeb, které veřejný zadavatel dává zhotoviteli k dispozici, za předpokladu, že jsou nezbytné pro výkon stavebních prací.

8. Může-li zamýšlená stavba nebo zamýšlené poskytnutí služeb vést k zadání veřejných zakázek na jejich jednotlivé části, vezme se v úvahu celková odhadovaná hodnota všech těchto částí.

Je-li souhrnná hodnota částí rovná finančnímu limitu stanovenému v článku 4 nebo je vyšší, použije se tato směrnice na zadání veřejné zakázky na každou z těchto částí.

9. Může-li záměr na pořízení podobných dodávek vést k zadání veřejných zakázek na jednotlivé části, vezme se pro účely čl. 4 písm. b) a c) v úvahu celková odhadovaná hodnota všech těchto částí.

Je-li souhrnná hodnota částí rovná finančnímu limitu stanovenému v článku 4 nebo je vyšší, použije se tato směrnice na zadání veřejné zakázky na každou z těchto částí.

10. Bez ohledu na odstavce 8 a 9 mohou veřejní zadavatelé zadat veřejné zakázky na jednotlivé části bez ohledu na postupy stanovené v této směrnici, je-li odhadovaná hodnota dotčené části bez DPH nižší než 80 000 EUR v případě dodávek či služeb nebo než 1 milion EUR v případě stavebních prací. Souhrnná hodnota částí zadaných bez ohledu na tuto směrnici však nesmí překročit 20 % souhrnné hodnoty všech částí, do nichž byly zamýšlené stavební práce, zamýšlené pořízení podobných dodávek nebo zamýšlené poskytnutí služeb rozděleny.

11. V případě veřejných zakázek na dodávky nebo služby, které jsou pravidelné povahy nebo které mají být obnovovány během daného období, se odhadovaná hodnota veřejné zakázky vypočte na základě:
a) buď celkové skutečné hodnoty po sobě jdoucích veřejných zakázek stejného druhu zadaných během předchozích dvanácti měsíců nebo předchozího rozpočtového období, pokud možno upravené o předpokládané změny v množství nebo hodnotě během dvanácti měsíců následujících po první veřejné zakázce;
b) nebo celkové odhadované hodnoty po sobě jdoucích veřejných zakázek zadaných během dvanácti měsíců následujících po první dodávce nebo během rozpočtového období, je-li delší než dvanáct měsíců.

12. Pro veřejné zakázky na dodávky, jejichž předmětem je leasing, nájem, pronájem nebo koupě výrobků na splátky, se za základ pro výpočet odhadované hodnoty veřejné zakázky vezme tato hodnota:
a) v případě veřejných zakázek na dobu určitou, je-li tato doba rovna dvanácti měsícům nebo kratší, celková odhadovaná hodnota za dobu trvání veřejné zakázky, nebo je-li doba trvání veřejné zakázky delší než dvanáct měsíců, celková hodnota včetně odhadované zůstatkové hodnoty;
b) v případě veřejných zakázek na dobu neurčitou nebo v případě, že doba jejich trvání nemůže být definována, měsíční hodnota vynásobená 48.

13. Pro veřejné zakázky na služby se za základ pro výpočet odhadované hodnoty veřejné zakázky vezme, je-li to vhodné, tato hodnota:
a) u pojišťovacích služeb: splatné pojistné a jiné odměny;
b) u bankovních služeb a jiných finančních služeb: poplatky, splatné provize, úroky a jiné odměny;
c) u veřejných zakázek zahrnujících projekt: honoráře, splatné provize a jiné odměny.

14. Pro veřejné zakázky na služby, které neuvádějí celkovou cenu, se za základ pro výpočet odhadované hodnoty veřejné zakázky jiné tato hodnota:
a) v případě veřejných zakázek na dobu určitou, je-li doba trvání rovna 48 měsícům nebo kratší: celková hodnota za celou dobu jejich trvání;
b) v případě veřejných zakázek na dobu neurčitou nebo s dobou trvání delší než 48 měsíců: měsíční hodnota vynásobená 48.


Článek 6

Úprava finančních limitů a seznamu ústředních orgánů státní správy

1. Každé dva roky počínaje 30. červnem 2013 Komise ověří, zda finanční limity stanovené v čl. 4 písm. a), b) a c) odpovídají finančním limitům stanoveným v Dohodě Světové obchodní organizace o vládních zakázkách (dále jen "dohoda o vládních zakázkách"), a v případě nutnosti je upraví v souladu s tímto článkem.

V souladu s metodou výpočtu stanovenou v dohodě o vládních zakázkách vypočítá Komise hodnotu těchto finančních limitů na základě průměrné denní hodnoty eura vyjádřené ve zvláštních právech čerpání (dále jen "ZPČ") za období 24 měsíců končící 31. srpna, který předchází úpravě účinné od 1. ledna. Hodnota takto upravených finančních limitů se v případě potřeby zaokrouhlí dolů na tisíce eur, aby bylo zajištěno, že platné finanční limity stanovené dohodou o vládních zakázkách, vyjádřené v ZPČ, budou dodrženy.

2. Při úpravě podle odstavce 1 tohoto článku Komise dále ověří:
a) finanční limit stanovený v čl. 13 prvním pododstavci písm. a) a sjednotí jej s upraveným finančním limitem pro veřejné zakázky na stavební práce;
b) finanční limit stanovený v čl. 13 prvním pododstavci písm. b) a sjednotí jej s upraveným finančním limitem pro veřejné zakázky na služby zadávané veřejnými zadavateli na nižší úrovni.

3. Každé dva roky počínaje 1. lednem 2014 určí Komise hodnoty finančních limitů uvedených v čl. 4 písm. a), b) a c) a upravených podle odstavce 1 tohoto článku v národních měnách členských států, jejichž měnou není euro.

Komise zároveň určí v národních měnách členských států, jejichž měnou není euro, hodnotu finančního limitu uvedeného v čl. 4 písm. d).

V souladu s metodou výpočtu stanovenou v dohodě o vládních zakázkách se určení těchto hodnot zakládá na průměrných denních hodnotách těchto měn odpovídajících příslušnému finančnímu limitu vyjádřenému v eurech za období 24 měsíců končící posledním dnem měsíce srpna, který předchází úpravě účinné od 1. ledna.

4. Komise zveřejní upravené finanční limity uvedené v odstavci 1, jejich odpovídající hodnoty v národních měnách podle odst. 3 prvního pododstavce a hodnotu stanovenou v souladu s odst. 3 druhým pododstavcem v Úředním věstníku Evropské unie na začátku měsíce listopadu, který následuje po jejich úpravě.

5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 87 za účelem přizpůsobení metody výpočtu stanovené v odst. 1 druhém pododstavci tohoto článku případné změně metody stanovené dohodou o vládních zakázkách pro úpravu finančních limitů uvedených v čl. 4 písm. a), b) a c) a pro určení finančních limitů v národních měnách členských států, jejichž měnou není euro, jak je stanoveno v odstavci 3 tohoto článku.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 87 za účelem úpravy finančních limitů stanovených v čl. 4 písm. a), b) a c) podle odstavce 1 tohoto článku a za účelem úpravy finančních limitů stanovených v čl. 13 prvním pododstavci písm. a) a b) podle odstavce 2 tohoto článku.

6. Pokud je nezbytné upravit finanční limity stanovené v čl. 4 písm. a), b) a c) a finanční limity stanovené v čl. 13 prvním pododstavci písm. a) a b) a časová omezení zabraňují použití postupu stanoveného v článku 87 a vyžadují si to závažné naléhavé důvody, použije se na akty v přenesené pravomoci přijímané podle odst. 5 druhého pododstavce tohoto článku postup stanovený v článku 88.

7. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 87 za účelem změny přílohy I, pokud jde o aktualizaci seznamu veřejných zadavatelů na základě oznámení členských států, pokud se takové změny ukážou nezbytné pro správnou identifikaci veřejných zadavatelů.


Oddíl 3

Výjimky


Článek 7

Veřejné zakázky v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb

Tato směrnice se nevztahuje na veřejné zakázky a soutěže o návrh, jež jsou podle směrnice 2014/25/EU zadávány nebo organizovány veřejnými zadavateli, kteří vykonávají jednu nebo více činností uvedených v článcích 8 až 14 uvedené směrnice, a jež jsou zadávány za účelem výkonu těchto činností, ani na veřejné zakázky vyloučené z oblasti působnosti uvedené směrnice podle jejích článků 18, 23 a 34, nebo, jsou-li zadávány veřejným zadavatelem, který poskytuje poštovní služby ve smyslu čl. 13 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice, na veřejné zakázky zadané na výkon těchto činností:
a) služby s přidanou hodnotou spojené s elektronickou poštou a uskutečňované výhradně elektronickou cestou (včetně zabezpečeného přenosu zakódovaných dokumentů elektronickou cestou, služby správy adres a přenosu doporučené elektronické pošty);
b) finanční služby kódů CPV66100000-1 až 66720000-3 a v čl. 21 písm. d) směrnice 2014/25/EU a zahrnující zejména poštovní převody peněz a převody z běžných poštovních účtů;
c) filatelistické služby nebo
d) logistické služby (služby spojující fyzické doručení nebo uskladnění s jinými nepoštovními funkcemi).


Článek 8

Zvláštní výjimky v oblasti elektronických komunikací

Tato směrnice se nevztahuje na veřejné zakázky a soutěže o návrh, jejichž hlavním účelem je umožnit veřejným zadavatelům poskytovat nebo užívat veřejné komunikační sítě nebo poskytovat veřejnosti jednu či více služeb elektronických komunikací.

Pro účely tohoto článku se "veřejnou komunikační sítí" a "službami elektronických komunikací" rozumějí veřejná komunikační síť a služby elektronických komunikací ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES 2).


Článek 9

Veřejné zakázky zadávané a soutěže o návrh zadávané organizované podle mezinárodních pravidel

1. Tato směrnice se nevztahuje na veřejné zakázky a soutěže o návrh, jež je veřejný zadavatel povinen zadat nebo organizovat v souladu se zadávacími řízeními odlišnými od řízení stanovených touto směrnicí a stanovenými:
a) právním nástrojem, z něhož vyplývají mezinárodněprávní závazky, jako je mezinárodní dohoda uzavřená v souladu se Smlouvami mezi členským státem a jednou nebo více třetími zeměmi nebo jejich částmi, která se týká stavebních prací, dodávek nebo služeb za účelem společné realizace nebo využívání projektu jejími signatáři;
b) mezinárodní organizací.

Členské státy oznámí všechny právní nástroje uvedené v prvním pododstavci písm. a) tohoto odstavce Komisi, která může konzultovat Poradní výbor pro veřejné zakázky uvedený v článku 89.

2. Tato směrnice se nevztahuje na veřejné zakázky a soutěže o návrh, které veřejný zadavatel zadává nebo organizuje v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek stanovenými mezinárodní organizací nebo mezinárodní finanční institucí, jsou-li příslušné veřejné zakázky a soutěže o návrh v plné výši financovány touto organizací nebo institucí; v případě veřejných zakázek a soutěží o návrh spolufinancovaných z převážné části mezinárodní organizací nebo mezinárodní finanční institucí se strany dohodnou na platných postupech zadávání veřejných zakázek.

3. Na veřejné zakázky a soutěže o návrh v oblasti obrany a bezpečnosti, které jsou zadávány nebo organizovány podle mezinárodních pravidel, se použije článek 17. Odstavce 1 a 2 tohoto článku se na tyto veřejné zakázky a soutěže o návrh nepoužijí.


Článek 10

Zvláštní výjimky pro veřejné zakázky na služby

Tato směrnice se nevztahuje na veřejné zakázky na služby, které se týkají:

a) nabývání nebo nájmu pozemků, stávajících budov nebo jiných nemovitostí nebo práv s nimi spojených bez ohledu na způsoby jejich financování;

b) pořízení, tvorby, produkce nebo koprodukce programového materiálu určeného pro audiovizuální mediální služby nebo rozhlasové mediální služby, které jsou zadávány poskytovateli audiovizuálních nebo rozhlasových mediálních služeb, nebo veřejných zakázek na vysílací čas nebo dodání programů, které jsou zadávány poskytovatelům audiovizuálních nebo rozhlasových mediálních služeb. Pro účely tohoto písmene se "audiovizuálními mediálními službami" a "poskytovateli mediálních služeb" rozumí audiovizuální mediální služby ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU 3) a poskytovatelé mediálních služeb ve smyslu v čl. 1 odst. 1 písm. d) uvedené směrnice. Pojmem "pořad" se rozumí pořad ve smyslu v čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice 2010/13/EU, avšak zahrnuje také rozhlasové pořady a rozhlasový programový materiál. Dále má pro účely tohoto ustanovení pojem programový materiál stejný význam jako pořad;

c) rozhodčích a smírčích služeb;

d) kterékoli z těchto právních služeb:

i) právní zastupování klienta advokátem ve smyslu článku 1 směrnice Rady 77/249/EHS 4):
- v rozhodčím či smírčím řízení konaném v členském státě, třetí zemi nebo u mezinárodního arbitrážního či smírčího orgánu nebo
- v soudních řízeních u soudů nebo veřejných orgánů členského státu nebo třetí země nebo u mezinárodních soudů, nebo orgánů,

ii) právní poradenství poskytované při přípravě na řízení uvedená v bodě i) tohoto písmene, nebo pokud okolnosti nasvědčují tomu, že dotčená věc se s vysokou pravděpodobností stane předmětem takového řízení, za podmínky, že toto poradenství je poskytováno advokátem ve smyslu článku 1 směrnice 77/249/EHS,

iii) služby osvědčování a ověřování listin, jež musí být poskytovány notáři,

iv) právní služby poskytované správci nebo ustanovenými opatrovníky nebo jiné právní služby, jejichž poskytovatelé jsou v daném členském státě určováni soudem nebo jsou ze zákona pověřeni určitými úkony pod dohledem těchto soudů,

v) jiné právní služby, které jsou v daném členském státě spojeny, byť i příležitostně, s výkonem úřední moci;

e) finančních služeb v souvislosti s vydáváním, prodejem, nákupem nebo převodem cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES 5), služeb centrálních bank a operací prováděných pomocí Evropského nástroje finanční stability a Evropské stabilizačního mechanismu;

f) úvěrů, ať již v souvislosti s vydáváním, prodejem, nákupem či převodem cenných papírů nebo jiných finančních nástrojů či nikoli;

g) pracovních smluv;

h) služeb civilní obrany, civilní ochrany a prevence nebezpečí poskytovaných neziskovými organizacemi nebo sdruženími těchto kódů CPV: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 a 85143000-3 s výjimkou služeb sanitní přepravy pacientů;

i) veřejných služeb v přepravě cestujících po železnici nebo metrem;

j) služeb v rámci politické kampaně kódů CPV 79341400-0, 92111230-3 a 92111240-6, jsou-li zadávány politickou stranou v rámci volební kampaně.


Článek 11

Veřejné zakázky na služby zadávané na základě výhradního práva

Tato směrnice se nevztahuje na veřejné zakázky na služby zadávané veřejným zadavatelem jinému veřejnému zadavateli nebo sdružení veřejných zadavatelů na základě výhradního práva, které jim náleží podle právních a zveřejněných správních předpisů, jež jsou slučitelné se Smlouvou o fungování EU.


Článek 12

Veřejné zakázky mezi subjekty ve veřejném sektoru

1. Veřejná zakázka zadaná veřejným zadavatelem soukromoprávní či veřejnoprávní právnické osobě spadá mimo oblast působnosti této směrnice, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:
a) veřejný zadavatel ovládá dotčenou právnickou osobu obdobně, jako ovládá vlastní organizační složky;
b) více než 80 % činností ovládané právnické osoby je prováděno při plnění úkolů, jež jí byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem nebo jinými právnickými osobami, jež uvedený veřejný zadavatel ovládá, a
c) žádný soukromý subjekt nemá v ovládané právnické osobě přímou kapitálovou účast s výjimkou kapitálové účasti, s níž není spojeno ovládání ani možnost blokovat a již v souladu se Smlouvami vyžadují vnitrostátní právní předpisy, přičemž taková účast nezakládá rozhodující vliv na ovládanou právnickou osobu.

Má se za to, že veřejný zadavatel ovládá právnickou osobu obdobně, jako ovládá vlastní organizační složky ve smyslu prvního pododstavce písm. a), pokud má rozhodující vliv na strategické cíle i významná rozhodnutí ovládané právnické osoby. K takovému ovládání může docházet i ze strany jiné právnické osoby, která je sama stejným způsobem ovládána veřejným zadavatelem.

2. Odstavec 1 se rovněž použije v případě, že ovládaná právnická osoba, která je veřejným zadavatelem, zadá veřejnou zakázku veřejnému zadavateli, který ji ovládá, nebo jiné právnické osobě ovládané týmž veřejným zadavatelem, pokud v právnické osobě, jíž je veřejná zakázka zadána, nemá přímou kapitálovou účast žádný soukromý subjekt, s výjimkou kapitálové účasti, s níž není spojeno ovládání ani možnost blokovat a již v souladu se Smlouvami vyžadují vnitrostátní právní předpisy, přičemž taková účast nezakládá rozhodující vliv na ovládanou právnickou osobu.

3. Veřejný zadavatel, který neovládá soukromoprávní či veřejnoprávní právnickou osobu ve smyslu odstavce 1, může nicméně uvedené právnické osobě zadat veřejnou zakázku bez ohledu na tuto směrnici, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:
a) veřejný zadavatel ovládá společně s jinými veřejnými zadavateli tuto právnickou osobu obdobně, jako ovládají vlastní organizační složky;
b) více než 80 % činností uvedené právnické osoby je prováděno při plnění úkolů, jež jí byly svěřeny ovládajícími veřejnými zadavateli nebo jinými právnickými osobami, jež uvedení veřejní zadavatelé ovládají, a
c) žádný soukromý subjekt nemá v ovládané právnické osobě přímou kapitálovou účast s výjimkou kapitálové účasti, s níž není spojeno ovládání ani možnost blokovat a již v souladu se Smlouvami vyžadují vnitrostátní právní předpisy, přičemž taková účast nezakládá rozhodující vliv na ovládanou právnickou osobu.

Pro účely prvního pododstavce písm. a) veřejní zadavatelé společně ovládají právnickou osobu, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:
i) orgány s rozhodovacím oprávněním ovládané právnické osoby jsou složeny ze zástupců všech zúčastněných veřejných zadavatelů; jednotliví zástupci mohou zastupovat některé nebo všechny zúčastněné veřejné zadavatele,
ii) tito veřejní zadavatelé jsou s to společně vyvíjet rozhodující vliv na strategické cíle a významná rozhodnutí ovládané právnické osoby a
iii) ovládaná právnická osoba nesleduje žádné zájmy, které jsou v rozporu se zájmy ovládajících veřejných zadavatelů.

4. Smlouva uzavřená výlučně mezi dvěma nebo více veřejnými zadavateli nespadá do působnosti této směrnice, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:
a) daná smlouva zakládá nebo provádí spolupráci mezi zúčastněnými veřejnými zadavateli s cílem zajistit, aby veřejné služby, které mají poskytovat, byly poskytovány za účelem dosahování jejich společných cílů;
b) uskutečnění uvedené spolupráce se řídí pouze ohledy souvisejícími s veřejným zájmem a
c) zúčastnění veřejní zadavatelé vykonávají na otevřeném trhu méně než 20 % činností, kterých se spolupráce týká.

5. Pro určení procentního podílu činností uvedeného v odst. 1 prvním pododstavci písm. b), prvním pododstavci odst. 3 písm. b) a odst. 4 písm. c) se vezme v úvahu průměrný celkový obrat nebo jiný vhodný ukazatel založený na činnosti, jako například náklady vzniklé příslušné právnické osobě nebo veřejnému zadavateli v souvislosti se službami, dodávkami a stavebními pracemi za tři roky předcházející zadání veřejné zakázky.

Pokud kvůli datu, ke kterému byly příslušná právnická osoba nebo veřejný zadavatel založeny nebo zahájily činnost, nebo z důvodu reorganizace jejich činností není obrat nebo jiný ukazatel založený na činnosti, jako například náklady za předchozí tři roky, buď dostupný, nebo přestal být relevantní, postačí prokázat, zejména prostřednictvím plánů činnosti, že hodnocení činnosti je věrohodné.


Oddíl 4

Zvláštní situace


Pododdíl 1

Dotované veřejné zakázky a služby v oblasti výzkumu a vývoje


Článek 131

Veřejné zakázky dotované veřejnými zadavateli

Tato směrnice se vztahuje na zadávání následujících veřejných zakázek:

a) veřejných zakázek na stavební práce dotovaných z více než 50 % přímo veřejnými zadavateli, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH činí ⇒M2 5 548 000 EUR ⇐ EUR nebo je vyšší, jestliže se tyto veřejné zakázky týkají jedné z následujících činností:
i) stavebně-inženýrských činností uvedených v příloze II,
ii) stavebních prací pro nemocnice, zařízení určená pro sport, rekreaci a volný čas, školní a univerzitní budovy a budovy využívané pro správní účely;

b) veřejných zakázek na služby dotovaných z více než 50 % přímo veřejnými zadavateli, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH činí ⇒M2 221 000 EUR ⇐ nebo je vyšší a jež jsou spojeny s veřejnou zakázkou na stavební práce uvedenou v písmeni a).

Veřejní zadavatelé, kteří poskytují dotace uvedené v prvním pododstavci písm. a) a b), zajistí dodržování této směrnice v případech, kdy nezadávají tyto dotované veřejné zakázky sami nebo kdy zadávají takové veřejné zakázky jménem a na účet jiných subjektů.


Článek 14

Služby v oblasti výzkumu a vývoje

Tato směrnice se vztahuje na veřejné zakázky na služby v oblasti výzkumu a vývoje pouze u služeb kódů CPV 73000000-2 až 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 a 73430000-5, jsou-li splněny obě tyto podmínky:

a) prospěch připadá výhradně veřejnému zadavateli k využití při jeho vlastní činnosti;

b) poskytovaná služba je zcela hrazena veřejným zadavatelem.


Pododdíl 2

Zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti


Článek 15

Obrana a bezpečnost

1. Tato směrnice se použije na zadávání veřejných zakázek a na soutěže o návrh organizované v oblasti obrany a bezpečnosti s výjimkou těchto veřejných zakázek:
a) veřejné zakázky, na které se vztahuje směrnice 2009/81/ES;
b) veřejné zakázky, na které se směrnice 2009/81/ES nevztahuje podle článků 8, 12 a 13 uvedené směrnice.

2. Tato směrnice se nepoužije na veřejné zakázky a soutěže o návrh jinak nevyloučené podle odstavce 1, pokud ochrana základních bezpečnostních zájmů členského státu nemůže být zaručena pomocí méně omezujících opatření, jako například stanovením požadavků zaměřených na ochranu důvěrné povahy informací, které veřejní zadavatelé v průběhu zadávacího řízení zpřístupňují při zadávacím řízení podle této směrnice.

Dále a v souladu s čl. 346 odst. 1 písm. a) Smlouvy o fungování EU se tato směrnice nepoužije na veřejné zakázky a soutěže o návrh jinak nevyloučené podle odstavce 1 tohoto článku, pokud by její použití ukládalo členskému státu povinnost poskytnout údaje, jejichž zpřístupnění podle jeho názoru odporuje podstatným zájmům jeho bezpečnosti.

3. Pokud je zadávání a plnění veřejné zakázky nebo organizování a plnění soutěže o návrh prohlášeno za utajené nebo musí být doprovázeno zvláštními bezpečnostními opatřeními v souladu s příslušnými právními a správními předpisy členského státu, nepoužije se tato směrnice, pokud členský stát stanovil, že dotčené podstatné zájmy nelze zajistit méně omezujícími opatřeními, například opatřeními uvedenými v odst. 2 prvním pododstavci.


Článek 16

Smíšené zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti

1. Tento článek se použije na smíšené zakázky, které z hlediska svého předmětu v sobě zahrnují veřejné zakázky, na které se vztahuje tato směrnice, článku 346 Smlouvy o fungování EU nebo směrnice 2009/81/ES.

2. Pokud jsou jednotlivé části určité veřejné zakázky objektivně oddělitelné, mohou veřejní zadavatelé zvolit zadání samostatných veřejných zakázek na oddělené části nebo zadat jedinou veřejnou zakázku.

Pokud veřejní zadavatelé zvolí zadání samostatných veřejných zakázek na oddělené části, rozhodnutí o tom, který právní režim se použije na danou jednotlivou samostatnou veřejnou zakázku, se přijímají na základě vlastností dotčené oddělené části.

Rozhodne-li veřejný zadavatel o zadání jediné veřejné zakázky, použijí se k určení příslušného právního režimu tato kritéria:
a) vztahuje-li se na část určité veřejné zakázky článek 346 Smlouvy o fungování EU, lze veřejnou zakázku zadat bez ohledu na tuto směrnici, pokud je zadání jediné veřejné zakázky opodstatněno objektivními důvody;
b) vztahuje-li se na část určité veřejné zakázky směrnice 2009/81/ES, lze veřejnou zakázku zadat podle směrnice 2009/81/ES, pokud je zadání jediné veřejné zakázky opodstatněno objektivními důvody. Tímto písmenem nejsou dotčeny finanční limity a vyloučení z oblasti působnosti stanovené směrnicí 2009/81/ES.

Rozhodnutí zadat jedinou veřejnou zakázku však nesmí být učiněno za účelem vyloučení veřejných zakázek z oblasti působnosti této směrnice nebo směrnice 2009/81/ES.

3. Ustanovení odst. 2 třetího pododstavce písm. a) se použije na smíšené zakázky, na něž by se jinak mohla použít ustanovení písmene a) i b) uvedeného pododstavce.

4. Pokud jsou jednotlivé části určité veřejné zakázky objektivně neoddělitelné, může být veřejná zakázka zadána bez ohledu na tuto směrnici, pokud je tvořena prvky, na něž se vztahuje článek 346 Smlouvy o fungování EU; jinak může být veřejná zakázka zadána podle směrnice 2009/81/ES.


Článek 17

Veřejné zakázky a soutěže o návrh v oblasti obrany a bezpečnosti, které jsou zadávány nebo organizovány podle mezinárodních pravidel

1. Tato směrnice se nevztahuje na veřejné zakázky a soutěže o návrh v oblasti obrany a bezpečnosti, jež je veřejný zadavatel povinen zadat nebo organizovat v souladu s pravidly odlišnými od pravidel stanovených touto směrnicí a stanovenými:
a) mezinárodní dohodou nebo ujednáním uzavřenými v souladu se Smlouvami mezi členským státem a jednou nebo více třetími zeměmi nebo jejich částmi, které se týkají stavebních prací, dodávek nebo služeb za účelem společné realizace nebo využívání projektu jejich signatáři;
b) mezinárodní dohodou nebo ujednáním týkajícími se rozmístění vojsk a vztahujícími se na podniky členského státu nebo třetí země;
c) mezinárodní organizací.

Všechny dohody nebo ujednání uvedené v prvním pododstavci písm. a) tohoto odstavce se oznamují Komisi, která může konzultovat Poradní výbor pro veřejné zakázky uvedený v článku 89.

2. Tato směrnice se nevztahuje na veřejné zakázky a soutěže o návrh v oblasti obrany a bezpečnosti, které veřejný zadavatel zadává nebo organizuje v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek stanovenými mezinárodní organizací nebo mezinárodní finanční institucí, jsou-li příslušné veřejné zakázky a soutěže o návrh v plné výši financovány touto organizací nebo institucí. V případě veřejných zakázek a soutěží o návrh spolufinancovaných z převážné části mezinárodní organizací nebo mezinárodní finanční institucí se strany dohodnou na příslušných pravidlech pro zadávání veřejných zakázek.


KAPITOLA II

Obecná pravidla


Článek 18

Zásady zadávání veřejných zakázek

1. Veřejní zadavatelé jednají s hospodářskými subjekty na základě zásady rovného zacházení a nediskriminace a postupují transparentním a přiměřeným způsobem.

Zadávací řízení na veřejné zakázky nelze koncipovat se záměrem vyloučit je z oblasti působnosti této směrnice nebo uměle zúžit hospodářskou soutěž. Hospodářská soutěž se považuje za uměle zúženou, pokud je zadávací řízení na veřejnou zakázku koncipováno se záměrem bezdůvodně zvýhodňovat nebo znevýhodňovat určité hospodářské subjekty.

2. Členské státy přijmou vhodná opatření k zajištění toho, aby hospodářské subjekty při plnění veřejných zakázek dodržovaly příslušné povinnosti v oblasti práva životního prostředí a sociálního a pracovního práva, jež vyplývají z práva Unie, vnitrostátních právních předpisů, kolektivních smluv nebo z ustanovení mezinárodního sociálního a pracovního práva a práva v oblasti životního prostředí uvedených v příloze X.


Článek 19

Hospodářské subjekty

1. Hospodářské subjekty, které jsou podle právních předpisů členského státu, ve kterém jsou usazeny, oprávněny poskytovat danou službu, nesmějí být odmítnuty pouze na základě skutečnosti, že právní předpisy členského státu, ve kterém je veřejná zakázka zadávána, vyžadují, aby byly buď fyzickou, nebo právnickou osobou.

V případě veřejných zakázek na služby a stavební práce a rovněž veřejných zakázek na dodávky, které zahrnují navíc služby nebo umístění stavby a instalační práce, však může být po právnických osobách požadováno, aby v nabídce nebo v žádosti o účast uvedly jména a příslušnou odbornou kvalifikaci pracovníků, kteří budou zodpovídat za plnění příslušné veřejné zakázky.

2. Skupiny hospodářských subjektů včetně dočasných sdružení se mohou účastnit zadávacích řízení. Veřejní zadavatelé od nich nemohou vyžadovat určitou právní formu k tomu, aby mohly podat nabídku nebo žádost o účast.

V nezbytných případech mohou veřejní zadavatelé v zadávací dokumentaci upřesnit, jaké požadavky mají skupiny hospodářských subjektů splňovat, pokud jde o ekonomickou a finanční způsobilost nebo technickou a odbornou způsobilost uvedené v článku 58, je-li to opodstatněno objektivními důvody a je to přiměřené. Členské státy mohou stanovit všeobecné podmínky pro požadavky, které mají skupiny hospodářských subjektů splňovat.

Podmínky plnění veřejných zakázek těmito skupinami hospodářských subjektů, jež se liší od podmínek pro jednotlivé účastníky, musí být také opodstatněny objektivními důvody a být přiměřené.

3. Bez ohledu na odstavec 2 mohou veřejní zadavatelé od skupin hospodářských subjektů požadovat, aby po získání veřejné zakázky přijaly určitou právní formu, pokud je taková změna nezbytná pro řádné plnění veřejné zakázky.


Článek 20

Vyhrazené veřejné zakázky

1. Členské státy mohou vyhradit právo na účast v zadávacím řízení chráněným dílnám a hospodářským subjektům, jejichž hlavním cílem je sociální a profesní začlenění osob s postižením nebo osob znevýhodněných, nebo mohou vyhradit plnění veřejných zakázek v rámci programů chráněného zaměstnání, pokud alespoň 30 % zaměstnanců těchto dílen, hospodářských subjektů nebo programů jsou osoby s postižením nebo osoby znevýhodněné.

2. Výzva k účasti v soutěži musí odkazovat na tento článek.


Článek 21

Ochrana důvěrných informací

1. Pokud není v této směrnici nebo ve vnitrostátním právu, jež se vztahuje na veřejného zadavatele, a zejména pak v předpisech o přístupu k informacím stanoveno jinak a aniž by byly dotčeny povinnosti v souvislosti s uveřejňováním výsledku zadávacího řízení a informováním zájemců a uchazečů uvedené v článcích 50 a 55, neuveřejňuje veřejný zadavatel informace, jež mu byly sděleny hospodářskými subjekty a jimi označeny za důvěrné, zahrnující mimo jiné technická nebo obchodní tajemství a důvěrné aspekty nabídek.

2. Veřejní zadavatelé mohou hospodářským subjektům uložit povinnosti, jejichž cílem je ochrana důvěrné povahy informací, které veřejní zadavatelé zpřístupňují během celého zadávacího řízení.


Článek 22

Pravidla pro komunikaci

1. Členské státy zajistí, aby veškerá komunikace a výměna informací podle této směrnice, zejména pak elektronické podávání nabídek, probíhaly prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků v souladu s požadavky tohoto článku. Nástroje a zařízení, které se použijí pro komunikaci elektronickou cestou, stejně jako jejich technické parametry, vylučují jakoukoli diskriminaci, jsou obecně dostupné a interoperabilní s produkty informačních a komunikačních technologií, které se běžně používají, a neomezují hospodářské subjekty v přístupu k zadávacímu řízení.

Bez ohledu na první pododstavec nejsou veřejní zadavatelé povinni vyžadovat elektronické komunikační prostředky v procesu podávání nabídek v těchto případech:
a) použití elektronických komunikačních prostředků by s ohledem na zvláštní povahu veřejné zakázky vyžadovalo zvláštní nástroje, zařízení nebo formáty souborů, jež nejsou obecně dostupné nebo podporované běžně dostupnými aplikacemi;
b) aplikace podporující formáty souborů, jež jsou vhodné k popisu nabídek, používají formáty souborů, které nelze zpracovat pomocí žádné jiné aplikace s otevřeným zdrojovým kódem nebo obecně dostupné aplikace, nebo se na ně vztahují komerčně poskytované licence a veřejný zadavatel je nemůže zpřístupnit pro stažení nebo používání na dálku;
c) použití elektronických komunikačních prostředků by vyžadovalo zvláštní kancelářské vybavení, které veřejní zadavatelé nemají běžně k dispozici;
d) zadávací dokumentace vyžaduje předložení fyzických nebo zmenšených modelů, které nemohou být předloženy za použití elektronických prostředků.

Pro komunikaci, při níž se elektronické komunikační prostředky nepoužívají podle druhého pododstavce, se použijí poštovní služby nebo jiné vhodné doručovací služby či kombinace poštovních služeb nebo jiných vhodných doručovacích služeb a elektronických prostředků.

Bez ohledu na první pododstavec tohoto odstavce nejsou veřejní zadavatelé povinni vyžadovat elektronické komunikační prostředky v procesu podávání nabídek, pokud je použití jiných než elektronických komunikačních prostředků nezbytné buď z důvodu narušení zabezpečení těchto komunikačních prostředků, nebo z důvodu ochrany zvláště citlivé povahy informací, jež vyžadují tak vysokou úroveň ochrany, že ji nelze řádně zajistit za použití elektronických nástrojů a zařízení, jež jsou hospodářským subjektům běžně dostupné nebo jim je lze zpřístupnit pomocí alternativních přístupových prostředků ve smyslu odstavce 5.

Veřejný zadavatel, který podle druhého pododstavce tohoto odstavce v rámci procesu podávání nabídek vyžaduje jiné než elektronické komunikační prostředky, je povinen uvést v jednotlivé zprávě podle článku 84 důvody pro tento požadavek. Je-li to možné, uvedou veřejní zadavatelé v jednotlivé zprávě důvody, proč považovali použití jiných než elektronických komunikačních prostředků za nezbytné při uplatňování čtvrtého pododstavce tohoto odstavce.

2. Bez ohledu na odstavec 1 lze u jiných sdělení, jež se netýkají zásadních prvků zadávacího řízení, použít i ústní komunikaci, je-li její obsah v dostatečné míře zdokumentován. Mezi tyto zásadní prvky patří zadávací dokumentace, žádosti o účast, potvrzení zájmu a nabídky. Zejména ústní komunikace s uchazeči, jež by mohla mít podstatný dopad na obsah a posouzení nabídek, musí být dostatečně zdokumentována vhodnými prostředky, jako například zápisy, zvukovými nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace.

3. Při každém sdělení, výměně a uchovávání informací veřejní zadavatelé zajistí zachování celistvosti údajů a ochranu důvěrných informací poskytnutých v nabídkách a žádostech o účast. Obsah nabídek a žádostí o účast mohou zkoumat až po uplynutí lhůty pro jejich podávání.

4. V případě veřejných zakázek na stavební práce a soutěží o návrh mohou členské státy vyžadovat použití zvláštních elektronických nástrojů, jako jsou elektronické grafické programy pro stavební informace a obdobné nástroje. V takovém případě poskytnou veřejní zadavatelé do doby, kdy se tyto nástroje stanou běžně dostupnými ve smyslu odst. 1 prvního pododstavce druhé věty, alternativní přístupové prostředky podle odstavce 5.

5. Veřejní zadavatelé mohou v případě potřeby požadovat použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně dostupné, za předpokladu, že nabídnou alternativní přístupové prostředky.

Požadavek, aby veřejní zadavatelé nabídli vhodné alternativní přístupové prostředky, se považuje za splněný, jestliže veřejní zadavatelé:
a) nabízí k těmto nástrojům a zařízením bezplatný, neomezený a plný přímý přístup elektronickými prostředky od data uveřejnění oznámení podle přílohy VIII nebo od data, ke kterému byla odeslána výzva k potvrzení zájmu; v oznámení nebo výzvě k potvrzení zájmu je uvedena internetová adresa, na které jsou tyto nástroje a zařízení dostupné;
b) zajistí uchazečům, kteří k daným nástrojům a zařízením nemají přístup nebo nemají možnost tento přístup v příslušných lhůtách získat, nelze-li absenci přístupu přičítat dotčenému uchazeči, možnost přístupu k zadávacímu řízení pomocí dočasných prostředků (tokenů) bezplatně zpřístupněných on-line nebo
c) podporují alternativní cestu elektronického předložení nabídek.

6. Nad rámec požadavků stanovených v příloze IV se pro nástroje a zařízení pro elektronický přenos a příjem nabídek a pro zařízení pro elektronický příjem žádostí o účast použijí tato pravidla:

a) subjektům, které mají zájem, musí být k dispozici informace, které se týkají specifikací nezbytných pro podávání nabídek a žádostí o účast elektronickou cestou, včetně kódování a datování;

b) členské státy nebo veřejní zadavatelé jednající v rámci celkového rámce vytvořeného dotčeným členským státem stanoví požadovanou úroveň zabezpečení elektronických komunikačních prostředků, které se použijí v různých fázích konkrétního zadávacího řízení; úroveň musí být přiměřená souvisejícím rizikům;

c) dojdou-li členské státy nebo veřejní zadavatelé jednající v rámci celkového rámce vytvořeného dotčeným členským státem k závěru, že s ohledem na míru rizika posouzenou v souladu s písmenem b) tohoto odstavce jsou požadovány zaručené elektronické podpisy vymezené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES 6), akceptují veřejní zadavatelé zaručené elektronické podpisy založené na kvalifikovaném osvědčení, při zohlednění skutečnosti, zda se jedná o osvědčení vydané osvědčovatelem z důvěryhodných seznamů stanovených v rozhodnutí Komise 2009/767/ES 7), vytvořené s použitím prostředků pro bezpečné vytváření podpisu nebo bez nich, pokud jsou splněny tyto podmínky:
i) veřejní zadavatelé musí určit požadovaný formát zaručeného elektronického podpisu na základě formátů stanovených v rozhodnutí Komise 2011/130/EU 8) a zavést nezbytná opatření, aby byli schopni tyto formáty technicky zpracovat; v případě užití jiného formátu elektronického podpisu musí elektronický podpis nebo nosič elektronického dokumentu obsahovat informace o existujících možnostech ověření, za něž zodpovídá příslušný členský stát. Možnosti ověření musí veřejnému zadavateli umožňovat ověřit obdržený elektronický podpis jako zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném osvědčení, a to online, bezplatně a způsobem, který je srozumitelný osobám, které nejsou rodilými mluvčími.
Členské státy oznámí informace o poskytovateli služeb ověřování Komisi, jež informace získané od členských států zpřístupní veřejnosti na internetových stránkách,
ii) pokud je nabídka podepsána s použitím kvalifikovaného osvědčení, které je uvedeno na důvěryhodném seznamu, nesmí veřejní zadavatelé uplatnit dodatečné požadavky, jež mohou bránit uchazečům tyto podpisy používat.

Ohledně dokumentů používaných v rámci zadávacího řízení, které podepisuje příslušný orgán určitého členského státu nebo jiný vydávající subjekt, může příslušný vydávající orgán nebo subjekt určit požadovaný formát zaručeného elektronického podpisu v souladu s požadavky stanovenými v čl. 1 odst. 2 rozhodnutí Komise 2011/130/EU. Příslušný vydávající orgán nebo subjekt zavede nezbytná opatření, aby byl schopen technicky tyto formáty zpracovat zahrnutím informací vyžadovaných pro účely zpracování podpisu v dotčeném dokumentu. Tyto dokumenty musí v elektronickém podpisu nebo v nosiči elektronického podpisu obsahovat informace o existujících možnostech ověření, jež umožňují ověřit obdržený elektronický podpis online, bezplatně a způsobem, který je srozumitelný pro nerodilé mluvčí.

7. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 87 za účelem změny technických údajů a parametrů uvedených v příloze IV s ohledem na technologický rozvoj.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 87 akty v přenesené pravomoci za účelem změny seznamu uvedeného v odst. 1 druhém pododstavci písm. a) až d) tohoto článku, pokud se další uplatňování výjimek z používání elektronických komunikačních prostředků stane s ohledem na technologický rozvoj nevhodné nebo výjimečně, pokud bude s ohledem na technologický rozvoj třeba stanovit nové výjimky.

K zajištění interoperability technických formátů, postupů a standardů předávání zpráv, zejména při přeshraniční komunikaci, je Komise zmocněna přijímat v souladu s článkem 87 akty v přenesené pravomoci s cílem stanovit povinné používání těchto konkrétních technických standardů, a to zejména pro používání elektronického podávání nabídek, elektronických katalogů a prostředků k elektronickému ověřování, pouze tehdy, byly-li technické standardy důkladně testovány a jejich užitečnost byla prověřena v praxi. Před zavedením povinnosti užívat určitou technickou normu Komise rovněž pečlivě zváží náklady, jež s tím mohou být spojeny, a to zejména z hlediska úprav stávajících řešení pro elektronické zadávání veřejných zakázek včetně infrastruktury, procesů a programového vybavení.


Článek 23

Nomenklatura

1. Veškeré odkazy na nomenklaturu v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek vychází ze společného slovníku pro veřejné zakázky (CPV) tak, jak byl přijat nařízením (ES) č. 2195/2002.

2. Pokud je třeba v této směrnici zohlednit změny v nomenklatuře CPV, které nevedou ke změně oblasti působnosti této směrnice, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 87, kterými se upraví kódy CPV uvedené v této směrnici


Článek 24

Střet zájmů

Členské státy zajistí, aby veřejní zadavatelé přijali vhodná opatření k účinné prevenci, odhalování a nápravě střetu zájmů, ke kterému dochází v průběhu zadávacího řízení, a zamezili tak narušení hospodářské soutěže a zajistili rovné zacházení se všemi hospodářskými subjekty.

Pojem střetu zájmů se vztahuje přinejmenším na situace, kdy pracovníci veřejného zadavatele nebo poskytovatele služeb v oblasti zadávání veřejných zakázek vystupujícího jménem veřejného zadavatele, kteří se podílejí na vedení zadávacího řízení nebo by mohli ovlivnit jeho výsledek, přímo či nepřímo vykazují finanční, hospodářský nebo jiný osobní zájem, který by bylo možno považovat za zájem ohrožující jejich nestrannost a nezávislost v souvislosti s daným zadávacím řízením.


HLAVA II

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek


KAPITOLA I

Zadávací řízení


Článek 25

Podmínky vztahující se k dohodě o vládních zakázkách a dalším mezinárodním dohodám

V případech, na něž se vztahují přílohy 1, 2, 4 a 5 a všeobecné poznámky týkající se Evropské unie k dodatku I k dohodě o vládních zakázkách a další mezinárodní dohody, jimiž je Unie vázána, uplatňují veřejní zadavatelé na stavební práce, dodávky, služby a na hospodářské subjekty signatářů těchto dohod podmínky, které nejsou méně příznivé, než podmínky uplatňované na stavební práce, dodávky, služby a hospodářské subjekty Unie.


Článek 26

Výběr druhu zadávacího řízení

1. Při zadávání veřejné zakázky musí veřejní zadavatelé uplatňovat vnitrostátní postupy upravené tak, aby byly v souladu s touto směrnicí, za předpokladu, že výzva k účasti v soutěži byla uveřejněna v souladu s touto směrnicí, aniž je dotčen článek 32.

2. Členské státy stanoví, že veřejní zadavatelé mohou použít otevřené nebo užší řízení, jak je upraveno v této směrnici.

3. Členské státy stanoví, že veřejní zadavatelé mohou zavést inovační partnerství, jak je upraveno v této směrnici.

4. Členské státy stanoví, že veřejní zadavatelé mohou použít jednací řízení nebo soutěžní dialog v následujících situacích:

a) jde-li o stavební práce, dodávky nebo služby splňující jedno nebo více z těchto kritérií:
i) potřeby veřejného zadavatele nelze uspokojit bez úpravy již dostupných řešení,
ii) jejich součástí je návrh nebo inovativní řešení,
iii) veřejná zakázka nemůže být zadána bez předchozího jednání z důvodu zvláštních okolností plynoucích z povahy, složitosti nebo právních a finančních podmínek nebo rizik s nimi spojených,
iv) veřejný zadavatel nemůže technické specifikace s dostatečnou přesností stanovit odkazem na normu, evropské technické schválení, společnou technickou specifikaci nebo technickou referenci ve smyslu bodů 2 až 5 přílohy VII;

b) jde-li o stavební práce, dodávky nebo služby, u nichž byly v předchozím otevřeném nebo užším řízení podány pouze nabídky, které jsou v rozporu s pravidly, nebo nepřijatelné nabídky. Za těchto situací veřejní zadavatelé nejsou povinni uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení, pokud do řízení zahrnou pouze všechny ty uchazeče, kteří splňují kritéria uvedená v článcích 57 až 64, a kteří v předchozím otevřeném nebo užším řízení podali nabídky v souladu s formálními požadavky zadávacího řízení.

Za nabídky v rozporu s pravidly se považují zejména nabídky, které nejsou v souladu se zadávací dokumentací, které byly doručeny pozdě, u nichž existují důkazy o tajných ujednáních nebo korupci nebo které veřejní zadavatelé považují za mimořádně nízké. Za nepřijatelné se považují zejména nabídky podané uchazeči, kteří nemají požadovanou kvalifikaci, a nabídky, jejichž cena převyšuje rozpočet veřejného zadavatele vymezený před zahájením zadávacího řízení a uvedený v zadávací dokumentaci.

5. Výzva k účasti v soutěži se provádí oznámením o zahájení zadávacího řízení podle článku 49.

Je-li veřejná zakázka zadávána v užším nebo jednacím řízení, mohou členské státy bez ohledu na první pododstavec tohoto odstavce stanovit, že veřejní zadavatelé na nižší úrovni nebo jejich určité kategorie mohou učinit výzvu k účasti v soutěži předběžným oznámením podle čl. 48 odst. 2.

Pokud je výzva k účasti v soutěži učiněna prostřednictvím předběžného oznámení podle čl. 48 odst. 2, jsou hospodářské subjekty, které po uveřejnění předběžného oznámení vyjádřily svůj zájem, následně ve "výzvě k potvrzení zájmu" vyzvány, aby potvrdily svůj zájem písemně v souladu s článkem 54.

6. Ve zvláštních případech a za okolností výslovně uvedených v článku 32 mohou členské státy stanovit, že veřejní zadavatelé mohou použít jednací řízení bez předchozí výzvy k účasti v soutěži. Členské státy nesmějí povolit toto řízení v jiných případech, než jsou uvedeny v článku 32.


Článek 27

Otevřené řízení

1. V otevřeném řízení může kterýkoli hospodářský subjekt, který má o to zájem, jako odpověď na výzvu k účasti v soutěži předložit nabídku.

Minimální lhůta pro podání nabídek je 35 dnů ode dne, kdy bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení.

K nabídce se přikládají informace pro výběr na základě kvalifikace požadované veřejným zadavatelem.

2. Jestliže veřejný zadavatel uveřejní předběžné oznámení, které nebylo současně použito jako výzva k účasti v soutěži, může být minimální lhůta pro podání nabídek stanovená v odst. 1 druhém pododstavci tohoto článku zkrácena na 15 dnů za předpokladu, že jsou splněny všechny následující podmínky:
a) předběžné oznámení obsahovalo všechny informace vyžadované pro oznámení o zahájení zadávacího řízení v příloze V části B oddílu I, pokud tyto informace byly ve chvíli uveřejnění předběžného oznámení dostupné;
b) předběžné oznámení bylo odesláno k uveřejnění nejméně 35 dnů a nejvýše 12 měsíců před dnem, kdy bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení.

3. Jestliže naléhavá, veřejným zadavatelem řádně odůvodněná situace znemožňuje použití lhůty stanovené v odst. 1 druhém pododstavci, může veřejný zadavatel stanovit jinou lhůtu v délce nejméně 15 dnů ode dne, kdy bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení.

4. Veřejný zadavatel může lhůtu pro podání nabídek stanovenou v odst. 1 druhém pododstavci tohoto článku zkrátit o pět dnů, jestliže souhlasí s tím, aby nabídky byly podány elektronickými prostředky v souladu s čl. 22 odst. 1 prvním pododstavcem a s čl. 22 odst. 5 a 6.


Článek 28

Užší řízení

1. V užším řízení může kterýkoli hospodářský subjekt jako odpověď na výzvu k účasti v soutěži, jež obsahuje informace uvedené v příloze V části B nebo C, podat žádost o účast tím, že předloží informace pro výběr na základě kvalifikace požadované veřejným zadavatelem.

Minimální lhůta pro podání žádostí o účast je 30 dnů ode dne, kdy bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo výzva k potvrzení zájmu, použije-li se jako výzva k účasti v soutěži předběžné oznámení.

2. Nabídku mohou podat jen ty hospodářské subjekty, které k tomu byly veřejným zadavatelem vyzvány na základě jeho posouzení předložených informací. Veřejní zadavatelé mohou v souladu s článkem 65 omezit počet vhodných zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v zadávacím řízení.

Minimální lhůta pro podání nabídek je 30 dnů ode dne, kdy byla odeslána výzva k podání nabídky.

3. Jestliže veřejný zadavatel uveřejní předběžné oznámení, které nebylo použito jako výzva k účasti v soutěži, může být minimální lhůta pro podání nabídek stanovená v odst. 2 druhém pododstavci tohoto článku zkrácena na 10 dnů za předpokladu, že jsou splněny všechny následující podmínky:
a) předběžné oznámení obsahovalo všechny informace vyžadované v příloze V části B oddílu I, pokud tyto informace byly ve chvíli uveřejnění předběžného oznámení dostupné;
b) předběžné oznámení bylo odesláno k uveřejnění nejméně 35 dnů a nejvýše 12 měsíců před dnem, kdy bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení.

4. Členské státy mohou stanovit, že všichni veřejní zadavatelé na nižší úrovni nebo některé jejich kategorie mohou stanovit lhůtu pro podání nabídek vzájemnou dohodou mezi veřejným zadavatelem a vybranými zájemci za předpokladu, že všem vybraným zájemcům je pro vypracování a podání jejich nabídek poskytnuta stejná lhůta. Není-li dosaženo dohody o lhůtě pro podání nabídek, činí lhůta alespoň deset dnů ode dne, kdy byla odeslána výzva k podání nabídky.

5. Lhůta pro podání nabídek stanovená v odstavci 2 tohoto článku může být zkrácena o pět dnů, jestliže veřejný zadavatel souhlasí s tím, aby nabídky byly podávány elektronickou cestou v souladu s čl. 22 odst. 1, 5 a 6.

6. Jestliže naléhavá, veřejným zadavatelem řádně odůvodněná situace znemožňuje použití lhůt stanovených v tomto článku, může veřejný zadavatel stanovit:
a) lhůtu pro podání žádostí o účast, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne, kdy bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení;
b) lhůtu pro podání nabídek, která nesmí být kratší než 10 dnů ode dne, kdy byla odeslána výzva k podání nabídky.


Článek 29

Jednací řízení s uveřejněním

1. V jednacím řízení může kterýkoli hospodářský subjekt jako odpověď na výzvu k účasti v soutěži, jež obsahuje informace uvedené v příloze V části B a C, podat žádost o účast tím, že předloží informace pro výběr na základě kvalifikace požadované veřejným zadavatelem.

Veřejný zadavatel v zadávací dokumentaci vymezí předmět veřejné zakázky pomocí popisu svých potřeb a požadovaných vlastností dodávek, stavebních prací nebo služeb, jež mají být dodány, a stanoví kritéria pro zadání veřejné zakázky. Zároveň uvede, které prvky popisu představují minimální požadavky, jež musí splňovat všechny nabídky.

Poskytnuté informace musí být dostatečně přesné, aby hospodářským subjektům umožnily zjistit povahu a rozsah veřejné zakázky a rozhodnout se, zda podají žádost o účast v zadávacím řízení.

Minimální lhůta pro podání žádostí o účast je 30 dnů ode dne, kdy bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo výzva k potvrzení zájmu, je-li jako výzva k účasti v soutěži použito předběžné oznámení. Minimální lhůta pro podání předběžných nabídek je 30 dnů ode dne, kdy byla odeslána výzva. Použije se čl. 28 odst. 3 až 6.

2. Předběžnou nabídku, jež představuje základ pro následná jednání, mohou předložit jen ty hospodářské subjekty, které k tomu byly veřejným zadavatelem vyzvány na základě jeho posouzení předložených informací. Veřejní zadavatelé mohou v souladu s článkem 65 omezit počet vhodných zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v zadávacím řízení.

3. Není-li v odstavci 4 stanoveno jinak, jednají veřejní zadavatelé s uchazeči o předběžné nabídce a všech následných jimi předložených nabídkách s výjimkou konečných nabídek ve smyslu odstavce 7, aby dosáhli zlepšení obsahu nabídek.

Minimální požadavky a kritéria pro zadání veřejné zakázky nesmí být předmětem jednání.

4. Veřejní zadavatelé mohou zadat veřejnou zakázku bez jednání na základě předběžné nabídky, pokud v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k potvrzení zájmu uvedli, že si vyhrazují právo tak učinit.

5. V průběhu jednání veřejní zadavatelé zajistí rovné zacházení se všemi uchazeči. Za tímto účelem neposkytují informace diskriminačním způsobem, který by mohl zvýhodnit některé uchazeče oproti jiným. Informují písemně všechny uchazeče, jejichž nabídky nebyly vyloučeny v souladu s odstavcem 6, o jakýchkoli změnách technických specifikací nebo jiných částí zadávací dokumentace, jež se netýkají stanovení minimálních požadavků. V návaznosti na tyto změny veřejní zadavatelé poskytnou uchazečům potřebný dostatek času na změnu a opětovné předložení pozměněných nabídek.

V souladu s článkem 21 veřejní zadavatelé nesmějí ostatním účastníkům zpřístupnit důvěrné informace sdělené zájemcem nebo uchazečem, který se účastní jednání, bez jeho souhlasu. Tento souhlas nesmí mít podobu obecného prohlášení, nýbrž musí být vydán s odkazem na zamýšlené sdělení konkrétních informací.

6. Jednací řízení se může konat v postupných fázích s cílem snížit počet nabídek, o nichž se bude jednat, za použití kritérií pro zadání uvedených v oznámení o zahájení zadávacího řízení, ve výzvě k potvrzení zájmu nebo v jiné části zadávací dokumentace. Veřejný zadavatel uvede v oznámení o zahájení zadávacího řízení, výzvě k potvrzení zájmu nebo jiné části zadávací dokumentace, zda této možnosti využije.

7. Pokud má veřejný zadavatel v úmyslu ukončit jednání, informuje o tom zbývající uchazeče a stanoví společnou lhůtu pro podání nových nebo upravených nabídek. Ověří soulad konečných nabídek s minimálními požadavky a s čl. 56 odst. 1, posoudí konečné nabídky na základě kritérií pro zadání veřejné zakázky a zadá veřejnou zakázku v souladu s články 66 až 69.


Článek 30

Soutěžní dialog

1. V soutěžním dialogu může kterýkoli hospodářský subjekt jako odpověď na oznámení o zahájení zadávacího řízení podat žádost o účast tím, že předloží informace pro výběr na základě kvalifikace, které požaduje veřejný zadavatel.

Minimální lhůta pro podání žádostí o účast je 30 dnů ode dne, kdy bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení.

Dialogu se mohou zúčastnit jen ty hospodářské subjekty, které k tomu byly veřejným zadavatelem vyzvány na základě posouzení předložených informací. Veřejní zadavatelé mohou v souladu s článkem 65 omezit počet vhodných zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v zadávacím řízení. Veřejná zakázka se zadává výhradně na základě kritéria nejlepšího poměru mezi cenou a kvalitou v souladu s čl. 67 odst. 2.

2. Veřejní zadavatelé stanoví své potřeby a požadavky v oznámení o zahájení zadávacího řízení a upřesní je v uvedeném oznámení nebo v popisné dokumentaci. Zároveň v týchž dokumentech stanoví a definují zvolená kritéria pro zadání veřejné zakázky a stanoví orientační časový rozvrh.

3. S účastníky vybranými v souladu s odpovídajícími ustanoveními článků 56 až 66 zahájí veřejní zadavatelé dialog, jehož cílem je určit a vymezit řešení, která jsou nejvíce způsobilá ke splnění jejich potřeb. Během tohoto dialogu mohou s vybranými účastníky projednat všechny aspekty zadání veřejné zakázky.

V průběhu dialogu veřejní zadavatelé zajistí rovné zacházení se všemi účastníky. Za tímto účelem neposkytují informace diskriminačním způsobem, který by mohl zvýhodnit některé účastníky oproti jiným.

V souladu s článkem 21 veřejní zadavatelé nesmějí zpřístupnit ostatním účastníkům navrhovaná řešení nebo jiné důvěrné informace sdělené zájemcem nebo uchazečem, který se účastní dialogu, bez jeho souhlasu. Tento souhlas nesmí mít podobu obecného prohlášení, nýbrž musí být vydán s odkazem na zamýšlené sdělení konkrétních informací.

4. Soutěžní dialog se může konat v postupných fázích s cílem snížit počet řešení, jež budou během jednotlivých fází dialogu projednávána, za použití kritérií pro zadání veřejné zakázky stanovených v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v popisné dokumentaci. Veřejný zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v popisné dokumentaci uvede, zda této možnosti využije.

5. Veřejný zadavatel pokračuje v dialogu do té doby, než nalezne jedno nebo více řešení, která jsou způsobilá ke splnění jeho potřeby.

6. Poté, co byl dialog prohlášen za ukončený, a poté, co o tom byli informováni zbývající účastníci, vyzve veřejný zadavatel každého z účastníků k podání jejich konečných nabídek na základě jednoho nebo více řešení předložených a upřesněných během dialogu. Tyto nabídky musí obsahovat všechny prvky, které jsou nezbytné a požadované pro realizaci projektu.

Na žádost veřejného zadavatele mohou být tyto nabídky objasněny, upřesněny a přizpůsobeny. Toto objasnění, upřesnění a přizpůsobení nebo dodatečné informace však nesmí měnit základní prvky nabídky nebo veřejné zakázky, a to včetně potřeb a požadavků uvedených v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v popisné dokumentaci, pokud by změny těchto prvků, potřeb a požadavků pravděpodobně narušily hospodářskou soutěž nebo vyvolaly diskriminační účinky.

7. Veřejní zadavatelé posuzují doručené nabídky na základě kritérií pro zadání veřejné zakázky stanovených v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v popisné dokumentaci.

Na žádost veřejného zadavatele může být s uchazečem, jehož nabídka představuje nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou v souladu s článkem 67, vedeno jednání za účelem potvrzení finančních závazků nebo jiných podmínek obsažených v nabídce sjednáním konečných podmínek veřejné zakázky, pokud to nezpůsobí zásadní změnu podstatných prvků nabídky nebo veřejné zakázky, včetně potřeb a požadavků stanovených v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v popisné dokumentaci, a nevznikne riziko narušení hospodářské soutěže nebo diskriminace.

8. Veřejní zadavatelé mohou stanovit ceny nebo platby pro účastníky dialogu.


Článek 31

Inovační partnerství

1. V inovačním partnerství může kterýkoli hospodářský subjekt podat žádost o účast jako odpověď na oznámení o zahájení zadávacího řízení tak, že poskytne informace pro kvalifikační výběr požadované veřejným zadavatelem.

Veřejný zadavatel v zadávací dokumentaci vymezí potřebu inovativního výrobku, služby nebo stavebních prací, již nelze uspokojit nákupem výrobků, služeb nebo stavebních prací již dostupných na trhu. Uvede, které prvky tohoto popisu představují minimální požadavky, jež musí splňovat všechny nabídky. Poskytnuté informace musí být dostatečně přesné, aby hospodářským subjektům umožnily zjistit povahu a rozsah požadovaného řešení a rozhodnout se, zda podají žádost o účast v zadávacím řízení.

Veřejný zadavatel může rozhodnout o zavedení inovačního partnerství s jedním či několika partnery, kteří budou odděleně provádět činnosti v oblasti výzkumu a vývoje.

Minimální lhůta pro podání žádostí o účast je 30 dnů ode dne, kdy bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení. Zadávacího řízení se mohou zúčastnit jen ty hospodářské subjekty, které k tomu byly veřejným zadavatelem vyzvány na základě posouzení předložených informací. Veřejní zadavatelé mohou v souladu s článkem 65 omezit počet vhodných zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v zadávacím řízení. Veřejné zakázky se zadávají výhradně na základě toho, která nabídka představuje nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou v souladu s článkem 67.

2. Cílem inovačního partnerství je vývoj inovativního produktu, služby nebo stavebních prací a následný nákup výsledných dodávek, služeb nebo stavebních prací, pokud jsou v souladu s úrovní výkonnosti a maximálními náklady dohodnutými mezi veřejnými zadavateli a účastníky.

Inovační partnerství je rozloženo do po sobě jdoucích fází, které sledují posloupnost kroků v procesu výzkumu a inovačního vývoje a mohou zahrnovat zpracování výrobku, poskytnutí služeb nebo dokončení stavebních prací. Inovační partnerství stanoví průběžné cíle, jichž mají partneři dosáhnout, a upravuje výplatu odměny v příslušných splátkách.

Na základě daných cílů může veřejný zadavatel po každé fázi rozhodnout o ukončení inovačního partnerství nebo, jedná-li se o inovační partnerství s několika partnery, o snížení počtu partnerů ukončením smluv na jednotlivé veřejné zakázky, pokud v zadávací dokumentaci uvedl tyto možnosti a podmínky, za nichž jich může využít.

3. Není-li v tomto článku stanoveno jinak, jednají veřejní zadavatelé s uchazeči o počáteční nabídce a všech následných jimi předložených nabídkách s výjimkou konečné nabídky, aby dosáhli zlepšení obsahu nabídek.

Minimální požadavky a kritéria pro zadání nejsou předmětem jednání.

4. V průběhu jednání veřejní zadavatelé zajistí rovné zacházení se všemi uchazeči. Za tímto účelem neposkytují informace diskriminačním způsobem, který by mohl zvýhodnit některé uchazeče vůči jiným. Informují písemně všechny uchazeče, jejichž nabídky nebyly vyloučeny v souladu s odstavcem 5, o jakýchkoli změnách technických specifikací nebo jiných částí zadávací dokumentace, jež se netýkají stanovení minimálních požadavků. V návaznosti na tyto změny veřejní zadavatelé poskytnou uchazečům potřebný dostatek času na změnu a opětovné předložení pozměněných nabídek.

V souladu s článkem 21 veřejní zadavatelé nesmějí ostatním účastníkům odhalit důvěrné informace sdělené zájemcem nebo uchazečem, který se účastní jednání, bez jeho souhlasu. Tento souhlas nesmí mít podobu obecného prohlášení, nýbrž musí být vydán s odkazem na zamýšlené sdělení konkrétních informací.

5. Jednání v průběhu řízení o inovačním partnerství mohou probíhat v postupných fázích s cílem snížit počet nabídek, o nichž se bude jednat, za použití kritérií pro zadání uvedených v oznámení o zahájení zadávacího řízení, ve výzvě k potvrzení zájmu nebo v zadávací dokumentaci. Veřejný zadavatel v oznámení o zahájení zadávacího řízení, ve výzvě k potvrzení zájmu nebo v zadávací dokumentaci uvede, zda této možnosti využije.

6. Při výběru zájemců veřejní zadavatelé uplatňují zejména kritéria týkající se schopností zájemcův oblasti výzkumu a vývoje a vývoje a zavádění inovativních řešení.

Projekty v oblasti výzkumu a inovací, jejichž cílem je uspokojovat potřeby stanovené veřejným zadavatelem, jež nemohou být uspokojeny pomocí existujících řešení, mohou předkládat jen hospodářské subjekty, které jsou k tomu veřejným zadavatelem vyzvány na základě jeho posouzení požadovaných informací.

Veřejný zadavatel v zadávací dokumentaci vymezí pravidla, jimiž se řídí práva duševního vlastnictví. V případě inovačního partnerství s několika partnery nezpřístupní veřejný zadavatel v souladu s článkem 21 ostatním partnerům řešení navržená některým z partnerů ani jiné důvěrné informace jím v rámci partnerství sdělené, pokud s tím daný partner nesouhlasí. Tento souhlas nesmí mít podobu obecného prohlášení, nýbrž musí být vydán s odkazem na zamýšlené sdělení konkrétních informací.

7. Veřejný zadavatel zajistí, aby struktura partnerství a zejména doba trvání a hodnota jednotlivých fází odrážela stupeň inovace navrhovaného řešení a posloupnost výzkumných a inovačních kroků potřebných k vývoji inovativního řešení, jaké ještě na trhu není k dispozici. Odhadovaná hodnota dodávek, služeb nebo stavebních prací nesmí být nepřiměřená investici potřebné pro jejich vývoj.


Článek 32

Použití jednacího řízení bez předchozího zveřejnění

1. Ve zvláštních případech a za okolností uvedených v odstavcích 2 až 5 mohou členské státy stanovit, že veřejní zadavatelé mohou zadávat veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění.

2. Jednací řízení bez uveřejnění může být použito pro veřejné zakázky na stavební práce, dodávky a služby v následujících případech:

a) jestliže v otevřeném nebo užším řízení nebyly podány žádné nabídky nebo žádné vhodné nabídky nebo žádné žádosti o účast nebo žádné vhodné žádosti o účast, za předpokladu, že se původní podmínky veřejné zakázky podstatně nezmění a že Komisi je zaslána zpráva, pokud si ji vyžádala.

Nabídka se považuje za nevhodnou, pokud je pro veřejnou zakázku irelevantní, neboť bez zásadních změn zjevně nemůže uspokojit potřeby a požadavky veřejného zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Žádost o účast se považuje za nevhodnou, pokud příslušný hospodářský subjekt má nebo může být vyloučen podle článku 57 nebo nesplňuje kritéria pro výběr stanovená veřejným zadavatelem podle článku 58;

b) jestliže stavební práce, dodávky nebo služby mohou být z některého z následujících důvodů dodány jen konkrétním hospodářským subjektem:
i) cílem veřejné zakázky je vytvoření nebo získání jedinečného uměleckého díla nebo uměleckého výkonu,
ii) hospodářská soutěž z technických důvodů neexistuje,
iii) ochrana výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví.

Výjimky uvedené v bodech ii) a iii) se použijí jen v případě, že neexistuje přiměřená alternativa nebo náhrada a že neexistence soutěže není výsledkem umělého zúžení parametrů veřejné zakázky;

c) pokud je to nezbytně nutné, když z důvodů krajní naléhavosti způsobené událostmi, které veřejný zadavatel nemohl předvídat, nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení. Okolnosti pro odůvodnění krajní naléhavosti nesmějí být v žádném případě způsobeny veřejným zadavatelem;

3. Jednací řízení bez uveřejnění lze použít v případě těchto veřejných zakázek na dodávky:
a) jsou-li dané výrobky vyráběny výlučně pro účely výzkumu, pokusu, studia či vývoje; veřejné zakázky zadané podle tohoto písmene však nesmějí zahrnovat výrobu ve velkém rozsahu s cílem dosáhnout hospodářské rentability nebo pokrýt náklady na výzkum a vývoj;
b) pro dodatečné dodávky od původního dodavatele, které jsou určeny buď k částečnému nahrazení dodávek nebo zařízení, nebo k rozšíření stávajících dodávek nebo zařízení, jestliže by změna dodavatele nutila veřejného zadavatele získávat dodávky, které mají odlišné technické vlastnosti, což by mělo za následek neslučitelnost nebo nepřiměřené technické obtíže při provozu a údržbě; doba trvání takových veřejných zakázek a opakovaných veřejných zakázek nepřekročí zpravidla tři roky;
c) pro dodávky nabízené a nakupované na komoditních burzách;
d) pro nákup dodávek nebo služeb za zvláště výhodných podmínek od dodavatele, který s konečnou platností ukončuje svou obchodní činnost, nebo od likvidátorů v případě insolvenčního řízení, vyrovnání s věřiteli nebo podobného řízení podle vnitrostátních právních a správních předpisů.

4. Jednací řízení bez uveřejnění může být použito v případě veřejných zakázek na služby, jestliže dotčená veřejná zakázka následuje po soutěži o návrh organizované v souladu s touto směrnicí a má být v souladu s pravidly pro soutěž o návrh zadána vítězi nebo jednomu z vítězů takové soutěže o návrh; v druhém jmenovaném případě musí být k účasti na jednání vyzváni všichni vítězové.

5. Jednací řízení bez uveřejnění může být použito v případě nových stavebních prací nebo služeb, které spočívají v opakování podobných stavebních prací nebo služeb svěřených hospodářskému subjektu, kterému stejný veřejný zadavatel zadal původní veřejnou zakázku, za předpokladu, že tyto stavební práce nebo služby odpovídají základnímu projektu, na který byla zadána původní veřejná zakázka v řízení podle čl. 26 odst. 1. Základní projekt uvádí rozsah případných dodatečných stavebních prací nebo služeb a podmínky, za nichž budou zadány.

Možnost použití tohoto řízení se uvádí již při oznámení zařazení prvního projektu do soutěže a veřejní zadavatelé vezmou v úvahu celkové odhadované náklady na následné stavební práce a služby při použití článku 4.

Toto zadávací řízení lze použít pouze v průběhu tří let následujících po uzavření smlouvy na původní veřejnou zakázku.


KAPITOLA II

Techniky a nástroje pro elektronické a souhrnné zadávání veřejných zakázek


Článek 33

Rámcové dohody

1. Veřejní zadavatelé mohou uzavírat rámcové dohody, pokud při tom použijí postupy stanovené touto směrnicí.

Rámcovou dohodou se rozumí dohoda mezi jedním nebo více veřejnými zadavateli a jedním nebo více hospodářskými subjekty, jejímž účelem je stanovit podmínky, zejména s ohledem na ceny a případně na předpokládané množství, kterými se budou řídit veřejné zakázky zadávané během daného období.

Doba platnosti rámcové dohody nesmí překročit čtyři roky, kromě výjimečných a řádně odůvodněných případů daných zejména předmětem rámcové dohody.

2. Veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody musí být zadávány v souladu s postupy stanovenými v tomto odstavci a v odstavcích 3 a 4.

Tyto postupy lze použít pouze mezi veřejnými zadavateli, kteří jsou k tomuto účelu jasně označeni ve výzvě k účasti v soutěži nebo výzvě k potvrzení zájmu, a těmi hospodářskými subjekty, které jsou smluvními stranami rámcové dohody.

Veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody nesmějí za žádných okolností podstatně měnit podmínky stanovené v rámcové dohodě, zejména v případě uvedeném v odstavci 3.

3. Je-li rámcová dohoda uzavřena pouze s jedním hospodářským subjektem, jsou veřejné zakázky založené na této rámcové dohodě zadávány v rámci podmínek stanovených v rámcové dohodě.

Při zadávání těchto veřejných zakázek se veřejní zadavatelé mohou písemně obrátit na hospodářský subjekt, který je stranou rámcové dohody, se žádostí o případné doplnění jeho nabídky, je-li nutné.

4. Pokud je rámcová dohoda uzavřena s více než jedním hospodářským subjektem, plní se tato rámcová dohoda jedním z těchto způsobů:
a) podle podmínek rámcové dohody bez obnovení soutěže, jsou-li stanoveny veškeré podmínky upravující poskytování příslušných stavebních prací, služeb a dodávek a objektivní podmínky pro rozhodnutí o tom, který z hospodářských subjektů, jež jsou stranou rámcové dohody, je poskytne; posledně uvedené podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci pro rámcovou dohodu;
b) stanoví-li rámcová dohoda veškeré podmínky upravující poskytování příslušných stavebních prací, služeb a dodávek, a to zčásti bez obnovení soutěže v souladu s písmenem a) a zčásti s obnovením soutěže mezi hospodářskými subjekty, které jsou stranami rámcové dohody, v souladu s písmenem c), pokud tuto možnost veřejní zadavatelé uvedli v zadávací dokumentaci pro rámcovou dohodu. Volba, zda se konkrétní stavební práce, dodávky nebo služby pořídí na základě obnovení soutěže nebo přímo za podmínek stanovených v rámcové dohodě, se učiní podle objektivních kritérií stanovených v zadávací dokumentaci pro rámcovou dohodu. V této zadávací dokumentaci se rovněž uvede, na které podmínky se může vztahovat obnovení soutěže.
Možnosti uvedené v prvním pododstavci tohoto písmene se vztahují i na jakoukoliv část rámcové dohody, pro niž jsou v rámcové dohodě stanoveny všechny podmínky upravující poskytování příslušných stavebních prací, služeb a dodávek, bez ohledu na to, zda byly stanoveny všechny podmínky upravující poskytování příslušných stavebních prací, služeb a dodávek v rámci jiných částí;
c) pokud nejsou všechny podmínky upravující poskytování příslušných stavebních prací, služeb a dodávek stanoveny v rámcové dohodě, formou obnovení soutěže mezi hospodářskými subjekty, které jsou stranou rámcové dohody.

5. Soutěže uvedené v odst. 4 písm. b) a c) probíhají na základě stejných podmínek, které platily pro zadání rámcové dohody, a je-li to nutné, na základě přesněji formulovaných podmínek a případně dalších podmínek uvedených v zadávací dokumentaci pro rámcovou dohodu, tímto postupem:
a) veřejní zadavatelé písemně konzultují každou veřejnou zakázku, která má být zadána, s hospodářskými subjekty, které jsou schopny plnit její předmět;
b) veřejní zadavatelé stanoví lhůtu, která je dostatečně dlouhá, aby umožnila předložení nabídek pro každou jednotlivou veřejnou zakázku, s přihlédnutím k faktorům, jako je složitost předmětu veřejné zakázky a čas potřebný k odeslání nabídek;
c) nabídky se podávají písemně a jejich obsah se neotvírá až do uplynutí lhůty stanovené pro odpověď;
d) veřejní zadavatelé zadají každou veřejnou zakázku uchazeči, který podal nejvhodnější nabídku na základě kritérií pro zadání veřejné zakázky uvedených v zadávací dokumentaci pro rámcovou dohodu.


Článek 34

Dynamické nákupní systémy

1. Pro uskutečňování nákupů pro běžnou potřebu, jejichž vlastnosti vzhledem k běžné dostupnosti na trhu splňují požadavky veřejných zadavatelů, mohou veřejní zadavatelé využívat dynamický nákupní systém. Dynamický nákupní systém je provozován jako plně elektronický proces a je po dobu použitelnosti nákupního systému otevřený všem hospodářským subjektům, které splňují kritéria pro zařazení do dynamického nákupního systému. Může být rozdělen do kategorií produktů, stavebních prací nebo služeb, které jsou objektivně vymezeny na základě vlastností veřejné zakázky, jež má být v rámci dané kategorie zadána. Tyto vlastnosti mohou zahrnovat odkaz na maximální přípustnou velikost následných jednotlivých veřejných zakázek nebo na konkrétní zeměpisné oblasti, v nichž budou následné jednotlivé veřejné zakázky plněny.

2. Při zadávání veřejných zakázek prostřednictvím dynamických nákupních systémů se veřejní zadavatelé řídí pravidly užšího řízení. Přístup do systému je umožněn všem zájemcům splňujícím kritéria pro zařazení do dynamického nákupního systému a počet zájemců, jimž bude umožněn přístup do systému, nesmí být omezen podle článku 65. Pokud veřejní zadavatelé rozdělili systém do kategorií produktů, stavebních prací nebo služeb v souladu s prvním odstavcem tohoto článku, uvedou pro každou kategorii příslušná kritéria pro zařazení do dynamického nákupního systému.

Bez ohledu na článek 28 se použijí tyto lhůty:
a) minimální lhůta pro podání žádostí o účast je 30 dnů ode dne, kdy bylo odesláno oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo výzva k potvrzení zájmu, použije-li se jako výzva k účasti v soutěži předběžné oznámení. Jakmile byla odeslána výzva k podání nabídky na první veřejnou zakázku v rámci dynamického nákupního systému, nepoužijí se pro podání žádostí o účast žádné další lhůty;
b) minimální lhůta pro podání nabídek je alespoň 10 dnů ode dne, kdy byla odeslána výzva k podání nabídky. Je-li to vhodné, použije se se čl. 28 odst. 4. Ustanovení čl. 28 odst. 3 a 5 se nepoužijí.

3. Veškerá komunikace v rámci dynamického nákupního systému probíhá pouze elektronickými prostředky v souladu s čl. 22 odst. 1, 3, 5 a 6.

4. Za účelem zadávání veřejných zakázek v rámci dynamického nákupního sytému veřejní zadavatelé:
a) uveřejní výzvu k účasti v soutěži, v níž uvedou, že se jedná o dynamický nákupní systém;
b) upřesní v zadávací dokumentaci alespoň povahu a předpokládaný objem zamýšlených nákupů, jakož i všechny nezbytné informace o dynamickém nákupním systému, včetně informací o jeho fungování, o použitém elektronickém vybavení a technických opatřeních a specifikacích spojení;
c) informují o případném rozdělení do kategorií produktů, stavebních prací nebo služeb a o vlastnostech jednotlivých kategorií;
d) zajistí neomezený a plný přímý přístup po dobu použitelnosti systému k zadávací dokumentaci v souladu s článkem 53.

5. Veřejní zadavatelé umožní po celou dobu platnosti dynamického nákupního systému každému hospodářskému subjektu požádat o účast v systému za podmínek uvedených v odstavci 2. Veřejní zadavatelé posoudí tyto žádosti podle kritérií pro zařazení do dynamického nákupního systému 10 pracovních dnů ode dne, kdy je obdrží. Tato lhůta může být v jednotlivých odůvodněných případech prodloužena na 15 pracovních dnů, a to zejména s ohledem na potřebu posoudit další podklady nebo jinak ověřit splnění kritérií pro zařazení do dynamického nákupního systému.

Bez ohledu na první pododstavec mohou veřejní zadavatelé až do odeslání výzvy k podání nabídky na první veřejnou zakázku v rámci dynamického nákupního systému prodloužit dobu hodnocení, pokud v průběhu prodloužené doby hodnocení není učiněna výzva k podání nabídky. Veřejní zadavatelé uvedou prodlouženou délku doby hodnocení, kterou hodlají uplatnit, v zadávací dokumentaci.

Veřejní zadavatelé co nejdříve informují dotčený hospodářský subjekt, zda byl nebo nebyl zařazen do dynamického nákupního systému.

6. Veřejní zadavatelé vyzvou všechny zařazené účastníky, aby předložili své nabídky pro jednotlivé veřejné zakázky v rámci dynamického nákupního systému v souladu s článkem 54. Pokud byl dynamický nákupní systém rozdělen do kategorií stavebních prací, produktů nebo služeb, vyzvou veřejní zadavatelé všechny účastníky přijaté do kategorie odpovídající konkrétní veřejné zakázce, aby podali nabídku.

Veřejnou zakázku zadají tomu uchazeči, který předloží nejvhodnější nabídku podle kritérií pro zadání veřejné zakázky stanovených v oznámení o zahájení zadávacího řízení v dynamickém nákupním systému nebo ve výzvě k potvrzení zájmu, použije-li se jako výzva k účasti v soutěži předběžné oznámení. Tato kritéria mohou být případně upřesněna ve výzvě k podání nabídky.

7. Veřejní zadavatelé mohou kdykoli během doby trvání dynamického nákupního systému vyžadovat, aby zařazení účastníci předložili obnovené a aktualizované vlastní prohlášení uvedené v čl. 59 odst. 1, a to do pěti pracovních dnů od data doručení žádosti.

Ustanovení čl. 59 odst. 4 až 6 se použijí po celou dobu použitelnosti dynamického nákupního systému.

8. Veřejní zadavatelé uvedou ve výzvě k účasti v soutěži dobu použitelnosti dynamického nákupního systému. Komisi oznámí případné změny v této době použitelnosti za použití následujících standardních formulářů:
a) pokud se mění doba použitelnosti bez ukončení systému, na formuláři, jímž byla původně uveřejněna výzva k účasti v soutěži v rámci dynamického nákupního systému;
b) pokud dochází k ukončení systému, na formuláři oznámení o výsledku zadávacího řízení uvedeném v článku 50.

9. Hospodářským subjektům majícím zájem o účast ani účastníkům dynamického nákupního systému nesmějí být před zavedením tohoto systému nebo během doby jeho používání účtovány žádné poplatky.


Článek 35

Elektronické aukce

1. Veřejní zadavatelé mohou používat elektronické aukce, v jejichž rámci jsou předkládány nové, snížené ceny nebo nové hodnoty týkající se některých prvků nabídek.

K tomuto účelu veřejní zadavatelé strukturují elektronickou aukci jako opakující se elektronický proces, jenž je spuštěn po prvotním úplném vyhodnocení nabídek a jenž umožní stanovit jejich pořadí za použití automatických metod hodnocení.

U některých veřejných zakázek na služby a některých veřejných zakázek na stavební práce, jejichž předmětem je intelektuální výkon, jako například návrh stavebních prací, nelze pořadí stanovit za použití automatických metod hodnocení, a proto nesmí být zadávány s použitím elektronických aukcí.

2. V otevřených, užších či jednacích řízeních mohou veřejní zadavatelé rozhodnout, že zadání veřejné zakázky bude předcházet elektronická aukce, pokud může být přesně stanoven obsah zadávací dokumentace, zejména pak technické specifikace.

Za stejných podmínek může být elektronická aukce použita při obnovení soutěže mezi stranami rámcové dohody uvedeném v čl. 33 odst. 4 písm. b) nebo c) a při vyhlášení soutěže na veřejné zakázky, jež mají být zadány v rámci dynamického nákupního systému uvedeného v článku 34.

3. Elektronická aukce je založena na jednom z následujících prvků nabídek:
a) výlučně na cenách, je-li veřejná zakázka zadávána pouze na základě ceny;
b) na cenách nebo nových hodnotách prvků nabídek uvedených v zadávací dokumentaci, pokud je veřejná zakázka zadávána na základě nejlepšího poměru mezi cenou a kvalitou, nebo nabídce s nejnižšími náklady, použije-li se přístup nákladové efektivnosti.

4. Veřejní zadavatelé, kteří se rozhodnou uspořádat elektronickou aukci, uvedou tuto skutečnost v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k potvrzení zájmu. Zadávací dokumentace musí obsahovat alespoň údaje uvedené v příloze VI.

5. Předtím, než přistoupí k elektronické aukci, provedou veřejní zadavatelé úplné předběžné hodnocení nabídek v souladu s kritériem nebo kritérii pro zadání veřejné zakázky a s jejich stanovenou poměrnou váhou.

Nabídka je považována za přijatelnou, pokud byla podána uchazečem, který nebyl vyloučen podle článku 57, splňuje kvalifikační kritéria pro výběr a jehož nabídka je v souladu s technickými specifikacemi a není v rozporu s pravidly nebo nepřijatelná nebo nevhodná.

Za nabídky v rozporu s pravidly se považují zejména nabídky, které nejsou v souladu se zadávací dokumentací, které byly doručeny pozdě, u nichž existují důkazy o tajných ujednáních nebo korupci nebo které veřejní zadavatelé považují za mimořádně nízké. Za nepřijatelné se považují zejména nabídky podané uchazeči, kteří nemají požadovanou kvalifikaci, a nabídky, jejichž cena převyšuje rozpočet veřejného zadavatele vymezený před zahájením zadávacího řízení a uvedený v zadávací dokumentaci.

Nabídka se považuje za nevhodnou, pokud je pro veřejnou zakázku irelevantní, neboť bez zásadních změn zjevně nemůže uspokojit potřeby a požadavky veřejného zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Žádost o účast se považuje za nevhodnou, pokud příslušný hospodářský subjekt má nebo může být vyloučen podle článku 57 nebo nesplňuje kvalifikační kritéria pro výběr stanovená veřejným zadavatelem podle článku 58.

Všichni uchazeči, kteří předložili přijatelné nabídky, musí být současně vyzváni k účasti na elektronické aukci prostřednictvím připojení ke stanovenému dni a času v souladu s pokyny uvedenými ve výzvě. Elektronická aukce může probíhat ve více navazujících fázích. Elektronická aukce nesmí být zahájena dříve než dva pracovní dny po dni, kdy byly rozeslány výzvy.

6. Výzva musí být doplněna výsledkem úplného vyhodnocení nabídky dotčeného uchazeče provedeného v souladu s poměrnými váhami stanovenými v čl. 67 odst. 5 prvním pododstavci.

Výzva uvede rovněž matematický vzorec, který se při elektronické aukci použije pro určení automatických změn pořadí na základě podaných nových cen nebo nových hodnot. S výjimkou případů, kdy je ekonomicky nejvýhodnější nabídka stanovena pouze na základě ceny, musí tento vzorec zahrnovat poměrnou váhu všech kritérií stanovených pro určení ekonomicky nejvýhodnější nabídky, jak je uvedeno v oznámení použitém jako výzva k účasti v soutěži nebo v jiných částech zadávací dokumentace. Za tímto účelem musí být jakákoli případná rozpětí dopředu vyjádřena určitou hodnotou.

Jsou-li povoleny varianty, stanoví se pro každou variantu zvláštní vzorec.

7. Během každé fáze elektronické aukce veřejní zadavatelé okamžitě musí sdělit všem uchazečům přinejmenším ty informace, které jim umožní zjistit v každém okamžiku své relativní pořadí. Mohou jim též, pokud to bylo předem oznámeno, sdělit jiné informace týkající se nabízených cen nebo hodnot. Mohou rovněž v každé konkrétní fázi aukce oznámit počet účastníků aukce. V žádném případě však nesmějí během žádné fáze elektronické aukce zveřejnit totožnost uchazečů.

8. Veřejní zadavatelé musí uzavírat elektronické aukce jedním nebo více z následujících způsobů:
a) v předem stanovený den a čas;
b) pokud neobdrží žádné další nové ceny či nové hodnoty, které splňují požadavky na minimální rozdíly, za předpokladu, že předem stanovili dobu, která musí uplynout po obdržení posledního podání do uzavření elektronické aukce, nebo
c) pokud bylo dosaženo předem stanoveného počtu fází aukce.

Pokud veřejní zadavatelé mají v úmyslu uzavřít elektronickou aukci podle prvního pododstavce písm. c), případně v kombinaci se způsobem uvedeným v prvním pododstavci písm. b), uvedou ve výzvě k účasti na aukci časový rozvrh každé fáze aukce.

9. Po uzavření elektronické aukce veřejní zadavatelé zadají veřejnou zakázku v souladu s článkem 67 na základě výsledků elektronické aukce.


Článek 36

Elektronické katalogy

1. Pokud se vyžaduje použití elektronických komunikačních prostředků, mohou veřejní zadavatelé požadovat, aby byly nabídky předkládány ve formě elektronického katalogu nebo aby elektronický katalog obsahovaly.

Členské státy mohou stanovit povinnost používat elektronické katalogy u některých typů veřejných zakázek.

Nabídky předkládané ve formě elektronického katalogu mohou být doplněny dalšími dokumenty.

2. Elektronické katalogy připravují zájemci nebo uchazeči s cílem zúčastnit se určitého zadávacího řízení v souladu s technickými specifikacemi a ve formátu stanoveném veřejným zadavatelem.

Elektronické katalogy musí dále splňovat požadavky na nástroje elektronické komunikace a případné další požadavky stanovené veřejným zadavatelem v souladu s článkem 22.

3. V případech, kdy je předložení nabídek ve formě elektronického katalogu přijatelné nebo povinné, veřejný zadavatel:
a) toto uvede v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k potvrzení zájmu, pokud je jako výzva k účasti v soutěži použito předběžné oznámení;
b) v zadávací dokumentaci uvede veškeré nezbytné informace v souladu s čl. 22 odst. 6 ohledně formátu, používaného elektronického zařízení a technických opatření a specifikací spojení pro katalog.

4. Pokud byla po předložení nabídek ve formě elektronických katalogů uzavřena rámcová dohoda s více než jedním hospodářským subjektem, veřejní zadavatelé mohou stanovit, že obnovení soutěže na jednotlivé veřejné zakázky bude probíhat na základě aktualizovaných katalogů. V takovém případě použijí veřejní zadavatelé jeden z těchto způsobů:
a) vyzvou uchazeče, aby znovu podali své elektronické katalogy upravené podle požadavků příslušné veřejné zakázky;
b) uvědomí uchazeče, že mají v úmyslu vybrat z elektronických katalogů, které již byly předloženy, informace nezbytné k vytvoření nabídek přizpůsobených požadavkům příslušné veřejné zakázky, pokud bylo použití této metody oznámeno v zadávací dokumentaci pro rámcovou dohodu.

5. Pokud veřejní zadavatelé obnoví soutěž na jednotlivou veřejnou zakázku v souladu s odst. 4 písm. b), oznámí uchazečům datum a čas, kdy hodlají vybrat informace potřebné k vytvoření nabídek přizpůsobených požadavkům jednotlivé veřejné zakázky a dají uchazečům možnost, aby tento výběr informací nepovolili.

Veřejní zadavatelé poskytnou dostatečný časový prostor mezi oznámením a skutečným výběrem informací.

Před zadáním veřejné zakázky předloží veřejní zadavatelé vybrané informace příslušnému uchazeči, aby mu dali příležitost vyvrátit nebo potvrdit, že takto vytvořená nabídka neobsahuje věcné chyby.

6. Veřejní zadavatelé mohou zadávat veřejné zakázky v rámci dynamického nákupního systému a požadovat přitom, aby nabídky spojené s jednotlivou veřejnou zakázkou byly podávány v podobě elektronického katalogu.

Veřejní zadavatelé mohou rovněž zadávat veřejné zakázky v rámci dynamického nákupního systému v souladu s odst. 4 písm. b) a s odstavcem 5, pokud je žádost o účast v dynamickém nákupním systému doprovázena elektronickým katalogem v souladu s technickými specifikacemi a ve formátu stanoveném veřejným zadavatelem. Zájemci tento katalog následně doplní, až budou informováni o úmyslu veřejného zadavatele vytvořit nabídky postupem uvedeným v odst. 4 písm. b).


Článek 37

Centralizované nákupní činnosti a centrální zadavatelé

1. Členské státy mohou stanovit, že veřejní zadavatelé mohou pořizovat dodávky nebo služby od centrálního zadavatele, který poskytuje centralizovanou nákupní činnost uvedenou v čl. 2 odst. 1 bodu 14 písm. a).

Členské státy mohou rovněž stanovit, že veřejní zadavatelé mohou pořizovat stavební práce, dodávky a služby prostřednictvím veřejných zakázek zadaných centrálním zadavatelem, prostřednictvím dynamických nákupních systémů provozovaných centrálním zadavatelem nebo podle čl. 33 odst. 2 druhého pododstavce prostřednictvím rámcové dohody uzavřené centrálním zadavatelem, který poskytuje centralizovanou nákupní činnost uvedenou v čl. 2 odst. 1 bodu 14 písm. b). Pokud mohou dynamický nákupní systém provozovaný centrálním zadavatelem používat i jiní veřejní zadavatelé, uvede se tato skutečnost ve výzvě k účasti v soutěži, kterou se tento dynamický nákupní systém zavádí.

Ve vztahu k prvnímu a druhému pododstavci mohou členské státy stanovit, že některé veřejné zakázky se zadávají prostřednictvím centrálních zadavatelů nebo jednoho či několika konkrétních centrálních zadavatelů.

2. Veřejný zadavatel splní své povinnosti podle této směrnice, pořídí-li dodávky nebo služby od centrálního zadavatele, který poskytuje centralizovanou nákupní činnost uvedenou v čl. 2 odst. 1 bodu 14 písm. a).

Dále musí veřejný zadavatel plnit své povinnosti podle této směrnice, pořídí-li stavební práce, dodávky nebo služby prostřednictvím veřejných zakázek zadaných centrálním zadavatelem, prostřednictvím dynamických nákupních systémů provozovaných centrálním zadavatelem nebo podle čl. 33 odst. 2 druhého pododstavce prostřednictvím rámcové dohody uzavřené centrálním zadavatelem, který poskytuje centralizovanou nákupní činnost uvedenou v čl. 2 odst. 1 bodu 14 písm. b).

Příslušný veřejný zadavatel ovšem nese odpovědnost za plnění povinností podle této směrnice v případě částí, které provádí sám, jako je:
a) zadání veřejné zakázky v rámci dynamického nákupního systému provozovaného centrálním zadavatelem;
b) obnovení soutěže podle rámcové dohody, která byla uzavřena centrálním zadavatelem;
c) určení podle čl. 33 odst. 4 písm. a) nebo b), který z hospodářských subjektů, jenž je smluvní stranou rámcové dohody provede určitý úkol vyplývající z rámcové dohody uzavřené centrálním zadavatelem.

3. Veškerá zadávací řízení, která provádí centrální zadavatel, se provádějí elektronickými komunikačními prostředky v souladu s požadavky uvedenými v článku 22.

4. Veřejní zadavatelé mohou zadat veřejnou zakázku na služby spočívající v poskytování centralizovaných nákupních činností centrálnímu zadavateli bez ohledu na postupy stanovené touto směrnicí.

Tyto veřejné zakázky na služby mohou zahrnovat i poskytování pomocných nákupních činností.


Článek 38

Příležitostné společné zadávání veřejných zakázek

1. Dva nebo více veřejných zadavatelů se mohou dohodnout na společném provádění některých konkrétních zadávacích řízení.

2. Pokud je zadávací řízení vedeno celé společně jménem a na účet všech zúčastněných veřejných zadavatelů, nesou tito veřejní zadavatelé společnou odpovědnost za plnění svých povinností podle této směrnice. To platí i v případech, kdy jeden veřejný zadavatel vede řízení, přičemž jedná svým jménem i jménem ostatních zúčastněných veřejných zadavatelů.

Pokud není zadávací řízení celé vedeno jménem a na účet zúčastněných veřejných zadavatelů, nesou veřejní zadavatelé společnou odpovědnost pouze za části prováděné společně. Každý veřejný zadavatel nese výlučnou odpovědnost za plnění svých povinností podle této směrnice ve vztahu k částem, které provádí svým jménem a na svůj účet.


Článek 39

Zadávání veřejných zakázek za účasti veřejných zadavatelů z různých členských států

1. Aniž je dotčen článek 12, veřejní zadavatelé z různých členských států mohou jednat společně při zadávání veřejných zakázek jedním ze způsobů stanovených v tomto článku.

Veřejní zadavatelé se pomocí prostředků stanovených v tomto článku nesmějí vyhýbat uplatňování imperativních norem veřejného práva, které se na ně vztahují v členském státě, v němž se nacházejí, a které jsou v souladu s právem Unie.

2. Členský stát svým veřejným zadavatelům nezakazuje použití centralizovaných nákupních činností poskytovaných centrálními zadavateli, kteří se nacházejí v jiném členském státě

Pokud však jde o centralizované nákupní činnosti poskytované centrálním zadavatelem nacházejícím se v jiném členském státě než veřejný zadavatel, mohou členské státy upřesnit, že jejich veřejní zadavatelé mohou využívat pouze centralizované nákupní činnosti, jak jsou uvedeny buď v čl. 2 odst. 1 bodu 14 písm. a), nebo v čl. 2 odst. 1 bodu 14 písm. b).

3. Poskytování centralizovaných nákupních činností centrálním zadavatelem, který se nachází v jiném členském státě, se provádí podle vnitrostátních pravidel toho členského státu, v němž se centrální zadavatel nachází.

Vnitrostátní pravidla členského státu, v němž se centrální zadavatel nachází, se vztahují i na:
a) zadání veřejné zakázky v rámci dynamického nákupního systému;
b) obnovení soutěže podle rámcové dohody;
c) určení podle čl. 33 odst. 4 písm. a) nebo b), který z hospodářských subjektů zúčastněných na rámcové dohodě provede určitý úkol.

4. Několik veřejných zadavatelů z různých členských států může společně zadat veřejnou zakázku, uzavřít rámcovou dohodu nebo provozovat dynamický nákupní systém. V rozsahu uvedeném v čl. 33 odst. 2 druhém pododstavci mohou rovněž zadávat veřejné zakázky na základě rámcové dohody nebo dynamického nákupního systému. Pokud nezbytné prvky nebyly upraveny mezinárodní dohodou mezi dotčenými členskými státy, uzavřou zúčastnění veřejní zadavatelé dohodu, v níž se stanoví:
a) povinnosti stran a příslušná ustanovení vnitrostátního práva;
b) interní organizace zadávacího řízení, včetně jeho vedení, rozdělení stavebních prací, dodávek nebo služeb, které mají být zadány, a uzavírání smluv.

Zúčastněný veřejný zadavatel plní své povinnosti podle této směrnice, pořizuje-li stavební práce, dodávky nebo služby od veřejného zadavatele zodpovědného za dané zadávací řízení. Při stanovení povinností a příslušných ustanovení vnitrostátního práva podle písmene a) si mohou zúčastnění veřejní zadavatelé rozdělit povinnosti mezi sebou a stanovit jako příslušná ustanovení vnitrostátního práva ustanovení práva kteréhokoli členského státu, v němž se nachází některý ze zúčastněných zadavatelů. Rozdělení povinností a příslušná ustanovení vnitrostátního práva musí být v případě společně zadaných veřejných zakázek uvedeny v zadávací dokumentaci.

5. Pokud veřejní zadavatelé z různých členských států založili společný subjekt, včetně evropského seskupení pro územní spolupráci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 9) nebo jiného subjektu založeného podle práva Unie, dohodnou se zúčastnění veřejní zadavatelé prostřednictvím rozhodnutí příslušného orgánu společného subjektu na vnitrostátních pravidlech jednoho z následujících členských států, kterými se bude zadávání veřejné zakázky řídit:
a) vnitrostátní předpisy členského státu, v němž má společný subjekt své sídlo;
b) vnitrostátní předpisy členského státu, v němž společný subjekt vykonává svou činnost.

Dohoda uvedená v prvním pododstavci může platit na dobu neurčitou, je-li to stanoveno v zakládacím aktu společného subjektu, nebo může být omezena na určitou dobu, určité typy veřejných zakázek nebo na jedno či více zadání jednotlivých veřejných zakázek.


KAPITOLA III

Průběh řízení


Oddíl 1

Příprava


Článek 40

Předběžné tržní konzultace

Před zahájením zadávacího řízení mohou veřejní zadavatelé vést tržní konzultace s cílem připravit zadání veřejné zakázky a informovat hospodářské subjekty o svých plánech a požadavcích při zadávání veřejných zakázek.

Za tímto účelem mohou veřejní zadavatelé například vyhledat nebo přijmout poradenství od nezávislých odborníků nebo orgánů či účastníků trhu. Toto poradenství mohou využít při plánování a vedení zadávacího řízení, pokud toto poradenství nenarušuje hospodářskou soutěž a nevede k porušení zásady zákazu diskriminace a zásady transparentnosti.


Článek 41

Předchozí účast zájemců nebo uchazečů

Pokud zájemce nebo uchazeč anebo podnik se vztahem k zájemci nebo uchazeči působil jako poradce veřejného zadavatele, ať již v souvislosti s článkem 40 či nikoli, nebo se jinak podílel na přípravě zadávacího řízení, přijme veřejný zadavatel příslušná opatření, aby zajistil, že účastí tohoto zájemce nebo uchazeče nebude narušena hospodářská soutěž.

Mezi tato opatření patří povinnost sdělit ostatním zájemcům a uchazečům příslušné informace vyměňované se zájemcem nebo uchazečem v rámci jeho účasti na přípravě zadávacího řízení nebo informace z této účasti vyplývající a stanovit odpovídající lhůty pro doručení nabídek. Příslušný zájemce nebo uchazeč může být z řízení vyloučen pouze v případě, že neexistuje jiný způsob, jak zajistit dodržení zásady rovného zacházení.

Před každým takovým vyloučením dostane zájemce nebo uchazeč příležitost prokázat, že jeho účast na přípravě zadávacího řízení nemůže narušit hospodářskou soutěž. Přijatá opatření se zdokumentují v samostatné zprávě vyžadované podle článku 84.


Článek 42

Technické specifikace

1. Technické specifikace vymezené v bodu 1 přílohy VII se uvádějí v zadávací dokumentaci. V technické specifikace se stanoví požadované vlastnosti stavebních prací, služeb nebo dodávky.

Tyto vlastnosti mohou rovněž odkazovat na konkrétní výrobní proces nebo metodu poskytování požadovaných stavebních prací, dodávek nebo služeb nebo na konkrétní proces spojený s jinou fází jejich životního cyklu, a to i tehdy, kdy uvedené faktory nejsou součástí jejich věcné podstaty, za podmínky, že souvisejí s předmětem veřejné zakázky a jsou přiměřené k její hodnotě i cílům.

Technické specifikace mohou rovněž určovat, zda bude požadován převod práv k duševnímu vlastnictví.

U všech veřejných zakázek určených k použití fyzickými osobami bez ohledu na to, zda veřejností nebo pracovníky veřejného zadavatele, se tyto technické specifikace kromě řádně odůvodněných případů vypracovávají tak, aby zohledňovaly kritéria přístupnosti pro osoby s postižením nebo koncept pro všechny uživatele.

Pokud jsou právním aktem Unie přijaty závazné požadavky na přístupnost, vymezí technické specifikace kritéria přístupnosti pro osoby s postižením nebo koncept pro všechny uživatele odkazem na tento akt.

2. Technické specifikace musí hospodářským subjektům poskytovat rovný přístup k zadávacímu řízení a nesmějí vytvářet neodůvodněné překážky pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.

3. Aniž jsou dotčena právně závazná vnitrostátní technická pravidla, jsou-li v souladu s právem Unie, musí být technické specifikace formulovány jedním z následujících způsobů:
a) formou požadavků na výkon nebo funkci, včetně vlastností z hlediska vlivu na životní prostředí, pokud jsou tyto parametry dostatečně přesné, aby umožnily uchazeči určit předmět veřejné zakázky a veřejnému zadavateli zadat veřejnou zakázku;
b) odkazem na technické specifikace a, v pořadí podle významu, na vnitrostátní normy přejímající evropské normy, evropská technická schválení, obecné technické specifikace, mezinárodní normy nebo jiný technický referenční systém vypracovaný evropskými normalizačními subjekty nebo - pokud tyto neexistují - na vnitrostátní normy, vnitrostátní technická schválení nebo vnitrostátní technické specifikace týkající se projektování, výpočtu a realizace stavebních prací a použití dodávek; každý odkaz je doprovázen slovy "nebo rovnocenný";
c) formou požadavků na výkon nebo funkci uvedených v písmenu a) s odkazem na technické specifikace uvedené v písmenu b) jako prostředek pro předpoklad shody s takovými požadavky na výkon nebo funkci;
d) odkazem na technické specifikace uvedené v písmenu b) pro určité vlastnosti a odkazem na požadavky na výkon nebo funkci uvedené v písmenu a) pro ostatní vlastnosti.

4. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmějí technické specifikace odkazovat na určité provedení nebo zdroj nebo konkrétní postup, který je příznačný pro výrobky nebo služby poskytované určitým hospodářským subjektem, nebo na obchodní značky, patenty, typy nebo určitý původ či výrobu, pokud by to mělo za důsledek zvýhodnění nebo vyloučení určitých podniků nebo určitých výrobků. Takový odkaz je výjimečně povolen, pokud není možný dostatečně přesný a srozumitelný popis předmětu veřejné zakázky podle odstavce 3. Takový odkaz musí být doprovázen slovy "nebo rovnocenný".

5. Pokud veřejný zadavatel využije možnosti odkázat na technické specifikace podle odst. 3 písm. b), nesmí odmítnout nabídku pouze z důvodu, že nabízené stavební práce, dodávky nebo služby nejsou shodné s technickými specifikacemi, na které odkázal, pokud uchazeč ve své nabídce jakýmkoli vhodným prostředkem, včetně dokladů uvedených v článku 44, prokázal, že navrhovaná řešení vyhovují rovnocenným způsobem požadavkům definovaným technickými specifikacemi.

6. Pokud veřejný zadavatel využije možnosti stanovit technické specifikace ve formě požadavků na výkon nebo funkci podle odst. 3 písm. a), nesmí odmítnout nabídku na stavební práce, dodávky nebo služby, které splňují vnitrostátní normu přejímající evropskou normu, splňují evropské technické schválení nebo obecnou technickou specifikaci, mezinárodní normu nebo technický referenční systém vypracovaný evropským normalizačním subjektem, pokud tyto specifikace zohledňují požadavky na výkon nebo funkci, které veřejný zadavatel stanovil.

Ve své nabídce uchazeč prokáže jakýmikoliv vhodnými prostředky, včetně dokladů uvedených v článku 44, že stavební práce, dodávky nebo služby splňující normu jsou v souladu s požadavky na výkon nebo funkci, které veřejný zadavatel stanovil.


Článek 43

Štítky

1. Pokud veřejní zadavatelé mají v úmyslu nakoupit stavební práce, dodávky nebo služby, které mají zvláštní environmentální, sociální nebo jiné vlastnosti, mohou v technických specifikacích, kritériích pro zadání nebo podmínkách plnění veřejné zakázky vyžadovat zvláštní štítek coby doklad, že příslušné stavební práce, služby nebo dodávky požadovaným vlastnostem vyhovují, jsou-li splněny všechny následující podmínky:
a) požadavky na označení štítkem se týkají výhradně kritérií, která souvisejí s předmětem veřejné zakázky a která jsou vhodná pro definování vlastností stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky;
b) požadavky na označení štítkem vycházejí z objektivně ověřitelných a nediskriminačních kritérií;
c) štítky jsou zavedeny v otevřeném a transparentním řízení, na kterém se mohou podílet všechny relevantní zúčastněné strany, včetně orgánů státní správy, spotřebitelů, sociálních partnerů, výrobců, distributorů a nevládních organizací;
d) štítky jsou přístupné všem subjektům, které o to mají zájem;
e) požadavky na označení štítkem jsou stanoveny třetí stranou, nad níž hospodářský subjekt žádající o štítek nemůže vykonávat rozhodující vliv.

Pokud veřejný zadavatel nevyžaduje, aby stavební práce, dodávky nebo služby splňovaly veškeré požadavky na označení štítky, uvede, o které požadavky se jedná.

Veřejný zadavatel vyžadující konkrétní štítek musí přijmout všechny štítky, jež potvrzují, že stavební práce, dodávky nebo služby splňují rovnocenné požadavky na štítky.

Pokud hospodářský subjekt prokazatelně neměl možnost získat v příslušné lhůtě konkrétní štítek uvedený veřejným zadavatelem nebo štítek jemu rovnocenný z důvodů, jež mu nelze přičítat, přijme veřejný zadavatel jiné vhodné doklady, jako například technickou dokumentaci výrobce, pokud příslušný hospodářský subjekt prokáže, že stavební práce, dodávky nebo služby, jež má poskytnout, splňují požadavky na označení konkrétním štítkem nebo konkrétní požadavky uvedené veřejným zadavatelem.

2. Pokud štítek splňuje podmínky stanovené v odst. 1 písm. b), c), d) a e), avšak zahrnuje i požadavky, které nesouvisejí s předmětem veřejné zakázky, nevyžadují veřejní zadavatelé štítek jako takový, avšak mohou definovat technické specifikace odkazem na ty podrobné specifikace štítku nebo v případě potřeby jejich části, které souvisejí s předmětem veřejné zakázky a jsou vhodné pro definování jeho vlastností.


Článek 44

Zkušební protokoly, osvědčení a další doklady

1. Veřejní zadavatelé mohou požadovat, aby hospodářské subjekty předložily zkušební protokol od subjektu posuzování shody nebo osvědčení vystavené takovým subjektem jako doklad o shodě s požadavky či kritérii uvedenými v technických specifikacích, v kritériích pro zadání nebo v podmínkách plnění veřejné zakázky.

Pokud veřejní zadavatelé požadují předložení osvědčení vydaného konkrétním subjektem posuzování shody, přijmou též osvědčení od jiných rovnocenných subjektů posuzování shody.

Pro účely tohoto odstavce se subjektem posuzování shody rozumí subjekt, který vykonává činnosti v oblasti posuzování shody včetně kalibrace, testování, certifikace a inspekce a je akreditován v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 10).

2. Veřejní zadavatelé přijmou jiné vhodné doklady než doklady uvedené v odstavci 1, například technickou dokumentaci výrobce, pokud dotčený hospodářský subjekt neměl přístup k osvědčením nebo zkušebním protokolům uvedeným v odstavci 1 nebo neměl možnost je získat v příslušné lhůtě, za podmínky, že absenci přístupu nelze přičítat dotčenému hospodářskému subjektu a že tento prokáže, že jím poskytované stavební práce, dodávky nebo služby splňují požadavky nebo kritéria stanovená v technických specifikacích, v kritériích pro zadání nebo v podmínkách plnění veřejné zakázky.

3. Členské státy poskytnou ostatním členským státům na jejich žádost informace související s doklady a dokumenty předkládanými v souladu s čl. 42 odst. 6, článkem 43 a odstavci 1 a 2 tohoto článku. Příslušné orgány členského státu, ve kterém je hospodářský subjekt usazen, poskytnou tyto informace v souladu s článkem 86.


Článek 45

Varianty

1. Veřejní zadavatelé mohou uchazečům povolit předložení variant nebo je od nich požadovat. V oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k potvrzení zájmu, použije-li se jako výzva k účasti v soutěži předběžné oznámení, uvedou, zda povolují nebo požadují varianty, či nikoliv. Varianty nejsou bez tohoto údaje povoleny. Varianty musí souviset s předmětem veřejné zakázky.

2. Veřejní zadavatelé, kteří povolí nebo požadují předložení variant, uvedou v zadávací dokumentaci minimální požadavky, jež musí varianty splňovat, a konkrétní požadavky na jejich předložení, zejména pak to, zda mohou být varianty předloženy pouze tehdy, když byla předložena také nabídka, jež nepředstavuje variantu. Zajistí také, aby zvolená kritéria pro zadání veřejné zakázky bylo možné použít na varianty, které splňují tyto minimální požadavky, jakož i na vyhovující nabídky, které varianty nemají.

3. V úvahu jsou brány pouze varianty, které splňují minimální požadavky stanovené veřejnými zadavateli.

V zadávacím řízení na veřejné zakázky na dodávky nebo na služby nesmějí veřejní zadavatelé, kteří povolili předložení variant nebo jej vyžadovali, odmítnout variantu pouze z toho důvodu, že by vedla, pokud by byla přijata, spíše k veřejné zakázce na služby než k veřejné zakázce na dodávky, nebo spíše k veřejné zakázce na dodávky než k veřejné zakázce na služby.


Článek 46

Rozdělení veřejných zakázek na části

1. Veřejní zadavatelé mohou rozhodnout o zadání veřejné zakázky tak, že ji rozdělí na jednotlivé části, a mohou vymezit rozsah a předmět těchto částí.

S výjimkou veřejných zakázek, jejichž rozdělení se stalo povinným na základě odstavce 4 tohoto článku, uvedou veřejní zadavatelé hlavní důvody pro rozhodnutí o zadání veřejné zakázky bez rozdělení na části; toto odůvodnění je součástí zadávací dokumentace nebo samostatné zprávy podle článku 84.

2. Veřejní zadavatelé uvedou v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k potvrzení zájmu, zda lze nabídky podávat pro jednu, několik nebo všechny části.

Veřejní zadavatelé mohou i v případech, kdy lze nabídky podávat pro několik nebo všechny části, omezit počet částí, které lze zadat jedinému uchazeči, pokud je tento maximální počet částí na uchazeče uveden v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k potvrzení zájmu. Veřejní zadavatelé uvedou v zadávací dokumentaci objektivní a nediskriminační kritéria či pravidla, jež hodlají uplatnit k určení toho, které části budou zadány, pokud by použití kritérií pro zadání vedlo k tomu, že by jednomu uchazeči byl zadán vyšší než maximální možný počet částí.

3. Členské státy mohou stanovit, že pokud lze jednomu uchazeči zadat více než jednu část, mohou veřejní zadavatelé zadávat veřejné zakázky kombinující několik nebo všechny části, pokud si v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k potvrzení zájmu tuto možnost vyhradili, a uvést části nebo jejich skupiny, které lze kombinovat.

4. Členské státy mohou provést odst. 1 druhý pododstavec stanovením povinnosti rozdělit veřejné zakázky na jednotlivé části za podmínek stanovených v souladu s jejich vnitrostátním právem a s ohledem na právo Unie. Za těchto okolností se použije také odst. 2 první pododstavec a podle okolností i odstavec 3.


Článek 47

Stanovení lhůt

1. Při stanovení lhůt pro podání nabídek a žádostí o účast veřejní zadavatelé zohlední složitost veřejné zakázky a čas nezbytný na přípravu nabídek, aniž jsou dotčeny minimální lhůty stanovené v článcích 27 až 31.

2. V případech, kdy lze nabídky předkládat pouze na základě prohlídky nebo kontroly podkladů k zadávací dokumentaci na místě, se lhůty pro předkládání nabídek, jež musí být delší než minimální lhůty stanovené v článcích 27 až 31, stanoví tak, aby se všechny dotčené hospodářské subjekty mohly seznámit se všemi informacemi nezbytnými pro vypracování nabídek.

3. Veřejní zadavatelé prodlouží lhůty pro podání nabídek tak, aby se všechny dotčené hospodářské subjekty mohly seznámit se všemi informacemi nezbytnými pro vypracování nabídek v těchto případech:
a) pokud dodatečné informace nejsou z jakéhokoli důvodu poskytnuty nejpozději šest dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek, i když o ně hospodářský subjekt požádal včas. V případě zkráceného řízení podle čl. 27 odst. 3 a čl. 28 odst. 6 činí tato lhůta čtyři dny;
b) pokud byly v zadávací dokumentaci provedeny významné změny.

Délka tohoto prodloužení musí být přiměřená významu daných informací nebo provedené změně.

Pokud o dodatečné informace nebylo požádáno včas nebo je jejich důležitost z hlediska přípravy odpovídajících nabídek nevýznamná, nemusí veřejní zadavatelé lhůty prodlužovat.


Oddíl 2

Uveřejňování a transparentnost


Článek 48

Předběžná oznámení

1. Veřejní zadavatelé mohou oznámit svůj úmysl zahájit plánované zadávací řízení uveřejněním předběžného oznámení. Tato oznámení musí obsahovat informace uvedené v části B oddílu I přílohy V. Uveřejňuje je buď Úřad pro publikace Evropské unie, nebo veřejní zadavatelé na svém profilu kupujícího v souladu s bodem 2 písm. b) přílohy VIII. Pokud veřejní zadavatelé uveřejní předběžné oznámení na svém profilu kupujícího, zašlou Úřadu pro publikace Evropské unie oznámení o jeho uveřejnění na profilu kupujícího v souladu s přílohou VIII. Tato oznámení musí obsahovat informace uvedené v části A přílohy V.

2. V případě užšího a jednacího řízení mohou veřejní zadavatelé na nižší úrovni použít předběžné oznámení jako výzvu k účasti v soutěži podle čl. 26 odst. 5 za předpokladu, že toto oznámení splňuje všechny následující podmínky:
a) konkrétně odkazuje na dodávky, stavební práce nebo služby, jež budou předmětem veřejné zakázky, která se má zadávat;
b) uvádí, že veřejná zakázka bude zadána na základě užšího nebo jednacího řízení bez dalšího uveřejnění výzvy k účasti v soutěži, a vyzývá hospodářské subjekty, které o to mají zájem, aby vyjádřily svůj zájem;
c) obsahuje kromě informací uvedených v části B oddílu I přílohy V rovněž informace uvedené v části B oddílu II přílohy V;
d) bylo zasláno k uveřejnění 35 dnů až 12 měsíců přede dnem, kdy byla odeslána výzva uvedená v čl. 54 odst. 1.

Tato oznámení se neuveřejňují na profilu kupujícího. K případnému dodatečnému uveřejnění na vnitrostátní úrovni podle článku 52 nicméně na profilu kupujícího dojít může.

Období, na které se vztahuje předběžné oznámení, nepřesáhne 12 měsíců ode dne, kdy bylo oznámení předáno k uveřejnění. V případě veřejných zakázek na sociální a jiné zvláštní služby však může předběžné oznámení podle čl. 75 odst. 1 písm. b) pokrývat období delší než 12 měsíců.


Článek 49

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Oznámení o zahájení zadávacího řízení se užívají jako prostředek výzvy k účasti v soutěži u všech zadávacích řízení, aniž je dotčen čl. 26 odst. 5 druhý pododstavec a článek 32. Oznámení o zahájení zadávacího řízení musí obsahovat informace uvedené v příloze V části C a musí být uveřejněno v souladu s článkem 51.


Článek 50

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

1. Do 30 dnů od uzavření smlouvy nebo rámcové dohody navazující na rozhodnutí o zadání veřejné zakázky nebo o uzavření dohody zašlou veřejní zadavatelé oznámení o výsledku zadávacího řízení, jež obsahuje výsledky zadávacího řízení.

Toto oznámení musí obsahovat informace uvedené v části D přílohy V a musí být uveřejněno v souladu s článkem 51.

2. Pokud byla výzva k účasti v soutěži učiněna formou předběžného oznámení a veřejný zadavatel rozhodl, že v průběhu období, na které se vztahuje předběžné oznámení, nezadá žádné další veřejné zakázky, musí být tato skutečnost konkrétně uvedena v oznámení o výsledku zadávacího řízení.

V případě rámcových dohod uzavřených v souladu s článkem 33 nejsou veřejní zadavatelé povinni zasílat oznámení o výsledcích zadávacího řízení pro každou veřejnou zakázku založenou na této dohodě. Členské státy mohou stanovit, že veřejní zadavatelé budou oznámení o výsledcích zadávacího řízení pro veřejné zakázky založené na rámcové dohodě čtvrtletně sdružovat. V takovém případě veřejní zadavatelé odesílají sdružená oznámení do 30 dnů od konce každého čtvrtletí.

3. Oznámení o výsledku zadávacího řízení v rámci dynamického nákupního systému zašlou veřejní zadavatelé do 30 dnů od zadání každé veřejné zakázky. Mohou však tato oznámení sdružit po čtvrtletích. V takovém případě odesílají sdružená oznámení do 30 dnů od konce každého čtvrtletí.

4. Určité informace o výsledku zadávacího řízení nebo uzavření rámcové dohody se nemusí uveřejňovat, pokud by poskytnutí takových informací bránilo vymahatelnosti práva nebo bylo jinak v rozporu s veřejným zájmem či na újmu oprávněným obchodním zájmům konkrétního hospodářského subjektu, ať veřejného či soukromého, nebo pokud by poskytnutí takových informací bylo na újmu poctivé hospodářské soutěže mezi hospodářskými subjekty.


Článek 51

Forma a způsob uveřejňování oznámení

1. Oznámení uvedená v článcích 48, 49 a 50 obsahují informace uvedené v příloze V ve formě standardních formulářů, včetně standardních formulářů pro opravy.

Komise tyto standardní formuláře stanoví prostřednictvím prováděcích aktů. Uvedené prováděcí akty se přijímají poradním postupem uvedeným v čl. 89 odst. 2.

2. Oznámení uvedená v článcích 48, 49 a 50 se vypracovávají, elektronicky zasílají Úřadu pro publikace Evropské unie a uveřejňují v souladu s přílohou VIII. Oznámení se uveřejňují nejpozději pět dnů ode dne jejich zaslání. Náklady na uveřejňování oznámení Úřadem pro publikace Evropské unie nese Unie.

3. Oznámení uvedená v článcích 48, 49 a 50 se uveřejňují v plném znění v úředním jazyce či úředních jazycích orgánů Unie, které vybral veřejný zadavatel. Tato jazyková verze nebo tyto jazykové verze představují jediné závazné nebo jediná závazná znění. Shrnutí podstatných prvků každého oznámení se uveřejňuje v ostatních úředních jazycích orgánů Unie.

4. Úřad pro publikace Evropské unie zajistí, aby plné znění a shrnutí předběžného oznámení uvedeného v čl. 48 odst. 2 a výzvy k účasti v soutěži, které zakládají dynamický nákupní systém, uvedené v čl. 34 odst. 4 písm. a) byly uveřejněny:
a) v případě předběžného oznámení po dobu 12 měsíců nebo do doručení oznámení o výsledku zadávacího řízení podle článku 50 s uvedením, že po dobu 12 měsíců, na niž se vztahuje výzva k účasti v soutěži, nebudou zadány žádné další veřejné zakázky. Nicméně v případě veřejných zakázek na sociální a jiné zvláštní služby musí být předběžné oznámení uvedené v čl. 75 odst. 1 písm. b) dále uveřejněno až do konce původně stanovené doby platnosti nebo do doručení oznámení o výsledku zadávacího řízení ve smyslu článku 50, v němž je uvedeno, že v období pokrytém výzvou k účasti v soutěži nebudou zadávány žádné další veřejné zakázky;
b) v případě výzev k účasti v soutěži, které zakládají dynamický nákupní systém, po dobu použitelnosti dynamického nákupního systému.

5. Veřejní zadavatelé musí být schopni prokázat datum odeslání oznámení.

Úřad pro publikace Evropské unie vydá veřejnému zadavateli potvrzení o přijetí oznámení a o uveřejnění předané informace s uvedením dne uveřejnění. Toto potvrzení je dokladem o uveřejnění.

6. Veřejní zadavatelé mohou uveřejňovat oznámení o veřejných zakázkách, které nepodléhají požadavkům na uveřejňování stanoveným touto směrnicí, pokud jsou tato oznámení zaslána Úřadu pro publikace Evropské unie v elektronické podobě v souladu s formátem a postupy pro přenos informací uvedenými v příloze VIII.


Článek 52

Uveřejnění na vnitrostátní úrovni

1. Oznámení uvedená v článcích 48, 49 a 50 a informace v nich obsažené nesmějí být uveřejněny na vnitrostátní úrovni před uveřejněním podle článku 51. K uveřejnění na vnitrostátní úrovni však v každém případě může dojít, pokud veřejným zadavatelům nebylo uveřejnění oznámeno do 48 hodin od potvrzení o přijetí oznámení podle článku 51.

2. Oznámení uveřejněná na vnitrostátní úrovni nesmějí obsahovat jiné informace než ty, které jsou obsaženy v oznámeních zaslaných Úřadu pro publikace Evropské unie nebo uveřejněných na profilu kupujícího, a musí uvádět datum odeslání oznámení Úřadu pro publikace Evropské unie nebo uveřejnění na profilu kupujícího.

3. Předběžná oznámení nesmějí být uveřejněna na profilu kupujícího před tím, než je Úřadu pro publikace Evropské unie odesláno oznámení o jejich uveřejnění touto formou. Uvede se v nich datum tohoto odeslání.


Článek 53

Dostupnost zadávací dokumentace v elektronické podobě

1. Veřejní zadavatelé zajistí bezplatný neomezený a plný přímý přístup elektronickými prostředky k zadávací dokumentaci ode dne uveřejnění oznámení v souladu s článkem 51 nebo od data, kdy byla odeslána výzva k potvrzení zájmu. V textu tohoto oznámení nebo výzvy k potvrzení zájmu se uvede internetová adresa, na které je zadávací dokumentace dostupná.

Pokud k některým částem zadávací dokumentace nelze poskytnout bezplatný neomezený a plný přímý přístup elektronickými prostředky z jednoho z důvodů uvedených v čl. 22 odst. 1 druhém pododstavci, mohou veřejní zadavatelé v oznámení nebo výzvě k potvrzení zájmu uvést, že příslušná část zadávací dokumentace bude předána jinými než elektronickými prostředky v souladu s druhým odstavcem tohoto článku. V takovém případě se lhůta pro podání nabídek prodlouží o pět dnů, s výjimkou řádně odůvodněných naléhavých případů uvedených v čl. 27 odst. 3, čl. 28 odst. 6 a v čl. 29 odst. 1 čtvrtém pododstavci.

Pokud k některým částem zadávací dokumentace nelze poskytnout bezplatný neomezený a plný přímý přístup elektronickými prostředky, neboť veřejní zadavatelé hodlají uplatnit čl. 21 odst. 2, uvedou v oznámení nebo ve výzvě k potvrzení zájmu, která opatření zaměřená na ochranu důvěrné povahy informací požadují a jakým způsobem lze získat přístup k příslušným dokumentům. V takovém případě se lhůta pro podání nabídek prodlouží o pět dnů, s výjimkou řádně odůvodněných naléhavých případů uvedených v čl. 27 odst. 3, čl. 28 odst. 6 a v čl. 29 odst. 1 čtvrtém pododstavci.

2. Veřejní zadavatelé poskytnou všem uchazečům, kteří se účastní zadávacího řízení, dodatečné informace ke specifikacím a dalším podkladům nejpozději šest dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, je-li o ně požádáno s dostatečným předstihem. V případě zkráceného řízení uvedeného v čl. 27 odst. 3 a čl. 28 odst. 6 činí tato lhůta čtyři dny.


Článek 54

Výzvy určené zájemcům

1. V užších řízeních, soutěžním dialogu, inovačních partnerstvích nebo v jednacích řízeních veřejní zadavatelé současně a písemně vyzývají vybrané zájemce k podání nabídky nebo v případě soutěžního dialogu k účasti v dialogu.

Pokud se jako výzva k účasti v soutěži použije předběžné oznámení podle čl. 48 odst. 2, veřejní zadavatelé vyzvou současně a písemně hospodářské subjekty, které vyjádřily svůj zájem, aby potvrdily trvání svého zájmu.

2. Výzvy uvedené v odstavci 1 tohoto článku musí obsahovat odkaz na elektronickou adresu, na které je zadávací dokumentace přímo k dispozici v elektronické podobě. Výzvy musí být doplněny o zadávací dokumentaci, pokud není předmětem bezplatného neomezeného a plného přímého přístupu z důvodů uvedených v čl. 53 odst. 1 druhé a třetím pododstavci a nebyla dosud zpřístupněna jiným způsobem. Výzvy uvedené v odstavci 1 tohoto článku musí obsahovat rovněž informace stanovené v příloze IX.


Článek 55

Informování zájemců a uchazečů

1. Veřejní zadavatelé musí co možná nejdříve informovat jednotlivé zájemce a uchazeče o přijatých rozhodnutích týkajících se uzavření rámcové dohody, zadání veřejné zakázky nebo zařazení do dynamického nákupního systému včetně důvodů, pro které se rozhodli upustit od uzavření rámcové dohody nebo od zadání veřejné zakázky, pro kterou byla učiněna výzva k účasti v soutěži, obnovit řízení nebo upustit od zavedení dynamického nákupního systému;

2. Na žádost dotčeného zájemce nebo uchazeče oznámí veřejní zadavatelé co nejrychleji, nejpozději však do 15 dnů od obdržení písemné žádosti:
a) každému neúspěšnému zájemci důvody zamítnutí jeho žádosti o účast;
b) každému neúspěšnému uchazeči důvody zamítnutí jeho nabídky a v případech uvedených v čl. 42 odst. 5 a 6 důvody svého rozhodnutí o nerovnocennosti nebo rozhodnutí, podle kterého stavební práce, dodávky a služby neodpovídají požadavkům na výkon nebo funkci;
c) každému uchazeči, který podal přijatelnou nabídku, vlastnosti a výhody vybrané nabídky, jakož i jméno úspěšného uchazeče nebo stran rámcové dohody;
d) každému uchazeči, který podal přijatelnou nabídku, průběh a postup jednání a dialogu s uchazeči.

3. Veřejní zadavatelé mohou rozhodnout, že určité informace o zadání veřejné zakázky, uzavření rámcové dohody nebo zařazení do dynamického nákupního systému, uvedené v odstavcích 1 a 2, nesdělí, pokud by poskytnutí takových informací bránilo vymahatelnosti práva, bylo jinak v rozporu s veřejným zájmem nebo na újmu oprávněným obchodním zájmům konkrétního hospodářského subjektu, ať veřejného či soukromého, nebo pokud by bylo na újmu poctivé hospodářské soutěži mezi hospodářskými subjekty.


Oddíl 3

Výběr účastníků a zadání veřejných zakázek


Článek 56

Obecné zásady

1. Veřejné zakázky se zadávají na základě kritérií stanovených v souladu s články 67 až 69 za předpokladu, že veřejný zadavatel v souladu s články 59 až 61 ověřil splnění všech těchto podmínek:
a) nabídka splňuje požadavky, podmínky a kritéria stanovená v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo výzvě k potvrzení zájmu a v zadávací dokumentaci, případně s ohledem na článek 45;
b) nabídka byla podána uchazečem, který nebyl vyloučen podle článku 57 a který splňuje kvalifikační kritéria pro výběr stanovená veřejným zadavatelem v souladu s článkem 58 a případně s nediskriminačními pravidly a kritérii uvedenými v článku 65.

Veřejný zadavatel může rozhodnout, že nezadá veřejnou zakázku uchazeči, který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku, pokud zjistí, že nabídka není v souladu s příslušnými povinnosti podle čl. 18 odst. 2.

2. V otevřených řízeních mohou veřejní zadavatelé rozhodnout, že přezkoumají nabídky před ověřením neexistence důvodů pro vyloučení a splnění kvalifikačních kritérií pro výběr v souladu s články 57 až 64. Pokud této možnosti využijí, ujistí se, že ověření neexistence důvodů pro vyloučení a splnění kvalifikačních kritérií pro výběr je prováděno nestranně a transparentně, aby žádná veřejná zakázka nebyla zadána uchazeči, který měl být podle článku 57 vyloučen nebo který nesplňuje kvalifikační kritéria pro výběr stanovená veřejným zadavatelem.

Členské státy mohou vyloučit použití postupu uvedeného v prvním pododstavci u některých druhů veřejných zakázek nebo zvláštních okolností, nebo je na některé druhy veřejných zakázek a zvláštních okolností omezit.

3. Pokud jsou informace nebo dokumenty, které mají hospodářské subjekty předložit, neúplné nebo nesprávné nebo se tak jeví, nebo pokud určité dokumenty scházejí, mohou veřejní zadavatelé dotčené hospodářské subjekty požádat o předložení, rozšíření, upřesnění nebo doplnění příslušných informací nebo dokumentů v přiměřené lhůtě, pokud takovou žádost vznesou v plném souladu se zásadami rovného zacházení a transparentnosti a pokud vnitrostátní právní předpisy, jimiž se provádí tato směrnice, nestanoví jinak.

4. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 87 za účelem změny seznamu v příloze X, pokud to bude nutné za účelem doplnění nových mezinárodních dohod ratifikovaných všemi členskými státy nebo pokud stávající mezinárodní dohody, na něž se odkazuje, již nejsou ratifikovány všemi členskými státy nebo byly jinak změněny, a to například co do oblasti působnosti, obsahu nebo označení.


Pododdíl 1

Kritéria pro výběr na základě kvalifikace


Článek 57

Důvody pro vyloučení

1. Veřejní zadavatelé vyloučí z účasti v zadávacím řízení hospodářský subjekt, pokud ověřením podle článků 59, 60 a 61 zjistí nebo se jiným způsobem dozvědí, že daný hospodářský subjekt byl pravomocným rozsudkem odsouzen pro některý z následujících činů:
a) účast na zločinném spolčení, jak je vymezena v článku 2 rámcového rozhodnutí Rady 2008/841/SVV 11);
b) korupce, jak je vymezena v článku 3 Úmluvy o boji proti korupci úředníků Evropských společenství nebo členských států Evropské unie 12) a čl. 2 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady 2003/568/SVV 13), jakož i korupce, jak je vymezena ve vnitrostátním právu veřejného zadavatele nebo hospodářského subjektu;
c) podvod ve smyslu článku 1 Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství 14);
d) teroristické trestné činy, jak jsou vymezeny v článku 1 rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV 15), nebo trestné činy spojené s teroristickými činnostmi, jak jsou vymezeny v článku 3 uvedeného rámcového rozhodnutí, anebo návod, pomoc či účastenství při jejich spáchání nebo pokus o ně, jak jsou vymezeny v článku 4 uvedeného rámcového rozhodnutí;
e) praní peněz nebo financování terorismu, jak jsou vymezeny v článku 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES 16);
f) dětská práce a jiné formy obchodování s lidmi ve smyslu článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU 17).

Povinnost vyloučit hospodářský subjekt se uplatní i tehdy, kdy je členem správního, řídícího nebo dozorčího orgánu daného hospodářského subjektu pravomocně odsouzená osoba nebo v něm tato osoba má práva spojená se zastupováním, rozhodováním nebo kontrolou.

2. Z účasti v zadávacím řízení je vyloučen hospodářský subjekt, o němž je veřejnému zadavateli známo, že porušuje své povinnosti vztahující se k placení daní nebo příspěvků na sociální zabezpečení, přičemž tuto skutečnost dokládá pravomocné a závazné soudní nebo správní rozhodnutí podle právních předpisů země, v níž je usazen, nebo podle právních předpisů členského státu veřejného zadavatele.

Dále mohou veřejní zadavatelé z účasti v zadávacím řízení vyloučit nebo po nich mohou členské státy požadovat, aby vyloučili hospodářský subjekt, pokud mohou veřejní zadavatelé jakýmkoli vhodným způsobem prokázat, že daný subjekt porušuje své povinnosti vztahující se k placení daní nebo příspěvků na sociální zabezpečení.

Tento odstavec se nepoužije, jakmile hospodářský subjekt splní své povinnosti zaplacením splatných daní nebo příspěvků na sociální zabezpečení nebo uzavřením závazného ujednání o jejich uhrazení, a to včetně případně vzniklých úroků nebo pokut.

3. Ve výjimečných případech mohou členské státy stanovit výjimku z povinného vyloučení stanoveného v odstavcích 1 a 2, a to z naléhavých důvodů veřejného zájmu, jako je veřejné zdraví nebo ochrana životního prostředí.

Členské státy mohou rovněž stanovit výjimku z povinného vyloučení podle odstavce 2, pokud by vyloučení bylo zjevně nepřiměřené, zejména pokud v případě daní nebo příspěvků na sociální zabezpečení nebyly zaplaceny pouze nepatrné částky nebo pokud byl hospodářský subjekt v návaznosti na porušení povinností vztahujících se k placení daní nebo příspěvků na sociální zabezpečení o přesné výši splatné částky informován v okamžiku, kdy již neměl možnost přijmout opatření stanovená v odst. 2 třetím pododstavci před uplynutím lhůty pro podání žádosti o účast nebo v případě otevřených řízení lhůty pro podání nabídky.

4. Veřejní zadavatelé mohou z účasti v zadávacím řízení vyloučit nebo po nich mohou členské státy požadovat, aby vyloučili hospodářský subjekt, který se nachází v některé z těchto situací:
a) může-li veřejný zadavatel jakýmikoli vhodnými prostředky prokázat porušení příslušných povinností podle čl. 18 odst. 2;
b) pokud je hospodářský subjekt v úpadku nebo u něj probíhá úpadkové nebo likvidační řízení, pokud jeho majetek spravuje likvidátor nebo soud, pokud má se svými věřiteli dohodu o vyrovnání, pokud je jeho obchodní činnost pozastavena nebo pokud je ve srovnatelné situaci vyplývající z podobných řízení podle vnitrostátních právních a správních předpisů;
c) pokud může veřejný zadavatel vhodnými prostředky prokázat, že se hospodářský subjekt dopustil vážného profesního pochybení, což zpochybňuje jeho důvěryhodnost;
d) pokud veřejný zadavatel může na základě dostatečně věrohodných informací dospět k závěru, že hospodářský subjekt uzavřel s jinými hospodářskými subjekty dohody, jejichž cílem je narušení hospodářské soutěže;
e) pokud nelze jinými, méně omezujícími opatřeními vyřešit střet zájmů ve smyslu článku 24;
f) pokud nelze jinými, méně omezujícími opatřeními napravit narušení hospodářské soutěže způsobené předchozí účastí daných hospodářských subjektů na přípravě zadávacího řízení podle článku 41;
g) pokud se hospodářský subjekt v rámci dřívější veřejné zakázky, dřívějšího smluvního vztahu s veřejným zadavatelem nebo dřívější koncesní smlouvy dopustil závažných nebo trvalých pochybení při plnění zásadního požadavku, jež vedly k předčasnému ukončení této dřívější veřejné zakázky, náhradě škody nebo jiným srovnatelným sankcím;
h) pokud hospodářský subjekt závažným způsobem zkresloval poskytované informace, potřebné k ověření neexistence důvodů pro vyloučení nebo splnění kvalifikačních kritérií pro výběr, pokud takové informace zadržel nebo není s to předložit další podklady požadované podle článku 59 nebo
i) pokud se hospodářský subjekt pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodovací proces veřejného zadavatele, získat důvěrné informace, které by mu mohly zajistit neoprávněné výhody v zadávacím řízení, nebo z nedbalosti poskytl zavádějící informace, jež by mohly mít věcný dopad na rozhodnutí ohledně vyloučení, výběru nebo zadání veřejné zakázky.

Bez ohledu na první pododstavec písm. b)mohou členské státy požadovat nebo mohou stanovit možnost, že veřejný zadavatel nevyloučí hospodářský subjekt, který se nachází v některé ze situací uvedených v písmenu b), pokud zjistí, že příslušný hospodářský subjekt bude schopen veřejnou zakázku provést, přičemž v případě situací uvedených v písmeni b) zohlední příslušná vnitrostátní pravidla a opatření pro pokračování v činnosti.

5. Veřejní zadavatelé kdykoli v průběhu zadávacího řízení vyloučí hospodářský subjekt, pokud se ukáže, že hospodářský subjekt se s ohledem na jednání či opomenutí, k němuž došlo buď před zahájením řízení, nebo v jeho průběhu, nachází v jedné ze situací uvedených v odstavcích 1 a 2.

Veřejní zadavatelé mohou kdykoli v průběhu zadávacího řízení vyloučit hospodářský subjekt nebo být o jeho vyloučení požádáni členským státem, pokud se ukáže, že hospodářský subjekt se s ohledem na jednání či opomenutí, k němuž došlo buď před zahájením řízení, nebo v jeho průběhu, nachází v jedné ze situací uvedených v odstavci 4.

6. Každý hospodářský subjekt, který se nachází v některé ze situací uvedených v odstavcích 1 a 4, může doložit, že opatření přijatá hospodářským subjektem postačují k prokázání jeho spolehlivosti navzdory existenci platného důvodu pro vyloučení. Jsou-li tyto doklady považovány za dostatečné, příslušný hospodářský subjekt se ze zadávacího řízení nevyloučí.

Za tímto účelem hospodářský subjekt prokáže, že nahradil nebo se zavázal nahradit veškeré škody způsobené spácháním trestného činu nebo pochybením, detailně vysvětlil fakta a okolnosti v aktivní součinnosti s vyšetřujícími orgány a přijal konkrétní technická, organizační a personální opatření vhodná k zabránění další trestné činnosti nebo pochybením.

Opatření přijatá hospodářskými subjekty se hodnotí s ohledem na závažnost a konkrétní okolnosti trestného činu nebo pochybení. Pokud jsou opatření považována za nedostatečná, obdrží příslušný hospodářský subjekt odůvodnění tohoto rozhodnutí.

Hospodářský subjekt, který byl pravomocným rozsudkem vyloučen z účasti v zadávacích řízeních nebo koncesních řízeních, nesmí využívat možnost stanovenou v tomto odstavci po dobu vyloučení vyplývající z uvedeného rozsudku ve členských státech, v nichž daný rozsudek vyvolává účinky.

7. Členské státy stanoví prostřednictvím právních či správních předpisů a s ohledem na právo Unie podmínky k provedení tohoto článku. Zejména vymezí maximální dobu vyloučení pro případ, že hospodářský subjekt nepřijme žádné opatření ve smyslu odstavce 6 k tomu, aby prokázal svou spolehlivost. Pokud nebyla doba vyloučení stanovena v pravomocném rozsudku, nesmí překročit pět let ode dne vydání odsuzujícího pravomocného rozsudku v případech uvedených v odstavci 1 a tři roky od příslušné události v případech uvedených v odstavci 4.


Článek 58

Kvalifikační kritéria pro výběr

1. Kvalifikační kritéria pro výběr se mohou týkat:
a) vhodnosti pro výkon odborné činnosti;
b) ekonomické a finanční situace;
c) technické a odborné způsobilosti.

Veřejní zadavatelé mohou kritéria uvedená v odstavcích 2, 3 a 4 hospodářským subjektům uložit pouze jako požadavky pro účast. Požadavky omezí na ty, které zajišťují, aby měl zájemce nebo uchazeč právní a finanční způsobilost a technické a odborné schopnosti pro plnění veřejné zakázky, která má být zadána. Veškeré požadavky musí souviset s předmětem veřejné zakázky a být vzhledem k předmětu veřejné zakázky přiměřené.

2. Pokud jde o vhodnost pro výkon odborné činnosti, mohou veřejní zadavatelé od hospodářských subjektů vyžadovat, aby byly zapsány v některém z profesních nebo obchodních rejstříků vedeném v členském státě, kde jsou usazeny, a uvedeném v příloze XI, nebo aby dodržely jiný požadavek stanovený v uvedené příloze.

Jsou-li v zadávacích řízeních na služby hospodářské subjekty povinny mít určité oprávnění nebo být členem určité organizace, aby mohly ve své zemi původu poskytovat danou službu, může veřejný zadavatel požadovat, aby prokázaly, že takové oprávnění či členství mají.

3. Pokud jde o ekonomickou a finanční situaci, mohou veřejní zadavatelé stanovit požadavky k zajištění toho, aby hospodářské subjekty měly ekonomickou a finanční způsobilost nezbytnou k plnění veřejné zakázky. Za tímto účelem mohou veřejní zadavatelé zejména požadovat, aby hospodářské subjekty dosahovaly určitého minimálního ročního obratu, včetně určitého minimálního obratu v oblasti, které se veřejná zakázka týká. Nadto mohou veřejní zadavatelé vyžadovat, aby hospodářské subjekty poskytly informace o svých ročních účetních závěrkách, z nichž bude patrný například poměr mezi aktivy a pasivy. Požadovat mohou také odpovídající úroveň pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání.

Minimální roční obrat, který se od hospodářských subjektů vyžaduje, nesmí přesahovat dvojnásobek odhadované hodnoty veřejné zakázky, kromě řádně odůvodněných případů, jako jsou případy spojené se zvláštními riziky, jež vyplývají z povahy stavebních prací, služeb nebo dodávek. Hlavní důvody pro tento požadavek uvede veřejný zadavatel v zadávací dokumentaci nebo v samostatné zprávě podle článku 84.

Například poměr mezi aktivy a pasivy lze zohlednit, pokud veřejný zadavatel metody a kritéria pro toto zohlednění uvedl v zadávací dokumentaci. Tyto metody a kritéria musí být transparentní, objektivní a nediskriminační.

Pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, použije se tento článek na každou jednotlivou část. Veřejný zadavatel však může stanovit minimální roční obrat, který se od hospodářských subjektů vyžaduje, odkazem na soubory částí v případě, že úspěšnému uchazeči bude zadáno provedení několika částí současně.

Pokud mají být zadány veřejné zakázky na základě rámcové dohody po obnovení soutěže, vypočítá se požadavek na maximální roční obrat uvedený ve druhém pododstavci tohoto odstavce podle očekávaného maximálního rozsahu jednotlivých veřejných zakázek, jež budou prováděny současně, nebo není-li znám, podle odhadované hodnoty rámcové dohody. V případě dynamických nákupních systémů se požadavek na maximální roční obrat uvedený v druhém pododstavci vypočítá na základě očekávaného maximálního rozsahu jednotlivých veřejných zakázek, jež mají být v rámci tohoto systému zadány.

4. Pokud jde o technickou a odbornou způsobilost, mohou veřejní zadavatelé stanovit požadavky k zajištění toho, aby hospodářské subjekty disponovaly lidskými a technickými zdroji a zkušenostmi, které jsou nezbytné pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě.

Veřejní zadavatelé mohou zejména požadovat, aby hospodářské subjekty disponovaly dostatečnými zkušenostmi, prokázanými prostřednictvím vhodných referencí na veřejné zakázky plněné v minulosti. Veřejný zadavatel může vycházet z předpokladu, že hospodářský subjekt nemá požadované profesní schopnosti, pokud zjistil, že hospodářský subjekt má protichůdné zájmy, jež by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.

V zadávacích řízeních na dodávky vyžadující umístění stavby nebo instalační práce, služby nebo stavební práce lze profesní způsobilost hospodářských subjektů k poskytnutí služeb nebo provedení instalace nebo stavby hodnotit s přihlédnutím k jejich dovednostem, výkonnosti, zkušenosti a spolehlivosti.

5. Veřejní dodavatelé uvedou požadované podmínky účasti, jež mohou být vyjádřeny jako minimální úroveň způsobilosti, spolu s vhodnými doklady v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k potvrzení zájmu.


Článek 59

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky

1. V okamžiku podávání žádostí o účast nebo nabídek veřejní zadavatelé přijímají jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky, jež sestává z aktualizovaného vlastního prohlášení, jakožto předběžný doklad namísto osvědčení vydaných veřejnými orgány nebo třetími stranami, jež potvrzují, že příslušný hospodářský subjekt splňuje následující podmínky:
a) nenachází se v některé ze situací uvedených v článku 57, ve kterých hospodářské subjekty jsou nebo mohou být vyloučeny;
b) splňuje příslušná kvalifikační kritéria pro výběr, jež byla stanovena podle článku 58;
c) případně splňuje objektivní pravidla a kritéria, jež byla stanovena podle článku 65.

Pokud hospodářský subjekt využívá způsobilosti jiných subjektů podle článku 63, obsahuje jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky informace uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce také pro tyto subjekty.

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky spočívá ve formálním prohlášení hospodářského subjektu o tom, že není dán příslušný důvod pro jeho vyloučení nebo že příslušné kvalifikační kritérium pro výběr je splněno, a poskytuje relevantní informace požadované veřejným zadavatelem. Zároveň označuje veřejný orgán nebo třetí stranu, která je odpovědná za vystavení dalších podkladů, a obsahuje formální prohlášení o tom, že bude daný hospodářský subjekt schopen na žádost a bez prodlení tyto další podklady předložit.

Pokud může veřejný zadavatel další podklady získat přímo prostřednictvím přístupu do databáze v souladu s odstavcem 5, musí jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky obsahovat také informace k tomu potřebné, jako je internetová adresa databáze, identifikační údaje a případně nezbytné prohlášení o souhlasu.

Hospodářské subjekty mohou opětovně použít jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky, které již použili v dřívějším zadávacím řízení, pokud potvrdí, že informace v něm obsažené i nadále platí.

2. Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky se vypracovává na základě standardního formuláře., Komise stanoví v prováděcích aktech tento standardní formulář. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 89 odst. 3.

Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky se vydává pouze v elektronické podobě.

3. Bez ohledu na článek 92 Komise přezkoumá praktické uplatňování jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky s ohledem na technický rozvoj databází ve členských státech a do 18. dubna 2017 o tom podá zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Ve vhodných případech předloží Komise návrhy řešení zdokonalujících přeshraniční přístup do těchto databází a užívání osvědčení a potvrzení na vnitřním trhu.

4. Veřejný zadavatel může uchazeče a zájemce kdykoli v průběhu řízení požádat, aby předložili všechny další podklady nebo jejich část, pokud je to nezbytné k zajištění řádného vedení řízení.

Před zadáním veřejné zakázky veřejný zadavatel kromě případů, kdy je smlouva na veřejnou zakázku, založená na rámcové dohodě, uzavřena v souladu s čl. 33 odst. 3 nebo s čl. 33 odst. 4 písm. a), požádá uchazeče, jemuž se rozhodl veřejnou zakázku zadat, aby předložil aktuální podklady v souladu s článkem 60 a případně též článkem 62. Veřejný zadavatel může vyzvat hospodářské subjekty, aby osvědčení obdržená podle článků 60 a 62 doplnily nebo vysvětlily.

5. Bez ohledu na odstavec 4 nemají hospodářské subjekty povinnost předkládat další podklady nebo jiné doklady, pokud má veřejný zadavatel možnost tato osvědčení nebo příslušné informace získat přímo prostřednictvím přístupu do vnitrostátní databáze v některém členském státě, která je bezplatně přístupná, jako například vnitrostátní rejstřík veřejných zakázek, virtuální spis obchodní společnosti, elektronický systém uchovávání dokumentů nebo systém předběžného ověření způsobilosti.

Bez ohledu na odstavec 4 nemají hospodářské subjekty povinnost předkládat další podklady, pokud veřejný zadavatel, který zadal veřejnou zakázku nebo uzavřel rámcovou dohodu, tyto podklady již má.

Pro účely prvního pododstavce členské státy zajistí, aby do databází, které obsahují příslušné informace o hospodářských subjektech a do kterých mají možnost nahlížet jejich veřejní zadavatelé, mohli za stejných podmínek nahlížet také veřejní zadavatelé z jiných členských států.

6. Členské státy v systému e-Certis zpřístupní aktualizovaný úplný seznam databází obsahujících relevantní informace o hospodářských subjektech, do kterých mohou nahlížet veřejní zadavatelé z jiných členských států. Na žádost sdělí členský stát jiným členským státům veškeré informace týkající se databází uvedených v tomto článku.


Článek 60

Doklady

1. Veřejní zadavatelé mohou vyžadovat osvědčení, prohlášení a jiné doklady uvedené v odstavcích 2, 3 a 4 tohoto článku a v příloze XII k prokázání toho, že neexistují důvody pro vyloučení uvedené v článku 57 a že jsou splněna kvalifikační kritéria pro výběr v souladu s článkem 58.

Veřejní zadavatelé nesmějí vyžadovat jiné doklady, než které jsou uvedeny v tomto článku a v článku 62. Pokud jde o článek 63, mohou hospodářské subjekty použít jakékoli vhodné prostředky k prokázání veřejnému zadavateli, že budou mít k dispozici nezbytné zdroje.

2. Veřejní zadavatelé akceptují jako dostatečný důkaz toho, že se hospodářského subjektu netýká žádný z případů uvedených v článku 57, následující doklady:
a) pokud jde o odstavec 1 uvedeného článku, předložení výpisu z příslušného rejstříku, například ze soudního spisu, nebo pokud to není možné, rovnocenného dokladu vydaného příslušným soudním nebo správním orgánem v členském státě nebo zemi původu nebo v zemi, v níž je hospodářský subjekt usazen, který dokazuje, že zmíněné požadavky byly splněny;
b) pokud jde o odstavec 2 a odst. 4 písm. b) uvedeného článku, osvědčení vydané příslušným orgánem v dotčeném členském státě nebo zemi.

Jestliže daný členský stát nebo země nevydává tyto doklady nebo osvědčení nebo jestliže se tyto doklady či osvědčení nevztahují na všechny případy uvedené v čl. 57 odst. 1 a 2 a odst. 4 písm. b), mohou být nahrazeny místopřísežným prohlášením, nebo v zemích či členských státech, ve kterých není místopřísežné prohlášení upraveno, čestným prohlášením dané osoby před příslušným soudním nebo správním orgánem, notářem nebo příslušnou profesní organizací nebo obchodní komorou, a to v zemi či členském státě původu nebo v zemi či členském státě původu, kde je hospodářský subjekt usazen.

Členský stát případně učiní úřední prohlášení o tom, že dokumenty nebo osvědčení uvedené v tomto odstavci se nevydávají nebo že se nevztahují na všechny případy uvedené v čl. 57 odst. 1 a 2 a odst. 4 písm. b). Tato úřední prohlášení se zpřístupní v online databázi dokladů (e-Certis) uvedené v článku 61.

3. Ekonomická a finanční situace hospodářského subjektu může být zpravidla doložena jedním nebo několika doklady uvedenými v části I přílohy XII.

Jestliže z jakéhokoli oprávněného důvodu není hospodářský subjekt schopen předložit doklady požadované veřejným zadavatelem, může svou ekonomickou a finanční situaci doložit jakýmkoli jiným dokladem, který veřejný zadavatel považuje za vhodný.

4. Technická způsobilost hospodářského subjektu může být doložena jedním nebo několika doklady uvedenými v části II přílohy XII, podle povahy, množství nebo důležitosti a použití stavebních prací, dodávek nebo služeb.

5. Členské státy na základě žádosti zpřístupní jiným členským státům veškeré informace související s důvody pro vyloučení uvedenými v článku 57, s vhodností pro výkon odborné činnosti a s finanční a technickou způsobilostí uchazečů uvedenou v článku 58, jakož i veškeré informace související s doklady uvedenými v tomto článku.


Článek 61

Online databáze dokladů (e-Certis)

1. S cílem usnadnit přeshraniční účast v zadávacích řízeních členské státy zajistí, aby informace týkající se osvědčení a jiných dokladů uložené v systému e-Certis zřízeném Komisí byly neustále aktualizovány.

2. Veřejní zadavatelé využívají e- Certis a požadují především takové typy osvědčení nebo druhy dokladů, na které se e- Certis vztahuje.

3. Komise v systému e-Certis zpřístupní všechny jazykové verze jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.


Článek 62

Normy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení

1. Jestliže veřejní zadavatelé požadují předložení osvědčení, která jsou vydána nezávislými subjekty a která dokládají, že hospodářský subjekt splňuje určité normy pro zajišťování jakosti, včetně norem týkajících se přístupnosti pro osoby s postižením, odkáží na systémy zajišťování jakosti založené na příslušné řadě evropských norem, které jsou osvědčeny akreditovanými subjekty. Veřejní zadavatelé uznávají rovnocenná osvědčení od subjektů usazených v jiných členských státech. Jestliže dotčený hospodářský subjekt nemá možnost tato osvědčení v daných lhůtách získat z důvodů, které mu nelze přičítat, a jestliže prokáže, že navrhovaná opatření pro zajištění jakosti splňují požadované normy pro zajišťování jakosti, přijímají veřejní zadavatelé též jiné doklady o rovnocenných opatřeních pro zajištění jakosti.

2. Jestliže veřejní zadavatelé požadují předložení osvědčení, která jsou vydána nezávislými subjekty a která dokládají, že hospodářský subjekt splňuje podmínky určitých systémů nebo norem environmentálního řízení, odkáží na systém environmentálního řízení a auditu Unie (EMAS) nebo na jiné systémy environmentálního řízení uznané v souladu s článkem 45 nařízení (ES) č. 1221/2009 nebo na další normy environmentálního řízení založené na příslušných evropských nebo mezinárodních normách přijatých akreditovanými subjekty. Veřejní zadavatelé uznávají rovnocenná osvědčení od subjektů usazených v jiných členských státech.

Jestliže hospodářský subjekt neměl prokazatelně přístup k těmto osvědčením nebo neměl možnost získat je v daných lhůtách z důvodů, které mu nelze přičítat, přijme veřejný zadavatel též jiné doklady o rovnocenných opatřeních pro environmentální řízení, jestliže hospodářský subjekt prokáže, že tato opatření jsou rovnocenná opatřením požadovaným v rámci příslušného systému nebo příslušných norem environmentálního řízení.

3. V souladu s článkem 86 zpřístupní členské státy na základě žádosti ostatním členským státům veškeré informace týkající se dokumentů předkládaných jako doklad o dodržení norem jakosti a environmentálních norem uvedených v odstavcích 1 a 2.


Článek 63

Využití kapacity jiných subjektů

1. Pokud jde o kritéria týkající se ekonomické a finanční situace stanovená podle čl. 58 odst. 3 a kritéria týkající se technické a odborné způsobilosti stanovená podle čl. 58 odst. 4, může hospodářský subjekt, je-li to vhodné a pro určitou veřejnou zakázku, využít kapacity jiných subjektů bez ohledu na právní povahu vztahů mezi ním a těmito subjekty. Pokud však jde o kritéria týkající se vzdělání a odborné kvalifikace stanovená v příloze XII části II písm. f) nebo relevantních profesních zkušeností, mohou hospodářské subjekty využít kapacity jiných subjektů pouze tehdy, budou-li uvedené subjekty vykonávat stavební práce nebo služby, pro něž se tyto kapacity vyžadují. Má-li hospodářský subjekt v úmyslu využít způsobilosti jiných subjektů, prokáže veřejnému zadavateli, že bude disponovat nezbytnými zdroji, například tím, že předloží závazek těchto subjektů učiněný za tímto účelem.

Veřejný zadavatel v souladu s články 59, 60 a 61 ověří, zda subjekty, jejichž způsobilosti hodlá hospodářský subjekt využít, splňují příslušná kvalifikační kritéria pro výběr a zda existují důvody pro vyloučení podle článku 57. Veřejný zadavatel požaduje, aby hospodářský subjekt nahradil subjekt, jenž nesplňuje určité příslušné kritérium pro výběr nebo u nějž existují povinné důvody pro vyloučení. Veřejný zadavatel může požadovat, nebo členský stát může po veřejném zadavateli požadovat, aby hospodářský subjekt nahradil subjekt, u nějž existují nepovinné důvody pro vyloučení.

Pokud hospodářský subjekt využívá způsobilosti jiných subjektů v souvislosti s kritérii, která se týkají ekonomické a finanční situace, může veřejný zadavatel požadovat, aby hospodářský subjekt a uvedené subjekty nesly společnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

Za stejných podmínek může skupina hospodářských subjektů uvedená v čl. 19 odst. 2 využít způsobilosti účastníků skupiny nebo jiných subjektů.

2. V případě veřejných zakázek na stavební práce, služby a umístění stavby nebo instalační práce v rámci veřejné zakázky na dodávky mohou veřejní zadavatelé požadovat, aby určité stěžejní úkoly byly vykonávány přímo uchazečem samotným, nebo pokud je nabídka předkládána skupinou hospodářských subjektů uvedenou v čl. 19 odst. 2, účastníkem dané skupiny.


Článek 64

Úřední seznamy schválených hospodářských subjektů a osvědčení od subjektů veřejného nebo soukromého práva

1. Členské státy mohou vytvořit či vést úřední seznamy schválených zhotovitelů, dodavatelů nebo poskytovatelů služeb, nebo zavést osvědčení vydávané certifikačními subjekty, které splňují evropské normy pro osvědčování ve smyslu přílohy VII.

Komisi a ostatním členským státům sdělí adresu certifikačního subjektu nebo subjektu odpovědného za úřední seznamy, kterým se zasílají žádosti.

2. Členské státy přizpůsobí podmínky pro zápis do úředních seznamů uvedených v odstavci 1 a pro vydávání osvědčení certifikačními subjekty ustanovením tohoto pododdílu.

Členské státy rovněž přizpůsobí uvedené podmínky článku 63, pokud jde o žádosti o zápis podané hospodářskými subjekty, které jsou součástí skupiny a které se odvolávají na zdroje, jež jim daly k dispozici jiné společnosti ve skupině. V takovém případě hospodářské subjekty prokáží orgánu, který úřední seznam sestavuje, že budou disponovat danými zdroji po celou dobu platnosti osvědčení, které potvrzuje, že jsou zapsány do úředního seznamu, a že dané společnosti budou v průběhu celé této doby splňovat požadavky na kvalifikační kritéria pro výběr, jichž se týká úřední seznam nebo osvědčení, na které hospodářské subjekty odkazují při svém zápisu.

3. Hospodářské subjekty, které jsou zapsané do úředních seznamů nebo mají osvědčení, mohou veřejnému zadavateli předložit pro každou veřejnou zakázku osvědčení o zápisu vydané příslušným orgánem nebo osvědčení vydané příslušným certifikačním subjektem.

Ve zmíněných osvědčeních se uvádějí doklady, které těmto hospodářským subjektům umožnily zápis do úředního seznamu nebo získání osvědčení, jakož i zařazení, které jim bylo na tomto seznamu přiděleno.

4. Ověřený zápis do úředních seznamů provedený příslušnými subjekty nebo osvědčení vydané certifikačním subjektem zakládá předpoklad způsobilosti s ohledem na požadavky na kvalifikační kritéria pro výběr, jichž se týká úřední seznam nebo osvědčení.

5. Informace, které lze vyvodit ze zápisu do úředních seznamů nebo z osvědčení, nelze bezdůvodně zpochybnit. Pokud jde o placení příspěvků na sociální zabezpečení a daní, lze od každého zapsaného hospodářského subjektu, má-li být zadána veřejná zakázka, vyžadovat další osvědčení.

Veřejní zadavatelé z jiných členských států použijí odstavec 3 a první pododstavec tohoto odstavce pouze ve vztahu k hospodářským subjektům usazeným v členském státě, který vede úřední seznam.

6. Požadavky na prokazování splnění kvalifikačních kritérií pro výběr, jichž se týká úřední seznam nebo osvědčení, musí být v souladu s článkem 60 a případně s článkem 62. Pro zápis hospodářských subjektů z jiných členských států do úředního seznamu nebo pro vydání osvědčení těmto subjektům nelze vyžadovat žádné další doklady nebo údaje než ty, které se vyžadují od vnitrostátních hospodářských subjektů.

Hospodářské subjekty mohou kdykoli požádat o zápis do úředního seznamu nebo o vydání osvědčení. V přiměřeně krátké době jsou informovány o rozhodnutí orgánu, který vede úřední seznam, nebo o rozhodnutí příslušného certifikačního subjektu.

7. Hospodářské subjekty z jiných členských států nejsou povinny žádat o takový zápis nebo osvědčení proto, aby se mohly podílet na veřejné zakázce. Veřejní zadavatelé uznávají rovnocenná osvědčení od subjektů usazených v jiných členských státech. Akceptují rovněž jiné rovnocenné doklady.

8. Členské státy na základě žádosti zpřístupní jiným členským státům veškeré informace týkající se dokumentů předkládaných k prokázání toho, že hospodářské subjekty splňují požadavky na zápis do úředního seznamu schválených hospodářských subjektů nebo toho, že hospodářský subjekt z jiného členského státu má rovnocenné osvědčení.


Pododdíl 2

Snížení počtu zájemců, nabídek a řešení


Článek 65

Snížení počtu jinak kvalifikovaných zájemců, kteří mají být vyzváni k účasti

1. V užších řízeních, jednacích řízeních, v soutěžním dialogu a inovačním partnerství mohou veřejní zadavatelé omezit počet zájemců splňujících kvalifikační kritéria pro výběr, které vyzvou k podání nabídky nebo k dialogu, za předpokladu, že je k dispozici minimální počet kvalifikovaných zájemců v souladu s odstavcem 2.

2. Veřejní zadavatelé uvedou v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo ve výzvě k potvrzení zájmu objektivní a nediskriminační kritéria nebo pravidla, která mají v úmyslu použít, minimální počet zájemců, které mají v úmyslu vyzvat, a případně jejich maximální počet.

V užším řízení je minimální počet pět zájemců. V jednacím řízení, v soutěžním dialogu a v inovačním partnerství je minimální počet tři. V každém případě musí být počet vyzvaných zájemců dostatečný, aby zajistil skutečnou hospodářskou soutěž.

Veřejní zadavatelé vyzvou takový počet zájemců, který je přinejmenším roven minimálnímu počtu. Je-li však počet zájemců, kteří splňují kvalifikační kritéria pro výběr a minimální úroveň způsobilosti uvedenou v čl. 58 odst. 5, nižší než minimální počet, může veřejný zadavatel pokračovat v řízení tím, že vyzve zájemce, kteří mají požadovanou způsobilost. Veřejný zadavatel nesmí zařadit do stejného řízení hospodářské subjekty, které nepožádaly o účast, ani zájemce, kteří nemají požadovanou způsobilost.


Článek 66

Snížení počtu nabídek a řešení

Jestliže veřejní zadavatelé využijí možnosti snížit počet nabídek k jednání podle čl. 29 odst. 6 nebo počet řešení k diskusi podle čl. 30 odst. 4, učiní tak na základě kritérií pro zadání uvedených v zadávací dokumentaci. V konečné fázi musí být výsledný počet dostatečný pro zajištění skutečné hospodářské soutěže, pokud je k dispozici dostatek nabídek, řešení nebo kvalifikovaných zájemců.


Pododdíl 3

Zadání veřejné zakázky


Článek 67

Kritéria pro zadání veřejné zakázky

1. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní a správní předpisy týkající se ceny některých dodávek nebo odměňování za určité služby, vycházejí veřejní zadavatelé při zadávání veřejných zakázek z ekonomicky nejvýhodnější nabídky.

2. Ekonomicky nejvýhodnější nabídka z hlediska veřejného zadavatele se stanoví na základě ceny nebo nákladů prostřednictvím nákladové efektivnosti, například podle nákladů životního cyklu v souladu s článkem 68, a může zahrnovat nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou, který je posuzován na základě kritérií, jež zahrnují kvalitativní, environmentální a sociální hlediska spojená s předmětem dané veřejné zakázky. Mezi tato kritéria může patřit například:
a) kvalita, včetně technické úrovně, estetických a funkčních vlastností, přístupnosti, konceptu pro všechny uživatele, sociálních, environmentálních a inovačních vlastností, obchodu a jeho podmínek;
b) organizace, kvalifikace a zkušenosti pracovníků pověřených realizací dané veřejné zakázky v případě, že na úroveň plnění veřejné zakázky může mít významný dopad kvalita zapojených pracovníků, nebo
c) poprodejní služby a technická pomoc, podmínky dodání, jako je datum dodání, postup dodání, doba dodání nebo dokončení.

Prvek související s náklady může mít také podobu pevné ceny nebo nákladů, kdy hospodářské subjekty budou soutěžit pouze z hlediska kritérií kvality.

Členské státy mohou stanovit, že veřejní zadavatelé nemohou použít pouze cenové či pouze nákladové kritérium jakožto jediné kritérium pro zadání veřejné zakázky nebo omezit jejich použití na určité kategorie veřejných zadavatelů nebo na určité typy veřejných zakázek.

3. Má se za to, že kritéria pro zadání jsou spojena s předmětem veřejné zakázky, pokud se týkají stavebních prací, dodávek nebo služeb, které mají být poskytnuty v rámci dané veřejné zakázky, v jakémkoli ohledu a v kterékoli fázi jejich životního cyklu, a to včetně faktorů ve spojitosti s:
a) konkrétním procesem výroby, poskytování stavebních prací, dodávek nebo služeb či obchodování s nimi nebo
b) konkrétním procesem pro jinou fázi jejich životního cyklu,

a to i v případě, že tyto faktory nejsou součástí jejich věcné podstaty.

4. Kritéria pro zadání veřejné zakázky nesmějí ponechávat veřejnému zadavateli neomezenou volnost výběru. Musí zajistit možnost účinné hospodářské soutěže a být doplněna specifikacemi, které umožňují účinné ověření informací poskytovaných uchazeči, aby bylo možno posoudit, jakou měrou nabídky splňují kritéria pro zadání. V případě pochybností veřejní zadavatelé fakticky ověří správnost informací a dokladů, které uchazeči poskytli.

5. Veřejný zadavatel upřesní v zadávací dokumentaci poměrnou váhu, kterou přikládá každému z kritérií zvolených pro stanovení ekonomicky nejvýhodnější nabídky, s výjimkou případů, kdy je stanovena pouze na základě ceny.

Tato váha může být vyjádřena stanovením rozmezí s přiměřeným maximálním rozpětím.

Pokud stanovení váhy není možné z objektivních důvodů, veřejný zadavatel uvede kritéria sestupně podle významu.


Článek 68

Náklady životního cyklu

1. Náklady životního cyklu zahrnují v příslušném rozsahu všechny následující náklady v průběhu životního cyklu výrobku, služby nebo stavebních prací nebo části těchto nákladů:

a) náklady nesené veřejným zadavatelem nebo jinými uživateli, jako např.:
i) náklady související s pořízením,
ii) náklady související s využíváním, jako je spotřeba energie a jiných zdrojů,
iii) náklady na údržbu,
iv) náklady spojené s koncem životnosti, jako jsou náklady na sběr a recyklaci;

b) náklady způsobené environmentálními externalitami, které jsou spojeny s výrobkem, službou nebo stavebními pracemi v průběhu jejich životního cyklu, pokud lze vyčíslit a ověřit jejich peněžní hodnotu; tyto náklady mohou zahrnovat náklady na emise skleníkových plynů a emise jiných znečišťujících látek a jiné náklady na zmírnění změny klimatu.

2. Pokud veřejní zadavatelé posuzují náklady podle přístupu vycházejícího z nákladů životního cyklu, uvedou v zadávací dokumentaci údaje, které mají uchazeči poskytnout, a metodu, kterou veřejný zadavatel použije ke stanovení nákladů životního cyklu na základě těchto údajů.

Metoda použitá pro posouzení nákladů způsobených environmentálními externalitami musí splňovat všechny tyto podmínky:
a) je založena na objektivně ověřitelných a nediskriminačních kritériích. Zejména v případě, že není určena pro opakované nebo trvalé užívání, nesmí neoprávněně zvýhodňovat nebo znevýhodňovat určité hospodářské subjekty;
b) je přístupná všem stranám, které mají zájem;
c) požadované údaje mohou být poskytnuty s vynaložením přiměřeného úsilí průměrně pečlivými hospodářskými subjekty, včetně hospodářských subjektů ze třetích zemí, které jsou stranami dohody o vládních zakázkách nebo jiných mezinárodních dohod, kterými je Unie vázána.

3. Pokud bylo legislativním aktem Unie stanoveno povinné užívání společné metody výpočtu nákladů životního cyklu, použije se tato metoda pro posuzování nákladů životního cyklu.

Seznam takových legislativních aktů a v případě potřeby též aktů v přenesené pravomoci, které je doplňují, je uveden v příloze XIII. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 87 za účelem aktualizace uvedeného seznamu, pokud je aktualizace seznamu nezbytná s ohledem na přijetí nových právních předpisů, které stanoví povinné použití společné metody, nebo s ohledem na zrušení nebo změnu stávajících právních aktů.


Článek 69

Mimořádně nízké nabídky

1. Veřejní zadavatelé požadují po hospodářských subjektech, aby vysvětlily cenu či náklady navržené v nabídce v případech, kdy se nabídka ve vztahu ke stavebním pracím, dodávkám nebo službám jeví jako mimořádně nízká.

2. Vysvětlení uvedená v odstavci 1 se mohou týkat zejména:
a) ekonomických aspektů výrobního procesu, poskytovaných služeb nebo konstrukčních metod;
b) zvolených technických řešení nebo výjimečně příznivých podmínek, které má uchazeč k dispozici pro dodání výrobků, poskytnutí služeb nebo provedení stavebních prací;
c) originality stavebních prací, dodávek nebo služeb navrhovaných uchazečem;
d) dodržování povinností uvedených v čl. 18 odst. 2;
e) dodržování povinností uvedených v článku 71;
f) možnosti uchazeče získat státní podporu.

3. Veřejný zadavatel posoudí poskytnuté informace konzultací s uchazečem. Zadavatel může nabídku odmítnout pouze v případě, že předložený doklad s ohledem na faktory uvedené v odstavci 2 uspokojivě neodůvodňuje nízkou úroveň navrhovaných cen či nákladů.

Veřejní zadavatelé nabídku odmítnou, pokud dospěli k závěru, že nabídka je mimořádně nízká, jelikož nesplňuje příslušné povinnosti uvedené v čl. 18 odst. 2.

4. Pokud veřejný zadavatel shledá, že nabídka je mimořádně nízká proto, že uchazeč obdržel státní podporu, může ji zamítnout jen z tohoto důvodu pouze tehdy, byl-li uchazeč konzultován a nebyl schopen v dostatečné lhůtě stanovené veřejným zadavatelem prokázat, že dotčená podpora byla slučitelná s vnitřním trhem ve smyslu článku 107 Smlouvy o fungování EU. Veřejný zadavatel odmítne nabídku za těchto okolností, informuje o tom Komisi.

5. Členské státy na základě žádosti zpřístupní prostřednictvím správní spolupráce ostatním členským státům jakékoli informace týkající se dokladů a dokumentů předložených v souvislosti s faktory uvedenými v odstavci 2, jako například právní a správní předpisy, obecně platné kolektivní dohody nebo vnitrostátní technické normy.


KAPITOLA IV

Plnění veřejné zakázky


Článek 70

Podmínky plnění veřejné zakázky

Veřejní zadavatelé mohou stanovit zvláštní podmínky pro plnění veřejné zakázky za předpokladu, že souvisí s předmětem veřejné zakázky ve smyslu čl. 67 odst. 3 a že jsou uvedeny ve výzvě k účasti v soutěži nebo v zadávací dokumentaci. Tyto podmínky mohou zahrnovat hospodářské, inovační, environmentální, sociální nebo se zaměstnáním související aspekty.


Článek 71

Využití subdodavatele

1. Dodržování povinností uvedených v čl. 18 odst. 2 ze strany subdodavatelů musí být zajištěno prostřednictvím patřičných opatření přijatých příslušnými vnitrostátními orgány v rámci jejich pravomocí.

2. V zadávací dokumentaci může veřejný zadavatel od uchazečů požadovat nebo mu může být členským státem uložena povinnost od uchazečů požadovat, aby ve své nabídce uvedli, ve spojitosti s jakou částí veřejné zakázky případně zamýšlejí zapojit třetí osoby, a všechny navrhované subdodavatele.

3. Členský stát může stanovit, že na žádost subdodavatele a pokud to povaha veřejné zakázky umožňuje, veřejný zadavatel převede splatné částky přímo subdodavateli služeb, dodávek nebo stavebních prací poskytnutých subdodavatelem hospodářskému subjektu, kterému byla veřejná zakázka zadána (hlavní dodavatel). Tato opatření mohou zahrnovat příslušné mechanismy umožňující hlavnímu dodavateli podat námitku proti neoprávněně vyplaceným částkám. Úprava týkající se tohoto způsobu plateb musí být stanovena v zadávací dokumentaci.

4. Odstavci 1 až 3 není dotčena odpovědnost hlavního dodavatele.

5. V případě veřejných zakázek na stavební práce a služeb, které mají být poskytnuty v zařízení pod přímým dohledem veřejného zadavatele, požádá veřejný zadavatel po zadání veřejné zakázky, avšak nejpozději v době zahájení plnění veřejné zakázky, hlavního dodavatele, aby mu sdělil jméno, kontaktní údaje a právní zástupce subdodavatelů zapojených do těchto stavebních prací či služeb, jsou-li v dané době známi. Veřejný zadavatel požádá hlavního dodavatele, aby mu po dobu trvání veřejné zakázky sděloval veškeré změny těchto informací, jakož i informací požadovaných v případě všech nových subdodavatelů, které následně zapojí do těchto stavebních prací či služeb.

Bez ohledu na první pododstavec, mohou členské státy povinnost poskytovat požadované informace uložit přímo hlavnímu dodavateli.

Je-li to nezbytné pro účely odst. 6 písm. b) tohoto článku, musí být požadované informace doplněny vlastními prohlášeními subdodavatelů, jak je stanoveno v článku 59. Prováděcí opatření podle odstavce 8 tohoto článku mohou stanovit, že subdodavatelé, kteří se připojují po zadání veřejné zakázky, musí místo vlastního prohlášení poskytnout osvědčení a další podklady.

První pododstavec se nevztahuje na dodavatele dodávek.

Veřejní zadavatelé mohou rozšířit, nebo po nich mohou členské státy požadovat, aby rozšířili povinnosti stanovené v prvním pododstavci například pro:
a) veřejné zakázky na dodávky, jiné veřejné zakázky na služby, než jsou veřejné zakázky týkající se služeb, jež mají být poskytnuty v zařízeních pod přímým dohledem veřejného zadavatele, nebo v případě dodavatelů zapojených do veřejných zakázek na stavební práce či služby;
b) subdodavatele subdodavatelů hlavního dodavatele nebo dále na nižší úrovni subdodavatelského řetězce.

6. S cílem předejít porušení povinností uvedených v čl. 18 odst. 2 lze přijmout patřičná opatření, jako například:
a) v případě, že vnitrostátní právní předpisy členského státu stanoví režim společné odpovědnosti mezi subdodavateli a hlavním dodavatelem, zajistí dotčený členský stát, aby byla příslušná pravidla uplatňována v souladu s podmínkami stanovenými v čl. 18 odst. 2;
b) veřejní zadavatelé mohou v souladu s články 59, 60 a 61 ověřit nebo po nich mohou členské státy požadovat, aby ověřili, zda existují důvody pro vyloučení subdodavatelů podle článku 57. V těchto případech veřejný zadavatel požádá hospodářský subjekt, aby nahradil subdodavatele, u nějž se při ověření prokázalo, že existují povinné důvody pro vyloučení. Veřejný zadavatel může požadovat, nebo po něm může tento požadavek vyžadovat členský stát, aby hospodářský subjekt nahradil subdodavatele, u nějž se při ověření prokázalo, že existují nepovinné důvody pro vyloučení.

7. Členské státy mohou stanovit v rámci vnitrostátních právních předpisů přísnější pravidla odpovědnosti nebo přijmout v rámci vnitrostátních právních předpisů další opatření pro přímé platby subdodavatelům, například mohou stanovit přímé platby subdodavatelům, aniž by o tyto přímé platby subdodavatelé museli žádat.

8. Členské státy, jež se rozhodnou přijmout opatření podle odstavců 3, 5 nebo 6, musí prostřednictvím právních či správních předpisů a s ohledem na právo Unie stanovit podmínky k provedení těchto opatření. Přitom mohou členské státy omezit jejich použitelnost, například pokud jde o určité typy veřejných zakázek, určité kategorie veřejných zadavatelů nebo hospodářských subjektů či určité částky.


Článek 72

Změny smluv na veřejné zakázky v době jejich trvání

1. Smlouvy na veřejné zakázky a rámcové dohody mohou být změněny bez nového zadávacího řízení v souladu s touto směrnicí v těchto případech:

a) pokud změny, bez ohledu na jejich peněžní hodnotu, byly upraveny v původní zadávací dokumentaci v jasných, přesných a jednoznačných ustanoveních o změnách, jež mohou zahrnovat ustanovení o úpravě cen či opčních právech. Tato ustanovení musí upravovat rozsah a povahu možných změn a opčních práv, jakož i podmínky, za nichž mohou být uplatněny. Nemohou však stanovit změny ani opční práva, které by měnily celkovou povahu veřejné zakázky nebo rámcové dohody;

b) u dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek původního dodavatele, které jsou nezbytné a které nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce, jestliže změna dodavatele:
i) není možná z ekonomických nebo technických důvodů, jako jsou například požadavky na zaměnitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými v rámci původní veřejné zakázky, a
ii) způsobila by veřejnému zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů.

Cenový nárůst však nesmí překročit 50 % hodnoty původní veřejné zakázky. Je-li provedeno několik po sobě následujících změn, použije se toto omezení pro hodnotu každé změny. Cílem těchto po sobě následujících změn nesmí být obcházení této směrnice;

c) pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:
i) potřeba změny byla vyvolána okolnostmi, které veřejný zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
ii) změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
iii) cenový nárůst nepřekročí 50 % hodnoty původní veřejné zakázky nebo rámcové dohody. Je-li provedeno několik po sobě následujících změn, použije se toto omezení pro hodnotu každé změny. Cílem těchto po sobě následujících změn nesmí být obcházení této směrnice;

d) pokud nový dodavatel nahrazuje dodavatele, jemuž veřejný zadavatel původně veřejnou zakázku zadal, v důsledku:
i) jednoznačného ustanovení o změnách nebo opčních právech v souladu s písmenem a),
ii) univerzálního nebo singulárního právního nástupnictví, kdy do postavení původního dodavatele v důsledku restrukturalizace, včetně převzetí, fúzí, akvizic nebo úpadku vstupuje jiný hospodářský subjekt, který splňuje původně stanovená kvalifikační kritéria pro výběr, pokud to nepřináší další podstatné změny smlouvy na veřejnou zakázku a jeho cílem není obejít uplatňování této směrnice, nebo
iii) situace, kdy samotný veřejný zadavatel plní povinnosti hlavního dodavatele vůči subdodavatelům, jestliže je tato možnost stanovena ve vnitrostátních právních předpisech podle článku 71;

e) pokud změny, bez ohledu na svou hodnotu, nejsou podstatné ve smyslu odstavce 4.

Veřejní zadavatelé, kteří změnili smlouvu na veřejnou zakázku v případech stanovených v písmenech b) a c) tohoto odstavce, uveřejní za tímto účelem oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Oznámení musí obsahovat informace stanovené v části G přílohy V a musí být uveřejněno v souladu s článkem 51.

2. Smlouvy na veřejnou zakázku je rovněž možné měnit bez zahájení nového zadávacího řízení podle této směrnice, a aniž je nutné ověřovat, zda jsou splněny podmínky stanovené v odst. 4 písm. a) až d), pokud je hodnota změny nižší než obě následující hodnoty:
i) finanční limity stanovené v článku 4 a
ii) 10 % hodnoty původní veřejné zakázky na služby a dodávky a 15 % hodnoty původní veřejné zakázky na stavební práce.

Změna však nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky či rámcové dohody. V případě, že je provedeno několik po sobě následujících změn, bude hodnota stanovena na základě kumulativní hodnoty těchto po sobě jdoucích změn.

3. Pro účely výpočtu ceny uvedené v odstavci 2 a odst. 1 písm. b) a c) je referenční hodnotou aktualizovaná cena, pokud smlouva na veřejnou zakázku obsahuje ustanovení o indexaci cen.

4. Změna smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody během jejího trvání se považuje za podstatnou ve smyslu odst. 1 písm. e), pokud činí novou smlouvu nebo rámcovou dohodu podstatně odlišnou od původně uzavřené smlouvy na veřejnou zakázku nebo rámcové dohody. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2, považuje se změna v každém případě za podstatnou, pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:
a) změna zavádí podmínky, které, pokud by byly součástí původního zadávacího řízení, by umožnily přístup jiných zájemců než těch, kteří byli původně vybráni, nebo přijetí jiné nabídky, než byla původně přijata, nebo by k účasti na zadávacím řízení přilákaly další účastníky;
b) změna má za následek změnu ekonomické rovnováhy smlouvy nebo rámcové dohody ve prospěch dodavatele, a to způsobem, který v původní smlouvě na veřejnou zakázku nebo rámcové dohodě není upraven;
c) změna vede k významnému rozšíření rozsahu veřejné zakázky nebo rámcové dohody;
d) pokud nový dodavatel nahrazuje dodavatele, kterému veřejný zadavatel původně veřejnou zakázku zadal, v jiných případech, než které jsou stanoveny v odst. 1 písm. d).

5. V případě jiných změn ve smlouvě na veřejnou zakázku či rámcové dohodě v průběhu jejich trvání, než jsou změny uvedené v odstavcích 1 a 2, musí být zahájeno nové zadávací řízení v souladu s touto směrnicí.


Článek 73

Ukončení smluv na veřejné zakázky

Členské státy zajistí, aby veřejní zadavatelé měli možnost alespoň za níže uvedených okolností a za podmínek stanovených příslušnými vnitrostátními právními předpisy ukončit smlouvy na veřejné zakázky během jejich doby platnosti, pokud:

a) byla provedena podstatná změna smlouvy na veřejnou zakázku bez zahájení nového zadávacího řízení podle článku 72;

b) dodavatel byl v okamžiku zadání veřejné zakázky v jedné ze situací uvedených v čl. 57 odst. 1, a měl být proto ze zadávacího řízení vyloučen;

c) veřejná zakázka neměla být dodavateli zadána s ohledem na závažné porušení povinností vyplývajících ze Smluv a této směrnice, o němž rozhodl Soudní dvůr Evropské unie v řízení podle článku 258 Smlouvy o fungování EU.


HLAVA III

Zvláštní režimy zadávání veřejných zakázek


KAPITOLA I

Sociální a jiné zvláštní služby


Článek 74

Zadávání veřejných zakázek na sociální a jiné zvláštní služby

Veřejné zakázky na sociální a jiné zvláštní služby uvedené v příloze XIV musí být zadávány v souladu s touto kapitolou, pokud se hodnota veřejných zakázek rovná finančnímu limitu stanovenému v čl. 4 písm. d), nebo je vyšší.


Článek 75

Uveřejňování oznámení

1. Veřejní zadavatelé, kteří hodlají zadat veřejnou zakázku na služby uvedené v článku 74, musí oznámit svůj úmysl některým z těchto způsobů:
a) prostřednictvím oznámení o zahájení zadávacího řízení, které musí obsahovat informace uvedené v části H přílohy V, v souladu se standardními formuláři uvedenými v článku 51, nebo
b) prostřednictvím předběžného oznámení, které musí být trvale uveřejněno a které musí obsahovat informace uvedené v části I přílohy V. Toto předběžné oznámení musí odkazovat konkrétně na ty druhy služeb, které budou předmětem veřejných zakázek, jež mají být zadány. Musí uvádět, že veřejné zakázky budou zadány bez dalšího uveřejňování, a musí vyzývat hospodářské subjekty, které o to mají zájem, aby svůj zájem vyjádřily písemně.

První pododstavec se nicméně nepoužije, pokud by pro zadání veřejné zakázky na služby mohlo být v souladu s článkem 32 použito jednací řízení bez uveřejnění.

2. Veřejní zadavatelé, kteří zadali veřejnou zakázku na služby uvedené v článku 74, musí uveřejnit výsledky zadávacího řízení prostřednictvím oznámení o výsledku zadávacího řízení, které obsahuje informace uvedené v části J přílohy V, v souladu se standardními formuláři uvedenými v článku 51 Mohou však tato oznámení sdružit po čtvrtletích. V takovém případě odesílají sdružená oznámení do 30 dnů od konce každého čtvrtletí.

3. Komise stanoví standardní formuláře uvedené v odstavcích 1 a 2 tohoto článku prostřednictvím prováděcích aktů. Uvedené prováděcí akty se přijímají poradním postupem podle čl. 89 odst. 2.

4. Oznámení uvedená v tomto článku se uveřejňují v souladu s článkem 51.


Článek 76

Zásady zadávání veřejných zakázek

1. Členské státy zavedou vnitrostátní pravidla pro zadávání veřejných zakázek, na které se vztahuje tato kapitola, aby bylo zajištěno, že veřejní zadavatelé dodržují zásady transparentnosti a rovného zacházení s hospodářskými subjekty. Členské státy mohou samy stanovit příslušná procesní pravidla, pokud tato pravidla umožní, aby veřejní zadavatelé zohlednili specifika dotčených služeb.

2. Členské státy zajistí, aby veřejní zadavatelé mohli zohlednit potřebu zajištění kvality, návaznosti, přístupnosti, přijatelných cen, dostupnosti a komplexnosti služeb, zvláštní potřeby různých kategorií uživatelů, včetně znevýhodněných a zranitelných skupin, účast a posílení možností uživatelů a inovace. Členské státy mohou rovněž stanovit, že výběr poskytovatele služeb bude uskutečňován podle toho, která nabídka představuje nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou, přičemž bude zohledněna kvalita a kritéria udržitelnosti sociálních služeb.


Článek 77

Vyhrazené veřejné zakázky na některé služby

1. Členské státy mohou stanovit, že veřejní zadavatelé mohou vyhradit organizacím právo na účast na řízeních o zadání veřejných zakázek výlučně na služby v oblasti zdravotní péče a sociální péče a kulturní služby uvedené v článku 74 a kódů CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, od 85000000-9 do 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.

2. Organizace uvedená v odstavci 1 musí splňovat všechny tyto podmínky:
a) jejím cílem je plnit úkoly veřejné služby související s poskytováním služeb uvedených v odstavci 1;
b) zisky se znovu investují za účelem dosažení cíle organizace. Jsou-li zisky rozdělovány nebo přerozdělovány, je třeba vycházet z participačních kritérií;
c) struktury řízení či vlastnictví organizace plnící veřejnou zakázku musí vycházet z podílu zaměstnanců na vlastnictví či z participačních zásad, nebo musí vyžadovat aktivní účast zaměstnanců, uživatelů či zúčastněných stran a
d) v předchozích třech letech nezadal příslušný veřejný zadavatel organizaci veřejnou zakázku na dotčené služby podle tohoto článku.

3. Maximální doba trvání veřejné zakázky nesmí překročit tři roky.

4. Výzva k účasti v soutěži odkazuje na tento článek.

5. Bez ohledu na článek 92 posoudí Komise účinky tohoto článku a podá o nich zprávu Evropskému parlamentu a Radě do 18. dubna 2019.


KAPITOLA II

Pravidla pro soutěže o návrh


Článek 78

Oblast působnosti

Tato kapitola se použije:
a) na soutěže o návrh organizované jako součást zadávacího řízení na veřejnou zakázku na služby a
b) na soutěže o návrh s udílením cen nebo s platbami pro účastníky.

V případech uvedených v prvním pododstavci písm. a) tohoto článku se finanční limit uvedený v článku 4 vypočítá podle odhadované čisté hodnoty veřejné zakázky na služby bez DPH včetně případných cen nebo plateb účastníkům.

V případech uvedených v prvním pododstavci písm. b)tohoto článku se finančním limitem rozumí celková částka cen a plateb, včetně odhadované hodnoty veřejné zakázky na služby bez DPH, která by mohla být následně zadána podle čl. 32 odst. 4, jestliže veřejný zadavatel oznámil svůj záměr zadat takovou veřejnou zakázku v oznámení o zahájení soutěže.


Článek 79

Oznámení

1. Veřejní zadavatelé, kteří hodlají pořádat soutěž o návrh, oznámí svůj záměr prostřednictvím oznámení o zahájení soutěže.

Mají-li v úmyslu zadat následně veřejnou zakázku na služby podle čl. 32 odst. 4, musí být tato skutečnost uvedena v oznámení o zahájení soutěže.

2. Veřejní zadavatelé, kteří pořádali soutěž o návrh, zašlou oznámení o výsledcích soutěže v souladu s článkem 51 a musí být schopni prokázat datum odeslání.

Pokud by uveřejnění informací o výsledku soutěže bránilo vymahatelnosti práva nebo bylo v rozporu s veřejným zájmem či na újmu oprávněným obchodním zájmům konkrétního veřejného nebo soukromého podniku nebo pokud by bylo na újmu poctivé hospodářské soutěži mezi poskytovateli služeb, nemusí být tato informace uveřejněna.

3. Oznámení uvedená v odstavcích 1 a 2 tohoto článku se uveřejňují v souladu s čl. 51 odst. 2 až 6 a článkem 52. Obsahují informace stanovené v částech E a F přílohy V ve formátu standardních formulářů.

Komise stanoví standardní formuláře v prováděcích aktech. Tyto prováděcí akty se přijímají poradním postupem uvedeným v čl. 89 odst. 2.


Článek 80

Pravidla týkající se organizování soutěží o návrh a výběr účastníků

1. Při organizování soutěží o návrh používají veřejní zadavatelé postupy přizpůsobené ustanovením hlavy I a této kapitoly.

2. Přijetí účastníků do soutěží o návrh nesmí být omezeno:
a) odkazem na území nebo část území členského státu;
b) z důvodu, že by podle práva členského státu, v němž je soutěž organizována, účastníci museli být buď fyzickými, nebo právnickými osobami.

3. Pokud jsou soutěže o návrh omezeny na určitý počet účastníků, stanoví veřejní zadavatelé jasná a nediskriminující kritéria pro výběr. Počet zájemců vyzvaných k účasti musí být v každém případě dostatečný pro zajištění skutečné soutěže.


Článek 81

Složení poroty

Porota se skládá výhradně z fyzických osob, které jsou nezávislé na účastnících soutěže. Pokud je od účastníků soutěže vyžadována zvláštní odborná kvalifikace, musí mít nejméně třetina členů poroty tuto nebo rovnocennou kvalifikaci.


Článek 82

Rozhodnutí poroty

1. Porota musí být ve svých rozhodnutích a stanoviscích nezávislá.

2. Porota zkoumá plány a projekty, které zájemci podali, anonymně a pouze na základě kritérií, která byla uvedena v oznámení o zahájení soutěže.

3. Porota zaznamenává do zprávy podepsané jejími členy své pořadí projektů sestavené na základě předností každého projektu, spolu s poznámkami a jakýmikoli body, které mohou vyžadovat objasnění.

4. Anonymita musí být zachována až do doby, než porota dospěje ke stanovisku nebo k rozhodnutí.

5. Zájemci mohou být v případě potřeby vyzváni k odpovědi na otázky, které porota zaznamenala ve zprávě, za účelem objasnění jakýchkoli aspektů projektu.

6. Z rozhovoru mezi členy poroty a zájemci se vypracovává podrobný zápis.


HLAVA IV

Správa


Článek 83

Vymáhání

1. Za účelem řádného a účinného provádění zajistí členské státy, aby alespoň úkoly stanovené v tomto článku byly plněny jedním nebo více orgány, subjekty nebo organizacemi. Členské státy Komisi oznámí všechny orgány, subjekty nebo organizace příslušné pro plnění uvedených úkolů.

2. Členské státy zajistí, aby bylo uplatňování pravidel pro zadávání veřejných zakázek sledováno.

Pokud orgány nebo organizace provádějící sledování odhalí z vlastního podnětu nebo na základě obdržených informací konkrétní porušení nebo systémové problémy, jsou zmocněny k oznámení těchto problémů vnitrostátním kontrolním orgánům, soudům nebo jiným příslušným orgánům či organizacím, jako je veřejný ochránce práv, vnitrostátní parlamenty nebo jejich výbory.

3. Výsledky sledování podle odstavce 2 jsou veřejnosti zpřístupněny vhodnými informačními prostředky. Tyto výsledky musí být rovněž předloženy Komisi. Mohou být například zahrnuty do zpráv o sledování uvedených v druhém pododstavci tohoto odstavce.

Členské státy předloží Komisi do 18. dubna 2017 a poté každé tři roky zprávu o sledování, jež zahrnuje případné informace o nejčastějších zdrojích nesprávného uplatňování nebo právní nejistoty, včetně případných strukturálních nebo opakujících se problémů v uplatňování pravidel, jakož i o míře účasti malých a středních podniků na veřejných zakázkách a o prevenci, odhalování a odpovídajícím oznamování případů podvodu, korupce, střetu zájmů a jiných závažných nesrovnalostí v oblasti veřejných zakázek.

Komise může nejvýše jednou za tři roky členské státy požádat o informace o praktickém uplatňování vnitrostátních strategických politik v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Pro účely tohoto odstavce a odstavce 4 tohoto článku se použije vymezení malých a středních podniků uvedené v doporučení Komise 2003/361/ES 18).

Na základě údajů obdržených podle tohoto odstavce Komise pravidelně vydává zprávu o provádění a osvědčených postupech vnitrostátních politik v oblasti zadávání veřejných zakázek na vnitřním trhu.

4. Členské státy zajistí, aby:
a) informace a pokyny ohledně výkladu a uplatňování práva Unie v oblasti zadávání veřejných zakázek byly bezplatně dostupné, a napomáhaly tak veřejným zadavatelům a hospodářským subjektům, především malým a středním podnikům, při správném uplatňování těchto pravidel, a aby
b) veřejným zadavatelům byla k dispozici podpora související s plánováním a prováděním zadávacích řízení.

5. Členské státy určí, aniž jsou dotčeny obecné postupy a pracovní metody stanovené Komisí pro její komunikaci a kontakty se členskými státy, kontaktní místo pro spolupráci s Komisí, pokud jde o uplatňování právních předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek.

6. Veřejní zadavatelé uchovávají nejméně po dobu trvání veřejné zakázky kopie všech uzavřených smluv s hodnotou, která je rovna nebo vyšší než:
a) 1 000 000 EUR v případě veřejných zakázek na dodávky nebo veřejných zakázek na služby;
b) 10 000 000 EUR v případě veřejných zakázek na stavební práce.

Veřejní zadavatelé poskytnou přístup k těmto smlouvám; přístup ke konkrétním dokumentům nebo informacím však může být odepřen v rozsahu a za podmínek stanovených v příslušných právních předpisech Unie nebo ve vnitrostátních předpisech pro přístup k dokumentům a ochranu údajů.


Článek 84

Jednotlivé zprávy o zadávacích řízeních

1. Pro každou smlouvu nebo rámcovou dohodu, na kterou se vztahuje tato směrnice, a pokaždé, když je zaveden dynamický nákupní systém, vypracují veřejní zadavatelé písemnou zprávu, která zahrnuje alespoň tyto informace:

a) název a adresu veřejného zadavatele, předmět a hodnotu veřejné zakázky, rámcové dohody nebo dynamického nákupního systému;

b) případně výsledky výběru na základě kvalifikačních kritérií nebo snížení počtu v souladu s články 65 a 66, a to:
i) jména vybraných zájemců nebo uchazečů a důvody pro jejich výběr,
ii) jména odmítnutých zájemců nebo uchazečů a důvody jejich odmítnutí;

c) důvody pro odmítnutí nabídek, které byly shledány mimořádně nízké;

d) jméno úspěšného uchazeče a důvody, proč byla jeho nabídka vybrána, a je-li to známo, podíl veřejné zakázky nebo rámcové dohody, který úspěšný uchazeč zamýšlí zadat třetím osobám; a, pokud existují a jsou v dané době známi, jména subdodavatelů hlavního dodavatele;

e) pro jednací řízení a soutěžní dialogy okolnosti stanovené v článku 26, které odůvodňují použití těchto řízení;

f) u jednacích řízení bez uveřejnění okolnosti uvedené v článku 32, které odůvodňují použití tohoto řízení;

g) případně důvody, proč se veřejný zadavatel rozhodl upustit od zadání veřejné zakázky, uzavření rámcové dohody nebo zavedení dynamického nákupního systému;

h) případně důvody, proč byly pro podávání nabídek použity jiné komunikační prostředky než elektronické prostředky;

i) případně zjištěné střety zájmů a následně přijatá opatření.

Zpráva se nevyžaduje v souvislosti s veřejnými zakázkami založenými na rámcových dohodách, pokud tyto dohody byly uzavřeny v souladu s čl. 33 odst. 3 nebo čl. 33 odst. 4 písm. a).

Pokud oznámení o výsledku zadávacího řízení vypracované v souladu s článkem 50 nebo čl. 75 odst. 2 obsahuje informace požadované v tomto odstavci, mohou veřejní zadavatelé odkázat na uvedené oznámení.

2. Veřejní zadavatelé dokumentují průběh všech zadávacích řízeních bez ohledu na to, zda jsou vedena elektronickými prostředky. Za tímto účelem veřejní zadavatelé zajistí, aby byla vedena dostatečná dokumentace pro odůvodnění rozhodnutí přijatých ve všech fázích zadávacího řízení, jako je dokumentace ohledně komunikace s hospodářskými subjekty a vnitřních jednání, přípravy zadávacích podmínek, případného dialogu nebo jednání, výběru a zadání veřejné zakázky. Dokumentace se uchovává alespoň po dobu tří let ode dne zadání veřejné zakázky.

3. Zpráva nebo její hlavní prvky se sdělí Komisi nebo příslušným orgánům, subjektům nebo organizacím uvedeným v článku 83, pokud to požadují.


Článek 85

Podávání zpráv členskými státy a statistické informace

1. Komise provádí přezkum kvality a úplnosti údajů, které lze získat z oznámení uvedených v článcích 48, 49, 50, 75 a 79, jež se uveřejňují v souladu s přílohou VIII.

Pokud kvalita a úplnost údajů uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce neodpovídá povinnostem stanoveným v čl. 48 odst. 1, článku 49, čl. 50 odst. 1, čl. 75 odst. 2 a čl. 79 odst. 3, požádá Komise příslušný členský stát o dodatečné informace. Příslušný členský stát v přiměřené lhůtě požadované chybějící statické informace Komisi poskytne.

2. Členské státy předloží Komisi do 18. dubna 2017 a poté každé tři roky statistickou zprávu o veřejných zakázkách, na které by se vztahovala tato směrnice, jestliže by jejich hodnota překročila příslušný finanční limit stanovený v článku 4, a v této zprávě uvedou odhad souhrnné celkové hodnoty takových veřejných zakázek v průběhu daného období. Tento odhad může zejména vycházet z údajů, které jsou k dispozici podle vnitrostátních požadavků na uveřejňování informací, nebo na odhadech na základě vzorků.

Tato zpráva může být součástí zprávy uvedené v čl. 83 odst. 3.

3. Členské státy zpřístupní Komisi informace o svém institucionálním uspořádání souvisejícím s prováděním, sledováním a vymáháním této směrnice, jakož i o vnitrostátních iniciativách přijatých za účelem poskytování vedení nebo pomoci při uplatňování pravidel Unie o zadávání veřejných zakázek nebo za účelem reakce na problémy související s uplatňováním těchto pravidel.

Tyto informace mohou být součástí zprávy uvedené v čl. 83 odst. 3.


Článek 86

Správní spolupráce

1. Členské státy si poskytují vzájemnou pomoc a zavedou opatření pro účinnou spolupráci s cílem zajistit výměnu informací o otázkách uvedených v článcích 42, 43, 44, 57,59, 60, 62, 64 a 69. Zajistí důvěrnost informací, které si vyměňují.

2. Příslušné orgány všech dotčených členských států si vyměňují informace v souladu s ustanoveními o ochraně osobních údajů obsaženými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 19) a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES 20).

3. Do 18. dubna 2015 bude zahájen pilotní projekt, jehož cílem bude testovat, zda je pro účely výměny informací, na které se vztahuje tato směrnice, vhodné využívat systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) zřízený nařízením (EU) č. 1024/2012.


HLAVA V

Přenesené pravomoci, prováděcí pravomoci a závěrečná ustanovení


Článek 87

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je Komisi svěřena v souladu s podmínkami stanovenými v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článcích 6, 22, 23, 56 a 68 je Komisi svěřena na dobu neurčitou od 17. dubna 2014.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedené v článcích 6, 22, 23, 56 a 68 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 6, 22, 23, 56 a 68 vstoupí v platnost, pouze pokud Evropský parlament a Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty Komisi informují, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.


Článek 88

Postup pro naléhavé případy

1. Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.

2. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem podle čl. 87 odst. 5. V takovém případě Komise po oznámení rozhodnutí Evropského parlamentu nebo Rady o vyslovení námitky neprodleně dotčený akt zruší.


Článek 89

Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen Poradní výbor pro veřejné zakázky zřízený rozhodnutím Rady 71/306/EHS 21). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.


Článek 90

Provedení a přechodná ustanovení

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 18. dubna 2016. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

2. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku mohou členské státy odložit uplatňování čl. 22 odst. 1 do 18. října 2018 s výjimkou případů, kdy je použití elektronických prostředků povinné podle článků 34, 35, 36, čl. 37 odst. 3, čl. 51 odst. 2 nebo článku 53.

Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku mohou členské státy do 18. dubna 2017 odložit uplatňování čl. 22 odst. 1 u centrálních zadavatelů.

Rozhodne-li členský stát o odložení uplatňování čl. 22 odst. 1, stanoví, že si veřejní zadavatelé mohou pro veškerou komunikaci nebo výměnu informací zvolit některý z těchto komunikačních prostředků:
a) elektronické prostředky v souladu s článkem 22;
b) poštu nebo jinou vhodnou doručovací službu;
c) fax;
d) kombinaci těchto prostředků.

3. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku mohou členské státy odložit uplatňování čl. 59 odst. 2 druhého pododstavce až do 18. dubna 2018.

4. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku mohou členské státy odložit uplatňování čl. 59 odst. 5 druhého pododstavce až do 18. října 2018.

5. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku mohou členské státy odložit uplatňování čl. 61 odst. 2 do 18. října 2018.

6. Opatření přijatá členskými státy podle odstavců 1 až 5 musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

7. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.


Článek 91

Zrušení

Směrnice 2004/18/ES se zrušuje s účinkem k 18. dubnu 2016.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze XV.


Článek 92

Přezkum

Komise přezkoumá ekonomické dopady na vnitřní trh, zejména pokud jde o ukazatele jako přeshraniční zadávání veřejných zakázek a transakční náklady, vyplývající z používání finančních limitů stanovených v článku 4 a podá o nich zprávu Evropskému parlamentu a Radě do 18. dubna 2019.

Pokud je to možné a vhodné, Komise zváží, zda navrhnout zvýšení finančních limitů podle dohody o vládních zakázkách v dalším kole jednání. Změní-li se výše finančních limitů podle dohody o vládních zakázkách, bude uvedená zpráva doplněna v případě potřeby návrhem legislativního aktu, kterým se upraví finanční limity stanovené v této směrnici.


Článek 93

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.


Článek 94

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

------------------------------------------------------------------
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1).
2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 108, 24.4.2002, s. 33).
3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb (směrnice o audiovizuálních mediálních službách) (Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1).
4) Směrnice Rady 77/249/EHS ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů (Úř. věst. L 78, 26.3.1977, s. 17).
5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 93/22/EHS (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).
6) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické podpisy (Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12).
7) Rozhodnutí Komise 2009/767/ES ze dne 16. října 2009, kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím jednotných kontaktních míst podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 274, 20.10.2009, s. 36).
8) Rozhodnutí Komise 2011/130/EU ze dne 25. února 2011, kterým se stanoví minimální požadavky na přeshraniční zpracování dokumentů elektronicky podepsaných příslušnými orgány podle směrnice 2006/123/ES Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu (Úř. věst. L 53, 26.2.2011, s. 66).
9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS) (Úř. věst. L 210, 31.7.2006, s. 19).
10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).
11) Rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV ze dne 24. října 2008 o boji proti organizované trestné činnosti (Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s. 42).
12) Úř. věst. C 195, 25.6.1997, s. 1.
13) Rámcové rozhodnutí Rady 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji proti korupci v soukromém sektoru (Úř. věst. L 192, 31.7.2003, s. 54).
14) Úř. věst. C 316, 27.11.1995, s. 48.
15) Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 3).
16) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15).
17) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2002/629/SVV (Úř. věst. L 101, 15.4.2011, s. 1).
18) Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36).
19) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31).
20) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).
21) Rozhodnutí Rady 71/306/EHS ze dne 26. července 1971 o zřízení Poradního výboru pro veřejné zakázky na stavební práce (Úř. věst. L 185, 16.8.1971, s. 15).


------------------------------------------------------------------


B


Příloha I

Ústřední orgány státní správy

Belgie

1. Services publics fédéraux (ministerstva): 1. Federale Overheidsdiensten (ministerstva):

SPF Chancellerie du Premier Ministre; FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et Organisation; FOD Kanselarij Personeel en Organisatie;

SPF Budget et Controle de la Gestion; FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l'Information et FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);
de la Communication (Fedict);

SPF Affaires étrangeres, Commerce FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
extérieur et Coopération au Développement; Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur; FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances; FOD Financiën;

SPF Mobilité et Transports; FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale; FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg

SPF Sécurité Sociale et Institutions FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale
publiques de Sécurité Sociale; Zekerheid

SPF Santé publique, Sécurité FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
de la Chaine alimentaire et Environnement; en Leefmilieu;

SPF Justice; FOD Justitie;

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie; FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministere de la Défense; Ministerie van Landsverdediging;

Service public de programmation Intégration Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie,
sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie Armoedsbestrijding en sociale Economie;
sociale;

Service public fédéral de Programmation Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame
Développement durable; Ontwikkeling;

Service public fédéral de Programmation Programmatorische federale Overheidsdienst
Politique scientifique; Wetenschapsbeleid;


2. Régie des Batiments; 2. Regie der Gebouwen;

Office national de Sécurité sociale; Rijksdienst voor sociale Zekerheid;

Institut national d'Assurance sociales Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen
pour travailleurs indépendants der Zelfstandigen;

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité; Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions; Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité; Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles; Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l'Emploi; Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Bulharsko

eu/cdx_eu_153671-1

Státní orgány, státní komise, výkonné agentury a jiné státní orgány zřízené zákonem nebo vládní vyhláškou, jejichž funkce je spojena s výkonem výkonné moci:

eu/cdx_eu_153671-2

eu/cdx_eu_153671-3

eu/cdx_eu_153671-4

Česká republika

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo financí

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Poslanecká sněmovna PČR

Senát PČR

Kancelář prezidenta

Český statistický úřad

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad pro ochranu osobních údajů

Bezpečnostní informační služba

Národní bezpečnostní úřad

Česká akademie věd

Vězeňská služba

Český báňský úřad

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Správa státních hmotných rezerv

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Česká národní banka

Energetický regulační úřad

Úřad vlády České republiky

Ústavní soud

Nejvyšší soud

Nejvyšší správní soud

Nejvyšší státní zastupitelství

Nejvyšší kontrolní úřad

Kancelář Veřejného ochránce práv

Grantová agentura České republiky

Státní úřad inspekce práce

Český telekomunikační úřad

Dánsko

Folketinget

Rigsrevisionen

Statsministeriet

Udenrigsministeriet

Beskoftigelsesministeriet

5 styrelser og institutioner (5 odborů a institucí)

Domstolsstyrelsen

Finansministeriet

5 styrelser og institutioner (5 odborů a institucí)

Forsvarsministeriet

5 styrelser og institutioner (5 odborů a institucí)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (několik odborů a institucí, včetně Statens Serum Institut)

Justitsministeriet

Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (policejní ředitel, státní zástupce, 1 ředitelství a několik odborů)

Kirkeministeriet

10 stiftsovrigheder (10 diecézních úřadů)

Kulturministeriet - ministerstvo kultury

4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 odbory a několik institucí)

Miljoministeriet

5 styrelser (5 odborů)

Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration

1 styrelse (1 odbor)

Ministeriet for Fodevarer, Landbrug og Fiskeri

4 direktoraterog institutioner (4 ředitelství a instituce)

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Riso og Statens uddannelsesbygninger (několik odborů a institucí, včetně národní laboratoře Risoe a národních výzkumných a vzdělávacích ústavů)

Skatteministeriet

1 styrelse og institutioner (1 odbor a několik institucí)

Velfordsministeriet

3 styrelser og institutioner (3 odbory a několik institucí)

Transportministeriet

7 styrelser og institutioner, herunder Oresundsbrokonsortiet (7 odborů a institucí, včetně Oresundsbrokonsortiet)

Undervisningsministeriet

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 odbory, 4 vzdělávací zařízení, 5 dalších institucí)

Okonomi- og Erhvervsministeriet

Adskilligestyrelser og institutioner (několik odborů a institucí)

Klima- og Energiministeriet

3 styrelse og institutioner (3 odbory a instituce)

Německo

Auswärtiges Amt

Bundeskanzleramt

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Bundesministerium der Finanzen

Bundesministerium des Innern (pouze civilní zboží)

Bundesministerium für Gesundheit

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Bundesministerium der Justiz

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Bundesministerium der Verteidigung (mimo vojenské zboží)

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Estonsko

Vabariigi Presidendi Kantselei;

Eesti Vabariigi Riigikogu;

Eesti Vabariigi Riigikohus;

Riigikontroll;

Oiguskantsler;

Riigikantselei;

Rahvusarhiiv;

Haridus- ja Teadusministeerium;

Justiitsministeerium;

Kaitseministeerium;

Keskkonnaministeerium;

Kultuuriministeerium;

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;

Pollumajandusministeerium;

Rahandusministeerium;

Siseministeerium;

Sotsiaalministeerium;

Välisministeerium;

Keeleinspektsioon;

Riigiprokuratuur;

Teabeamet;

Maa-amet;

Keskkonnainspektsioon;

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus;

Muinsuskaitseamet;

Patendiamet;

Tarbijakaitseamet;

Riigihangete Amet;

Taimetoodangu Inspektsioon;

Pollumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet;

Veterinaar- ja Toiduamet

Konkurentsiamet;

Maksu -ja Tolliamet;

Statistikaamet;

Kaitsepolitseiamet;

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;

Piirivalveamet;

Politseiamet;

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut;

Keskkriminaalpolitsei;

Päästeamet;

Andmekaitse Inspektsioon;

Ravimiamet;

Sotsiaalkindlustusamet;

Tööturuamet;

Tervishoiuamet;

Tervisekaitseinspektsioon;

Tööinspektsioon;

Lennuamet;

Maanteeamet;

Veeteede Amet;

Julgestuspolitsei;

Kaitseressursside Amet;

Kaitseväe Logistikakeskus;

Tehnilise Järelevalve Amet.

Irsko

President's Establishment

Houses of the Oireachtas - [parlament]

Department of theTaoiseach - [úřad předsedy vlády]

Central Statistics Office

Department of Finance

Office of the Comptroller and Auditor General

Office of the Revenue Commissioners

Office of Public Works

State Laboratory

Office of the Attorney General

Office of the Director of Public Prosecutions

Valuation Office

Office of the Commission for Public Service Appointments

Public Appointments Service

Office of the Ombudsman

Chief State Solicitor's Office

Department of Justice, Equality and Law Reform

Courts Service

Prisons Service

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

Department of the Environment, Heritage and Local Government

Department of Education and Science

Department of Communications, Energy and Natural Resources

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Department of Transport

Department of Health and Children

Department of Enterprise, Trade and Employment

Department of Arts, Sports and Tourism

Department of Defence

Department of Foreign Affairs

Department of Social and Family Affairs

Department of Community, Rural and Gaeltacht - [irsky hovořící regiony] Affairs

Arts Council

National Gallery.

Řecko

eu/cdx_eu_153671-5

eu/cdx_eu_153671-6

Špaňlsko

Presidencia de Gobierno

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Ministerio de Justicia

Ministerio de Defensa

Ministerio de Economía y Hacienda

Ministerio del Interior

Ministerio de Fomento

Ministerio de Educación, Política Social y Deportes

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Ministerio de Trabajo e Inmigración

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Administraciones Públicas

Ministerio de Cultura

Ministerio de Sanidad y Consumo

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Ministerio de Vivienda

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Igualdad

Francie

1. Ministerstva

Services du Premier ministre

Ministere chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

Ministere chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales

Ministere chargé de la justice

Ministere chargé de la défense

Ministere chargé des affaires étrangeres et européennes

Ministere chargé de l'éducation nationale

Ministere chargé de l'économie, des finances et de l'emploi

Secrétariat d'Etat aux transports

Secrétariat d'Etat aux entreprises et au commerce extérieur

Ministere chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

Ministere chargé de la culture et de la communication

Ministere chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Ministere chargé de l'agriculture et de la peche

Ministere chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche

Ministere chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

Secrétariat d'Etat a la fonction publique

Ministere chargé du logement et de la ville

Secrétariat d'Etat a la coopération et a la francophonie

Secrétariat d'Etat a l'outre-mer

Secrétariat d'Etat a la jeunesse, des sports et de la vie associative

Secrétariat d'Etat aux anciens combattants

Ministere chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement

Secrétariat d'Etat en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques

Secrétariat d'Etat aux affaires européennes,

Secrétariat d'Etat aux affaires étrangeres et aux droits de l'homme

Secrétariat d'Etat a la consommation et au tourisme

Secrétariat d'Etat a la politique de la ville

Secrétariat d'Etat a la solidarité

Secrétariat d'Etat en charge de l'industrie et de la consommation

Secrétariat d'Etat en charge de l'emploi

Secrétariat d'Etat en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services

Secrétariat d'Etat en charge de l'écologie

Secrétariat d'Etat en charge du développement de la région-capitale

Secrétariat d'Etat en charge de l'aménagement du territoire

2. Instituce, nezávislé orgány a soudy

Présidence de la République

Assemblée Nationale

Sénat

Conseil constitutionnel

Conseil économique et social

Conseil supérieur de la magistrature

Agence francaise contre le dopage

Autorité de controle des assurances et des mutuelles

Autorité de controle des nuisances sonores aéroportuaires

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Autorité de sureté nucléaire

Autorité indépendante des marchés financiers

Comité national d'évaluation des établissements publics a caractere scientifique, culturel et professionnel

Commission d'acces aux documents administratifs

Commission consultative du secret de la défense nationale

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Commission nationale de controle des interceptions de sécurité

Commission nationale de déontologie de la sécurité

Commission nationale du débat public

Commission nationale de l'informatique et des libertés

Commission des participations et des transferts

Commission de régulation de l'énergie

Commission de la sécurité des consommateurs

Commission des sondages

Commission de la transparence financiere de la vie politique

Conseil de la concurrence

Conseil des ventes volontaires de meubles aux encheres publiques

Conseil supérieur de l'audiovisuel

Défenseur des enfants

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité

Haute autorité de santé

Médiateur de la République

Cour de justice de la République

Tribunal des Conflits

Conseil d'Etat

Cours administratives d'appel

Tribunaux administratifs

Cour des Comptes

Chambres régionales des Comptes

Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d'Appel, Tribunaux d'instance et Tribunaux de grande instance)

3. Státní veřejné instituce

Académie de France a Rome

Académie de marine

Académie des sciences d'outre-mer

Académie des technologies

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

Agence de biomédicine

Agence pour l'enseignement du francais a l'étranger

Agence francaise de sécurité sanitaire des aliments

Agence francaise de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail

Agence Nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

Agences de l'eau

Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des migrations

Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT

Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)

Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances

Agence nationale pour l'indemnisation des francais d'outre-mer (ANIFOM)

Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)

Bibliotheque publique d'information

Bibliotheque nationale de France

Bibliotheque nationale et universitaire de Strasbourg

Caisse des Dépots et Consignations

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

Caisse de garantie du logement locatif social

Casa de Velasquez

Centre d'enseignement zootechnique

Centre d'études de l'emploi

Centre d'études supérieures de la sécurité sociale

Centres de formation professionnelle et de promotion agricole

Centre hospitalier des Quinze-Vingts

Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

Centre des Monuments Nationaux

Centre national d'art et de culture Georges Pompidou

Centre national des arts plastiques

Centre national de la cinématographie

Centre National d'Etudes et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forets (CEMAGREF)

Centre national du livre

Centre national de documentation pédagogique

Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

Centre national professionnel de la propriété forestiere

Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)

Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)

Centres régionaux des oeuvres universitaires (CROUS)

College de France

Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Conservatoire National des Arts et Métiers

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

Conservatoire national supérieur d'art dramatique

Ecole centrale de Lille

Ecole centrale de Lyon

École centrale des arts et manufactures

École francaise d'archéologie d'Athenes

École francaise d'Extreme-Orient

École francaise de Rome

École des hautes études en sciences sociales

Ecole du Louvre

École nationale d'administration

École nationale de l'aviation civile (ENAC)

École nationale des Chartes

École nationale d'équitation

Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg

Écoles nationales d'ingénieurs

Ecole nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles

École nationale de la magistrature

Écoles nationales de la marine marchande

École nationale de la santé publique (ENSP)

École nationale de ski et d'alpinisme

École nationale supérieure des arts décoratifs

École nationale supérieure des arts et techniques du théatre

École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

Écoles nationales supérieures d'arts et métiers

École nationale supérieure des beaux-arts

École nationale supérieure de céramique industrielle

École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)

Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles

Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires

Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale

Écoles nationales vétérinaires

École nationale de voile

Écoles normales supérieures

École polytechnique

École technique professionnelle agricole et forestiere de Meymac (Correze)

École de sylviculture Crogny (Aube)

École de viticulture et d'oenologie de la Tour- Blanche (Gironde)

École de viticulture - Avize (Marne)

Etablissement national d'enseignement agronomique de Dijon

Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

Établissement public du musée et du domaine national de Versailles

Fondation Carnegie

Fondation Singer-Polignac

Haras nationaux

Hopital national de Saint-Maurice

Institut des hautes études pour la science et la technologie

Institut francais d'archéologie orientale du Caire

Institut géographique national

Institut National de l'origine et de la qualité

Institut national des hautes études de sécurité

Institut de veille sanitaire

Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

Institut National d'Etudes Démographiques (I.N.E.D)

Institut National d'Horticulture

Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire

Institut national des jeunes aveugles - Paris

Institut national des jeunes sourds - Bordeaux

Institut national des jeunes sourds - Chambéry

Institut national des jeunes sourds - Metz

Institut national des jeunes sourds - Paris

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

Institut national de la propriété industrielle

Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)

Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)

Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)

Institut national d'histoire de l'art (I.N.H.A.)

Institut national de recherches archéologiques préventives

Institut National des Sciences de l'Univers

Institut National des Sports et de l'Education Physique

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements inadaptés

Instituts nationaux polytechniques

Instituts nationaux des sciences appliquées

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

Institut de Recherche pour le Développement

Instituts régionaux d'administration

Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech)

Institut supérieur de mécanique de Paris

Institut Universitaires de Formation des Maitres

Musée de l'armée

Musée Gustave-Moreau

Musée national de la marine

Musée national J.-J.-Henner

Musée du Louvre

Musée du Quai Branly

Muséum National d'Histoire Naturelle

Musée Auguste-Rodin

Observatoire de Paris

Office francais de protection des réfugiés et apatrides

Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)

Office national de la chasse et de la faune sauvage

Office National de l'eau et des milieux aquatiques

Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

Office universitaire et culturel francais pour l'Algérie

Ordre national de la Légion d'honneur

Palais de la découverte

Parcs nationaux

Universités

4. Jiné státní veřejné subjekty

Union des groupements d'achats publics (UGAP)

Agence Nationale pour l'emploi (A.N.P.E)

Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)

Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)

Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)

Chorvatsko

Hrvatski sabor

Predsjednik Republike Hrvatske

Ured predsjednika Republike Hrvatske

Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti

Vlada Republike Hrvatske

uredi Vlade Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Ministarstvo financija

Ministarstvo obrane

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo pravosuđa

Ministarstvo uprave

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo turizma

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Ministarstvo branitelja

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Ministarstvo zdravlja

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Ministarstvo kulture

državne upravne organizacije

uredi državne uprave u županijama

Ustavni sud Republike Hrvatske

Vrhovni sud Republike Hrvatske

sudovi

Državno sudbeno vijeCe

državna odvjetništva

Državnoodvjetničko vijeCe

pravobraniteljstva

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Hrvatska narodna banka

državne agencije i uredi

Državni ured za reviziju

Itálie

Nákupní subjekty

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero degli Affari Esteri

Ministero dell'Interno

Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)

Ministero della Difesa

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ministero dell'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero dell'Istruzione, Universita e Ricerca

Ministero per i Beni e le Attivita culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche

Jiné státní veřejné subjekty:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)

Kypr

eu/cdx_eu_153671-7

eu/cdx_eu_153671-8

eu/cdx_eu_153671-9

Lotyšsko

Ministerstva, ministerské sekretariáty pro zvláštní úkoly a jejich podřízené instituce

Aizsardzibas ministrija un tas padotiba esošas iestades

Arlietu ministrija un tas padotiba esošas iestades

Bernu un gimenes lietu ministrija un tas padotiba esošas iestades

Ekonomikas ministrija un tas padotiba esošas iestades

Finanšu ministrija un tas padotiba esošas iestades

Iekšlietu ministrija un tas padotiba esošas iestades

Izglitibas un zinatnes ministrija un tas padotiba esošas iestades

Kulturas ministrija un tas padotiba esošas iestades

Labklajibas ministrija un tas padotiba esošas iestades

Regionalas attistibas un pašvaldibas lietu ministrija un tas padotiba esošas iestades

Satiksmes ministrija un tas padotiba esošas iestades

Tieslietu ministrija un tas padotiba esošas iestades

Veselibas ministrija un tas padotiba esošas iestades

Vides ministrija un tas padotiba esošas iestades

Zemkopibas ministrija un tas padotiba esošas iestades

Ipašu uzdevumu ministra sekretariati un to padotiba esošas iestades

Satversmes aizsardzibas birojs

Jiné státní instituce

Augstaka tiesa

Centrala velešanu komisija

Finanšu un kapitala tirgus komisija

Latvijas Banka

Prokuratura un tas parraudziba esošas iestades

Saeimas kanceleja un tas padotiba esošas iestades

Satversmes tiesa

Valsts kanceleja un tas padotiba esošas iestades

Valsts kontrole

Valsts prezidenta kanceleja

Tiesibsarga birojs

Nacionala radio un televizijas padome

Citas valsts iestades, kuras nav ministriju padotiba (jiné státní orgány nepodřízené ministerstvům)

Litva

Prezidenturos kanceliarija

Seimo kanceliarija

Instituce odpovědné Seimas (parlamentu):Lietuvos mokslo taryba;

Seimo kontrolieriu istaiga;

Valstybes kontrole;

Specialiuju tyrimu tarnyba;

Valstybes saugumo departamentas;

Konkurencijos taryba;

Lietuvos gyventoju genocido ir rezistencijos tyrimo centras;

Vertybiniu popieriu komisija;

Ryšiu reguliavimo tarnyba;

Nacionaline sveikatos taryba;

Etnines kulturos globos taryba;

Lygiu galimybiu kontrolieriaus tarnyba;

Valstybine kulturos paveldo komisija;

Vaiko teisiu apsaugos kontrolieriaus istaiga;

Valstybine kainu ir energetikos kontroles komisija;

Valstybine lietuviu kalbos komisija;

Vyriausioji rinkimu komisija;

Vyriausioji tarnybines etikos komisija;

Žurnalistu etikos inspektoriaus tarnyba.

Vyriausybus kanceliarija

Instituce odpovědné Vyriausybe (vládě):

Ginklu fondas;

Informacines visuomenes pletros komitetas;

Kuno kulturos ir sporto departamentas;

Lietuvos archyvu departamentas;

Mokestiniu ginču komisija;

Statistikos departamentas;

Tautiniu mažumu ir išeivijos departamentas;

Valstybine tabako ir alkoholio kontroles tarnyba;

Viešuju pirkimu tarnyba;

Narkotiku kontroles departamentas;

Valstybine atomines energetikos saugos inspekcija;

Valstybine duomenu apsaugos inspekcija;

Valstybine lošimu priežiuros komisija;

Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba;

Vyriausioji administraciniu ginču komisija;

Draudimo priežiuros komisija;

Lietuvos valstybinis mokslo ir studiju fondas;

Lietuviu grižimo i Tevyne informacijos centras.

Konstitucinis Teismas

Lietuvos bankas

Aplinkos ministerija

Instituce podléhající Aplinkos ministerija (ministerstvu životního prostředí):

Generaline mišku uredija;

Lietuvos geologuarnyba;

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba;

Lietuvos standartizacijos departamentas;

Nacionalinis akreditacijos biuras;

Valstybine metrologijos tarnyba;

Valstybine saugomu teritoriju tarnyba;

Valstybine teritoriju planavimo ir statybos inspekcija.

Finansu ministerija

Instituce podléhající Finansu ministerija (ministerstvu financí):

Muitines departamentas;

Valstybes dokumentu technologines apsaugos tarnyba;

Valstybine mokesčiu inspekcija;

Finansu ministerijos mokymo centras.

Krašto apsaugos ministerija

Instituce podléhající Krašto apsaugos ministerija (ministerstvu národní obrany):

Antrasis operatyviniu tarnybu departamentas;

Centralizuota finansu ir turto tarnyba;

Karo prievoles administravimo tarnyba;

Krašto apsaugos archyvas;

Kriziu valdymo centras;

Mobilizacijos departamentas;

Ryšiu ir informaciniu sistemu tarnyba;

Infrastrukturos pletros departamentas;

Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras.

Lietuvos kariuomene

Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos

Kulturos ministerija

Instituce podléhající Kulturos ministerija (ministerstvu kultury):

Kulturos paveldo departamentas;

Valstybine kalbos inspekcija.

Socialines apsaugos ir darbo ministerija

Instituce podléhající Socialines apsaugos ir darbo ministerija (ministerstvu sociálního zabezpečení a práce):

Garantinio fondo administracija;

Valstybes vaiko teisiu apsaugos ir ivaikinimo tarnyba;

Lietuvos darbo birža;

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba;

Trišales tarybos sekretoriatas;

Socialiniu paslaugu priežiuros departamentas;

Darbo inspekcija;

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;

Neigalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba;

Ginču komisija;

Technines pagalbos neigaliesiems centras;

Neigaliuju reikalu departamentas.

Susisiekimo ministerija

Instituce podléhající Susisiekimo ministerija (ministerstvu dopravy a spojů):

Lietuvos automobiliu keliu direkcija;

Valstybine geležinkelio inspekcija;

Valstybine keliu transporto inspekcija;

Pasienio kontroles punktu direkcija.

Sveikatos apsaugos ministerija

Instituce podléhající Sveikatos apsaugos ministerija (ministerstvu zdravotnictví):

Valstybine akreditavimo sveikatos priežiuros veiklai tarnyba;

Valstybine ligoniu kasa;

Valstybine medicininio audito inspekcija;

Valstybine vaistu kontroles tarnyba;

Valstybine teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba;

Valstybine visuomenes sveikatos priežiuros tarnyba;

Farmacijos departamentas;

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliu sveikatai situaciju centras;

Lietuvos bioetikos komitetas;

Radiacines saugos centras.

Švietimo ir mokslo ministerija

Instituce podléhající Švietimo ir mokslo ministerija (ministerstvu školství a vědy):

Nacionalinis egzaminu centras;

Studiju kokybes vertinimo centras.

Teisingumo ministerija

Instituce podléhající Teisingumo ministerija (ministerstvu spravedlnosti):

Kalejimu departamentas;

Nacionaline vartotoju teisiu apsaugos taryba;

Europos teises departamentas.

Ukio ministerija

Instituce podléhající Ukio ministerija (ministerstvu hospodářství):

Imoniu bankroto valdymo departamentas;

Valstybine energetikos inspekcija;

Valstybine ne maisto produktu inspekcija;

Valstybinis turizmo departamentas.

Užsienio reikalu ministerija

Diplomatines atstovybes ir konsulines istaigos užsienyje bei atstovybes prie tarptautiniu organizaciju

Vidaus reikalu ministerija

Instituce podléhající Vidaus reikalu ministerija (ministerstvu vnitra):

Asmens dokumentu išrašymo centras;

Finansiniu nusikaltimu tyrimo tarnyba;

Gyventoju registro tarnyba;

Policijos departamentas;

Priešgaisrines apsaugos ir gelbejimo departamentas;

Turto valdymo ir ukio departamentas;

Vadovybes apsaugos departamentas;

Valstybes sienos apsaugos tarnyba;

Valstybes tarnybos departamentas;

Informatikos ir ryšiu departamentas;

Migracijos departamentas;

Sveikatos priežiuros tarnyba;

Bendrasis pagalbos centras.

Žemes ukio ministerija

Instituce podléhající Žemes ukio ministerija (ministerstvu zemědělství):

Nacionaline mokejimo agentura;

Nacionaline žemes tarnyba;

Valstybine augalu apsaugos tarnyba;

Valstybine gyvuliu veislininkystas priežiuros tarnyba;

Valstybine seklu ir grudu tarnyba;

Žuvininkystas departamentas

Teismai (soudy):

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas;

Lietuvos apeliacinis teismas;

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas;

apygardu teismai;

apygardu administraciniai teismai;

apylinkiu teismai;

Nacionaline teismu administracija

Generaline prokuratura

Jiné ústřední subjekty veřejné správy (institucijos (instituce), istaigos (zařízení), tarnybos (agentury)):

Aplinkos apsaugos agentura;

Valstybine aplinkos apsaugos inspekcija;

Aplinkos projektu valdymo agentura;

Miško genetiniu ištekliu, seklu ir sodmenu tarnyba;

Miško sanitarines apsaugos tarnyba;

Valstybine miškotvarkos tarnyba;

Nacionalinis visuomenes sveikatos tyrimu centras;

Lietuvos AIDS centras;

Nacionalinis organu transplantacijos biuras;

Valstybinis patologijos centras;

Valstybinis psichikos sveikatos centras;

Lietuvos sveikatos informacijos centras;

Slaugos darbuotoju tobulinimosi ir specializacijos centras;

Valstybinis aplinkos sveikatos centras;

Respublikinis mitybos centras;

Užkrečiamuju ligu profilaktikos ir kontroles centras;

Traku visuomenes sveikatos priežiuros ir specialistu tobulinimosi centras;

Visuomenes sveikatos ugdymo centras;

Muitines kriminaline tarnyba;

Muitines informaciniu sistemu centras;

Muitines laboratorija;

Muitines mokymo centras;

Valstybinis patentu biuras;

Lietuvos teismo ekspertizes centras;

Centrine hipotekos istaiga;

Lietuvos metrologijos inspekcija;

Civilines aviacijos administracija;

Lietuvos saugios laivybos administracija;

Transporto investiciju direkcija;

Valstybine vidaus vandenu laivybos inspekcija;

Pabegeliu priemimo centras

Lucembursko

Ministere d'Etat

Ministere des Affaires Etrangeres et de l'Immigration

Ministere de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural

Ministere des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement

Ministere de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Ministere de l'Economie et du Commerce extérieur

Ministere de l'Education nationale et de la Formation professionnelle

Ministere de l'Egalité des chances

Ministere de l'Environnement

Ministere de la Famille et de l'Intégration

Ministere des Finances

Ministere de la Fonction publique et de la Réforme administrative

Ministere de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire

Ministere de la Justice

Ministere de la Santé

Ministere de la Sécurité sociale

Ministere des Transports

Ministere du Travail et de l'Emploi

Ministere des Travaux publics

Maďarsko

Egészségügyi Minisztérium

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Honvédelmi Minisztérium

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Külügyminisztérium

Miniszterelnöki Hivatal

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium

Pénzügyminisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

Malta

Ufficcju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister)

Ministeru ghall-Familja u Solidarjeta' Socjali (Ministry for the Family and Social Solidarity)

Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministry for Education Youth and Employment)

Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance)

Ministeru tar-Rizorsi u l-Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure)

Ministeru tat-Turizmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture)

Ministeru tal-Gustizzja u l-Intern (Ministry for Justice and Home Affairs)

Ministeru ghall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment)

Ministeru ghal Ghawdex (Ministry for Gozo)

Ministeru tas-Sahha, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Ministry of Health, the Elderly and Community Care)

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs)

Ministeru ghall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and Information Technology)

Ministeru ghall-Kompetittiva u Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications)

Ministeru ghall-Izvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads)

Nizozemsko

Ministerie van Algemene Zaken

Bestuursdepartement

Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Rijksvoorlichtingsdienst

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bestuursdepartement

Centrale Archiefselectiedienst (CAS)

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)

Agentschap Korps Landelijke Politiediensten

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC)

Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ)

Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS)

Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES)

Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI)

Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (podpůrné služby podléhající generálnímu tajemníkovi a náměstkovi generálního tajemníka)

Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk)

Ministerie van Defensie - (ministerstvo obrany)

Bestuursdepartement

Commando Diensten Centra (CDC)

Defensie Telematica Organisatie (DTO)

Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst

De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst

Defensie Materieel Organisatie (DMO)

Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie

Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie

Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie

Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)

Ministerie van Economische Zaken

Bestuursdepartement

Centraal Planbureau (CPB)

SenterNovem

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)

Economische Voorlichtingsdienst (EVD)

Agentschap Telecom

Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo)

Regiebureau Inkoop Rijksoverheid

Octrooicentrum Nederland

Consumentenautoriteit

Ministerie van Financiën

Bestuursdepartement

Belastingdienst Automatiseringscentrum

Belastingdienst

de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (různá ředitelství daňové a celní správy v Nizozemsku)

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (včetně Economische Controle dienst (ECD))

Belastingdienst Opleidingen

Dienst der Domeinen

Ministerie van Justitie

Bestuursdepartement

Dienst Justitiële Inrichtingen

Raad voor de Kinderbescherming

Centraal Justitie Incasso Bureau

Openbaar Ministerie

Immigratie en Naturalisatiedienst

Nederlands Forensisch Instituut

Dienst Terugkeer & Vertrek

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bestuursdepartement

Dienst Regelingen (DR)

Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD)

Algemene Inspectiedienst (AID)

Dienst Landelijk Gebied (DLG)

Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Bestuursdepartement

Inspectie van het Onderwijs

Erfgoedinspectie

Centrale Financiën Instellingen

Nationaal Archief

Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid

Onderwijsraad

Raad voor Cultuur

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bestuursdepartement

Inspectie Werk en Inkomen

Agentschap SZW

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Bestuursdepartement

Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart

Directoraat-generaal Personenvervoer

Directoraat-generaal Water

Centrale diensten (ústřední služby)

Shared services Organisatie Verkeer en Watersaat

Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI

Rijkswaterstaat, Bestuur

De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (každý jednotlivý regionální útvar generálního ředitelství pro veřejné stavby a vodohospodářství)

De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (každý jednotlivý specializovaný útvar generálního ředitelství pro veřejné stavby a vodohospodářství)

Adviesdienst Geo-Informatie en ICT

Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)

Bouwdienst

Corporate Dienst

Data ICT Dienst

Dienst Verkeer en Scheepvaart

Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)

Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ)

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)

Waterdienst

Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie

Port state Control

Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO)

Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht

Toezichthouder Beheer Eenheid Water

Toezichthouder Beheer Eenheid Land

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Bestuursdepartement

Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie

Directoraat-generaal Ruimte

Directoraat-general Milieubeheer

Rijksgebouwendienst

VROM Inspectie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bestuursdepartement

Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken

Inspectie Gezondheidszorg

Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming

Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Sociaal en Cultureel Planbureau

Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Raad van State

Algemene Rekenkamer

Nationale Ombudsman

Kanselarij der Nederlandse Orden

Kabinet der Koningin

Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken

Rakousko

Bundeskanzleramt

Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten

Bundesministerium für Finanzen

Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend

Bundesministerium für Inneres

Bundesministerium für Justiz

Bundesministerium für Landesverteidigung

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H

Bundesbeschaffung G.m.b.H

Bundesrechenzentrum G.m.b.H

Polsko

Kancelaria Prezydenta RP

Kancelaria Sejmu RP

Kancelaria Senatu RP

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Sad Najwyzszy

Naczelny Sad Administracyjny

Wojewódzkie sady administracyjne

Sady powszechne - rejonowe, okregowe i apelacyjne

Trybunal Konstytucyjny

Najwyzsza Izba Kontroli

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Biuro Ochrony Rzadu

Biuro Bezpieczenstwa Narodowego

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Skarbu Panstwa

Ministerstwo Sprawiedliwosci

Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

Ministerstwo Srodowiska

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Zdrowia

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Urzad Komitetu Integracji Europejskiej

Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Urzad Regulacji Energetyki

Urzad do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urzad Transportu Kolejowego

Urzad Dozoru Technicznego

Urzad Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Urzad do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców

Urzad Zamówien Publicznych

Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urzad Lotnictwa Cywilnego

Urzad Komunikacji Elektronicznej

Wyzszy Urzad Górniczy

GLówny Urzad Miar

GLówny Urzad Geodezji i Kartografii

GLówny Urzad Nadzoru Budowlanego

GLówny Urzad Statystyczny

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Panstwowa Komisja Wyborcza

Panstwowa Inspekcja Pracy

Rzadowe Centrum Legislacji

Narodowy Fundusz Zdrowia

Polska Akademia Nauk

Polskie Centrum Akredytacji

Polskie Centrum Badan i Certyfikacji

Polska Organizacja Turystyczna

Polski Komitet Normalizacyjny

Zaklad Ubezpieczen Spolecznych

Komisja Nadzoru Finansowego

Naczelna Dyrekcja Archiwów Panstwowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Panstwowa Inspekcja Ochrony Roslin i Nasiennictwa

Komenda Glówna Panstwowej Strazy Pozarnej

Komenda Glówna Policji

Komenda Glówna Strazy Granicznej

Inspekcja Jakosci Handlowej Artykulów Rolno-Spozywczych

Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Glówny Inspektorat Transportu Drogowego

Glówny Inspektorat Farmaceutyczny

Glówny Inspektorat Sanitarny

Glówny Inspektorat Weterynarii

Agencja Bezpieczenstwa Wewnetrznego

Agencja Wywiadu

Agencja Mienia Wojskowego

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Nieruchomosci Rolnych

Panstwowa Agencja Atomistyki

Polska Agencja Zeglugi Powietrznej

Polska Agencja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

Agencja Rezerw Materialowych

Narodowy Bank Polski

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepeLnosprawnych

Instytut Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

Rada Ochrony Pamieci Walk i Meczenstwa

Sluzba Celna Rzeczypospolitej Polskiej

Panstwowe Gospodarstwo Lesne "Lasy Panstwowe"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci

Urzedy wojewódzkie

Samodzielne Publiczne ZakLady Opieki Zdrowotnej, jesli ich organem zalozycielskim jest minister, centralny organ administracji rzadowej lub wojewoda

Portugalsko

Presidencia do Conselho de Ministros

Ministério das Financas e da Administracao Pública

Ministério da Defesa Nacional

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Ministério da Administracao Interna

Ministério da Justica

Ministério da Economia e da Inovacao

Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas

Ministério da Educacao

Ministério da Ciencia, Tecnologia e do Ensino Superior

Ministério da Cultura

Ministério da Saúde

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social

Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicacoes

Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional

Presidenca da Republica

Tribunal Constitucional

Tribunal de Contas

Provedoria de Justica

Rumunsko

Administratia Prezidentiala

Senatul Romaniei

Camera Deputatilor

Inalta Curte de Casatie si Justitie

Curtea Constitutionala

Consiliul Legislativ

Curtea de Conturi

Consiliul Superior al Magistraturii

Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

Secretariatul General al Guvernului

Cancelaria primului ministru

Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Economiei si Finantelor

Ministerul Justitiei

Ministerul Apararii

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Ministerul Transporturilor

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintei

Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului

Ministerul Sanatatii Publice

Ministerul Culturii si Cultelor

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile

Serviciul Roman de Informatii

Serviciul de Informatii Externe

Serviciul de Protectie si Paza

Serviciul de Telecomunicatii Speciale

Consiliul National al Audiovizualului

Consiliul Concurentei (CC)

Directia Nationala Anticoruptie

Inspectoratul General de Politie

Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (ANRSC)

Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor

Autoritatea Navala Romana

Autoritatea Feroviara Romana

Autoritatea Rutiera Romana

Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului

Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap

Autoritatea Nationala pentru Turism

Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor

Autoritatea Nationala pentru Tineret

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica

Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei

Autoritatea Nationala pentru Serviciile Societatii Informationale

Autoritatea Electorala Permanente

Agentia pentru Strategii Guvernamentale

Agentia Nationala a Medicamentului

Agentia Nationala pentru Sport

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

Agentia Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

Agentia Romana pentru Conservarea Energiei

Agentia Nationala pentru Resurse Minerale

Agentia Romana pentru Investitii Straine

Agentia Nationala pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie

Agentia Nationala a Functionarilor Publici

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnica Speciala

Agentia Nationala Anti-doping

Agentia Nucleara

Agentia Nationala pentru Protectia Familiei

Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Barbati si Femei

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

Agentia Nationala Antidrog

Slovinsko

Predsednik Republike Slovenije

Državni zbor Republike Slovenije

Državni svet Republike Slovenije

Varuh človekovih pravic

Ustavno sodišče Republike Slovenije

Računsko sodišče Republike Slovenije

Državna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Slovenska akademija znanosti in umetnosti

Vladne službe

Ministrstvo za finance

Ministrstvo za notranje zadeve

Ministrstvo za zunanje zadeve

Ministrstvo za obrambo

Ministrstvo za pravosodje

Ministrstvo za gospodarstvo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ministrstvo za promet

Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Ministrstvo za zdravje

Ministrstvo za javno upravo

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

Ministrstvo za kulturo

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

višja sodišča

okrožna sodišča

okrajna sodišča

Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije

Okrožna državna tožilstva

Državno pravobranilstvo

Upravno sodišče Republike Slovenije

Višje delovno in socialno sodišče

delovna sodišča

Davčna uprava Republike Slovenije

Carinska uprava Republike Slovenije

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo

Uprava Republike Slovenije za javna plačila

Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna

Policija

Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve

Generalštab Slovenske vojske

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo

Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence

Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov

Tržni inšpektorat Republike Slovenije

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino

Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto

Inšpektorat za energetiko in rudarstvo

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano

Fitosanitarna uprava Republike Slovenije

Veterinarska uprava Republike Slovenije

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

Direkcija Republike Slovenije za caste

Prometni inšpektorat Republike Slovenije

Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo

Agencija Republike Slovenije za okolje

Geodetska uprava Republike Slovenije

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor

Inšpektorat Republike Slovenije za delo

Zdravstveni inšpektorat

Urad Republike Slovenije za kemikalije

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji

Urad Republike Slovenije za meroslovje

Urad za visoko šolstvo

Urad Republike Slovenije za mladino

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport

Arhiv Republike Slovenije

Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije

Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

Služba vlade za zakonodajo

Služba vlade za evropske zadeve

Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Urad vlade za komuniciranje

Urad za enake možnosti

Urad za verske skupnosti

Urad za narodnosti

Urad za makroekonomske analize in razvoj

Statistični urad Republike Slovenije

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija

Protokol Republike Slovenije

Urad za varovanje tajnih podatkov

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj

Informacijski pooblaščenec

Državna volilna komisija

Slovensko

Ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy uvedené v zákoně č. 575/2001 Sb. o organizaci činnosti vlády a organizaci ústřední státní správy, ve znění pozdějších předpisů:

Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo podohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Národný bezpečnostný úrad

Ústavný súd Slovenskej republiky

Najvyšši súd Slovenskej republiky

Generálna prokuratura Slovenskej republiky

Najvyšši kontrolný úrad Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Úrad pre finančný trh

Úrad na ochranu osobných udajov

Kancelária verejneho ochrancu prav

Finsko

Oikeuskanslerinvirasto - Justitiekanslersämbetet

Liikenne- ja viestintäministeriö - Kommunikationsministeriet

Ajoneuvohallintokeskus AKE - Fordonsförvaltningscentralen AKE

Ilmailuhallinto - Luftfartsförvaltningen

Ilmatieteen laitos - Meteorologiska institutet

Merenkulkulaitos - Sjöfartsverket

Merentutkimuslaitos - Havsforskningsinstitutet

Ratahallintokeskus RHK - Banförvaltningscentralen RHK

Rautatievirasto - Järnvägsverket

Tiehallinto - Vägförvaltningen

Viestintävirasto - Kommunikationsverket

Maa- ja metsätalousministeriö - Jord- och skogsbruksministeriet

Elintarviketurvallisuusvirasto - Livsmedelssäkerhetsverket

Maanmittauslaitos - Lantmäteriverket

Maaseutuvirasto - Landsbygdsverket

Oikeusministeriö - Justitieministeriet

Tietosuojavaltuutetun toimisto - Dataombudsmannens byra

Tuomioistuimet - Domstolar

Korkein oikeus - Högsta domstolen

Korkein hallinto-oikeus - Högsta förvaltningsdomstolen

Hovioikeudet - Hovrätter

Käräjäoikeudet - Tingsrätter

Hallinto-oikeudet -Förvaltningsdomstolar

Markkinaoikeus - Marknadsdomstolen

Työtuomioistuin - Arbetsdomstolen

Vakuutusoikeus - Försäkringsdomstolen

Kuluttajariitalautakunta - Konsumenttvistenämnden

Vankeinhoitolaitos - Fangvardsväsendet

HEUNI - Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti - HEUNI - Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna

Konkurssiasiamiehen toimisto - Konkursombudsmannens byra

Kuluttajariitalautakunta - Konsumenttvistenämnden

Oikeushallinnon palvelukeskus - Justitieförvaltningens servicecentral

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus - Justitieförvaltningens datateknikcentral

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) - Rättspolitiska forskningsinstitutet

Oikeusrekisterikeskus - Rättsregistercentralen

Onnettomuustutkintakeskus - Centralen för undersökning av olyckor

Rikosseuraamusvirasto - Brottspaföljdsverket

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus - Brottspaföljdsomradets utbildningscentral

Rikoksentorjuntaneuvosto - Radet för brottsförebyggande

Saamelaiskäräjät - Sametinget

Valtakunnansyyttäjänvirasto - Riksaklagarämbetet

Vankeinhoitolaitos - Fangvardsväsendet

Opetusministeriö - Undervisningsministeriet

Opetushallitus - Utbildningsstyrelsen

Valtion elokuvatarkastamo - Statens filmgranskningsbyra

Puolustusministeriö - Försvarsministeriet

Puolustusvoimat - Försvarsmakten

Sisäasiainministeriö - Inrikesministeriet

Väestörekisterikeskus - Befolkningsregistercentralen

Keskusrikospoliisi - Centralkriminalpolisen

Liikkuva poliisi - Rörliga polisen

Rajavartiolaitos - Gränsbevakningsväsendet

Lääninhallitukset - Länstyrelserna

Suojelupoliisi - Skyddspolisen

Poliisiammattikorkeakoulu - Polisyrkeshögskolan

Poliisin tekniikkakeskus - Polisens teknikcentral

Poliisin tietohallintokeskus - Polisens datacentral

Helsingin kihlakunnan poliisilaitos - Polisinrättningen i Helsingfors

Pelastusopisto - Räddningsverket

Hätäkeskuslaitos - Nödcentralsverket

Maahanmuuttovirasto - Migrationsverket

Sisäasiainhallinnon palvelukeskus - Inrikesförvaltningens servicecentral

Sosiaali- ja terveysministeriö - Social- och hälsovardsministeriet

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta - Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta - Besvärsnämnden för socialtrygghet

Lääkelaitos - Läkemedelsverket

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus - Rättsskyddscentralen för hälsovarden

Säteilyturvakeskus - Stralsäkerhetscentralen

Kansanterveyslaitos - Folkhälsoinstitutet

Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO - Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus - Social- och hälsovardens produkttillsynscentral

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes - Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovarden Stakes

Vakuutusvalvontavirasto - Försäkringsinspektionen

Työ- ja elinkeinoministeriö - Arbets- och näringsministeriet

Kuluttajavirasto - Konsumentverket

Kilpailuvirasto - Konkurrensverket

Patentti- ja rekisterihallitus - Patent- och registerstyrelsen

Valtakunnansovittelijain toimisto - Riksförlikningsmännens byra

Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset- Statliga förläggningar för asylsökande

Energiamarkkinavirasto - Energimarknadsverket

Geologian tutkimuskeskus - Geologiska forskningscentralen

Huoltovarmuuskeskus - Försörjningsberedskapscentralen

Kuluttajatutkimuskeskus - Konsumentforskningscentralen

Matkailun edistämiskeskus (MEK) - Centralen för turistfrämjande

Mittatekniikan keskus (MIKES) - Mätteknikcentralen

Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus - Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

Turvatekniikan keskus (TUKES) - Säkerhetsteknikcentralen

Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) - Statens tekniska forskningscentral

Syrjintälautakunta - Nationella diskrimineringsnämnden

Työneuvosto - Arbetsradet

Vähemmistövaltuutetun toimisto - Minoritetsombudsmannens byra

Ulkoasiainministeriö - Utrikesministeriet

Valtioneuvoston kanslia - Statsradets kansli

Valtiovarainministeriö - Finansministeriet

Valtiokonttori - Statskontoret

Verohallinto - Skatteförvaltningen

Tullilaitos - Tullverket

Tilastokeskus - Statistikcentralen

Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus - Statens ekonomiska forskningscentral

Ympäristöministeriö - Miljöministeriet

Suomen ympäristökeskus - Finlands miljöcentral

Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus - Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Valtiontalouden tarkastusvirasto - Statens revisionsverk

Švédsko

A

Affärsverket svenska kraftnät

Akademien för de fria konsterna

Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden

Allmänna pensionsfonden

Allmänna reklamationsnämnden

Ambassader

Ansvarsnämnd, statens

Arbetsdomstolen

Arbetsförmedlingen

Arbetsgivarverk, statens

Arbetslivsinstitutet

Arbetsmiljöverket

Arkitekturmuseet

Arrendenämnder

Arvsfondsdelegationen

Arvsfondsdelegationen

B

Banverket

Barnombudsmannen

Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens

Bergsstaten

Biografbyra, statens

Biografiskt lexikon, svenskt

Birgittaskolan

Blekinge tekniska högskola

Bokföringsnämnden

Bolagsverket

Bostadsnämnd, statens

Bostadskreditnämnd, statens

Boverket

Brottsförebyggande radet

Brottsoffermyndigheten

C

Centrala studiestödsnämnden

D

Danshögskolan

Datainspektionen

Departementen

Domstolsverket

Dramatiska institutet

E

Ekeskolan

Ekobrottsmyndigheten

Ekonomistyrningsverket

Ekonomiska radet

Elsäkerhetsverket

Energimarknadsinspektionen

Energimyndighet, statens

EU/FoU-radet

Exportkreditnämnden

Exportrad, Sveriges

F

Fastighetsmäklarnämnden

Fastighetsverk, statens

Fideikommissnämnden

Finansinspektionen

Finanspolitiska radet

Finsk-svenska gränsälvskommissionen

Fiskeriverket

Flygmedicincentrum

Folkhälsoinstitut, statens

Fonden för fukt- och mögelskador

Forskningsradet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas

Folke Bernadotte Akademin

Forskarskattenämnden

Forskningsradet för arbetsliv och socialvetenskap

Fortifikationsverket

Forum för levande historia

Försvarets materielverk

Försvarets radioanstalt

Försvarets underrättelsenämnd

Försvarshistoriska museer, statens

Försvarshögskolan

Försvarsmakten

Försäkringskassan

G

Gentekniknämnden

Geologiska undersökning

Geotekniska institut, statens

Giftinformationscentralen

Glesbygdsverket

Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning

Granskningsnämnden för radio och TV

Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar

Gymnastik- och Idrottshögskolan

Göteborgs universitet

H

Handelsflottans kultur- och fritidsrad

Handelsflottans pensionsanstalt

Handelssekreterare

Handelskamrar, auktoriserade

Handikappombudsmannen

Handikapprad, statens

Harpsundsnämnden

Haverikommission, statens

Historiska museer, statens

Hjälpmedelsinstitutet

Hovrätterna

Hyresnämnder

Häktena

Hälso- och sjukvardens ansvarsnämnd

Högskolan Dalarna

Högskolan i Boras

Högskolan i Gävle

Högskolan i Halmstad

Högskolan i Kalmar

Högskolan i Karlskrona/Ronneby

Högskolan i Kristianstad

Högskolan i Skövde

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Högskolan pa Gotland

Högskolans avskiljandenämnd

Högskoleverket

Högsta domstolen

I

ILO kommittén

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för strategiska produkter

Institut för kommunikationsanalys, statens

Institut för psykosocial medicin, statens

Institut för särskilt utbildningsstöd, statens

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Institutet för rymdfysik

Institutet för tillväxtpolitiska studier

Institutionsstyrelse, statens

Insättningsgarantinämnden

Integrationsverket

Internationella programkontoret för utbildningsomradet

J

Jordbruksverk, statens

Justitiekanslern

Jämställdhetsombudsmannen

Jämställdhetsnämnden

Järnvägar, statens

Järnvägsstyrelsen

K

Kammarkollegiet

Kammarrätterna

Karlstads universitet

Karolinska Institutet

Kemikalieinspektionen

Kommerskollegium

Konjunkturinstitutet

Konkurrensverket

Konstfack

Konsthögskolan

Konstnärsnämnden

Konstrad, statens

Konsulat

Konsumentverket

Krigsvetenskapsakademin

Krigsförsäkringsnämnden

Kriminaltekniska laboratorium, statens

Kriminalvarden

Krisberedskapsmyndigheten

Kristinaskolan

Kronofogdemyndigheten

Kulturrad, statens

Kungl. Biblioteket

Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Kungl. Tekniska högskolan

Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien

Kungl Vetenskapsakademin

Kustbevakningen

Kvalitets- och kompetensrad, statens

Kärnavfallsfondens styrelse

L

Lagradet

Lantbruksuniversitet, Sveriges

Lantmäteriverket

Linköpings universitet

Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet

Livsmedelsverk, statens

Livsmedelsekonomiska institutet

Ljud- och bildarkiv, statens

Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk

Lotteriinspektionen

Luftfartsverket

Luftfartsstyrelsen

Lulea tekniska universitet

Lunds universitet

Läkemedelsverket

Läkemedelsförmansnämnden

Länsrätterna

Länsstyrelserna

Lärarhögskolan i Stockholm

M

Malmö högskola

Manillaskolan

Maritima muséer, statens

Marknadsdomstolen

Medlingsinstitutet

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges

Migrationsverket

Militärhögskolor

Mittuniversitetet

Moderna museet

Museer för världskultur, statens

Musikaliska Akademien

Musiksamlingar, statens

Myndigheten för handikappolitisk samordning

Myndigheten för internationella adoptionsfragor

Myndigheten för skolutveckling

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet

Myndigheten för utländska investeringar i Sverige

Mälardalens högskola

N

Nationalmuseum

Nationellt centrum för flexibelt lärande

Naturhistoriska riksmuseet

Naturvardsverket

Nordiska Afrikainstitutet

Notarienämnden

Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Nämnden för styrelserepresentationsfragor

Nämnden mot diskriminering

Nämnden för elektronisk förvaltning

Nämnden för RH anpassad utbildning

Nämnden för hemslöjdsfragor

O

Oljekrisnämnden

Ombudsmannen mot diskriminering pa grund av sexuell läggning

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

Operahögskolan i Stockholm

P

Patent- och registreringsverket

Patentbesvärsrätten

Pensionsverk, statens

Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden

Pliktverk, Totalförsvarets

Polarforskningssekretariatet

Post- och telestyrelsen

Premiepensionsmyndigheten

Presstödsnämnden

R

Radio- och TV-verket

Rederinämnden

Regeringskansliet

Regeringsrätten

Resegarantinämnden

Registernämnden

Revisorsnämnden

Riksantikvarieämbetet

Riksarkivet

Riksbanken

Riksdagsförvaltningen

Riksdagens ombudsmän

Riksdagens revisorer

Riksgäldskontoret

Rikshemvärnsradet

Rikspolisstyrelsen

Riksrevisionen

Rikstrafiken

Riksutställningar, Stiftelsen

Riksvärderingsnämnden

Rymdstyrelsen

Radet för Europeiska socialfonden i Sverige

Räddningsverk, statens

Rättshjälpsmyndigheten

Rättshjälpsnämnden

Rättsmedicinalverket

S

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund

Sameskolstyrelsen och sameskolor

Sametinget

SIS, Standardiseringen i Sverige

Sjöfartsverket

Skatterättsnämnden

Skatteverket

Skaderegleringsnämnd, statens

Skiljenämnden i vissa trygghetsfragor

Skogsstyrelsen

Skogsvardsstyrelserna

Skogs och lantbruksakademien

Skolverk, statens

Skolväsendets överklagandenämnd

Smittskyddsinstitutet

Socialstyrelsen

Specialpedagogiska institutet

Specialskolemyndigheten

Sprak- och folkminnesinstitutet

Sprängämnesinspektionen

Statistiska centralbyran

Statskontoret

Stockholms universitet

Stockholms internationella miljöinstitut

Stralsäkerhetsmyndigheten

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA

Styrelsen för Samefonden

Styrelsen för psykologiskt försvar

Stängselnämnden

Svenska institutet

Svenska institutet för europapolitiska studier

Svenska ESF radet

Svenska Unescoradet

Svenska FAO kommittén

Svenska Spraknämnden

Svenska Skeppshypotekskassan

Svenska institutet i Alexandria

Sveriges författarfond

Säkerhetspolisen

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Södertörns högskola

T

Taltidningsnämnden

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Teaterhögskolan i Stockholm

Tingsrätterna

Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets pliktverk

Tullverket

Turistdelegationen

U

Umea universitet

Ungdomsstyrelsen

Uppsala universitet

Utlandslönenämnd, statens

Utlänningsnämnden

Utrikesförvaltningens antagningsnämnd

Utrikesnämnden

Utsädeskontroll, statens

V

Valideringsdelegationen

Valmyndigheten

Vatten- och avloppsnämnd, statens

Vattenöverdomstolen

Verket för förvaltningsutveckling

Verket för högskoleservice

Verket för innovationssystem (VINNOVA)

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)

Vetenskapsradet

Veterinärmedicinska anstalt, statens

Veterinära ansvarsnämnden

Väg- och transportforskningsinstitut, statens

Vägverket

Vänerskolan

Växjö universitet

Växtsortnämnd, statens

A

Aklagarmyndigheten

Asbackaskolan

Ö

Örebro universitet

Örlogsmannasällskapet

Östervangsskolan

Överbefälhavaren

Överklagandenämnden för högskolan

Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag

Överklagandenämnden för studiestöd

Överklagandenämnden för totalförsvaret

Spojené království

Cabinet Office

Office of the Parliamentary Counsel

Central Office of Information

Charity Commission

Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)

Crown Prosecution Service

Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

Competition Commission

Gas and Electricity Consumers' Council

Office of Manpower Economics

Department for Children, Schools and Families

Department of Communities and Local Government

Rent Assessment Panels

Department for Culture, Media and Sport

British Library

British Museum

Commission for Architecture and the Built Environment

The Gambling Commission

Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)

Imperial War Museum

Museums, Libraries and Archives Council

National Gallery

National Maritime Museum

National Portrait Gallery

Natural History Museum

Science Museum

Tate Gallery

Victoria and Albert Museum

Wallace Collection

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Agricultural Dwelling House Advisory Committees

Agricultural Land Tribunals

Agricultural Wages Board and Committees

Cattle Breeding Centre

Countryside Agency

Plant Variety Rights Office

Royal Botanic Gardens, Kew

Royal Commission on Environmental Pollution

Department of Health

Dental Practice Board

National Health Service Strategic Health Authorities

NHS Trusts

Prescription Pricing Authority

Department for Innovation, Universities and Skills

Higher Education Funding Council for England

National Weights and Measures Laboratory

Patent Office

Department for International Development

Department of the Procurator General and Treasury Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers

Department for Transport

Maritime and Coastguard Agency

Department for Work and Pensions

Disability Living Allowance Advisory Board

Independent Tribunal Service

Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)

Occupational Pensions Regulatory Authority

Regional Medical Service

Social Security Advisory Committee

Export Credits Guarantee Department

Foreign and Commonwealth Office

Wilton Park Conference Centre

Government Actuary's Department

Government Communications Headquarters

Home Office

HM Inspectorate of Constabulary

House of Commons

House of Lords

Ministry of Defence

Defence Equipment & Support

Meteorological Office

Ministry of Justice

Boundary Commission for England

Combined Tax Tribunal

Council on Tribunals

Court of Appeal - Criminal

Employment Appeals Tribunal

Employment Tribunals

HM

CS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)

Immigration Appellate Authorities

Immigration Adjudicators

Immigration Appeals Tribunal

Lands Tribunal

Law Commission

Legal Aid Fund (England and Wales)

Office of the Social Security Commissioners

Parole Board and Local Review Committees

Pensions Appeal Tribunals

Public Trust Office

Supreme Court Group (England and Wales)

Transport Tribunal

The National Archives

National Audit Office

National Savings and Investments

National School of Government

Northern Ireland Assembly Commission

Northern Ireland Court Service

Coroners Courts

County Courts

Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland

Crown Court

Enforcement of Judgements Office

Legal Aid Fund

Magistrates' Courts

Pensions Appeals Tribunals

Northern Ireland, Department for Employment and Learning

Northern Ireland, Department for Regional Development

Northern Ireland, Department for Social Development

Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development

Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure

Northern Ireland, Department of Education

Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment

Northern Ireland, Department of the Environment

Northern Ireland, Department of Finance and Personnel

Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety

Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister

Northern Ireland Office

Crown Solicitor's Office

Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland

Forensic Science Laboratory of Northern Ireland

Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland

Police Service of Northern Ireland

Probation Board for Northern Ireland

State Pathologist Service

Office of Fair Trading

Office for National Statistics

National Health Service Central Register

Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners

Paymaster General's Office

Postal Business of the Post Office

Privy Council Office

Public Record Office

HM Revenue and Customs

The Revenue and Customs Prosecutions Office

Royal Hospital, Chelsea

Royal Mint

Rural Payments Agency

Scotland, Auditor-General

Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service

Scotland, General Register Office

Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer

Scotland, Registers of Scotland

The Scotland Office

The Scottish Ministers

Architecture and Design Scotland

Crofters Commission

Deer Commission for Scotland

Lands Tribunal for Scotland

National Galleries of Scotland

National Library of Scotland

National Museums of Scotland

Royal Botanic Garden, Edinburgh

Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland

Scottish Further and Higher Education Funding Council

Scottish Law Commission

Community Health Partnerships

Special Health Boards Health Boards

The Office of the Accountant of Court

High Court of Justiciary

Court of Session

HM Inspectorate of Constabulary

Parole Board for Scotland

Pensions Appeal Tribunals

Scottish Land Court

Sheriff Courts

Scottish Police Services Authority

Office of the Social Security Commissioners

The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees

Keeper of the Records of Scotland

The Scottish Parliamentary Body Corporate

HM Treasury

Office of Government Commerce

United Kingdom Debt Management Office

The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)

The Welsh Ministers

Higher Education Funding Council for Wales

Local Government Boundary Commission for Wales

The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales

Valuation Tribunals (Wales)

Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards

Welsh Rent Assessment Panels


------------------------------------------------------------------

B


Příloha II

Seznam činností podle čl. 2 odst. 1 bodu 6 písm. a)

V případě rozdílné interpretace mezi CPV a NACE se použije nomenklatura CPV.

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+
| NACE Rev. 1 1) | |
+-------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------+ |
| Sekce F | Stavebnictví | kód CPV |
+-------+---------+-------+-----------------------+------------------------------------------------------------------+ |
| Oddíl | Skupina | Třída | Popis | Poznámky | |
+-------+---------+-------+-----------------------+------------------------------------------------------------------+--------------+
| 45 | | | Stavebnictví | Obsah tohoto oddílu: | 45000000 |
| | | | | - stavba nových budov a děl, renovace a běžné opravy. | |
+-------+---------+-------+-----------------------+------------------------------------------------------------------+--------------+
| | 45.1 | | Příprava staveniště | | 45100000 |
+-------+---------+-------+-----------------------+------------------------------------------------------------------+--------------+
| | | 45.11 | Demolice, příprava | Obsah této třídy: | 45110000 |
| | | | území a zemní práce | - demolice budov a jiných staveb, | |
| | | | | - úklid stavenišť, | |
| | | | | - zemní práce: výkop, zavážka, rovnání terénu a terénní | |
| | | | | úpravy stavenišť, hloubení příkopů, odstraňování skal, | |
| | | | | odstřel apod. | |
| | | | | - příprava nalezišť: | |
| | | | | - ražení důlních děl, odstraňování nadloží a jiné rozvojové a | |
| | | | | přípravné práce. | |
| | | | | Tato třída dále zahrnuje: | |
| | | | | - odvodňování stavenišť, | |
| | | | | - odvodňování zemědělských a lesních ploch. | |
+-------+---------+-------+-----------------------+------------------------------------------------------------------+--------------+
| | | 45.12 | Průzkumné vrtné práce | Obsah této třídy: | 45120000 |
| | | | | - průzkumné vrtné práce a jádrové vrty pro stavební, | |
| | | | | geofyzikální, geologické nebo podobné účely. | |
| | | | | Tato třída nezahrnuje: | |
| | | | | - vrtné práce v ložiscích ropy a zemního plynu za účelem | |
| | | | | těžby, viz 11.20, | |
| | | | | - studnařské práce, viz 45.25, | |
| | | | | - hloubení šachet, viz 45.25, | |
| | | | | - průzkum ložisek ropy a zemního plynu, geofyzikální, | |
| | | | | geologická a seizmická měření, viz 74.20. | |
+-------+---------+-------+-----------------------+------------------------------------------------------------------+--------------+
| | 45.2 | | Pozemní a inženýrské | | 45200000 |
| | | | stavitelství | | |
+-------+---------+-------+-----------------------+------------------------------------------------------------------+--------------+
| | | 45.21 | Konstrukce a práce | Obsah této třídy: | 45210000 |
| | | | hrubé stavby | - výstavba budov všeho druhu, výstavba stavebně | S výjimkou: |
| | | | pozemních a | inženýrských staveb, | - 45213316 |
| | | | inženýrských staveb | - mosty, včetně dálničních nadjezdů, viadukty, tunely a | 45220000 |
| | | | | podzemní dráhy, | 45231000 |
| | | | | - dálková potrubí, telekomunikační a elektrická vedení, | 45232000 |
| | | | | - městské potrubní, kabelové a elektrické sítě, | |
| | | | | - související práce, | |
| | | | | - výroba a konstrukce montovaných betonových staveb na | |
| | | | | staveništi. | |
| | | | | Tato třída nezahrnuje: | |
| | | | | - vedlejší a příležitostné služby související s těžbou ropy a | |
| | | | | zemního plynu, viz 11.20, | |
| | | | | - výstavbu kompletních montovaných staveb z nebe- | |
| | | | | tonových dílů vlastní výroby, viz oddíly 20, 26 | |
| | | | | a 28, | |
| | | | | - stavební dílo jiné než budovy, které se týká stadionů, | |
| | | | | bazénů, tělocvičen, tenisových kurtů, golfových hřišť a | |
| | | | | ostatních sportovních zařízení, viz 45.23, | |
| | | | | - stavební instalace, viz 45.3, | |
| | | | | - dokončování budov, viz 45.4, | |
| | | | | - činnosti architektů a inženýrské činnosti, viz 74.20, | |
| | | | | - řízení stavebních projektů, viz 74.20. | |
+-------+---------+-------+-----------------------+------------------------------------------------------------------+--------------+
| | | 45.22 | Montáž střešních | Obsah této třídy: | 45261000 |
| | | | konstrukcí a | - montáž střech, | |
| | | | pokládání | - pokládání střech, | |
| | | | střešních krytin | - izolace proti vodě a vlhkosti. | |
+-------+---------+-------+-----------------------+------------------------------------------------------------------+--------------+
| | | 45.23 | Výstavba komu | Obsah této třídy: | 45212212 |
| | | | nikací, letišť a | - výstavba dálnic, silnic, ulic, jiných cest pro vozidla a pěší, | a DA03 |
| | | | sportovních areálů | - výstavba železnic, | 45230000 |
| | | | | - výstavba letištních drah, | S výjimkou: |
| | | | | - stavební dílo jiné než budovy, které se týká stadionů, | - 45231000 |
| | | | | bazénů, tělocvičen, tenisových kurtů, golfových hřišť a | - 45232000 |
| | | | | ostatních sportovních zařízení, | - 45234115 |
| | | | | - nátěry a značení povrchu silnic a parkovišť. Tato třída | |
| | | | | nezahrnuje: | |
| | | | | - přípravné zemní práce, viz 45.11. | |
+-------+---------+-------+-----------------------+------------------------------------------------------------------+--------------+
| | | 45.24 | Výstavba vodních | Obsah této třídy: | 45240000 |
| | | | děl | - výstavba: | |
| | | | | - vodních cest, přístavů (včetně jachetních), říčních děl, | |
| | | | | zdymadel apod., | |
| | | | | - přehrad a hrází, | |
| | | | | - bagrování pod vodou, | |
| | | | | - podzemní práce. | |
+-------+---------+-------+-----------------------+------------------------------------------------------------------+--------------+
| | | 45.25 | Ostatní stavební | Obsah této třídy: | 45250000 |
| | | | činnosti zahrnující | - specializované činnosti vyžadující zvláštní odbornou | 45262000 |
| | | | speciální řemesla | kvalifikaci nebo vybavení, | |
| | | | | - výstavba základů včetně pilotování, | |
| | | | | - vrtání a výstavba studní, hloubení šachet, | |
| | | | | - montáž ocelových prvků nikoli vlastní výroby, | |
| | | | | - ohýbání oceli, | |
| | | | | - zednické a dlaždičské práce, | |
| | | | | - montáž a demontáž lešení a pohyblivých pracovních plošin, | |
| | | | | včetně jejich pronájmu, | |
| | | | | - výstavba komínů a průmyslových pecí. Tato třída | |
| | | | | nezahrnuje: | |
| | | | | - pronájem lešení bez jejich montáže a demontáže, viz 71.32. | |
+-------+---------+-------+-----------------------+------------------------------------------------------------------+--------------+
| | 45.3 | | Stavební montážní | | 45300000 |
| | | | práce | | |
+-------+---------+-------+-----------------------+------------------------------------------------------------------+--------------+
| | | 45.31 | Elektroinstalace | Obsah této třídy: | 45213316 |
| | | | | montáž v budovách a jiných stavbách: | 45310000 |
| | | | | - elektrických rozvodů a zařízení, | S výjimkou: |
| | | | | - telekomunikačních systémů, | - 45316000 |
| | | | | - elektrického vytápění, | |
| | | | | - rozhlasových a televizních antén (pro obytné budovy), | |
| | | | | - protipožárních hlásičů, | |
| | | | | - zabezpečovacích zařízení proti vloupání, | |
| | | | | - výtahů a eskalátorů, | |
| | | | | - hromosvodů apod. | |
+-------+---------+-------+-----------------------+------------------------------------------------------------------+--------------+
| | | 45.32 | Izolační práce | Obsah této třídy: | 45320000 |
| | | | | - montáž izolace tepelné, hlukové nebo vibrační v budovách | |
| | | | | a jiných stavbách. | |
| | | | | Tato třída nezahrnuje: | |
| | | | | - izolaci proti vodě a vlhkosti, viz 45.22. | |
+-------+---------+-------+-----------------------+------------------------------------------------------------------+--------------+
| | | 45.33 | Instalatérské práce | Obsah této třídy: | 45330000 |
| | | | | - montáž v budovách a jiných stavbách: | |
| | | | | - vodovodního a sanitárního zařízení, | |
| | | | | - plynového potrubí, | |
| | | | | - vytápěcího, ventilačního, chladicího nebo klimatizačního | |
| | | | | zařízení a vedení, | |
| | | | | - postřikovacích zařízení. Tato třída nezahrnuje: | |
| | | | | - montáž elektrického vytápění, viz 45.31. | |
+-------+---------+-------+-----------------------+------------------------------------------------------------------+--------------+
| | | 45.34 | Ostatní stavební | Obsah této třídy: | 45234115 |
| | | | montážní práce | - montáž osvětlovacích a signálních zařízení pro silnice, | 45316000 |
| | | | | železnice, letiště a přístavy, | 45340000 |
| | | | | - montáž zařízení a pevných součástí jinde neuvedených v | |
| | | | | budovách a jiných stavbách. | |
+-------+---------+-------+-----------------------+------------------------------------------------------------------+--------------+
| | 45.4 | | Kompletační a | | 45400000 |
| | | | dokončovací práce | | |
+-------+---------+-------+-----------------------+------------------------------------------------------------------+--------------+
| | | 45.41 | Omítkářské a | Obsah této třídy: | 45410000 |
| | | | štukatérské práce | - omítání a štukování, včetně s tím souvisejícího laťování, na | |
| | | | | budovách a jiných stavbách a v jejich interiérech. | |
+-------+---------+-------+-----------------------+------------------------------------------------------------------+--------------+
| | | 45.42 | Truhlářské a | Obsah této třídy: | 45420000 |
| | | | zámečnické | - montáž dveří, oken, dveřních a okenních rámů, | |
| | | | kompletační práce | vestavěných kuchyní, schodišť, zařízení obchodů apod. | |
| | | | | nikoli vlastní výroby ze dřeva nebo jiných materiálů, | |
| | | | | - dokončovací práce v interiéru jako obkládání stropů, stěn, | |
| | | | | montáž mobilních příček. | |
| | | | | Tato třída nezahrnuje: | |
| | | | | - pokládku parket a jiných dřevěných podlahových krytin, | |
| | | | | viz 45.43. | |
+-------+---------+-------+-----------------------+------------------------------------------------------------------+--------------+
| | | 45.43 | Obkládání stěn a | Obsah této třídy: | 45430000 |
| | | | pokládání | - lepení nebo pokládka v budovách a jiných stavbách: | |
| | | | podlahových | - keramických, betonových nebo kamenných dlaždic a | |
| | | | krytin | obkládaček, | |
| | | | | - parket a jiných dřevěných podlahových krytin, | |
| | | | | podlahových koberců a linoleí, | |
| | | | | - včetně gumových a plastových podlahových krytin, | |
| | | | | - teracových, mramorových, žulových nebo břidlicových | |
| | | | | podlahových krytin a obkladů stěn, | |
| | | | | - tapet. | |
+-------+---------+-------+-----------------------+------------------------------------------------------------------+--------------+
| | | 45.44 | Sklenářské, | Obsah této třídy: | 45440000 |
| | | | malířské a natě | - aplikace vnitřních a vnějších nátěrů budov, | |
| | | | račské práce | - natírání inženýrských staveb, | |
| | | | | - montáž skel a zrcadel atd. Tato třída nezahrnuje: | |
| | | | | - montáž oken, viz 45.42. | |
+-------+---------+-------+-----------------------+------------------------------------------------------------------+--------------+
| | | 45.45 | Ostatní dokon | Obsah této třídy: | 45212212 |
| | | | čovací stavební | - montáž soukromých bazénů, | a DA04 |
| | | | práce | - čištění fasád tlakovou párou, pískem a podobně, | 45450000 |
| | | | | - ostatní kompletační a dokončovací stavební práce jinde | |
| | | | | neuvedené. | |
| | | | | Tato třída nezahrnuje: | |
| | | | | - čištění interiérů budov a jiných staveb, viz 74.70. | |
+-------+---------+-------+-----------------------+------------------------------------------------------------------+--------------+
| | 45.5 | | Pronájem | | 45500000 |
| | | | stavebních a | | |
| | | | demoličních strojů | | |
| | | | a zařízení s | | |
| | | | obsluhou | | |
+-------+---------+-------+-----------------------+------------------------------------------------------------------+--------------+
| | | 45.50 | Pronájem | Tato třída nezahrnuje: | 45500000 |
| | | | stavebních a | - pronájem stavebních nebo demoličních strojů a zařízení | |
| | | | demoličních strojů | bez obsluhy, viz 71.32. | |
| | | | a zařízení s | | |
| | | | obsluhou | | |
+-------+---------+-------+-----------------------+------------------------------------------------------------------+--------------+

------------------------------------------------------------------
1) Nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství (Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1).


------------------------------------------------------------------

B


Příloha III

Seznam výrobků podle čl. 4 písm. b) pro veřejné zakázky zadávané veřejnými zadavateli v oblasti obrany

Jediné platné znění pro účely této směrnice je znění bodu 3 přílohy 1 Dohody o vládních zakázkách, na němž je následující orientační seznam produktů založen:

+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 25: | Sůl, síra, zeminy a kameny, sádra, vápno a cement |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 26: | Rudy kovů, strusky a popely |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 27: | Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace, živičné látky, minerální vosky |
| | s výjimkou: |
| | ex 27.10: speciální pohonné látky |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 28: | Anorganické chemikálie, anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, vzácných zemin, radioaktivních prvků |
| | nebo izotopů |
| | s výjimkou: |
| | ex 28.09: výbušniny |
| | ex 28.13: výbušniny |
| | ex 28.14: slzné plyny |
| | ex 28.28: výbušniny |
| | ex 28.32: výbušniny |
| | ex 28.39: výbušniny |
| | ex 28.50: toxické výrobky |
| | ex 28.51: toxické výrobky |
| | ex 28.54: výbušniny |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 29: | Organické chemikálie |
| | s výjimkou: |
| | ex 29.03: výbušniny |
| | ex 29.04: výbušniny |
| | ex 29.07: výbušniny |
| | ex 29.08: výbušniny |
| | ex 29.11: výbušniny |
| | ex 29.12: výbušniny |
| | ex 29.13: toxické výrobky |
| | ex 29.14: toxické výrobky |
| | ex 29.15: toxické výrobky |
| | ex 29.21. toxické výrobky |
| | ex 29.22. toxické výrobky |
| | ex 29.23. toxické výrobky |
| | ex 29.26: výbušniny |
| | ex 29.27:. toxické výrobky |
| | ex 29.29: výbušniny |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 30: | Farmaceutické výrobky |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 31: | Hnojiva |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 32: | Tříselné nebo barvířské výtažky, taniny a jejich deriváty, barviva, pigmenty a jiné barvicí látky, nátěrové barvy a |
| | laky, tmely, plnidla a těsnící hmoty, inkousty |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 33: | Vonné silice a pryskyřice, voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 34: | Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací a čisticí prostředky, mazací přípravky, syntetické vosky, |
| | připravené vosky, lešticí nebo cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty a "dentální vosky" |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 35: | Albuminoidní látky, klihy, enzymy |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 37: | Fotografické nebo kinematografické zboží |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 38: | Různé chemické výrobky s |
| | výjimkou: |
| | ex 38.19: toxické výrobky |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 39: | Umělé pryskyřice, plasty, étery celulosy a estery celulosy, výrobky z nich |
| | s výjimkou: |
| | ex 39.03: výbušniny |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 40: | Kaučuk, syntetický kaučuk, faktis a výrobky z nich s |
| | výjimkou: |
| | ex 40.11: neprůstřelné pneumatiky |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 41: | Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 42: | Kožené zboží, sedlářské a řemenářské výrobky, cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky, výrobky ze střev |
| | (jiných než z housenek bource morušového) |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 43: | Kožešiny a umělé kožešiny, výrobky z nich |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 44: | Dřevo a dřevěné výrobky, dřevěné uhlí |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 45: | Korek a korkové výrobky |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 46: | Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů, košíkářské a proutěné výrobky |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 47: | Materiály pro výrobu papíru |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 48: | Papír, kartón a lepenka, výrobky z papírenských vláknin, papíru, kartónu nebo lepenky |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 49: | Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu, rukopisy, strojopisy a plány |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 65: | Pokrývky hlavy a jejich části a součásti |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 66: | Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 67: | Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich, umělé květiny, výrobky z lidských vlasů |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 68: | Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 69: | Keramické výrobky |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 70: | Sklo a skleněné výrobky |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 71: | Perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich, umělá |
| | bižuterie |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 73: | Železo a ocel a výrobky z nich |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 74: | Měď a výrobky z mědi |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 75: | Nikl a výrobky z niklu |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 76: | Hliník a výrobky z hliníku |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 77: | Hořčík a beryllium a výrobky z nich |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 78: | Olovo a výrobky z olova |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 79: | Zinek a výrobky ze zinku |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 80: | Cín a výrobky z cínu |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 81: | Ostatní obecné kovy používané v metalurgii a výrobky z nich |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 82: | Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a jídelní příbory, z obecných kovů, jejich části a součásti z obecných |
| | kovů |
| | s výjimkou: |
| | ex 82.05: nástroje |
| | ex 82.07: části nástrojů |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 83: | Různé výrobky z obecných kovů |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 84: | Kotle, stroje a mechanická zařízení, jejich části a součásti |
| | s výjimkou: |
| | ex 84.06: motory |
| | ex 84.08: jiné motory |
| | ex 84.45: stroje |
| | ex 84.53: stroje pro automatické zpracování dat ex 84.55: části |
| | strojů uvedených pod číslem 84.53 ex 84.59: jaderné reaktory |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 85: | Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti s |
| | výjimkou: |
| | ex 85.13: telekomunikační zařízení ex 85.15: zařízení pro vysílání |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 86: | Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich části a součásti, kolejový svrškový upevňovací |
| | materiál a upevňovací zařízení, dopravní signalizační zařízení všeho druhu (ne poháněná elektřinou) |
| | s výjimkou: |
| | ex 86.02: elektrické obrněné lokomotivy ex 86.03: jiné obrněné lokomotivy ex 86.05: obrněné vagony ex 86.06: |
| | opravářské vagony ex 86.07: vagony |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 87: | Vozidla, jiná než kolejová, a jejich části a součásti s |
| | výjimkou: |
| | ex 87.08: tanky a jiná obrněná vozidla |
| | ex 87.01: traktory |
| | ex 87.02: vojenská vozidla |
| | ex 87.03: odtahová vozidla |
| | ex 87.09: motocykly |
| | ex 87.14: návěsy |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 89: | Lodě, čluny a plovoucí konstrukce s |
| | výjimkou: |
| | ex 89.01A: válečné lodě |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 90: | Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje, |
| | jejich části a součásti |
| | s výjimkou: |
| | ex 90.05: dalekohledy |
| | ex 90.13: různé nástroje, lasery |
| | ex 90.14: navigační nástroje a přístroje |
| | ex 90.28: elektrické a elektronické měřicí přístroje |
| | ex 90.11: mikroskopy |
| | ex 90.17: lékařské nástroje |
| | ex 90.18: přístroje pro mechanoterapii |
| | ex 90.19: ortopedické přístroje |
| | ex 90.20: rentgenové přístroje |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 91: | Výroba hodinek a hodin |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 92: | Hudební nástroje, zvuková nahrávací zařízení či reproduktory, televizní zvuková a audiovizuální zařízení či |
| | reproduktory, části, součásti a příslušenství těchto výrobků |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 94: | Nábytek a jeho části, lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné vycpávané výrobky s výjimkou: |
| | ex 94.01A: sedadla pro použití v letadlech |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 95: | Opracované řezbářské a tvarovací materiály a výrobky z nich |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 96: | Košťata a smetáky, kartáče, labutěnky a síta |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Kapitola 98: | Různé zpracovatelské výrobky |
+--------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


------------------------------------------------------------------

B


Příloha IV

Požadavky týkající se nástrojů a zařízení pro elektronický příjem nabídek, žádostí o účast, jakož i plánů a projektů v soutěžích o návrh

Nástroje a zařízení pro elektronický příjem nabídek, žádostí o účast a plánů a projektů v soutěžích o návrh musí technickými prostředky a vhodnými postupy zaručovat alespoň, aby:
a) bylo možné přesně určit datum a čas podání nabídek, žádostí o účast a předložení plánů a projektů;
b) bylo možné přiměřeně zajistit, že před uplynutím stanovených lhůt nemá nikdo přístup k údajům předaným v souladu s těmito požadavky;
c) datum otevření doručených údajů mohly stanovit nebo změnit pouze oprávněné osoby;
d) v jednotlivých fázích zadávacího řízení nebo soutěže o návrh byl přístup ke všem předloženým údajům, resp. jejich části, možný pouze pro oprávněné osoby;
e) přístup k předávaným údajům poskytovaly pouze oprávněné osoby, a to až od stanoveného data;
f) údaje doručené a otevřené v souladu s těmito požadavky zůstávaly přístupné pouze osobám, které jsou oprávněny se s nimi seznamovat;
g) v případech, kdy došlo k porušení zákazu přístupu nebo podmínek uvedených pod písmeny b), c), d), e) a f) nebo pokusu o tato porušení, mohla být rozumně zajištěna možnost tato porušení či pokusy o ně zřetelně odhalovat.


------------------------------------------------------------------

B


Příloha V

Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních


Část A
Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních o uveřejnění předběžného oznámení na profilu kupujícího

1. Název, identifikační číslo (pokud je stanoví vnitrostátní předpisy), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo, elektronická a internetová adresa veřejného zadavatele nebo, pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.

2. Druh veřejného zadavatele a hlavní vykonávaná činnost.

3. Případně údaj o tom, že veřejný zadavatel je společným zadavatelem, nebo že se jedná nebo může jednat o nějakou jinou formu společného nákupu.

4. Kódy CPV.

5. Internetová adresa "profilu kupujícího" (URL).

6. Datum odeslání oznámení o uveřejnění předběžného oznámení na profilu kupujícího.


Část B
Informace, jež mají být uvedeny v předběžných oznámeních

(podle článku 48)

I. Informace, jež mají být uvedeny ve všech případech

1. Název, identifikační číslo (pokud je stanoví vnitrostátní předpisy), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo, elektronická a internetová adresa veřejného zadavatele nebo, pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.

2. Elektronická nebo internetová adresa, na které bude poskytnut bezplatný neomezený a plný přímý přístup k zadávací dokumentaci.

Pokud není bezplatný neomezený a plný přímý přístup dostupný z důvodů uvedených ve druhém a třetím pododstavci čl. 53 odst. 1, údaj o tom, jak lze získat přístup k zadávací dokumentaci.

3. Druh veřejného zadavatele a hlavní vykonávaná činnost.

4. Případně údaj o tom, že veřejný zadavatel je společným zadavatelem, nebo že se jedná nebo může jednat o nějakou jinou formu společného nákupu.

5. Kódy CPV; pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část.

6. Kód NUTS pro hlavní umístění stavebních prací v případě veřejných zakázek na stavební práce nebo kód NUTS pro hlavní místo dodání nebo plnění u zakázek na dodávky a služby; pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část.

7. Stručný popis zadávacího řízení: povaha a rozsah stavebních prací, povaha a množství nebo hodnota dodávek, povaha a rozsah služeb.

8. Neslouží-li oznámení jako výzva k účasti v soutěži, předpokládané datum (data) uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení týkajícího se veřejné zakázky (veřejných zakázek) uvedené v tomto předběžném oznámení.

9. Datum odeslání oznámení.

10. Další důležité informace.

11. Údaj, zda se na veřejnou zakázku vztahuje dohoda o vládních zakázkách.

II. Další informace, jež mají být uvedeny v případě oznámení sloužících jako výzva k účasti v soutěži (čl. 48 odst. 2)

1. Informace, že hospodářské subjekty, které o to mají zájem, mají sdělit zadavateli svůj zájem o veřejnou zakázku nebo veřejné zakázky.

2. Druh zadávacího řízení (užší řízení, ať už využívající dynamického nákupního systému či nikoli, nebo jednací řízení).

3. Případně informace o tom, zda se použije:
a) rámcová dohoda,
b) dynamický nákupní systém.

4. Časový rámec pro doručení nebo poskytnutí výrobků, stavebních prací nebo služeb a doba trvání veřejné zakázky, pokud jsou tyto informace již známy.

5. Podmínky účasti, jsou-li tyto informace již známy, včetně:
a) případných informací, zda se jedná o veřejnou zakázku vyhrazenou chráněným dílnám nebo zda je její plnění vyhrazeno v rámci programů chráněného zaměstnání,
b) případných informací, zda podle právních a správních předpisů je poskytování služby vyhrazeno určité profesi,
c) stručného popisu kritérií pro výběr.

6. Stručný popis kritérií, která mají být použita pro zadání veřejné zakázky, pokud jsou již známa.

7. Předpokládaný celkový rozsah veřejné zakázky (veřejných zakázek), pokud je již znám; pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část.

8. Lhůty pro doručení vyjádření zájmu.

9. Adresa, na kterou má být vyjádření zájmu zasláno.

10. Povolený jazyk nebo jazyky, v nichž se vyjádření zájmu nebo nabídky předkládají.

11. Případně informace o tom, zda se:
a) požaduje/akceptuje elektronické podávání nabídek nebo žádostí o účast,
b) použijí elektronické objednávky,
c) použije elektronická fakturace,
d) přijímají elektronické platby.

12. Informace o tom, zda se veřejná zakázka týká projektu nebo programu financovaného z prostředků Unie.

13. Název a adresa subjektu příslušného pro přezkum a případně mediační řízení. Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení nebo v případě potřeby název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo a elektronická adresa útvaru, kde mohou být tyto informace získány.


Část C
Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních o zahájení zadávacího řízení

(podle článku 49)

1. Název, identifikační číslo (pokud je stanoví vnitrostátní předpisy), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo, elektronická a internetová adresa veřejného zadavatele nebo, pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.

2. Elektronická nebo internetová adresa, na které bude poskytnut bezplatný neomezený a plný přímý přístup k zadávací dokumentaci.

Pokud není bezplatný neomezený a plný přímý přístup dostupný z důvodů uvedených ve druhém a třetím pododstavci čl. 53 odst. 1, údaj o tom, jak lze získat přístup k zadávací dokumentaci.

3. Druh veřejného zadavatele a hlavní vykonávaná činnost.

4. Případně údaj o tom, že veřejný zadavatel je společným zadavatelem nebo že se jedná o nějakou jinou formu společného nákupu.

5. Referenční číslo (čísla) nomenklatury CPV; pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část.

6. Kód NUTS pro hlavní umístění stavebních prací v případě veřejných zakázek na stavební práce nebo kód NUTS pro hlavní místo dodání nebo plnění u veřejných zakázek na dodávky a služby; pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část.

7. Popis zadávacího řízení: povaha a rozsah stavebních prací, povaha a množství nebo hodnota dodávek, povaha a rozsah služeb. Pokud je zakázka rozdělena na části, je nutné tuto informaci poskytnout pro každou část. Případně popis opčních práv.

8. Předpokládaný celkový řádový rozsah veřejné zakázky (veřejných zakázek); pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část.

9. Přípustnost či zákaz variant.

10. Časový rámec doručení nebo poskytnutí dodávek, stavebních prací nebo služeb, a je-li to možné, doba trvání veřejné zakázky.
a) V případě rámcové dohody údaj o plánovaném trvání rámcové dohody, případně stanovení důvodů pro trvání překračující čtyři roky; je-li to možné, údaj o hodnotě nebo řádovém rozsahu a o frekvenci veřejných zakázek, které mají být zadány, počtu a případně navrhovaném maximálním počtu hospodářských subjektů, které se mají zúčastnit.
b) V případě dynamického nákupního systému údaj o plánovaném trvání systému; je-li to možné, údaj o hodnotě nebo řádovém rozsahu a o frekvenci veřejných zakázek, které mají být zadány.

11. Podmínky účasti včetně:
a) případných informací, zda se jedná o veřejnou zakázku vyhrazenou chráněným dílnám nebo zda je její plnění vyhrazeno v rámci programů chráněného zaměstnání,
b) případných informací, zda podle právních a správních předpisů je poskytování služby vyhrazeno určité profesi; odkaz na příslušné právní a správní předpisy,
c) seznamu a stručného popisu kritérií týkajících se osobní situace hospodářských subjektů, která může vést k jejich vyloučení, a kritérií pro výběr; minimální úrovně standardů, které mohou být požadovány; údaje o požadovaných informacích (vlastní prohlášení, dokumenty).

12. Druh zadávacího řízení; případně důvody pro použití urychleného řízení (při otevřených a užších řízeních a při jednacím řízení);

13. Případně informace o tom, zda se použije:
a) rámcová dohoda,
b) dynamický nákupní systém,
c) elektronická aukce (v případě otevřeného či užšího řízení nebo jednacího řízení).

14. Pokud má být veřejná zakázka rozdělena na části, údaj o možnosti podání nabídky na jednu, několik nebo na všechny tyto části; údaj o možných omezeních počtu částí, které mohou být zadány jednomu uchazeči. Pokud není veřejná zakázka rozdělena na části, udání důvodu této skutečnosti, není-li tato informace uvedena v samostatné zprávě.

15. Je-li v případě užšího řízení, jednacího řízení, soutěžního dialogu nebo inovačního partnerství využita možnost snížit počet zájemců vyzvaných k podání nabídky, k jednání nebo k dialogu: nejnižší a případně navrhovaný nejvyšší počet zájemců a objektivní kritéria, která budou použita k výběru těchto zájemců.

16. U jednacího řízení, soutěžního dialogu nebo inovačního partnerství případně údaj o použití řízení rozděleného do fází s cílem postupně snižovat počet nabídek k jednání nebo řešení k diskuzi.

17. Případné zvláštní podmínky, kterým plnění veřejné zakázky podléhá.

18. Kritéria, která mají být použita pro zadání veřejné zakázky nebo veřejných zakázek. S výjimkou případů, kdy je ekonomicky nejvýhodnější nabídka stanovena pouze na základě ceny, kritéria, která představují ekonomicky nejvýhodnější nabídku, jakož i jejich poměrnou váhu, pokud nejsou uvedena ve specifikacích nebo v případě soutěžního dialogu v dokumentaci soutěžního dialogu.

19. Lhůta pro podání nabídek (otevřená řízení) nebo žádostí o účast (užší řízení, jednací řízení, dynamické nákupní systémy, soutěžní dialogy, inovační partnerství).

20. Adresa, na kterou mají být zasílány nabídky nebo žádosti o účast.

21. V případě otevřených řízení:
a) doba, po kterou je uchazeč vázán svou nabídkou,
b) datum, čas a místo otevírání nabídek,
c) osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek.

22. Jazyk nebo jazyky, ve kterých musejí být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány.

23. Případně informace o tom, zda se:
a) akceptuje elektronické podávání nabídek nebo žádostí o účast,
b) použijí elektronické objednávky,
c) akceptuje elektronická fakturace,
d) použijí elektronické platby.

24. Informace o tom, zda se veřejná zakázka týká projektu nebo programu financovaného z prostředků Unie.

25. Název a adresa subjektu příslušného pro přezkum a případně mediační řízení. Přesné informace ohledně lhůt pro přezkumná řízení nebo v případě potřeby název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo a elektronická adresa útvaru, kde mohou být tyto informace získány.

26. Datum (data) a odkaz (odkazy) na předchozí uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie ohledně veřejné zakázky (veřejných zakázek) uveřejněné v tomto oznámení.

27. V případě opakovaného zadávacího řízení předpokládané načasování dalších oznámení, která mají být uveřejněna.

28. Datum odeslání oznámení.

29. Údaj, zda se na veřejnou zakázku vztahuje dohoda o vládních zakázkách.

30. Další důležité informace.


Část D
Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o výsledku zadávacího řízení

(podle článku 50)

1. Název, identifikační číslo (pokud je stanoví vnitrostátní předpisy), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo, elektronická a internetová adresa veřejného zadavatele nebo, pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.

2. Druh veřejného zadavatele a hlavní vykonávaná činnost.

3. Případně údaj o tom, že veřejný zadavatel je společným zadavatelem nebo že se jedná o nějakou jinou formu společného nákupu.

4. Kódy CPV.

5. Kód NUTS pro hlavní umístění stavebních prací v případě veřejných zakázek na stavební práce nebo kód NUTS pro hlavní místo dodání nebo plnění u veřejných zakázek na dodávky a služby.

6. Popis zadávacího řízení: povaha a rozsah stavebních prací, povaha a množství nebo hodnota dodávek, povaha a rozsah služeb. Pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, je nutné tuto informaci poskytnout pro každou část. Případně popis opčních práv.

7. Druh zadávacího řízení; v případě jednacího řízení bez uveřejnění se uvede odůvodnění.

8. Případně informace o tom, zda:
a) byla použita rámcová dohoda,
b) byl použit dynamický nákupní systém.

9. Kritéria uvedená v článku 67, která byla použita pro zadání veřejné zakázky nebo veřejných zakázek. Případně informace, zda byla použita elektronická aukce (v případě otevřeného či užšího řízení nebo jednacího řízení).

10. Datum uzavření smlouvy (smluv) nebo rámcové dohody (dohod) po rozhodnutí o zadání veřejné zakázky (veřejných zakázek) nebo uzavření smlouvy (smluv).

11. Počet nabídek obdržených pro každou zakázku, včetně:
a) počtu nabídek obdržených od hospodářských subjektů, které jsou malými a středními podniky,
b) počtu nabídek obdržených z jiného členského státu nebo ze třetí země,
c) počtu nabídek obdržených elektronicky.

12. Pro každou zadanou veřejnou zakázku adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo, elektronická a internetová adresa úspěšného uchazeče (uchazečů) včetně:
a) informace, zda je úspěšný uchazeč malým a středním podnikem,
b) informace, zda byla veřejná zakázka zadána skupině hospodářských subjektů (společný podnik, konsorcium nebo jiné).

13. Hodnota úspěšné nabídky (nabídek) nebo nejvyšší a nejnižší nabídka, které byly při zadávání veřejné zakázky (veřejných zakázek) brány v úvahu.

14. Případně pro každou zadanou veřejnou zakázku hodnota a část veřejné zakázky, která bude pravděpodobně zadána třetím osobám.

15. Informace o tom, zda se veřejná zakázka týká projektu nebo programu financovaného z prostředků Evropské unie.

16. Název a adresa subjektu příslušného pro přezkum a případně mediační řízení. Přesné informace ohledně lhůt pro přezkumná řízení nebo v případě potřeby název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo a elektronická adresa útvaru, kde mohou být tyto informace získány.

17. Datum (data) a odkaz (odkazy) na předchozí uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie ohledně veřejné zakázky (veřejných zakázek) uveřejněné v tomto oznámení.

18. Datum odeslání oznámení.

19. Další důležité informace.


Část E
Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o soutěži o návrh

(podle čl. 79 odst. 1)

1. Název, identifikační číslo (pokud je stanoví vnitrostátní předpisy), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo, elektronická a internetová adresa veřejného zadavatele nebo, pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.

2. Elektronická nebo internetová adresa, na které bude poskytnut bezplatný neomezený a plný přímý přístup k zadávací dokumentaci.

Pokud není bezplatný neomezený a plný přímý přístup dostupný z důvodů uvedených ve druhém a třetím pododstavci čl. 53 odst. 1, údaj o tom, jak lze získat přístup k zadávací dokumentaci.

3. Druh veřejného zadavatele a hlavní vykonávaná činnost.

4. Případně údaj o tom, že veřejný zadavatel je společným zadavatelem nebo že se jedná o nějakou jinou formu společného nákupu.

5. Kódy CPV; pokud je veřejná zakázka rozdělena na části, jsou tyto informace poskytnuty pro každou část.

6. Popis hlavních rysů projektu.

7. Počet a hodnota případných udílených cen.

8. Druh soutěže o návrh (otevřená nebo užší).

9. V případě otevřené soutěže o návrh lhůta pro podání projektů.

10. V případě užší soutěže o návrh:
a) předpokládaný počet účastníků,
b) případně jména již vybraných účastníků,
c) kritéria pro výběr účastníků,
d) lhůta pro podání žádostí o účast.

11. Případně údaj, zda je účast vyhrazena pouze určité profesi.

12. Kritéria pro hodnocení projektů.

13. Údaj, zda je rozhodnutí poroty pro veřejného zadavatele závazné.

14. Případné platby všem účastníkům.

15. Údaj, zda veřejné zakázky navazující na soutěž o návrh budou nebo nebudou zadány vítěznému účastníku nebo účastníkům.

16. Datum odeslání oznámení.

17. Další důležité informace.


Část F
Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o výsledcích soutěže

(podle čl. 79 odst. 2)

1. Název, identifikační číslo (pokud je stanoví vnitrostátní předpisy), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo, elektronická a internetová adresa veřejného zadavatele nebo, pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.

2. Druh veřejného zadavatele a hlavní vykonávaná činnost.

3. Případně údaj o tom, že veřejný zadavatel je společným zadavatelem nebo že se jedná o nějakou jinou formu společného nákupu.

4. Kódy CPV.

5. Popis hlavních rysů projektu.

6. Hodnota cen.

7. Druh soutěže o návrh (otevřená nebo užší).

8. Kritéria použitá pro hodnocení projektů.

9. Datum rozhodnutí poroty.

10. Počet účastníků.
a) Počet účastníků, kteří jsou malými a středními podniky.
b) Počet účastníků ze zahraničí.

11. Název, adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo, elektronická a internetová adresa vítěze (vítězů) soutěže a údaj o tom, zda je vítěz malým a středním podnikem.

12. Informace, zda se soutěž o návrh vztahuje k projektu nebo programu financovanému z prostředků Unie.

13. Datum (data) a odkaz (odkazy) na předchozí uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie ohledně projektu (projektů), kterého se týká toto oznámení.

14. Datum odeslání oznámení.

15. Další důležité informace.


Část G
Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních o změnách veřejné zakázky v průběhu jejího trvání

(podle čl. 72 odst. 1)

1. Název, identifikační číslo (pokud je stanoví vnitrostátní předpisy), adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo, elektronická a internetová adresa veřejného zadavatele nebo, pokud se liší, útvaru, u kterého lze obdržet další informace.

2. Kódy CPV.

3. Kód NUTS pro hlavní umístění stavebních prací v případě veřejných zakázek na stavební práce nebo kód NUTS pro hlavní místo dodání nebo plnění u veřejných zakázek na dodávky a služby.

4. Popis veřejné zakázky před změnou a po ní: povaha a rozsah stavebních prací, povaha a množství nebo hodnota dodávek, povaha a rozsah služeb.

5. Případně zvýšení ceny v důsledku změny.

6. Popis okolností, jež vedly k nutné změně.

7. Datum rozhodnutí o zadání veřejné zakázky.

8. V případě potřeby název, adresa včetně kódu NUTS, telefonní číslo, faxové číslo, elektronická a internetová adresa nového hospodářského subjektu nebo subjektů.

9. Informace o tom, zda se veřejná zakázka týká projektu nebo programu financovaného z prostředků Unie.

10. Název a adresa orgánu dohledu a subjektu příslušného pro přezkum, případně pro mediační řízení. Přesné informace ohledně konečného termínu pro přezkumná řízení, nebo, je-li to třeba, název, adresa, telefonní číslo, faxové číslo a elektronická adresa služby, kde mohou být tyto informace získány.

11. Datum (data) a odkaz (odkazy) na předchozí uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie ohledně veřejné zakázky (veřejných zakázek), které se týká toto oznámení.

12. Datum odeslání oznámení.

13. Další důležité informace.


Část H
Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních o zahájení zadávacích řízení na sociální a jiné zvláštní služby

(podle čl. 75 odst. 1)

1. Název, identifikační číslo (pokud je stanoví vnitrostátní předpisy), adresa včetně kódu NUTS, elektronická a internetová adresa veřejného zadavatele.

2. Kód NUTS pro hlavní umístění stavebních prací v případě stavebních prací nebo kód NUTS pro hlavní místo dodání nebo plnění v případě dodávek a služeb.

3. Stručný popis dotčené veřejné zakázky, včetně kódů CPV.

4. Podmínky účasti včetně:
- případné informace, zda se jedná o veřejnou zakázku vyhrazenou chráněným dílnám nebo zda je její plnění vyhrazeno v rámci programů chráněného zaměstnání,
- případné informace, zda podle právních a správních předpisů je poskytování služby vyhrazeno určité profesi.

5. Lhůta (lhůty) pro kontaktování veřejného zadavatele s vyjádřením zájmu o účast.

6. Stručný popis hlavních rysů plánovaného zadávacího řízení.


Část I
Informace, jež mají být uvedeny v předběžných oznámeních o veřejných zakázkách na sociální a jiné zvláštní služby

(podle čl. 75 odst. 1)

1. Název, identifikační číslo (pokud je stanoví vnitrostátní předpisy), adresa včetně kódu NUTS, elektronická a internetová adresa veřejného zadavatele.

2. Stručný popis dané veřejné zakázky, včetně odhadované celkové hodnoty veřejné zakázky a kódů CPV.

3. Jsou-li již známy:

a) kód NUTS pro hlavní umístění stavebních prací v případě stavebních prací nebo kód NUTS pro hlavní místo dodání nebo plnění v případě dodávek a služeb

b) časový rámec doručení nebo poskytnutí dodávek, stavebních prací nebo služeb a doba trvání veřejné zakázky.

c) podmínky účasti včetně:
- případných informací, zda se jedná o veřejnou zakázku vyhrazenou chráněným dílnám nebo zda je její plnění vyhrazeno v rámci programů chráněného zaměstnání,
- případných informací, zda podle právních a správních předpisů je poskytování služby vyhrazeno určité profesi,

d) stručný popis hlavních rysů plánovaného zadávacího řízení.

4. Odkaz na skutečnost, že hospodářské subjekty, které o to mají zájem, mají sdělit veřejnému zadavateli svůj zájem o veřejnou zakázku nebo veřejné zakázky, a lhůty pro obdržení vyjádření zájmu a adresu, na kterou mají být vyjádření zájmu zasílána.


Část J
Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních o výsledku zadávacího řízení na sociální a jiné zvláštní služby

(podle čl. 75 odst. 2)

1. Název, identifikační číslo (pokud je stanoví vnitrostátní předpisy), adresa včetně kódu NUTS, elektronická a internetová adresa veřejného zadavatele.

2. Stručný popis dotčené zakázky, včetně kódů CPV.

3. Kód NUTS pro hlavní umístění stavebních prací v případě stavebních prací nebo kód NUTS pro hlavní místo dodání nebo plnění v případě dodávek a služeb.

4. Počet přijatých nabídek.

5. Zaplacená cena nebo rozpětí zaplacených cen (maximum/minimum).

6. Pro každou zadanou veřejnou zakázku název, adresa včetně kódu NUTS, elektronická a internetová adresa úspěšného hospodářského subjektu nebo subjektů. 7. Další důležité informace.


------------------------------------------------------------------

B


Příloha VI

Informace, jež mají být uvedeny v zadávací dokumentaci elektronických aukcí

(čl. 35 odst. 4)

Pokud se zadavatelé rozhodli použít elektronickou aukci, musí zadávací dokumentace obsahovat alespoň tyto údaje:
a) prvky, jejichž hodnota bude předmětem elektronické aukce, přičemž tyto prvky jsou kvantifikovatelné a mohou být vyjádřeny v číslech nebo procentech;
b) případná omezení hodnot, která mohou být navržena, jak vyplývají ze specifikací týkajících se předmětu veřejné zakázky;
c) informace, které budou uchazečům poskytnuty v průběhu elektronické aukce, a případně, kdy jim budou poskytnuty;
d) příslušné informace týkající se postupu elektronické aukce;
e) podmínky, za kterých budou uchazeči moci při aukci podávat nabídky, a zejména minimální rozdíly, které budou případně vyžadovány pro zvýšení nabídky;
f) příslušné informace týkající se používaného elektronického zařízení a opatření a technických specifikací spojení.


------------------------------------------------------------------

B


Příloha VII

Definice některých technických specifikací

Pro účely této směrnice se:

1) "technickými specifikacemi" rozumí:
a) v případě veřejných zakázek na stavební práce veškeré technické požadavky obsažené zejména v zadávací dokumentaci, které definují požadované vlastnosti materiálu, výrobku nebo dodávky, aby byl splněn účel užívání zamýšlený veřejným zadavatelem; tyto vlastnosti zahrnují úroveň vlivu na životní prostředí a klima, uzpůsobení pro všechny požadavky (včetně přístupnosti pro osoby s postižením) a posouzení shody, výkon, bezpečnost nebo rozměry, včetně postupů zajištění kvality, terminologie, symbolů, přezkoušení a zkušebních metod, balení, značení a štítkování, návodu k použití a výrobních postupů a metod v jakékoli fázi životního cyklu stavby; tyto vlastnosti dále zahrnují pravidla pro projekt a výpočet nákladů, testy, podmínky pro inspekci a převzetí staveb, metody a způsoby konstrukce a všechny ostatní technické podmínky, které je veřejný zadavatel schopen stanovit podle obecných nebo odborných předpisů, pokud jde o dokončené stavby a materiály nebo díly, které jsou jejich součástí;
b) v případě veřejných zakázek na dodávky nebo služby specifikace v dokumentu, které definují požadované vlastnosti výrobku nebo služby, například úroveň kvality, úroveň vlivu na životní prostředí a klima, uzpůsobení pro všechny požadavky (včetně přístupnosti pro osoby s postižením) a posouzení shody, výkon, užitné vlastnosti, bezpečnost nebo rozměry, včetně požadavků týkajících se obchodního názvu výrobku, terminologie, symbolů, přezkoušení a zkušebních metod, balení, značení a štítkování, návodu k použití, výrobních postupů a metod v jakékoli fázi životního cyklu dodávky nebo služby a postupů posuzování shody;

2) "normou" rozumí technická specifikace přijatá uznaným normalizačním subjektem pro opakované nebo průběžné používání, jejíž dodržování není povinné a která patří do jedné z těchto kategorií:
a) "mezinárodní normou" se rozumí norma přijatá mezinárodní normalizační organizací a zpřístupněná veřejnosti;
b) "evropskou normou" se rozumí norma přijatá evropskou normalizační organizací a zpřístupněná veřejnosti;
c) "vnitrostátní normou" se rozumí norma přijatá vnitrostátní normalizační organizací a zpřístupněná veřejnosti.

3) "evropským technickým posouzením" rozumí dokumentované posouzení vlastností stavebního výrobku ve vztahu k jeho základním charakteristikám v souladu s příslušným evropským dokumentem pro posuzování, jak je vymezen v čl. 2 bodě 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 1);

4) "obecnými technickými specifikacemi" rozumí technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií vypracované v souladu v souladu s články 13 a 14 nařízení (EU) 1025/2012;

5) "technickými referencemi" rozumí výstup vytvořený evropskými normalizačními subjekty postupem přizpůsobeným vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou.

------------------------------------------------------------------
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (Úř. věst. L 88, 4.4.2011, s. 5).


------------------------------------------------------------------

B


Příloha VIII

Hlavní požadavky na uveřejňování

1. Uveřejňování oznámení

Oznámení uvedená v článcích 48, 49, 50, 75 a 79 musí být veřejnými zadavateli zaslána Úřadu pro publikace Evropské unie a uveřejněna v souladu s těmito pravidly:

Oznámení uvedená v článcích 48, 49, 50, 75 a 79 uveřejňuje Úřad pro publikace Evropské unie nebo v případě předběžných oznámení na profilu kupujícího v souladu s čl. 48 odst. 1 veřejný zadavatel.

Veřejní zadavatelé mohou tyto informace navíc uveřejnit na internetu na "profilu kupujícího", jak je uvedeno v bodu 2 písm. b).

Úřad pro publikace Evropské unie vydá veřejnému zadavateli potvrzení uvedené v čl. 51 odst. 5 druhém pododstavci.

2. Uveřejnění doplňujících nebo dodatečných informací
a) není-li v druhém a třetím pododstavci čl. 53 odst. 1 stanoveno jinak, uveřejní veřejní zadavatelé zadávací podmínky v plném znění na internetu.
b) profil kupujícího může obsahovat předběžné oznámení podle čl. 48 odst. 1, informace o aktuálních výzvách k podání nabídek, plánovaných nákupech, uzavřených smlouvách, zrušených řízeních, jakož i jakékoli užitečné obecné informace, např. kontaktní místo, telefonní a faxové číslo, poštovní adresu a elektronickou adresu. Profil kupujícího může rovněž zahrnovat předběžná oznámení sloužící jako výzva k účasti v soutěži, jež jsou uveřejněna na vnitrostátní úrovni podle článku 52.

3. Formát a postupy pro zasílání oznámení elektronickými prostředky

Formát a postupy pro zasílání oznámení elektronickými prostředky stanovené Komisí jsou zpřístupněny na internetové adrese "http://simap.europa.eu".


------------------------------------------------------------------

B


Příloha IX

Obsah výzev k podání nabídky k účasti v dialogu nebo k potvrzení zájmu podle článku 54

1. Výzva k podání nabídky nebo k účasti v dialogu podle článku 54 musí obsahovat alespoň:
a) odkaz na uveřejněnou výzvu k účasti v soutěži;
b) lhůtu pro doručení nabídek, adresu, na kterou mají být nabídky zaslány, a jazyk nebo jazyky, ve kterých mají být vypracovány;
c) v případě soutěžního dialogu adresu a datum stanovené pro zahájení konzultací a používaný jazyk nebo jazyky;
d) informace o případných souvisejících dokumentech, které mají být přiloženy buď na doložení ověřitelných prohlášení uchazeče v souladu s článkem 59 a 60, a případně s článkem 62, nebo pro doplnění informací uvedených v těchto článcích a za podmínek stanovených v článcích 59, 60 a 62;
e) poměrnou váhu kritérií pro zadání veřejné zakázky nebo v případě potřeby pořadí těchto kritérií sestupně podle důležitosti, není-li tato informace uvedena v oznámení o zahájení zadávacího řízení, výzvě k potvrzení zájmu, technických specifikacích nebo dokumentaci soutěžního dialogu.

V případě veřejných zakázek zadávaných v rámci soutěžního dialogu nebo inovačního partnerství se informace uvedené v písmenu b) neuvádějí ve výzvě k účasti v dialogu nebo k jednání, nýbrž ve výzvě k podání nabídky.

2. Pokud je výzva k účasti v soutěži učiněna prostřednictvím předběžného oznámení, vyzvou veřejní zadavatelé před zahájením výběru uchazečů nebo účastníků jednání všechny zájemce, aby potvrdili svůj zájem na základě podrobných informací o dotčené veřejné zakázce.

Tato výzva musí obsahovat alespoň následující údaje:
a) povahu a rozsah, včetně všech opčních práv na dodatečné veřejné zakázky, a případně odhad doby, v níž je možno tato opční práva na obnovení veřejných zakázek uplatnit; povahu a rozsah a případně předpokládaná data uveřejnění budoucích oznámení o zadávacím řízení na stavební práce, dodávky nebo služby;
b) typ řízení: užší řízení nebo jednací řízení;
c) pokud je to vhodné, datum zahájení nebo ukončení dodávání dodávek nebo výkonu prací nebo služeb;
d) nelze-li umožnit elektronický přístup, adresu a lhůtu pro podání žádostí o zadávací dokumentaci a jazyk nebo jazyky, ve kterých má být vypracována;
e) adresu veřejného zadavatele, který má veřejnou zakázku zadávat;
f) hospodářské a technické podmínky, finanční záruky a informace požadované od hospodářských subjektů;
g) formu veřejné zakázky, která je předmětem výzvy k podávání nabídek: koupě, leasing, nájem nebo koupě na splátky, či jejich kombinace; a
h) kritéria pro zadání veřejné zakázky a jejich váhu nebo v případě potřeby jejich pořadí podle důležitosti, pokud tyto informace nejsou uvedeny v předběžném oznámení, v technických specifikacích nebo ve výzvě k podání nabídky nebo k jednání.


------------------------------------------------------------------

B


Příloha X

Seznam mezinárodních sociálních úmluv a úmluv o životním prostředí uvedený v čl. 18 odst. 2

- Úmluva MOP č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat;

- Úmluva MOP č. 98 o provádění zásad práva organizovat se a kolektivně vyjednávat;

- Úmluva MOP č. 29 o nucené nebo povinné práci;

- Úmluva MOP č. 105 o odstranění nucené práce;

- Úmluva MOP č. 138 o minimálním věku pro zaměstnávání dětí;

- Úmluva MOP č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání);

- Úmluva MOP č. 100 o stejném odměňování mužů a žen za práci stejné hodnoty;

- Úmluva MOP č. 182 o nejhorších formách dětské práce;

- Vídeňská úmluva o ochraně ozonové vrstvy a Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu;

- Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Basilejská úmluva);

- Stockholmská úmluva o perzistentních organických znečišťujících látkách;

- Rotterdamská úmluva o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (UNEP/FAO) (Rotterdamská úmluva), Rotterdam, 10. září 1998 a její tři regionální protokoly.


------------------------------------------------------------------

B


Příloha XI

Rejstříky 1)

Příslušné profesní a obchodní rejstříky a odpovídající prohlášení a osvědčení pro každý členský stát jsou tyto:

- v Belgii "Registre du Commerce"/"Handelsregister" a v případě veřejných zakázek na služby "Ordres professionels/ Beroepsorden";

eu/cdx_eu_153671-10

- v České republice "obchodní rejstřík";

- V Dánsku "Erhvervsstyrelsen";

- v Německu "Handelsregister", "Handwerksrolle" a v případě veřejných zakázek na služby "Vereinsregister", "Partnerschaftsregister" a "Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder",

- v Estonsku "Registrite ja Infosüsteemide Keskus";

- v Irsku může být hospodářský subjekt vyzván k předložení osvědčení od "Registrar of Companies" nebo "Registrar of Friendly Societies", nebo pokud takové osvědčení nemá, k předložení osvědčení, jež uvádí, že dotčená osoba místopřísežně prohlásila, že vykonává danou profesi v zemi, ve které je usazena, na určitém místě a pod určitým obchodním jménem;

eu/cdx_eu_153671-11

- ve Španělsku "Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado" ve vztahu k veřejným zakázkám na stavební práce a služby a v případě veřejných zakázek na dodávky "Registro Mercantil" nebo v případě fyzických osob nezapsaných v rejstříku, osvědčení uvádějící, že daná osoba místopřísežně prohlásila, že vykonává danou profesi;

- ve Francii "Registre du commerce et des sociétés" a "Répertoire des métiers";

- v Chorvatsku "Sudski registar" and the "Obrtni registrar" or, in the case of some activities, a certificate stating that the person concerned is authorised to be engaged in the commercial activity or profession in question;

- v Itálii "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato"; v případě veřejných zakázek na dodávky a služby také "Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato" nebo, kromě uvedených rejstříků, "Consiglio nazionale degli ordini professionali" ve vztahu k veřejným zakázkám na služby; v případě veřejných zakázek na stavební práce nebo služby "Albo nazionale dei gestori ambientali" in addition to the already mentioned registers;

eu/cdx_eu_153671-12

- v Lotyšsku "Uznemumu registrs";

- v Litvě "Juridiniu asmenu registras";

- v Lucembursku "Registre aux firmes" a "Role de la Chambre des métiers";

- v Maďarsku "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása" a v případě veřejných zakázek na služby "szakmai kamarák nyilvántartása" nebo v případě určitých činností osvědčení, že dotčená osoba je oprávněna vykonávat danou obchodní činnost nebo profesi;

- na Maltě obdrží hospodářský subjekt své "numru ta' registrazzjoni tat-Taxxa tal-Valur Mizjud (VAT) u n-numru tal- licenzja ta' kummerc", a pokud se jedná o partnerství nebo společnost, příslušné registrační číslo vydané finančním úřadem Malta Financial Services Authority;

- v Nizozemsku "Handelsregister";

- v Rakousku "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern";

- v Polsku "Krajowy Rejestr Sadowy";

- v Portugalsku "Instituto da Construcao e do Imobiliário" (INCI) ve vztahu k veřejným zakázkám na stavební práce; "Registro Nacional das Pessoas Colectivas" v případě veřejných zakázek na dodávky a služby;

- v Rumunsku "Registrul Comertului";

- ve Slovinsku "sodni register" a "obrtni register";

- na Slovensku "Obchodný register";

- ve Finsku "Kaupparekisteri"/"Handelsregistret";

- ve Švédsku "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren";

- ve Spojeném království může být hospodářský subjekt vyzván k předložení osvědčení od "Registrar of companies" uvádějícího, že založil společnost nebo je zapsán v rejstříku, nebo pokud takové osvědčení nemá, k předložení osvědčení uvádějícího, že dotčená osoba místopřísežně prohlásila, že vykonává danou profesi na určitém místě a pod určitým obchodním jménem.

------------------------------------------------------------------
1) Pro účely čl. 58 odst. 2 se "profesními nebo obchodními rejstříky" rozumí rejstříky uvedené v této příloze, a pokud byly provedeny změny na vnitrostátní úrovni, rejstříky, které je nahradily.


------------------------------------------------------------------

B


Příloha XII

Způsoby prokázání splnění kritérií pro výběr

Část I: Ekonomická a finanční situace

Ekonomickou a finanční situaci hospodářského subjektu je možné doložit zpravidla jedním nebo více z těchto dokladů:

a) vhodnými výpisy z bank nebo případně dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání;

b) předložením účetní závěrky nebo výpisů z účetní závěrky, je-li uveřejnění účetní závěrky vyžadováno podle práva země, v níž je hospodářský subjekt usazen;

c) výkazem celkového obratu podniku a případně obratu v oblasti, které se veřejná zakázka týká, za nejvýše tři poslední účetní období, která jsou k dispozici, v závislosti na dni, kdy byl podnik založen nebo kdy hospodářský subjekt zahájil podnikání, pokud je informace o těchto obratech dostupná.

Část II: Technická způsobilost

Doklady technické způsobilosti hospodářského subjektu uvedené v článku 58:

a) následující seznamy
i) seznam stavebních prací provedených maximálně za posledních pět let společně s osvědčeními o uspokojivém provedení a dokončení nejvýznamnějších prací; veřejní zadavatelé mohou určit, že budou zohledněny doklady o příslušných provedených pracích za dobu delší než posledních pět let, pokud je to nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže;
ii) seznam hlavních uskutečněných dodávek nebo hlavních služeb poskytnutých maximálně za poslední tři roky s částkami, daty a jmény dotčených veřejných či soukromých příjemců. Veřejní zadavatelé mohou určit, že budou zohledněny doklady o příslušných uskutečněných dodávkách nebo poskytnutých službách za dobu delší než poslední tři roky, pokud je to nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže;

b) přehled zúčastněných techniků nebo technických útvarů, které patří přímo podniku hospodářského subjektu, či nikoli, a zvláště těch, které jsou odpovědné za kontrolu kvality, a v případě veřejných zakázek na stavební práce těch, které může zhotovitel povolat k provedení stavby;

c) popis technického zařízení a opatření použitých hospodářským subjektem k zajištění kvality a popis zařízení podniku pro studium a výzkum;

d) přehled o řízení dodavatelského řetězce a systémy sledování, které hospodářský subjekt bude moci uplatnit při plnění veřejné zakázky;

e) jsou-li výrobky nebo služby, které mají být dodány, složité nebo jsou-li výjimečně požadovány pro zvláštní účel, kontrola výrobních kapacit dodavatele nebo technické způsobilosti poskytovatele služeb a případně kontrola prostředků pro studium a výzkum, které má k dispozici, a opatření, která bude uplatňovat pro kontrolu kvality, provedená veřejnými zadavateli nebo jejich jménem příslušným úředním orgánem země, v níž je dodavatel nebo poskytovatel služeb usazen, se souhlasem tohoto orgánu;

f) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci poskytovatele služeb nebo zhotovitele nebo vedoucích pracovníků příslušného podniku, pokud nejsou posuzovány jako jedno ze kritérií pro zadání veřejné zakázky;

g) přehled o opatřeních v oblasti environmentálního řízení, která hospodářský subjekt bude moci uplatnit při plnění veřejné zakázky;

h) výkaz průměrného ročního počtu zaměstnanců poskytovatele služeb nebo zhotovitele a počtu řídících pracovníků za poslední tři roky;

i) přehled nástrojů, provozních a technických zařízení, jež má poskytovatel služeb nebo zhotovitel k dispozici pro plnění veřejné zakázky;

j) údaj o části veřejné zakázky, kterou má hospodářský subjekt případně v úmyslu zadat subdodavatelům;

k) pokud jde o výrobky, které mají být dodány:
i) vzorky, popisy nebo fotografie, jejichž pravost musí být ověřena, pokud o to veřejný zadavatel požádá;
ii) osvědčení vydaná úředními subjekty pro kontrolu kvality nebo uznanými agenturami potvrzujícími shodu výrobků, která je jasně určena odkazy na technické specifikace nebo normy.


------------------------------------------------------------------

B


Příloha XIII

Seznam právních aktů Unie podle čl. 68 odst. 3

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES.


------------------------------------------------------------------

B


Příloha XIV

Služby podle článku 74

+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Kód CPV | Popis |
+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Zajišťování pomocného | Zdravotní péče, sociální péče a související |
| personálu]; 79624000-4 [Zajišťování ošetřovatelského personálu] a 79625000-1 | služby |
| [Zajišťování zdravotního personálu] od 85000000-9 do 85323000-9; 98133100-5, | |
| 98133000-4; 98200000-5; 98500000-8 [Soukromé domácnosti se zaměstnanci] a | |
| 98513000-2 až 98514000-9 [Služby pracovních sil v domácnostech, Služby | |
| zaměstnanců agentur v domácnostech, Služby administrativního personálu v | |
| domácnostech, Personál na dobu určitou v domácnostech, Pomocníci v domácnosti a | |
| Služebnictvo] | |
+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| 85321000-5 a 85322000-2, 75000000-6 [Administrativa, ochrana a sociální | Administrativa sociálních a vzdělávacích |
| zabezpečení], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od 79995000-5 do 79995200-7; od | služeb, služeb zdravotní péče a kulturních |
| 80000000-4 Vzdělávání a školení do 80660000-8; od | služeb |
| 92000000-1 do 92700000-8 | |
| 79950000-8 [Organizace výstav, veletrhů a kongresů], 79951000-5 [Organizace | |
| seminářů], 79952000-2 [Organizování akcí], 79952100-3 [Organizace kulturních akcí], | |
| 79953000-9 [Organizace festivalů], 79954000-6 | |
| [Organizace večírků], 79955000-3 [Organizace módních přehlídek], 79956000-0 | |
| [Organizace veletrhů a výstav] | |
+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| 75300000-9 | Povinné sociální zabezpečení 1) |
+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| 75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, | Poskytování dávek |
| 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 | |
+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| 98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 a 98130000-3 | Jiné služby pro veřejnost, sociální služby a |
| | služby jednotlivcům včetně služeb |
| | poskytovaných odbory, politickými |
| | organizacemi, sdruženími mládeže a jinými |
| | službami organizovanými na základě |
| | členství |
+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| 98131000-0 | Služby náboženských organizací |
+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| 55100000-1 do 55410000-7; 55521000-8 do 55521200-0 [55521000-8 | Hotelové a restaurační služby |
| Zabezpečování pohostinských služeb pro domácnosti, 55521100-9 | |
| Provozování pojízdných jídelen, 55521200-0 Dodávka jídel] 55520000-1 Zabezpečování | |
| pohostinských služeb pro zákazníky, 55522000-5 Zabezpečování pohostinských | |
| služeb pro dopravní podniky, 55523000-2 Zabezpečování pohostinských služeb pro | |
| jiné podniky nebo instituce, 55524000-9 Zabezpečování pohostinských služeb pro | |
| školy, 55510000-8 Provozování závodních jídelen, 55511000-5 Provozování | |
| závodních jídelen a jiných jídelen pro vyhrazené zákazníky, 55512000-2 Správa | |
| závodních jídelen, 55523100-3 Poskytování jídel pro školy, | |
+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| 79100000-5 do 79140000-7; 75231100-5; | Právní služby v rozsahu nevyloučeném |
| | podle čl. 10 písm. d) |
+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| 75100000-7 do 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 do75131000-3 | Jiné administrativní služby a služby pro |
| | vládní instituce |
+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| 75200000-8 do 75231000-4; | Zajišťování služeb pro veřejnost |
+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| 75231210-9 do75231230-5; 75240000-0 do75252000-7; 794300000-7; 98113100-9 | Služby související s vězením, služby v oblasti |
| | veřejné bezpečnosti a záchranné služby v |
| | rozsahu nevyloučeném podle čl. 10 písm. h) |
+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| 79700000-1 do 79721000-4 [Vyhledávací a bezpečnostní služby, Bezpečnostní služby, | Vyhledávací a bezpečnostní služby |
| Monitorovací poplašná zařízení, Strážní služby, Provádění dozoru, Sledovací | |
| systémy, Sledování uprchlíků, Hlídkování, Služby spojené s vydáváním | |
| identifikačních průkazů, Vyšetřování a Služby detektivních agentur] 79722000- | |
| 1[Grafologické služby], 79723000-8 [Analýza odpadů] | |
+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| 98900000-2 [Služby poskytované extrateritoriálními organizacemi a institucemi] a | Mezinárodní služby |
| 98910000-5 [Služby mezinárodních organizací a institucí] | |
+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| 64000000-6 [Poštovní a telekomunikační služby], 64100000-7 [Poštovní a kurýrní | Poštovní služby |
| služby], 64110000-0 [Poštovní služby], 64111000-7 [Poštovní novinové služby], | |
| 64112000-4 [Poštovní listovní služby], 64113000-1 [Poštovní balíkové služby], | |
| 64114000-8 [Poštovní přepážkové služby], 64115000-5 [Pronájem poštovních | |
| schránek], 64116000-2 [Služby související s uskladněním poštovních zásilek], | |
| 64122000-7 [Vnitropodnikové poštovní a kurýrní služby] | |
+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| 50116510-9 [Protektorování pneumatik], 71550000-8 [Kovářské služby] | Různé služby |
+--------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------
1) Tato směrnice se na uvedené služby nevztahuje, jsou-li organizovány jako nehospodářské služby obecného zájmu. Členské státy mohou poskytování povinných sociálních služeb nebo jiných služeb organizovat jakožto služby obecného zájmu nebo jako nehospodářské služby obecného zájmu.


------------------------------------------------------------------

B


Příloha XV

Srovnávací tabulka

+-------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
| Tato směrnice | Směrnice 2004/18/ES |
+-------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
| Článek 1 odst. 1, 2, 4, 5 a 6 | - |
| Článek 1 odst. 3 | Článek 10 |
| Čl. 2 odst. 1 bod 1 | Čl. 1 odst. 9 první pododstavec |
| Čl. 2 odst. 1 bod 2 | Čl. 7 písm. a) |
| Čl. 2 odst. 1 bod 3 | - |
| Čl. 2 odst. 1 bod 4 písm. a) | Čl. 1 odst. 9 druhý pododstavec písm. a) |
| Čl. 2 odst. 1 bod 4 písm. b) | Čl. 1 odst. 9 druhý pododstavec písm. b) |
| Čl. 2 odst. 1 bod 4 písm. c) | Čl. 1 odst. 9 druhý pododstavec písm. c) |
| Čl. 2 odst. 1 bod 5 | Čl. 1 odst. 2 písm. a) |
| Čl. 2 odst. 1 bod 6 | Čl. 1 odst. 2 písm. b) první věta |
| Čl. 2 odst. 1 bod 7 | Čl. 1 odst. 2 písm. b) druhá věta |
| Čl. 2 odst. 1 bod 8 | Čl. 1 odst. 2 písm. c) |
| Čl. 2 odst. 1 bod 9 | Čl. 1 odst. 2 písm. d) |
| Čl. 2 odst. 1 bod 10 | Čl. 1 odst. 8 druhý pododstavec |
| Čl. 2 odst. 1 bod 11 | Čl. 1 odst. 8 třetí pododstavec |
| Čl. 2 odst. 1 bod 12 | Čl. 1 odst. 8 třetí pododstavec |
| Čl. 2 odst. 1 bod 13 | Čl. 23 odst. 1 |
| Čl. 2 odst. 1 bod 14 | Čl. 1 odst. 10 |
| Čl. 2 odst. 1 bod 15 | - |
| Čl. 2 odst. 1 bod 16 | Čl. 1 odst. 10 |
| Čl. 2 odst. 1 bod 17 | - |
| Čl. 2 odst. 1 bod 18 | Čl. 1 odst. 12 |
| Čl. 2 odst. 1 bod 19 | Čl. 1 odst. 13 |
| Čl. 2 odst. 1 bod 20 | - |
| Čl. 2 odst. 1 bod 21 | Čl. 1 odst. 11 písm. e) |
| Čl. 2 odst. 1 bod 22 | - |
| Čl. 2 odst. 1 bod 23 | - |
| Čl. 2 odst. 1 bod 24 | - |
| Čl. 2 odst. 2 | - |
| Čl. 3 odst. 1 | - |
| Čl. 3 odst. 2 první pododstavec | - |
| Čl. 3 odst. 2 druhý pododstavec | Článek 22, čl. 1 odst. 2 písm. d) |
| Čl. 3 odst. 3 | - |
| Čl. 3 odst. 4 | - |
| Čl. 3 odst. 5 | - |
| Čl. 3 odst. 6 | - |
| Čl. 4 | Články 7 a 67 |
| Čl. 5 odst. 1 | Čl. 9 odst. 1 |
| Čl. 5 odst. 2 | - |
| Čl. 5 odst. 3 | Čl. 9 odst. 3; čl. 9 odst. 7 druhý pododstavec |
| Čl. 5 odst. 4 | Čl. 9 odst. 2 |
| Čl. 5 odst. 5 | Čl. 9 odst. 9 |
| Čl. 5 odst. 6 | - |
| Čl. 5 odst. 7 | Čl. 9 odst. 4 |
| Čl. 5 odst. 8 | Čl. 9 odst. 5 písm. a) první pododstavec |
| Čl. 5 odst. 9 | Čl. 9 odst. 5 písm. b) první a druhý pododstavec |
| Čl. 5 odst. 10 | Čl. 9 odst. 5 písm. a) třetí pododstavec |
| | Čl. 9 odst. 5 písm. b) třetí pododstavec |
| Čl. 5 odst. 11 | Čl. 9 odst. 7 |
| Čl. 5 odst. 12 | Čl. 9 odst. 6 |
| Čl. 5 odst. 13 | Čl. 9 odst. 8 písm. a) |
| Čl. 5 odst. 14 | Čl. 9 odst. 8 písm. b) |
| Čl. 6 odst. 1-6 | Článek 78; čl. 79 odst. 2 písm. a) |
| Čl. 6 odst. 7 | Čl. 79 odst. 2 písm. d) |
| Článek 7 | Článek 12, čl. 68 písm. a) |
| Čl. 8 první pododstavec | Článek 13, čl. 68 písm. b) |
| Čl. 8 druhý pododstavec | Čl. 1 odst. 15 |
| Článek 9 | Čl. 15, čl. 68 písm. b) |
| Čl. 10 písm. a) | Čl. 16 písm. a) |
| Čl. 10 písm. b) | Čl. 16 písm. b) |
| Čl. 10 písm. c) | Čl. 16 písm. c) |
| Čl. 10 písm. d) | - |
| Čl. 10 písm. e) | Čl. 16 písm. d) |
| Čl. 10 písm. f) | - |
| Čl. 10 písm. g) | Čl. 16 písm. e) |
| Čl. 10 písm. h) | - |
| Čl. 10 písm. i) | - |
| Čl. 10 písm. j) | - |
| Článek 11 | Článek 18 |
| Článek 12 | - |
| Čl. 13 první pododstavec | Čl. 8 první pododstavec |
| Čl. 13 druhý pododstavec | Čl. 8 druhý pododstavec |
| Čl. 14 odst. 1 | Čl. 16 písm. f |
| Čl. 15 odst. 1 a 2 | Článek 10 a 14, čl. 68 písm. b) |
| Čl. 15 odst. 3 | Článek 14, čl. 68 písm. b) |
| Článek 16 | - |
| Čl. 17 odst. 1 | Čl. 10 druhý pododstavec; článek 12 směrnice 2009/81/ES |
| Čl. 17 odst. 2 | - |
| Čl. 18 odst. 1 | Článek 2 |
| Čl. 18 odst. 2 | - |
| Čl. 19 odst. 1 | Čl. 4 odst. 1 |
| Čl. 19 odst. 2 a 3 | Čl. 4 odst. 2 |
| Čl. 20 odst. 1 | Článek 19 |
| Čl. 20 odst. 2 | Čl. 19 druhý pododstavec |
| Čl. 21 odst. 1 | Článek 6 |
| Čl. 21 odst. 2 | - |
| Čl. 22 odst. 1 | Čl. 42 odst. 1, 2 a 4; čl. 71 odst. 1 |
| Čl. 22 odst. 2 | - |
| Čl. 22 odst. 3 | Čl. 42 odst. 3; čl. 71 odst. 2 |
| Čl. 22 odst. 4 | - |
| Čl. 22 odst. 5 | - |
| Čl. 22 odst. 6 | Čl. 42 odst. 5 a 6; čl. 71 odst. 3 |
| Čl. 22 odst. 7 první pododstavec | Čl. 79 odst. 2 písm. g) |
| Čl. 22 odst. 7 druhý a třetí pododstavec | - |
| Čl. 23 odst. 1 | Čl. 1 odst. 14 první pododstavec |
| Čl. 23 odst. 2 | Čl. 79 odst. 2 písm. e) a f) |
| Článek 24 | - |
| Článek 25 | Článek 5 |
| Čl. 26 odst. 1 | Článek 28 první pododstavec |
| Čl. 26 odst. 2 | Článek 28 druhý pododstavec |
| Čl. 26 odst. 3 | - |
| Čl. 26 odst. 4 | Článek 28 druhý pododstavec; čl. 30 odst. 1 |
| Čl. 26 odst. 5 první pododstavec | Čl. 35 odst. 2 |
| Čl. 26 odst. 5 druhý pododstavec | - |
| Čl. 26 odst. 6 | Čl. 28 druhý pododstavec |
| Čl. 27 odst. 1 první pododstavec | Čl. 1 odst. 11 písm. a) |
| Čl. 27 odst. 1 druhý a třetí pododstavec | Čl. 38 odst. 2; |
| Čl. 27 odst. 2 | Čl. 38 odst. 4 |
| Čl. 27 odst. 3 | - |
| Čl. 27 odst. 4 | - |
| Čl. 28 odst. 1 | Čl. 38 odst. 3 písm. a); čl. 1 odst. 11 písm. b) |
| Čl. 28 odst. 2 | Čl. 1 odst. 11 písm. b); čl. 38 odst. 3 písm. b); čl. 44 odst. 3 první |
| | věta |
| Čl. 28 odst. 3 | Čl. 38 odst. 4 |
| Čl. 28 odst. 4 | - |
| Čl. 28 odst. 5 | - |
| Čl. 28 odst. 6 | Čl. 38 odst. 8 |
| Čl. 29 odst. l první pododstavec | Čl. 1 odst. 11 písm. d) |
| Čl. 29 odst. 1 druhý až třetí pododstavec | - |
| Čl. 29 odst. 1 čtvrtý pododstavec | Čl. 38, odst. 3 písm. a) a b) |
| Čl. 29 odst. 2 | Čl. 1 odst. 11 písm. d); čl. 44, odst. 3, první věta |
| Čl. 29 odst. 3 | Čl. 30 odst. 2 |
| Čl. 29 odst. 4 | - |
| Čl. 29 odst. 5 | Čl. 30 odst. 3 |
| Čl. 29 odst. 6 | Čl. 30 odst. 4 |
| Čl. 29 odst. 7 | Čl. 30 odst. 2 |
| Čl. 30 odst. 1 | Čl. 1 odst. 11 písm. c); čl. 38 odst. 3; čl. 44 odst. 3 první věta |
| Čl. 30 odst. 2 | Čl. 29 odst. 2 odst. 7 |
| Čl. 30 odst. 3 | Čl. 29 odst. 3; |
| Čl. 30 odst. 4 | Čl. 29 odst. 4 |
| Čl. 30 odst. 5 | Čl. 29 odst. 5 |
| Čl. 30 odst. 6 | Čl. 29 odst. 6 |
| Čl. 30 odst. 7 | Čl. 29 odst. 7 |
| Čl. 30 odst. 8 | Čl. 29 odst. 8 |
| Článek 31 | - |
| Čl. 32 odst. 1 | Čl. 31 první věta |
| Čl. 32 odst. 2 písm. a) | Čl. 31 bod 1 písm. a) |
| Čl. 32 odst. 2 písm. b) | Čl. 31 bod 1 písm. b) |
| Čl. 32 odst. 2 písm. c) | Čl. 31 bod 1 písm. c) |
| Čl. 32 odst. 3 písm. a) | Čl. 31 bod 2 písm. a) |
| Čl. 32 odst. 3 písm. b) | Čl. 31 bod 2 písm. b) |
| Čl. 32 odst. 3 písm. c) | Čl. 31 bod 2 písm. c) |
| Čl. 32 odst. 3 písm. d) | Čl. 31 bod 2 písm. d) |
| Čl. 32 odst. 4 | Čl. 31 bod 3 |
| Čl. 32 odst. 5 | Čl. 31 bod 4 písm. b) |
| Čl. 33 odst. 1 | Čl. 32 odst. 1; čl. 1 odst. 5; čl. 32 odst. 2 první a čtvrtý |
| | pododstavec |
| Čl. 33 odst. 2 | Čl. 32 odst. 2 druhý a třetí pododstavec |
| Čl. 33 odst. 3 | Čl. 32 odst. 3 |
| Čl. 33 odst. 4 | Čl. 32 odst. 4 |
| Čl. 33 odst. 5 | Čl. 32 odst. 4 |
| Čl. 34 odst. 1 | Čl. 33 odst. 1; čl. 1 odst. 6 |
| Čl. 34 odst. 2 | Čl. 33 odst. 2 |
| Čl. 34 odst. 3 | Čl. 33 odst. 2 in fine |
| Čl. 34 odst. 4 | Čl. 33 odst. 3 |
| Čl. 34 odst. 5 | Čl. 33 odst. 4 |
| Čl. 34 odst. 6 | Čl. 33 odst. 6 |
| Čl. 34 odst. 7 | - |
| Čl. 34 odst. 8 | - |
| Čl. 34 odst. 9 | Čl. 33 odst. 7 třetí pododstavec |
| Čl. 35 odst. 1 první pododstavec | Čl. 54 odst. 1; |
| Čl. 35 odst. 1 druhý a třetí pododstavec | Čl. 1 odst. 7 |
| Čl. 35 odst. 2 | Čl. 54 odst. 2 první a druhý pododstavec |
| Čl. 35 odst. 3 | Čl. 54 odst. 2 třetí pododstavec |
| Čl. 35 odst. 4 | Čl. 54 odst. 3 |
| Čl. 35 odst. 5 | Čl. 54 odst. 4 |
| Čl. 35 odst. 6 | Čl. 54 odst. 5 |
| Čl. 35 odst. 7 | Čl. 54 odst. 6 |
| Čl. 35 odst. 8 | Čl. 54 odst. 7 |
| Čl. 35 odst. 9 | Čl. 54 odst. 8 první pododstavec |
| Článek 36 | - |
| Čl. 37 odst. 1 | Čl. 11 odst. 1 |
| Čl. 37 odst. 2 | Čl. 11 odst. 2 |
| Čl. 37 odst. 3 | - |
| Čl. 37 odst. 4 | Čl. 11 odst. 2 |
| Článek 38 | - |
| Článek 39 | - |
| Čl. 40 | 8. bod odůvodnění |
| Čl. 41 | - |
| Čl. 42 odst. 1 | Čl. 23 odst. 1 |
| Čl. 42 odst. 2 | Čl. 23 odst. 2 |
| Čl. 42 odst. 3 | Čl. 23 odst. 3 |
| Čl. 42 odst. 4 | Čl. 23 odst. 8 |
| Čl. 42 odst. 5 | Čl. 23 odst. 4 první pododstavec |
| Čl. 42 odst. 6 | Čl. 23 odst. 5 první a druhý pododstavec |
| Čl. 43 odst. 1 | Čl. 23 odst. 6 |
| Čl. 43 odst. 2 | Čl. 23 odst. 6 první odrážka |
| Čl. 44 odst. 1 | Čl. 23 odst. 4 druhý pododstavec; čl. 23 odst. 5 druhý a třetí |
| | pododstavec; čl. 23 odst. 6 druhý pododstavec; čl. |
| | 23 odst. 7 |
| Čl. 44 odst. 2 | Čl. 23 odst. 4 první pododstavec, odst. 5 první pododstavec, |
| | odst. 6 první pododstavec |
| Čl. 44 odst. 3 | - |
| Čl. 45 odst. 1 | Čl. 24 odst. 1 a 2 |
| Čl. 45 odst. 2 | Čl. 24 odst. 3 |
| Čl. 45 odst. 3 | Čl. 24 odst. 4 |
| Článek 46 | - |
| Čl. 47 odst. 1 | Čl. 38 odst. 1 |
| Čl. 47 odst. 2 | Čl. 38 odst. 7 |
| Čl. 47 odst. 3 | Čl. 38 odst. 7 |
| Čl. 48 odst. 1 | Čl. 35 odst. 1; čl. 36 odst. 1 |
| Čl. 48 odst. 2 | - |
| Článek 49 | Čl. 35 odst. 2; čl. 36 odst. 1 |
| Čl. 50 odst. 1 až 3 | Čl. 35 odst. 4 první až třetí pododstavec; čl. 36, odst. 1 |
| Čl. 50 odst. 4 | Čl. 35 odst. 4 pátý pododstavec |
| Čl. 51 odst. 1 | Čl. 36 odst. 1; čl. 79 odst. 1 písm. a) |
| Čl. 51 odst. 2 | Čl. 51 odst. 2 |
| Čl. 36 odst. 2 | Čl. 36 odst. 3 a odst. 4 druhý pododstavec |
| Čl. 51 odst. 3 | Čl. 36 odst. 4 první pododstavec |
| Čl. 51 odst. 4 | - |
| Čl. 51 odst. 5 první pododstavec | Čl. 36 odst. 7 |
| Čl. 51 odst. 5 druhý pododstavec | Čl. 36 odst. 8 |
| Čl. 51 odst. 6 | Článek 37 |
| Čl. 52 odst. 1 | Čl. 36 odst. 5 první pododstavec |
| Čl. 52 odst. 2 a 3 | Čl. 36 odst. 5 druhý a třetí pododstavec |
| Čl. 53 odst. 1 | Čl. 38 odst. 6 |
| Čl. 53 odst. 2 | Čl. 39 odst. 2 |
| Čl. 54 odst. 1 | Čl. 40 odst. 1 |
| Čl. 54 odst. 2 | Čl. 40 odst. 2 |
| Čl. 55 odst. 1 | Čl. 41 odst. 1 |
| Čl. 55 odst. 2 | Čl. 41 odst. 2 |
| Čl. 55 odst. 3 | Čl. 41 odst. 3 |
| Čl. 56 odst. 1 první pododstavec | Čl. 44 odst. 1 |
| Čl. 56 odst. 1 druhý pododstavec | - |
| Čl. 56 odst. 2 | - |
| Čl. 56 odst. 3 | - |
| Čl. 56 odst. 4 | - |
| Čl. 57 odst. 1, | Čl. 45 odst. 1 |
| Čl. 57 odst. 2 | Čl. 45 odst. 2 písm. e) a f) |
| Čl. 57 odst. 3 | Čl. 45 odst. 1 druhý pododstavec |
| Čl. 57 odst. 4 | Čl. 45 odst. 2 |
| Čl. 57 odst. 5 | - |
| Čl. 57 odst. 6 | - |
| Čl. 57 odst. 7 | Čl. 45 odst. 1 druhý pododstavec a odst. 2 druhý pododstavec |
| Čl. 58 odst. 1 | Čl. 44 odst. 1 a odst. 2 první a druhý pododstavec |
| Čl. 58 odst. 2 | Článek 46 |
| Čl. 58 odst. 3 | Článek 47 |
| Čl. 58 odst. 4 | Článek 48 |
| Čl. 58 odst. 5 | Čl. 44 odst. 2 |
| Článek 59 | - |
| Čl. 60 odst. 1 | Čl. 47, odst. 4 až 5; čl. 48, odst. 6 |
| Čl. 60 odst. 2 | Čl. 45 odst. 3 |
| Čl. 60 odst. 3 a 4 | Čl. 47 odst. 1 a 5; čl. 48 odst. 2 |
| Čl. 60 odst. 5 | - |
| Článek 61 | - |
| Čl. 62 odst. 1 | Článek 49 |
| Čl. 62 odst. 2 | Článek 50 |
| Čl. 62 odst. 3 | - |
| Čl. 63 odst. 1 | Čl. 47 odst. 2 a 3; čl. 48 odst. 3 a 4 |
| Čl. 63 odst. 2 | - |
| Čl. 64 odst. 1 | Čl. 52 odst. 1; čl. 52 odst. 7 |
| Čl. 64 odst. 2 první pododstavec | Čl. 52 odst. 1 druhý pododstavec |
| Čl. 64 odst. 2 druhý pododstavec | Čl. 52 odst. 1 třetí pododstavec |
| Čl. 64 odst. 3 | Čl. 52 odst. 2 |
| Čl. 64 odst. 4 | Čl. 52 odst. 3 |
| Čl. 64 odst. 5 první pododstavec | Čl. 52 odst. 4 první pododstavec |
| Čl. 64 odst. 5 druhý pododstavec | Čl. 52 odst. 4 druhý pododstavec |
| Čl. 64 odst. 6 první pododstavec | Čl. 52 odst. 5 první pododstavec |
| Čl. 64 odst. 6 druhý pododstavec | Čl. 52 odst. 6 |
| Čl. 64 odst. 7 | Čl. 52 odst. 5 druhý pododstavec |
| Čl. 64 odst. 8 | - |
| Článek 65 | Čl. 44 odst. 3 |
| Článek 66 | Čl. 44 odst. 4 |
| Čl. 67 odst. 1 | Čl. 53 odst. 1 |
| Čl. 67 odst. 2 | Čl. 53 odst. 1 |
| Čl. 67 odst. 3 | - |
| Čl. 67 odst. 4 | 1. bod odůvodnění; 46. bod odůvodnění třetí pododstavec |
| Čl. 67 odst. 5 | Čl. 53 odst. 2 |
| Článek 68 | - |
| Čl. 69 odst. 1 | Čl. 55 odst. 1 |
| Čl. 69 odst. 2 písm. a) | Čl. 55 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) |
| Čl. 69 odst. 2 písm. b) | Čl. 55 odst. 1 druhý pododstavec písm. b) |
| Čl. 69 odst. 2 písm. c) | Čl. 55 odst. 1 druhý pododstavec písm. c) |
| Čl. 69 odst. 2 písm. d) | Čl. 55 odst. 1 druhý pododstavec písm. d) |
| Čl. 69 odst. 2 písm. e) | - |
| Čl. 69 odst. 2 písm. f) | Čl. 55 odst. 1 druhý pododstavec písm. e) |
| Čl. 69 odst. 3 první pododstavec | Čl. 55 odst. 2 |
| Čl. 69 odst. 3 druhý pododstavec | - |
| Čl. 69 odst. 4 | Čl. 55 odst. 3 |
| Čl. 69 odst. 5 | - |
| Článek 70 | Článek 26 |
| Čl. 71 odst. 1 | - |
| Čl. 71 odst. 2 | Čl. 25 první pododstavec |
| Čl. 71 odst. 3 | - |
| Čl. 71 odst. 4 | Čl. 25 druhý pododstavec |
| Čl. 71 odst. 5 až 8 | - |
| Článek 72 | - |
| Článek 73 | - |
| Článek 74 | - |
| Článek 75 | - |
| Článek 76 | - |
| Článek 77 | - |
| Článek 78 | Článek 67 odst. 2 |
| Čl. 79 odst. 1 a 2 | Článek 69 odst. 1 a 2 |
| Čl. 79 odst. 3 | Čl. 70 odst. 1; čl. 79 odst. 1 písm. a) |
| Čl. 80 odst. 1 | - |
| Čl. 80 odst. 2 | Čl. 66 odst. 2 |
| Čl. 80 odst. 3 | Článek 72 |
| Článek 81 | Článek 73 |
| Článek 82 | Článek 74 |
| Čl. 83 odst. 1 | Čl. 81 první pododstavec |
| Čl. 84 odst. 2 až 6 | - |
| Článek 84 | Článek 43 |
| Článek 85 | - |
| Článek 86 | - |
| Článek 87 | Čl. 77 odst. 3 a 4 |
| Článek 88 | Čl. 77 odst. 5 |
| Čl. 89 odst. 1 a 2 | Čl. 77 odst. 1 a 2 |
| Čl. 89 odst. 3. | - |
| Čl. 90 odst. 1 | Čl. 80 odst. 1 první pododstavec |
| Čl. 90 odst. 2 až 5 | - |
| Čl. 90 odst. 6 | Čl. 80 odst. 1 druhý pododstavec |
| Článek 91 | Článek 82 |
| Článek 92 | - |
| Článek 93 | Článek 83 |
| Článek 94 | Článek 84 |
| Příloha I | Příloha IV |
| Příloha II | Příloha I |
| Příloha III | Příloha V |
| - | Příloha III |
| Příloha IV písm. a) až (f) | Příloha X písm. b) až h) |
| Příloha IV písm. g) | - |
| Příloha V - část A | Příloha VII - A |
| Příloha V - část B - I | Příloha VII - A |
| Příloha V - část B - II | - |
| Příloha V - část C | Příloha VII - A |
| Příloha V - část D | Příloha VII - A |
| Příloha V - část E | Příloha VII - D |
| Příloha V - část F | Příloha VII - D |
| Příloha V - část G | - |
| Příloha V - část H | - |
| Příloha V - část I | - |
| Příloha V - část J | - |
| Příloha VI | Čl. 54 odst. 3 písm. a) až f) |
| Příloha VII | Příloha VI |
| Příloha VIII | Příloha VIII |
| Příloha IX odst. 1 | Čl. 40 odst. 5 |
| Příloha IX odst. 2 | - |
| Příloha X | - |
| Příloha XI | Příloha IX A, B, C |
| Příloha XII část I | Čl. 47 odst. 1 |
| Příloha XII část II | Čl. 48 odst. 2 |
| Příloha XIII | - |
| Příloha XIV | Příloha II |
| Příloha XV | Příloha XII |
+-------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------+
Seznam znění Novelizovaný dokument Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES HLAVA I - Oblast působnosti, definice a obecné zásady KAPITOLA I - Oblast působnosti a definice Oddíl 1 - Předmět a definice Článek 1 - Předmět a oblast působnosti Článek 2 - Definice Článek 3 - Smíšené zakázky Oddíl 2 - Finanční limity Článek 4 - Finanční limity Článek 5 - Metody výpočtu odhadované hodnoty veřejných zakázek Článek 6 - Úprava finančních limitů a seznamu ústředních orgánů státní správy Oddíl 3 - Výjimky Článek 7 - Veřejné zakázky v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb Článek 8 - Zvláštní výjimky v oblasti elektronických komunikací Článek 9 - Veřejné zakázky zadávané a soutěže o návrh zadávané organizované podle mezinárodních pravidel Článek 10 - Zvláštní výjimky pro veřejné zakázky na služby Článek 11 - Veřejné zakázky na služby zadávané na základě výhradního práva Článek 12 - Veřejné zakázky mezi subjekty ve veřejném sektoru Oddíl 4 - Zvláštní situace Pododdíl 1 - Dotované veřejné zakázky a služby v oblasti výzkumu a vývoje Článek 13 - Veřejné zakázky dotované veřejnými zadavateli Článek 14 - Služby v oblasti výzkumu a vývoje Pododdíl 2 - Zadávání veřejných zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti Článek 15 - Obrana a bezpečnost Článek 16 - Smíšené zakázky v oblasti obrany a bezpečnosti Článek 17 - Veřejné zakázky a soutěže o návrh v oblasti obrany a bezpečnosti, které jsou zadávány nebo organizovány podle mezinárodních pravidel KAPITOLA II - Obecná pravidla Článek 18 - Zásady zadávání veřejných zakázek Článek 19 - Hospodářské subjekty Článek 20 - Vyhrazené veřejné zakázky Článek 21 - Ochrana důvěrných informací Článek 22 - Pravidla pro komunikaci Článek 23 - Nomenklatura Článek 24 - Střet zájmů HLAVA II - Pravidla pro zadávání veřejných zakázek KAPITOLA I - Zadávací řízení Článek 25 - Podmínky vztahující se k dohodě o vládních zakázkách a dalším mezinárodním dohodám Článek 26 - Výběr druhu zadávacího řízení Článek 27 - Otevřené řízení Článek 28 - Užší řízení Článek 29 - Jednací řízení s uveřejněním Článek 30 - Soutěžní dialog Článek 31 - Inovační partnerství Článek 32 - Použití jednacího řízení bez předchozího zveřejnění KAPITOLA II - Techniky a nástroje pro elektronické a souhrnné zadávání veřejných zakázek Článek 33 - Rámcové dohody Článek 34 - Dynamické nákupní systémy Článek 35 - Elektronické aukce Článek 36 - Elektronické katalogy Článek 37 - Centralizované nákupní činnosti a centrální zadavatelé Článek 38 - Příležitostné společné zadávání veřejných zakázek Článek 39 - Zadávání veřejných zakázek za účasti veřejných zadavatelů z různých členských států KAPITOLA III - Průběh řízení Oddíl 1 - Příprava Článek 40 - Předběžné tržní konzultace Článek 41 - Předchozí účast zájemců nebo uchazečů Článek 42 - Technické specifikace Článek 43 - Štítky Článek 44 - Zkušební protokoly, osvědčení a další doklady Článek 45 - Varianty Článek 46 - Rozdělení veřejných zakázek na části Článek 47 - Stanovení lhůt Oddíl 2 - Uveřejňování a transparentnost Článek 48 - Předběžná oznámení Článek 49 - Oznámení o zahájení zadávacího řízení Článek 50 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení Článek 51 - Forma a způsob uveřejňování oznámení Článek 52 - Uveřejnění na vnitrostátní úrovni Článek 53 - Dostupnost zadávací dokumentace v elektronické podobě Článek 54 - Výzvy určené zájemcům Článek 55 - Informování zájemců a uchazečů Oddíl 3 - Výběr účastníků a zadání veřejných zakázek Článek 56 - Obecné zásady Pododdíl 1 - Kritéria pro výběr na základě kvalifikace Článek 57 - Důvody pro vyloučení Článek 58 - Kvalifikační kritéria pro výběr Článek 59 - Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky Článek 60 - Doklady Článek 61 - Online databáze dokladů (e-Certis) Článek 62 - Normy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení Článek 63 - Využití kapacity jiných subjektů Článek 64 - Úřední seznamy schválených hospodářských subjektů a osvědčení od subjektů veřejného nebo soukromého práva Pododdíl 2 - Snížení počtu zájemců, nabídek a řešení Článek 65 - Snížení počtu jinak kvalifikovaných zájemců, kteří mají být vyzváni k účasti Článek 66 - Snížení počtu nabídek a řešení Pododdíl 3 - Zadání veřejné zakázky Článek 67 - Kritéria pro zadání veřejné zakázky Článek 68 - Náklady životního cyklu Článek 69 - Mimořádně nízké nabídky KAPITOLA IV - Plnění veřejné zakázky Článek 70 - Podmínky plnění veřejné zakázky Článek 71 - Využití subdodavatele Článek 72 - Změny smluv na veřejné zakázky v době jejich trvání Článek 73 - Ukončení smluv na veřejné zakázky HLAVA III - Zvláštní režimy zadávání veřejných zakázek KAPITOLA I - Sociální a jiné zvláštní služby Článek 74 - Zadávání veřejných zakázek na sociální a jiné zvláštní služby Článek 75 - Uveřejňování oznámení Článek 76 - Zásady zadávání veřejných zakázek Článek 77 - Vyhrazené veřejné zakázky na některé služby KAPITOLA II - Pravidla pro soutěže o návrh Článek 78 - Oblast působnosti Článek 79 - Oznámení Článek 80 - Pravidla týkající se organizování soutěží o návrh a výběr účastníků Článek 81 - Složení poroty Článek 82 - Rozhodnutí poroty HLAVA IV - Správa Článek 83 - Vymáhání Článek 84 - Jednotlivé zprávy o zadávacích řízeních Článek 85 - Podávání zpráv členskými státy a statistické informace Článek 86 - Správní spolupráce HLAVA V - Přenesené pravomoci, prováděcí pravomoci a závěrečná ustanovení Článek 87 - Výkon přenesené pravomoci Článek 88 - Postup pro naléhavé případy Článek 89 - Postup projednávání ve výboru Článek 90 - Provedení a přechodná ustanovení Článek 91 - Zrušení Článek 92 - Přezkum Článek 93 - Vstup v platnost Článek 94 - Určení Příloha I - Ústřední orgány státní správy Příloha II - Seznam činností podle čl. 2 odst. 1 bodu 6 písm. a) Příloha III - Seznam výrobků podle čl. 4 písm. b) pro veřejné zakázky zadávané veřejnými zadavateli v oblasti obrany Příloha IV - Požadavky týkající se nástrojů a zařízení pro elektronický příjem nabídek, žádostí o účast, jakož i plánů a projektů v soutěžích o návrh Příloha V - Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních Část A - Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních o uveřejnění předběžného oznámení na profilu kupujícího Část B - Informace, jež mají být uvedeny v předběžných oznámeních Část C - Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních o zahájení zadávacího řízení Část D - Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o výsledku zadávacího řízení Část E - Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o soutěži o návrh Část F - Informace, jež mají být uvedeny v oznámení o výsledcích soutěže Část G - Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních o změnách veřejné zakázky v průběhu jejího trvání Část H - Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních o zahájení zadávacích řízení na sociální a jiné zvláštní služby Část I - Informace, jež mají být uvedeny v předběžných oznámeních o veřejných zakázkách na sociální a jiné zvláštní služby Část J - Informace, jež mají být uvedeny v oznámeních o výsledku zadávacího řízení na sociální a jiné zvláštní služby Příloha VI - Informace, jež mají být uvedeny v zadávací dokumentaci elektronických aukcí Příloha VII - Definice některých technických specifikací Příloha VIII - Hlavní požadavky na uveřejňování Příloha IX - Obsah výzev k podání nabídky k účasti v dialogu nebo k potvrzení zájmu podle článku 54 Příloha X - Seznam mezinárodních sociálních úmluv a úmluv o životním prostředí uvedený v čl. 18 odst. 2 Příloha XI - Rejstříky Příloha XII - Způsoby prokázání splnění kritérií pro výběr Příloha XIII - Seznam právních aktů Unie podle čl. 68 odst. 3 Příloha XIV - Služby podle článku 74 Příloha XV - Srovnávací tabulka
Název
Konsolidované znění - 20180101 - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Text s významem pro EHP)
Autor
EUR-Lex
Zdroj
Úřední věstník Evropské unie
Datum vydání
1. ledna 2018
Platný od
1. ledna 2018
Platný do
bez ukončení
Cizojazyčné znění
02014L0024-20180101
CELEXové číslo
02014L0024-20180101
Řada
KZ
Informace o vydání
Úř. věst. KZ 000, 1.1.2018, s. 0
Doplňující informace
Data:
dokumentu: 1.1.2018
dokumentu: 1.1.2018
vstupu v platnost: 1.1.2018
Ročník
2018
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP