Právní prostor

4/2020 Sb. Vyhláška o energetických specialistech

znění účinné od 25. ledna 2020


4/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 20. prosince 2019
o energetických specialistechMinisterstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 3/2020 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 10 odst. 6, odst. 7 písm. d), odst. 8 a 10 a § 10a odst. 3 a 5 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví obsah a rozsah odborné zkoušky pro udělení oprávnění energetického specialisty, obsah a rozsah průběžného vzdělávání energetických specialistů, pravidla pro jmenování a jednání zkušební komise a odborné komise pro výběr vzdělávacích akcí zařazených do průběžného vzdělávání, pravidla pro výběr vzdělávacích akcí a počet kreditů potřebných k úspěšnému absolvování průběžného vzdělávání. Současně se stanoví formulář žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty, který je pro fyzickou osobu uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce a pro právnickou osobu v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) Vyhláška stanoví rozsah údajů předávaných energetickým specialistou do evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů.


§ 2

Odborná zkouška
(K § 10a odst. 3 zákona)

(1) Odborná zkouška se vykonává v českém jazyce.

(2) Státní energetická inspekce písemně vyrozumí žadatele o datu, místu a čase konání odborné zkoušky, a to nejméně 30 dnů před jejím konáním.

(3) Odborná zkouška se vykonává zvlášť pro každou z činností energetického specialisty podle § 10 odst. 1 zákona a má písemnou a ústní část. Písemná část se provádí formou testu a její úspěšné složení je podmínkou pro konání ústní části zkoušky. Ústní část se provádí formou rozpravy na základě 3 žadatelem vylosovaných tematických zkušebních okruhů. Obě části odborné zkoušky se skládají v jednom dni.

(4) Písemná část odborné zkoušky trvá nejdéle 90 minut a ústní část odborné zkoušky trvá nejdéle 60 minut.


§ 3

(1) Písemná část odborné zkoušky prověřuje znalosti právních předpisů, technických norem a technických dokumentů z oblastí souvisejících s jednotlivými činnostmi energetického specialisty podle § 10 odst. 1 zákona. Písemná část odborné zkoušky se skládá z
a) 80 otázek pro činnost energetického specialisty podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona,
b) 50 otázek pro činnosti energetického specialisty podle § 10 odst. 1 písm. b) až d) zákona.

(2) Písemnou část vyhodnotí zkušební komise, a to výrokem "vyhověl", nebo "nevyhověl" podle dosažených správných odpovědí vyjádřených procentuálně, a to tak, že žadatel o oprávnění, který splnil
a) méně než 80 %, nevyhověl,
b) 80 % a více, vyhověl.

(3) Výsledek ústní části odborné zkoušky se hodnotí výrokem "vyhověl", nebo "nevyhověl" na základě shodného vyjádření většiny přítomných členů zkušební komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo místopředsedy.

(4) Tematické zkušební okruhy pro ústní část odborné zkoušky pro jednotlivé činnosti energetického specialisty podle § 10 odst. 1 zákona jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(5) Z odborné zkoušky se pořizuje protokol o výsledku odborné zkoušky. Součástí protokolu je vyhodnocení písemné i ústní části odborné zkoušky, záznam o hlasování zkušební komise k ústní části zkoušky a konstatování, zda žadatel v odborné zkoušce vyhověl nebo nevyhověl. Vzor protokolu o výsledku odborné zkoušky je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(6) Žadatel o oprávnění je rovněž hodnocen výrokem "nevyhověl", jestliže
a) se bez řádné omluvy podané od vyrozumění Státní energetickou inspekcí o konání zkoušky avšak nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne konání zkoušky ke zkoušce nedostaví,
b) od zkoušky v jejím průběhu odstoupí, aniž by k tomu měl vážné důvody, nebo
c) se ze zkoušky opakovaně omluví, a to více než třikrát.


§ 4

Zkušební komise
(K § 10a odst. 3 zákona)

(1) Zkušební komise má nejméně 11 členů, z nichž je jeden jmenován předsedou, a nejméně 2 další členové jsou jmenováni místopředsedy. Zkušební komise je složena ze zástupců ministerstva, vysokých škol a profesních organizací. Členové zkušební komise včetně předsedy a místopředsedů jsou jmenováni a odvoláváni ústředním ředitelem Státní energetické inspekce.

(2) Jednání zkušební komise řídí předseda komise, a není-li ten přítomen nebo pověří-li místopředsedu, tak místopředseda komise. V případě, že předseda komise nepověří místopředsedu komise, pověří místopředsedu komise tajemník komise v den konání odborné zkoušky.

(3) Tajemník svolává zkušební komisi nejméně jednou za 2 měsíce nebo na výzvu ministerstva.

(4) Zkušební komise je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň 7 členů, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda, a za předpokladu, že nadpoloviční většinu členů zkušební komise tvoří zástupci ministerstva a odborníci z vysokých škol. O výsledcích odborné zkoušky se zkušební komise usnáší většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo místopředsedy.

(5) Předseda nebo místopředseda zkušební komise oznámí žadateli výsledek odborné zkoušky v den jejího konání.

(6) Protokol o výsledku odborné zkoušky podepisují všichni přítomní členové zkušební komise.

(7) Z jednání zkušební komise se pořizuje zápis. Součástí tohoto zápisu jsou také jednotlivé protokoly o výsledku odborných zkoušek žadatelů. Zápis vyhotovuje tajemník a podepisuje jej předseda nebo místopředseda. Vzor zápisu je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.


§ 5

Průběžné vzdělávání
(K § 10 odst. 8 a § 10a odst. 3 zákona)

(1) Průběžné vzdělávání podle § 10 odst. 8 zákona se skládá z jednotlivých vzdělávacích akcí. Energetický specialista absolvuje vzdělávací akci osobně.

(2) Energetický specialista úspěšně dokončí průběžné vzdělávání, pokud absolvuje v průběhu 3 let vzdělávací akce v rozsahu nejméně 18 kreditů.

(3) Vzdělávací akci zařazenou do průběžného vzdělávání si energetický specialista vybírá ze seznamu dostupného v evidenci o prováděných činnostech. Na vzdělávací akci se přihlašuje u osoby, která vzdělávací akci pořádá (dále jen "organizátor"). Po absolvování vzdělávací akce tuto skutečnost bez zbytečného odkladu uvede energetický specialista v evidenci o prováděných činnostech energetického specialisty.

(4) Organizátor je povinen do 14 kalendářních dnů ode dne konání vzdělávací akce průběžného vzdělávání předat Státní energetické inspekci seznam zúčastněných energetických specialistů na jím organizované vzdělávací akci ve formě prezenční listiny s podpisy zúčastněných energetických specialistů. Státní energetická inspekce následně bez zbytečného odkladu zapíše tyto údaje do evidence ministerstva o provedených činnostech energetického specialisty.

(5) Organizátor je povinen bez zbytečného odkladu informovat účastníky vzdělávací akce průběžného vzdělávání a Státní energetickou inspekci o změnách v organizaci vzdělávací akce, které nastaly v době od zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání až do její realizace, nebo o jejím zrušení.


§ 6

Pravidla pro výběr vzdělávacích akcí
(K § 10a odst. 5 zákona)

(1) Žadatel o organizování vzdělávací akce podává žádost o zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání elektronicky Státní energetické inspekci na formuláři uvedeném v příloze č. 6 k této vyhlášce. Žadatel může žádost vzít zpět, nelze ji však v průběhu hodnocení odbornou komisí měnit nebo doplňovat.

(2) Povinné položky žádosti jsou na formuláři žádosti. V případě, že položky formuláře nebudou správně nebo úplně vyplněny, je žádost považována za neplatnou a je Státní energetickou inspekcí navržena k vyřazení z dalšího hodnocení.

(3) Žádost o zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání se předkládá v termínu stanoveném Státní energetickou inspekcí. Státní energetická inspekce stanoví termíny pro podání žádostí vzdělávacích akcí do průběžného vzdělávání a uveřejní je na úřední desce, a to nejméně dvakrát za kalendářní rok.

(4) Před hodnocením žádostí zpracuje Státní energetická inspekce protokol, který obsahuje seznam doručených žádostí, údaje o návrzích vzdělávacích akcí a jejich úplnosti.

(5) Státní energetická inspekce informuje žadatele o organizování vzdělávací akce o zařazení nebo nezařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání nejpozději do 7 kalendářních dní od zasedání odborné komise. Zároveň žadateli sdělí počet kreditů, který byl vzdělávací akci ze strany odborné komise přidělen, a sdělí číslo akce, které bylo systémem prostřednictvím evidence ministerstva o provedených činnostech energetického specialisty vzdělávací akci přiděleno.

(6) Hranice bodů pro přidělení kreditů za vzdělávací akci jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(7) Kritéria pro hodnocení vzdělávací akce jsou
a) tematický rozsah vzdělávací akce,
b) obsah přednášek a profesní zaměření organizátora,
c) doba trvání vzdělávací akce; minimální doba trvání vzdělávací akce je minimálně 6 hodin a
d) hodinový finanční náklad na organizaci vzdělávací akce.


§ 7

Odborná komise
(K § 10a odst. 3 a 5 zákona)

(1) Výběrem vzdělávacích akcí průběžného vzdělávání a přidělováním počtu kreditů na základě kritérií podle § 6 odst. 7 je pověřena odborná komise.

(2) Odborná komise musí mít minimálně 7 členů, z nichž je 1 jmenován předsedou, a nejméně 2 další členové jsou jmenováni místopředsedy. Ústřední ředitel Státní energetické inspekce jmenuje členy na základě odborné kvalifikace a odborné praxe s vazbou na činnost energetických specialistů, a zároveň je odvolává.

(3) Odborná komise je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň 7 členů, z nichž 1 je předseda, a není-li ten přítomen nebo pověří-li místopředsedu, tak místopředseda komise.

(4) Jednání odborné komise řídí předseda komise, není-li ten přítomen, pověřený místopředseda.

(5) Tajemník svolává odbornou komisi nejméně dvakrát ročně.

(6) O zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání se odborná komise usnáší většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo místopředsedy.

(7) Z jednání odborné komise se pořizuje zápis. Zápis vyhotovuje tajemník a podepisují ho všichni přítomní členové odborné komise. Vzor zápisu je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce.


§ 8

Rozsah údajů předávaných do evidence ministerstva o provedených činnostech energetického specialisty
[K § 10 odst. 7 písm. e) a odst. 10 zákona]

Údaje předávané energetickým specialistou do evidence ministerstva o provedených činnostech energetického specialisty jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce.


§ 9

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:
1. Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech.
2. Vyhláška č. 234/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech.


§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. +)

Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

--------------------
+) 25. 1. 2020


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1
Formulář žádosti o udělení oprávnění fyzické osoby


ŽÁDOST
o udělení oprávnění energetického specialisty
(dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb.), je-li
žadatel fyzická osoba, ke

+---+
a) | | zpracování energetického auditu a energetického posudku
+---+
+---+
b) | | zpracování průkazu energetické náročnosti budov
+---+
+---+
c) | | provádění kontroly systému vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání
+---+
+---+
d) | | provádění kontroly systémů klimatizace a kombinovaných systémů
+---+ klimatizace a větrání
+-----------+
| Místo pro |
| kolkovou |
| známku 1) |
| |
+-----------+


------------------------------------------------------------------
1) Je-li správní poplatek uhrazen formou kolkové známky. Kolek se na žádost lepí spodní částí. V případě uhrazení správního poplatku převodem na účet zůstává políčko prázdné a uhrazení správního poplatku se dokládá výpisem z bankovního účtu o provedené platbě.


1. Identifikační údaje žadatele, žádá-li jako fyzická osoba

+------------------------------------------------------------------------------+
| |
| 1. Jméno a příjmení 2. Titul |
| +-------------------------------------------+ +---------------------------+ |
| | | | | |
| +-------------------------------------------+ +---------------------------+ |
| 3. Rodné číslo 2) 4. Místo narození |
| +---------------------+ +-------------------------------------+ |
| | | | | |
| +---------------------+ +-------------------------------------+ |
| 5. Adresa místa trvalého pobytu, příp. místa pobytu |
| +--------------------------------------------------------------------------+ |
| | | |
| +--------------------------------------------------------------------------+ |
| 6. Telefon 7. Elektronická adresa |
| +-------------------------------------------+ +---------------------------+ |
| | | | | |
| +-------------------------------------------+ +---------------------------+ |
| 8. Identifikační číslo osoby (pokud bylo přiděleno) |
| +-------------------------------------------+ +-----------------| |
| | | | | |
| +-------------------------------------------+ +-----------------+ |
| |
+------------------------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------
2) Pokud bylo přiděleno.


2. Odborná způsobilost

+------------------------------------------------------------------------------+
| |
| 1. Vzdělání |
| +--------------------------------------------------------------------------+ |
| | | |
| | | |
| | | |
| +--------------------------------------------------------------------------+ |
| 2. Praxe v oboru |
| +--------------------------------------------------------------------------+ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| +--------------------------------------------------------------------------+ |
| |
+------------------------------------------------------------------------------+


3. Přílohy žádosti

+------------------------------------------------------------------------------+
| |
| 1. Doklad o bezúhonnosti dle § 10 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb. 3) |
| +--------------------------------------------------------------------------+ |
| | | |
| | | |
| | | |
| +--------------------------------------------------------------------------+ |
| |
| 2. Doklady o odborné způsobilosti dle § 10 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. |
| +--------------------------------------------------------------------------+ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| +--------------------------------------------------------------------------+ |
| |
+------------------------------------------------------------------------------+
3) dokládá pouze fyzická osoba, která není státní občanem České republiky


4. Datum podání žádosti a podpis žadatele

+------------------------------------------------------------------------------+
| |
| 1. Datum 2. Podpis žadatele |
| +-------------------------------------------+ +---------------------------+ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| +-------------------------------------------+ | | |
| | | |
| +---------------------------+ |
| |
+------------------------------------------------------------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 2
Formulář žádosti o udělení oprávnění právnické osoby

ŽÁDOST
o udělení oprávnění energetického specialisty
(dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb.),
je-li žadatel právnická osoba, ke

+---+
a) | | zpracování energetického auditu a energetického posudku
+---+

+---+
b) | | zpracování průkazu energetické náročnosti budov
+---+

+---+
c) | | provádění kontroly systému vytápění a kombinovaných
+---+ systémů vytápění a větrání

+---+
d) | | provádění kontroly systémů klimatizace a kombinovaných
+---+ systémů klimatizace a větrání
+------------|
| Místo pro |
| kolkovou |
| známku 4) |
+------------|

------------------------------------------------------------------
4) Je-li správní poplatek uhrazen formou kolkové známky. Kolek se na žádost lepí spodní částí. V případě uhrazení správního poplatku převodem na účet zůstává políčko prázdné a uhrazení správního poplatku se dokládá výpisem z bankovního účtu o provedené platbě.


1. Identifikace údajů žadatele, žádá-li jako právnická osoba

+---------------------------------------------------------------------------------+
| |
| 1. Název žadatele 2. Identifikační číslo 5) |
| +-------------------------------------------+ +---------------------------+ |
| | | | | |
| +-------------------------------------------+ +---------------------------+ |
| 3. Adresa 4. Kraj výkonu činnosti |
| +-------------------------------------------+ +---------------------------+ |
| | | | | |
| +-------------------------------------------+ +---------------------------+ |
| 5. zástupce/jednatel/statutární orgán 6. Titul |
| +-------------------------------------------+ +---------------------------+ |
| | | | | |
| +-------------------------------------------+ +---------------------------+ |
| 7. Telefon žadatele 8. Elektronická adresa |
| +-------------------------------------------+ +---------------------------+ |
| | | | | |
| +-------------------------------------------+ +---------------------------+ |
+---------------------------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------
5) Pokud bylo přiděleno.


2. Osoba určená

+---------------------------------------------------------------------------------+
| |
| 1. Osoba určená 2. Číslo oprávnění |
| +----------------------------------------------+ +---------------------+ |
| | | | | |
| +----------------------------------------------+ +---------------------+ |
| |
| 3. Oblast výkonu činnosti osoby určené |
| |
| +-----+ |
| a) | | zpracování energetického auditu a energetického posudku |
| +-----+ |
| |
| +-----+ |
| b) | | zpracování průkazu energetické náročnosti budov |
| +-----+ |
| |
| +-----+ |
| c) | | provádění kontroly systému vytápění a kombinovaných systémů |
| +-----+ vytápění a větrání |
| |
| +-----+ |
| d) | | provádění kontroly systému klimatizace a kombinovaných systémů |
| +-----+ klimatizace a větrání |
| |
+---------------------------------------------------------------------------------+


3. Přílohy žádosti

+---------------------------------------------------------------------------------+
| |
| 1. Doklad o bezúhonnosti dle § 10 odst. 4 písm. b) resp. c) |
| zákona č. 406/2000 Sb. |
| +-----------------------------------------------------------------------------+ |
| | | |
| +-----------------------------------------------------------------------------+ |
| |
| 2. Kopie rozhodnutí osoby určené 6) |
| +-----------------------------------------------------------------------------+ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| +-----------------------------------------------------------------------------+ |
| |
| 3. Doklad o pracovním nebo obdobném poměru s určenou osobou |
| a písemný souhlas s výkonem činnosti určené osoby. |
| +-----------------------------------------------------------------------------+ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| +-----------------------------------------------------------------------------+ |
| |
+---------------------------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------
6) § 10 odst. 6 písm. b) zákona o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.


4. Datum podání žádosti a podpis žadatele

+---------------------------------------------------------------------------------+
| |
| 1. Datum 2. Podpis zástupce žadatele |
| +----------------------------------------+ +-----------------------------+ |
| | | | | |
| +----------------------------------------+ | | |
| | | |
| +-----------------------------+ |
+---------------------------------------------------------------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 3
Tematické zkušební okruhy pro ústní část odborné zkoušky pro jednotlivé typy oprávnění a pro průběžné vzdělávání


A. Okruhy zkušebních otázek k podrobnostem provádění energetických auditů a energetických posudků

+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Okruh | Rámcový obsah okruhu |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Vyhodnocení stávajícího stavu | Vymezení předmětu energetického auditu, tzn. energetického |
| energetického hospodářství | hospodářství. |
| | Přístup a postup při provádění energetického auditu. |
| | Vyhodnocení: |
| | - systému zásobování elektřinou, |
| | - systému zásobování teplem, |
| | - systému zásobování stlačeným vzduchem, |
| | - systému zásobování zemním plynem, |
| | - tepelné ochrany budov. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Návrhy na opatření ke zvýšení | Návrhy na opatření v oblasti: |
| účinnosti užití energie | - zdrojů energie včetně alternativních zdrojů energie, |
| | - distribučních systémů, |
| | - obnovitelných zdrojů energie, |
| | - druhotných zdrojů energie, |
| | - tepelné ochrany budov, |
| | - technických systémů, |
| | - osvětlovacích soustav, |
| | - elektrických pohonů a elektrických ohřevů, |
| | - technologických zařízení, |
| | - dopravy. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Tvorba energetických bilancí | Hospodářsko-organizační bilance. |
| | Agregátová bilance. |
| | Objektová bilance. |
| | Sestavení celkové energetické bilance energetického hospodářství a její |
| | vyhodnocení. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Energetická účinnost | Energetická účinnost: |
| | - výrobního systému, |
| | - zdrojů tepla, |
| | - zdrojů elektřiny, |
| | - kombinovaných zdrojů elektřiny a tepla, |
| | - technologických zařízení, |
| | - distribuce, sdílení a akumulace, |
| | - dopravy. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Ekonomické hodnocení | Metody hodnocení ekonomické efektivnosti. |
| projektů úspor energie | Ekonomické vyhodnocení projektů úspor energie. |
| | Kategorizace nákladů a způsob jejich stanovení. |
| | Zásady ekonomického hodnocení projektů úspor. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Vyhodnocení projektů v | Hodnocení zadávacích podmínek posuzovaného projektu. |
| energetickém posudku | Vymezení předmětu posuzovaného projektu a okrajové podmínky |
| | proveditelnosti projektů. |
| | Postup zpracování jednotlivých typů energetických posudků. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Ukazatelé úspor energie | Formulace cílových hodnot. |
| | Typové ukazatele energetické náročnosti. |
| | Metody vyhodnocování ukazatelů energetické náročnosti. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Management hospodaření s | Principy monitoringu spotřeby energie. |
| energií podle ČSN EN ISO 50001 | Metoda Monitoring & Targeting. |
| a poskytování energetických | Formulace akčního plánu snižování energetické náročnosti organizace. |
| služeb | Zavedení systému managementu hospodaření s energií. |
| | Podmínky poskytování EPC. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Ekologické hodnocení | Výpočet emisí znečišťujících látek. |
| | Stanovení emisních faktorů. |
| | Lokální a globální ekologické hodnocení. |
| | Výpočet emisí oxidu uhličitého. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+


B. Okruhy zkušebních otázek k podrobnostem vypracování průkazu energetické náročnosti budov

+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Okruh | Rámcový obsah okruhu |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Princip energetického | Postup při stanovení energetické náročnosti budov. |
| hodnocení budov | Ukazatele energetické náročnosti budov. |
| | Referenční x hodnocená budova. |
| | Zónování. |
| | Okrajové podmínky. |
| | Požadavky vztahující se na energetické hodnocení konstrukcí. |
| | Hodnocení energetické náročnosti budov s téměř nulovou spotřebou |
| | energie. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Tepelně technické vlastnosti | Požadavky vztahující se na energetické hodnocení konstrukcí. |
| budovy | Stanovení součinitelů prostupu tepla konstrukcí. |
| | Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy. |
| | Hodnocení tepelných mostů a tepelných vazeb konstrukcí. |
| | Tepelně akumulační vlastnosti konstrukcí a budov. |
| | Vzestup teplot vnitřního vzduchu v letním období. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Technický systém vytápění | Zdroje tepla a jejich účinnost. |
| | Otopné systémy. |
| | Tepelné ztráty rozvodů tepla. |
| | Měření a regulace. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Osvětlení budovy | Osvětlovací soustavy, jejich energetická účinnost a náročnost. |
| | Přirozené osvětlení. |
| | Požadavky na osvětlenost. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Chlazení a úprava vzduchu | Způsoby chlazení. |
| | Možnosti úpravy vzduchu. |
| | Účinnost systémů chlazení. |
| | Kombinované systémy vytápění a chlazení. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Větrání budovy | Požadavky na výměnu vzduchu v budovách. |
| | Vlastnosti vzduchu. |
| | Větrání přirozené a nucené. |
| | Větrací systémy budov a jejich energetická účinnost. |
| | Rekuperace při větrání. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Příprava teplé vody | Způsoby přípravy teplé vody, jejich energetická účinnost a náročnost. |
| | Tepelné ztráty rozvodů. |
| | Cirkulace. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Primární energie z | Výpočet. |
| neobnovitelných zdrojů energie | Faktory primární energie z neobnovitelných zdrojů energie. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Alternativní zdroje a | Druhy alternativních systémů dodávek energie. |
| doporučená opatření | Proveditelnost alternativních systémů dodávek energie a doporučených |
| | opatření. |
| | Ekonomická náročnost alternativních systémů dodávek energie a |
| | doporučených opatření. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+


C. Okruhy zkušebních otázek k podrobnostem provádění kontrol systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání

+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Okruh | Rámcový obsah okruhu |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Principy kontroly systémů | Principy fungování zdrojů tepla. |
| vytápění a kombinovaných | Požadavky na podklady a data rozhodná pro kontrolu. |
| systémů vytápění a větrání | |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Technické systémy vytápění | Rozvody tepla, druhy oběhových čerpadel, tepelné izolace rozvodů, |
| | rozdělení rozvodů tepla dle topologie, teplonosných látek, materiálů a |
| | jejich vlastnosti (koroze). |
| | Alternativní zdroje energie (tepelné čerpadlo, obnovitelné zdroje |
| | energie, kombinovaná výroba elektřiny a tepla, napojení zásobování |
| | tepelnou energií). |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Kombinovaný systém vytápění | Možnosti užití. |
| a větrání | Možnosti snižování energetické náročnosti. |
| | Vlastnosti vzduchu a požadavky na něj. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Zdroje tepla | Zdroje tepla a jejich druhy. |
| | Výměníky, tepelné zářiče, lokální topidla. |
| | Tepelné izolace zdrojů tepla, teplonosná látka (druhy, výhody). |
| | Přeměna energie (hoření, vznik emisí, druhy emisí, kondenzační kotle, |
| | palivo - proces spalování (druhy spalování), přestup tepla do teplonosné |
| | látky). |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Účinnost technického systému | Způsoby stanovení tepelné ztráty. |
| vytápění a kombinovaného | Definice energetické účinnosti, topného a chladícího faktoru. |
| systému vytápění a větrání | Zákon zachování energie. |
| | Způsoby přenosu energie. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Měření a regulace | Dimenzování zdrojů tepla. |
| | Způsoby regulace, akumulace, měření tepla (stanovená měřidla podle |
| | zákona o metrologii, zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění). |
| | Řízení oběhových čerpadel. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Systémy automatizace a | Řízení, optimalizace a monitoring klimatických podmínek v budovách. |
| kontroly budov | Automatizace technického zařízení budov. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Tepelně technické vlastnosti | Součinitel prostupu tepla, průměrný součinitel prostupu tepla, tepelné |
| budov | mosty a vazby. |
| | Vliv zlepšení tepelně-technických vlastností budovy na parametry |
| | provozu technických systémů. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Příprava teplé vody | Dimenzování, způsoby přípravy, akumulace, tepelné izolace. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+


D. Okruhy zkušebních otázek k podrobnostem provádění kontrol systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání

+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Okruh | Rámcový obsah okruhu |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Principy kontroly systémů | Principy fungování klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a |
| klimatizace | větrání. |
| a kombinovaných systémů | Požadavky na podklady a data rozhodná pro kontrolu. |
| klimatizace a větrání | |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Doprava vzduchu | Druhy ventilátorů, jejich účinnost, hlučnost. |
| | Druhy rozvodů vzduchu. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Způsoby chlazení | Druhy chlazení dle fyzikální podstaty. |
| | Druhy chlazení dle lokalizace. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Možnosti úpravy vzduchu | Možnosti: |
| | - vlhčení, |
| | - sušení, |
| | - filtrování. |
| | Energetická náročnost jednotlivých procesů. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Tepelně technické vlastnosti | Požadavky vztahující se na energetické hodnocení konstrukcí. |
| budov | Stanovení součinitelů prostupu tepla konstrukcí. |
| | Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy. |
| | Hodnocení tepelných mostů a tepelných vazeb konstrukcí. |
| | Tepelně akumulační vlastnosti konstrukcí a budov. |
| | Vzestup teplot vnitřního vzduchu v letním období. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Tepelné zisky | Tepelné zisky: |
| | - solární, |
| | - od zařízení a technologie, |
| | - od osob. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Základy termodynamiky | První, druhá a třetí termodynamická věta. |
| | Carnotův cyklus. |
| | Principy šíření tepla. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Technické systémy větrání, | Jednotlivé součásti systémů. |
| chlazení, vytápění | Rekuperace tepla. |
| | Rekuperace vodní páry. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+
| Vlastnosti vzduchu a zdroje | H-X diagram. Složky vzduchu. |
| znečistění | Složky vzduchu. |
| | Zdroje znečištění. |
+--------------------------------+--------------------------------------------------------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 4
Vzor protokolu o výsledku odborné zkoušky

PROTOKOL
o výsledku odborné zkoušky žadatele o oprávnění energetického
specialisty (dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb.), je-li žadatel fyzická osoba, ke

+---+
a) | | zpracování energetického auditu a energetického posudku
+---+

+---+
b) | | zpracování průkazu energetické náročnosti budov
+---+

+---+
c) | | provádění kontroly systémů vytápění a kombinovaných systémů
+---+ vytápění a větrání

+---+
d) | | provádění kontroly systému klimatizace a kombinovaných systémů
+---+ klimatizace a větrání


1. Identifikační údaje

+------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| 1. Jméno a příjmení 2. Titul |
| +--------------------------------------------------------+ +------------------------+ |
| | | | | |
| +--------------------------------------------------------+ +------------------------+ |
| 3. Datum narození |
| +--------------------------------------------------------+ |
| | | |
| +--------------------------------------------------------+ |
| 4. Adresa místa trvalého pobytu, příp. místa pobytu |
| +--------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | | |
| +--------------------------------------------------------------------------------------+ |
| 5. Telefon 6. Elektronická adresa |
| +--------------------------------------------------------+ +------------------------+ |
| | | | | |
| +--------------------------------------------------------+ +------------------------+ |
| 7. Identifikační číslo osoby (pokud bylo přiděleno) |
| +--------------------------------------------------------+ |
| | | |
| +--------------------------------------------------------+ |
| |
| |
+------------------------------------------------------------------------------------------+


2. Údaje o odborné zkoušce

+------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| +-----------+ |
| 1. Datum konání zkoušky | | |
| +-----------+ |
| |
| |
| 2. Písemná část |
| |
| +---+ |
| Počet otázek | | |
| +---+ |
| +---+ |
| Počet správných odpovědí | | |
| +---+ |
| +---+ |
| Počet nesprávných odpovědí | | |
| +---+ |
| +---+ |
| Procento správných odpovědí | | |
| +---+ |
| +---+ +---+ |
| Výsledek Vyhověl | | Nevyhověl | | |
| +---+ +---+ |
| |
| 3. Ústní část |
| |
| Vylosované zkušební okruhy Hlasování |
| |
| Pro Proti |
| |
| +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ |
| 1. otázka č. | | Vyhověl | | Nevyhověl | | | | | | |
| +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ |
| +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ |
| 2. otázka č. | | Vyhověl | | Nevyhověl | | | | | | |
| +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ |
| +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ |
| 3. otázka č. | | Vyhověl | | Nevyhověl | | | | | | |
| +---+ +---+ +---+ +---+ +---+ |
| |
| 4. Další zkušební otázky |
| +--------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| +--------------------------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +---+ +---+ |
| Vyhověl | | Nevyhověl | | |
| +---+ +---+ |
| |
| |
| 5. Celkový výsledek odborné zkoušky |
| +---+ +---+ |
| Vyhověl | | Nevyhověl | | |
| +---+ +---+ |
| |
| 6. Doplňující informace o zkoušce |
| +--------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| +--------------------------------------------------------------------------------------+ |
| |

+------------------------------------------------------------------------------------------+


3. Zkušební komise

+------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| 1. Předsedající zkušební komise |
| |
| Jméno, příjmení, titul Podpis |
| |
| +----------------------------------------------+ +--------------------+ |
| | | | | |
| +----------------------------------------------+ +--------------------+ |
| |
| 2. Členové zkušební komise |
| |
| Jméno, příjmení, titul Podpis |
| |
| +----------------------------------------------+ +--------------------------+ |
| | | | | |
| +----------------------------------------------+ +--------------------------+ |
| |
| +----------------------------------------------+ +--------------------------+ |
| | | | | |
| +----------------------------------------------+ +--------------------------+ |
| |
| +----------------------------------------------+ +--------------------------+ |
| | | | | |
| +----------------------------------------------+ +--------------------------+ |
| | |
| +----------------------------------------------+ +--------------------------+ |
| | | | | |
| +----------------------------------------------+ +--------------------------+ |
| |
| +----------------------------------------------+ +--------------------------+ |
| | | | | |
| +----------------------------------------------+ +--------------------------+ |
| |
| +----------------------------------------------+ +--------------------------+ |
| | | | | |
| +----------------------------------------------+ +--------------------------+ |
| |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

4. Přílohy

+------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| 1. Zkušební test |
| |
+------------------------------------------------------------------------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 5
Vzor zápisu z jednání zkušební komise

1. Datum a místo zasedání zkušební komise

+------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| +-----------------------+ |
| Datum zasedání | | |
| +-----------------------+ |
| |
| +------------------------------------------------------------------| |
| Místo zasedání | | |
| +------------------------------------------------------------------+ |
| |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

2. Členové zkušební komise

+------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| Předseda/místopředseda zkušební komise |
| |
| Jméno, příjmení, titul |
| |
| +--------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | | |
| +--------------------------------------------------------------------------------------| |
| |
| Členové zkušební komise |
| |
| Jméno, příjmení, titul Podpis |
| |
| +--------------------------------------------------+ +----------------------+ |
| | | | | |
| +--------------------------------------------------+ +----------------------+ |
| |
| +--------------------------------------------------+ +----------------------+ |
| | | | | |
| +--------------------------------------------------+ +----------------------+ |
| |
| +--------------------------------------------------+ +----------------------+ |
| | | | | |
| +--------------------------------------------------+ +----------------------+ |
| |
| +--------------------------------------------------+ +----------------------+ |
| | | | | |
| +--------------------------------------------------+ +----------------------+ |
| |
| +--------------------------------------------------+ +----------------------+ |
| | | | | |
| +--------------------------------------------------+ +----------------------+ |
| |
| +--------------------------------------------------+ +----------------------+ |
| | | | | |
| +--------------------------------------------------+ +----------------------+ |
| |
| Tajemník odborné komise |
| |
| Jméno, příjmení, titul Podpis |
| |
| +--------------------------------------------------+ +----------------------+ |
| | | | | |
| +--------------------------------------------------+ +----------------------+ |
| |
+------------------------------------------------------------------------------------------+


3. Výsledky písemné části odborné zkoušky žadatelů

+------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| Žadatel |
| |
| Jméno, příjmení, titul Oprávnění 7) Výsledek Účast |
| |
| +----------------------------------+ +-------------+ +-----------+ +------------+ |
| | | | | | | | | |
| +----------------------------------+ +-------------+ +-----------+ +------------+ |
| |
| +----------------------------------+ +-------------+ +-----------+ +------------+ |
| | | | | | | | | |
| +----------------------------------+ +-------------+ +-----------+ +------------+ |
| |
| +----------------------------------+ +-------------+ +-----------+ +------------+ |
| | | | | | | | | |
| +----------------------------------+ +-------------+ +-----------+ +------------+ |
| |
| +----------------------------------+ +-------------+ +-----------+ +------------+ |
| | | | | | | | | |
| +----------------------------------+ +-------------+ +-----------+ +------------+ |
| |
| +----------------------------------+ +-------------+ +-----------+ +------------+ |
| | | | | | | | | |
| +----------------------------------+ +-------------+ +-----------+ +------------+ |
| |
| +----------------------------------+ +-------------+ +-----------+ +------------+ |
| | | | | | | | | |
| +----------------------------------+ +-------------+ +-----------+ +------------+ |
| |
+------------------------------------------------------------------------------------------+

------------------------------------------------------------------
7) Typ oprávnění k činnosti energetického specialisty podle § 10 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.


4. Výsledky ústní části a celkový výsledek odborné zkoušky

+------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| Žadatel |
| |
| Jméno, příjmení, titul Výsledek Celk. výsledek Účast |
| |
| +--------------------------------+ +-------------+ +------------+ +--------------+ |
| | | | | | | | | |
| +--------------------------------+ +-------------+ +------------+ +--------------+ |
| |
| +--------------------------------+ +-------------+ +------------+ +--------------+ |
| | | | | | | | | |
| +--------------------------------+ +-------------+ +------------+ +--------------+ |
| |
| +--------------------------------+ +-------------+ +------------+ +--------------+ |
| | | | | | | | | |
| +--------------------------------+ +-------------+ +-----------+ +--------------+ |
| |
| +--------------------------------+ +-------------+ +-----------+ +--------------+ |
| | | | | | | | | |
| +--------------------------------+ +-------------+ +-----------+ +--------------+ |
| |
| +--------------------------------+ +-------------+ +-----------+ +--------------+ |
| | | | | | | | | |
| +--------------------------------+ +-------------+ +-----------+ +--------------+ |
| |
| +--------------------------------+ +-------------+ +-----------+ +--------------+ |
| | | | | | | | | |
| +--------------------------------+ +-------------+ +-----------+ +--------------+ |
| |
| Doplňující informace |
| +--------------------------------------------------------------------------------------+ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| +--------------------------------------------------------------------------------------+ |
| |
+------------------------------------------------------------------------------------------+


5. Schválení zápisu z jednání zkušební komise

+----------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| Předseda/místopředseda zkušební komise |
| Jméno, příjmení, titul Podpis |
| |
| +--------------------------------------------------+ +--------------------+ |
| | | | | |
| +--------------------------------------------------+ +--------------------+ |
| |
| Tajemník zkušební komise |
| Jméno, příjmení, titul Podpis |
| |
| +--------------------------------------------------+ +--------------------+ |
| | | | | |
| +--------------------------------------------------+ +--------------------+ |
| |
+----------------------------------------------------------------------------------------+


6. Přílohy

+----------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| Protokoly o výsledcích odborných |
| žadatelů |
| |
+----------------------------------------------------------------------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 6
Vzor žádosti o zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání

1. Údaje o vzdělávací akci

+--------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| Název žadatele |
| +----------------------------------------------------------------------------------+ |
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------+ |
| |
| Korespondenční adresa |
| +-----------------------------------------------------+ +----------------------+ |
| | | | | |
| +-----------------------------------------------------+ +----------------------+ |
| |
| IČ/rodné číslo 8) |
| +----------------------------------+ |
| | | |
| +----------------------------------+ |
| |
| Kontaktní osoba Telefon |
| +-----------------------------------------------------+ +----------------------+ |
| | | | | |
| +-----------------------------------------------------+ +----------------------+ |
| |
| Elektronická adresa |
| +----------------------------------------------+ |
| | | |
| +----------------------------------------------+ |
| |
+--------------------------------------------------------------------------------------+


------------------------------------------------------------------
8) Pokud bylo přiděleno.


2. Údaje o konání akce

+--------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| Obec konání Kraj |
| +-----------------------------------------------------+ +----------------------+ |
| | | | | |
| +-----------------------------------------------------+ +----------------------+ |
| |
| Konání akce Počet dní |
| +-------------+ +--------------+ +----------------------+ |
| od | | do | | | | |
| +-------------+ +--------------+ +----------------------+ |
| |
| Maximální počet účastníků Základní cena |
| +-----------------------------------------------------+ +---------------+ |
| | | | | Kč/hod |
| +-----------------------------------------------------+ +---------------+ |
| |
+--------------------------------------------------------------------------------------+


3. Popis vzdělávací akce

+--------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| Náplň akce (abstrakt přednášek, přednášejících) |
| +----------------------------------------------------------------------------------+ |
| | | |
| | | |
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------+ |
| |
+--------------------------------------------------------------------------------------+


4. Osoby zajišťující kvalitu vzdělávací akce

+--------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| Předpokládaný seznam přednášejících |
| +----------------------------------------------------------------------------------+ |
| | | |
| | | |
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------+ |
| |
+--------------------------------------------------------------------------------------+


5. Zaměření akce podle typu uděleného oprávnění

+--------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| +--------+ |
| | | Zpracování energetického auditu a energetického posudku |
| +--------+ |
| |
| +--------+ |
| | | Zpracování průkazu energetické náročnosti budov |
| +--------+ |
| |
| +--------+ |
| | | Provádění kontroly systému vytápění a kombinovaných systémů |
| +--------+ vytápění a větrání |
| |
| +--------+ |
| | | Provádění kontroly systému klimatizace a kombinovaných |
| +--------+ systémů klimatizace a větrání |
| |
+--------------------------------------------------------------------------------------+


6. Pokyny pro energetického specialistu

+--------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| +----------------------------------------------------------------------------------+ |
| | | |
| | | |
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------+ |
| |
+--------------------------------------------------------------------------------------+


7. Datum a podpis

+--------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| Místo Datum Podpis žadatele |
| +-------------+ +--------------+ +--------------------------+ |
| | | | | | | |
| +-------------+ +--------------+ | | |
| +--------------------------+ |
| |
+--------------------------------------------------------------------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 7
Hranice bodů pro přidělení kreditů za vzdělávací akci

+---------------+---------------+
| Počet bodů | Počet kreditů |
+-------+-------+ |
| od | do | |
+-------+-------+---------------+
| 0 | 19 | 0 |
+-------+-------+---------------+
| 20 | 54 | 1 |
+-------+-------+---------------+
| 50 | 64 | 2 |
+-------+-------+---------------+
| 65 | 79 | 3 |
+-------+-------+---------------+
| 80 | 89 | 4 |
+-------+-------+---------------+
| 90 | 100 | 5 |
+-------+-------+---------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 8
Vzor zápisu zjednání odborné komise

1. Datum a místo zasedání odborné komise

+---------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| +-----------------------+ |
| Datum zasedání odborné komise | | |
| +-----------------------+ |
| |
| +-----------------------+ |
| Období pro pořádání vzdělávacích akcí | | |
| +-----------------------+ |
| |
| +-----------------------------------------------------------------+ |
| Místo zasedání | | |
| +-----------------------------------------------------------------+ |
| |
+---------------------------------------------------------------------------------------+


2. Členové odborné komise

+--------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| Předseda odborné komise |
| Jméno, příjmení, titul |
| +----------------------------------------------------------------------------------+ |
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------+ |
| |
| Členové odborné komise |
| Jméno, příjmení, titul |
| +----------------------------------------------------------------------------------+ |
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +----------------------------------------------------------------------------------+ |
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +----------------------------------------------------------------------------------+ |
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +----------------------------------------------------------------------------------+ |
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +----------------------------------------------------------------------------------+ |
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------+ |
| |
| +----------------------------------------------------------------------------------+ |
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------+ |
| |
| Tajemník odborné komise |
| Jméno, příjmení, titul |
| +----------------------------------------------------------------------------------+ |
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------+ |
| |
+--------------------------------------------------------------------------------------+


3. Informace o předložených žádostech o zařazení vzdělávací akce do systému
průběžného vzdělávání

+---------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| +--------------------+ |
| Celkový počet obdržených žádostí na pořádání vzdělávací akce | | |
| +--------------------+ |
| |
| +--------------------+ |
| Počet zamítnutých žádostí nesplňující podmínky pro pořádání | | |
| +--------------------+ |
| |
+---------------------------------------------------------------------------------------+


4. Hodnocené žádosti o pořádání vzdělávací akce

+---------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| +-----------------------+ |
| Celkový počet hodnocených žádostí | | |
| +-----------------------+ |
| |
| +-----------------------+ |
| Počet schválených žádostí k pořádání vzdělávací akce | | |
| +-----------------------+ |
| |
| +-----------------------+ |
| Počet zamítnutých žádostí k pořádání vzdělávací akce | | |
| +-----------------------+ |
| |
+---------------------------------------------------------------------------------------+


5. Doplňující informace

+--------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| Doplňující informace k zasedání odborné komise |
| +----------------------------------------------------------------------------------+ |
| | | |
| | | |
| | | |
| +----------------------------------------------------------------------------------+ |
| |
| Tajemník odborné komise (jméno, příjmení, titul) Podpis |
| +-----------------------------------------------------+ +----------------------+ |
| | | | | |
| +-----------------------------------------------------+ +----------------------+ |
| |
| Předsedající odborné komise (jméno, příjmení, titul) Podpis |
| +-----------------------------------------------------+ +----------------------+ |
| | | | | |
| +-----------------------------------------------------+ +----------------------+ |
| |
+--------------------------------------------------------------------------------------+


6. Schválení výsledku zasedání odborné komise

+----------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| Předseda odborné komise |
| Jméno, příjmení, titul Podpis |
| +--------------------------------------------------+ +--------------------+ |
| | | | | |
| +--------------------------------------------------+ +--------------------+ |
| |
| Členové odborné komise |
| Jméno, příjmení, titul Podpis |
| +--------------------------------------------------+ +--------------------+ |
| | | | | |
| +--------------------------------------------------+ +--------------------+ |
| |
| +--------------------------------------------------+ +--------------------+ |
| | | | | |
| +--------------------------------------------------+ +--------------------+ |
| |
| +--------------------------------------------------+ +--------------------+ |
| | | | | |
| +--------------------------------------------------+ +--------------------+ |
| |
| +--------------------------------------------------+ +--------------------+ |
| | | | | |
| +--------------------------------------------------+ +--------------------+ |
| |
| +--------------------------------------------------+ +--------------------+ |
| | | | | |
| +--------------------------------------------------+ +--------------------+ |
| |
| +--------------------------------------------------+ +--------------------+ |
| | | | | |
| +--------------------------------------------------+ +--------------------+ |
| |
+----------------------------------------------------------------------------------------+


7. Přílohy

+----------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| a) Seznam žadatelů zamítnutých žádostí podle části 3 se zdůvodněním k jednotlivým |
| žádostem |
| |
| b) Seznam žadatelů zamítnutých žádostí podle části 4 se zdůvodněním k jednotlivým |
| žádostem |
| |
| c) Seznam žadatelů schválených žádostí podle části 4 s hodnocením jednotlivých |
| žádostí |
| |
+----------------------------------------------------------------------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 9
Údaje předávané energetickým specialistou do evidence ministerstva o provedených činnostech

Obecné údaje:

+---------------+------------+-----------+----------------+-----------------+---------------+---------------+----------------+
| Jméno | Datum | Evidenční | Činnost | Název vlastníka | Účel | Druh | Adresa budovy |
| energetického | vyhotovení | číslo | energetického | budovy nebo | zpracování 2) | budovy 3)/ | nebo |
| specialisty/ | | | specialisty 1) | energetického | | energetického | energetického |
| číslo | | | | hospodářství | | hospodářství | hospodářství |
| oprávnění | | | | | | | |
| | | | | | | | |
+---------------+------------+-----------+----------------+-----------------+---------------+---------------+----------------+
| | | | | | | | |
+---------------+------------+-----------+----------------+-----------------+---------------+---------------+----------------+

Vysvětlivky k tabulce:

1) Činnosti energetického specialisty jsou
1.1. Zpracování energetického auditu
1.2. Zpracování energetického posudku
1.3. Zpracování průkazu energetické náročnosti budov
1.4. Provádění kontroly systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání
1.5. Provádění kontroly systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání

2) Účelem vypracování je
2.1. U energetického auditu:
2.1.1. Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem podle § 9 odst. 1
2.1.2. Překročení celkové roční spotřeby energie podle § 9 odst. 2 zákona
2.1.3 Překročení spotřeby energie podle § 9 odst. 3 zákona
2.1.4. Nesplnění požadavků na energetickou náročnost budov při větší změně dokončené budovy
2.2. U energetického posudku:
2.2.1. Povinné zajištění energetického posudku podle povinností uvedených v § 9a odst. 1 písm. a) až c) zákona
2.2.2. Povinné zajištění energetického posudku podle povinností uvedených v § 9a odst. 1 písm. d) a e) zákona
2.2.3. Povinné zajištění energetického posudku podle povinností uvedených v § 9a odst. 1 písm. f) zákona
2.2.4. Dobrovolné, informativní zpracování energetického posudku
2.3. U průkazu energetické náročnosti budov:
2.3.1. Výstavba nové budovy
2.3.2. Větší změna dokončené budovy
2.3.3. Prodej budovy nebo ucelené části budovy
2.3.4. Pronájem budovy nebo ucelené části budovy
2.3.5. Budova užívaná orgánem veřejné moci
2.3.6. Pro poskytnutí finanční podpory z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů
2.3.7. Jiné
2.4. U kontroly provádění kontrol systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání:
2.4.1. Povinnost vyplývající ze zákona
2.5. U kontroly provádění kontrol systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání:
2.5.1. Povinnost vyplývající ze zákona

3) Druh budovy
3.1. Administrativní budova
3.2. Rodinný dům
3.3. Bytový dům
3.4. Budova pro ubytování a stravování
3.5. Budova pro zdravotnictví
3.6. Budova pro vzdělání
3.7. Budova pro sport
3.8. Budova pro obchodní účely
3.9. Budova pro kulturu
3.10. Jiné druhy budov

Konkrétní údaje pro jednotlivé činnosti energetického specialisty:
1. Energetický audit - evidenční list podle vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku
2. Energetický posudek - evidenční list podle vyhlášky o energetickém auditu a energetickém posudku
3. Průkaz energetické náročnosti budov podle vyhlášky o energetické náročnosti budovy a ČSN 730540-2 a podle EN ISO 13790, EN ISO 13789 a EN ISO 13370 a elektronický soubor nebo soubory vstupních dat otevíratelné ve zpracovatelském programu vztahující se k danému průkazu energetické náročnosti budovy, který je předmětem evidence
4. Protokol o kontrole systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání
5. Protokol o kontrole systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání
§ 1 - Předmět úpravy1 § 2 - Odborná zkouška (K § 10a odst. 3 zákona)2 § 33 § 4 - Zkušební komise (K § 10a odst. 3 zákona)4 § 5 - Průběžné vzdělávání (K § 10 odst. 8 a § 10a odst. 3 zákona)5 § 6 - Pravidla pro výběr vzdělávacích akcí (K § 10a odst. 5 zákona)6 § 7 - Odborná komise (K § 10a odst. 3 a 5 zákona)7 § 8 - Rozsah údajů předávaných do evidence ministerstva o provedených činnostech energetického specialisty [K § 10 odst. 7 písm. e) a odst. 10 zákona]8 § 9 - Zrušovací ustanovení9 § 10 - Účinnost10 Příloha č. 1 - Formulář žádosti o udělení oprávnění fyzické osoby Příloha č. 2 - Formulář žádosti o udělení oprávnění právnické osoby Příloha č. 3 - Tematické zkušební okruhy pro ústní část odborné zkoušky pro jednotlivé typy oprávnění a pro průběžné vzdělávání A. Okruhy zkušebních otázek k podrobnostem provádění energetických auditů a energetických posudků B. Okruhy zkušebních otázek k podrobnostem vypracování průkazu energetické náročnosti budov C. Okruhy zkušebních otázek k podrobnostem provádění kontrol systémů vytápění a kombinovaných systémů vytápění a větrání D. Okruhy zkušebních otázek k podrobnostem provádění kontrol systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání Příloha č. 4 - Vzor protokolu o výsledku odborné zkoušky Příloha č. 5 - Vzor zápisu z jednání zkušební komise Příloha č. 6 - Vzor žádosti o zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání Příloha č. 7 - Hranice bodů pro přidělení kreditů za vzdělávací akci Příloha č. 8 - Vzor zápisu zjednání odborné komise Příloha č. 9 - Údaje předávané energetickým specialistou do evidence ministerstva o provedených činnostech
Název
4/2020 Sb. Vyhláška o energetických specialistech
Autor
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Zdroj
Sbírka zákonů
Datum vydání
10. ledna 2020
Účinný od
25. ledna 2020
Účinný do
bez ukončení
Ročník
2020
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP