Právní prostor

221/2019 Sb. Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

znění účinné od 6. září 2019


221/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. srpna 2019
o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkáchVláda nařizuje podle § 1c odst. 2 a 3, § 2 odst. 4, § 3 odst. 1, § 6a odst. 7 písm. a) a § 11a odst. 5 zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 192/2012 Sb. a zákona č. 210/2019 Sb.:


§ 1

Typy investičních akcí, na které lze poskytnout investiční pobídku

Investiční pobídku může Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytnout na investiční akci, která je realizována v
a) oborech zpracovatelského průmyslu za účelem zavedení výroby, zvýšení výrobní kapacity, rozšíření výrobního sortimentu o nové výrobky nebo zásadní změny celkového výrobního postupu podle § 1c odst. 1 písm. a) zákona o investičních pobídkách (dále jen "investiční akce ve výrobě"),
b) technologickém centru za účelem jeho vybudování, zvýšení kapacity nebo rozšíření výstupu o nové produkty podle § 1c odst. 1 písm. b) zákona o investičních pobídkách (dále jen "investiční akce v technologickém centru"), nebo
c) centru strategických služeb za účelem zahájení jeho činnosti, zvýšení kapacity nebo rozšíření výstupu o nové služby podle § 1c odst. 1 písm. c) zákona o investičních pobídkách (dále jen "investiční akce v centru strategických služeb"), přičemž tato investiční akce je realizována v
1. centru pro tvorbu softwaru podle § 1c odst. 1 písm. c) bodu 1 zákona o investičních pobídkách (dále jen "investiční akce v centru pro tvorbu softwaru"),
2. datovém centru podle § 1c odst. 1 písm. c) bodu 2 zákona o investičních pobídkách (dále jen "investiční akce v datovém centru"),
3. opravárenském centru podle § 1c odst. 1 písm. c) bodu 3 zákona o investičních pobídkách (dále jen "investiční akce v opravárenském centru"), nebo
4. centru sdílených služeb podle § 1c odst. 1 písm. c) bodu 4 zákona o investičních pobídkách (dále jen "investiční akce v centru sdílených služeb").


§ 2

Typy investičních akcí, na které lze poskytnout investiční pobídku ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci

Investiční pobídka ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci může být poskytnuta na
a) investiční akci ve výrobě,
b) investiční akci v technologickém centru, nebo
c) investiční akci v opravárenském centru.


§ 3

Další všeobecné podmínky pro jednotlivé typy investičních akcí

(1) Všeobecnými podmínkami pro investiční akci ve výrobě dále jsou
a) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 2 odst. 3 písm. a) zákona o investičních pobídkách nejméně v hodnotě 100 000 000 Kč, přičemž nejméně 50 000 000 Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a
b) realizace investiční akce v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona o investičních pobídkách, přičemž činností s vyšší přidanou hodnotou je činnost v oborech zpracovatelského průmyslu, kdy nejpozději do 7 měsíců nebo v případě, že se v tomto období uplatňuje konto pracovní doby, do 12 měsíců ode dne uveřejnění průměrné měsíční hrubé mzdy v kraji Českým statistickým úřadem má alespoň 80 % zaměstnanců příjemce investiční pobídky s místem výkonu práce v místě realizace investiční akce průměrný hrubý měsíční výdělek 1) nejméně ve výši průměrné měsíční hrubé mzdy v kraji, ve kterém se investiční akce realizuje, a současně
1. příjemce investiční pobídky po uzavření smlouvy o spolupráci nejméně s jednou výzkumnou organizací, která je zapsána v seznamu výzkumných organizací 2), s touto organizací spolupracuje v oblasti výzkumu a vývoje 3) a na tuto spolupráci ode dne předcházejícího 2 roky předložení záměru získat investiční pobídku vynaloží prostředky nejméně v hodnotě 1 % předpokládané hodnoty celkových způsobilých nákladů uvedených v záměru získat investiční pobídku a zároveň podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním 4) v místě realizace investiční akce dosahuje na počtu zaměstnanců v místě realizace investiční akce nejméně 10 %,
2. podíl výzkumných a vývojových pracovníků dosahuje na počtu zaměstnanců příjemce investiční pobídky nejméně 2 % nebo podíl výzkumných a vývojových pracovníků v místě realizace investiční akce dosahuje na počtu zaměstnanců v místě realizace investiční akce nejméně 2 %, přičemž výzkumným a vývojovým pracovníkem se rozumí zaměstnanec, jehož hlavní pracovní činností je soustavná činnost v oblasti výzkumu a vývoje 3) příjemce investiční pobídky, nebo
3. příjemce investiční pobídky pořídil strojní zařízení, které jím bude využíváno převážně v oblasti výzkumu a vývoje 3), přičemž toto strojní zařízení bylo pořízeno za tržní cenu, nebylo vyrobeno více než 2 roky před zahájením jeho pořizování, nebylo před jeho pořízením předmětem účetních odpisů, nebylo uvedeno do užívání dříve než 2 roky před předložením záměru získat investiční pobídku a nebylo zahrnuto do způsobilých nákladů v rámci investiční akce, a to nejméně v hodnotě 10 % předpokládané hodnoty celkových způsobilých nákladů uvedených v záměru získat investiční pobídku.

(2) Hodnoty uvedené v odstavci 1 písm. a) se sníží na polovinu, pokud celá investiční akce ve výrobě má být realizována
a) v okrese, v němž je podíl nezaměstnaných osob nejméně ve výši 7,5 % a současně tento podíl je alespoň o 50 % vyšší než průměrný podíl nezaměstnaných osob v České republice; podílem nezaměstnaných osob se rozumí podíl nezaměstnaných osob uvedený ve statistických údajích Ministerstva práce a sociálních věcí za kalendářní pololetí bezprostředně předcházející dni předložení záměru získat investiční pobídku,
b) na území státem podporovaného regionu vymezeného na základě zákona upravujícího podporu regionálního rozvoje, nebo
c) na území zvýhodněné průmyslové zóny.

(3) Průměrnou měsíční hrubou mzdou podle odstavce 1 písm. b) se rozumí průměrná měsíční hrubá mzda na přepočtené počty zaměstnanců za první až čtvrté čtvrtletí uveřejněná Českým statistickým úřadem společně s údajem o průměrné měsíční hrubé mzdě za čtvrté čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Má-li zaměstnanec příjemce investiční pobídky sjednánu kratší pracovní dobu 5), přepočítá se jeho průměrný hrubý měsíční výdělek odpovídajícím poměrem na průměrný hrubý měsíční výdělek při stanovené týdenní pracovní době 6).

(4) Podmínka uvedená v odstavci 1 písm. b) se nepoužije, pokud má být celá investiční akce realizována na území státem podporovaného regionu vymezeného na základě zákona upravujícího podporu regionálního rozvoje.

(5) Všeobecnými podmínkami pro investiční akci v technologickém centru dále jsou
a) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 2 odst. 3 písm. a) zákona o investičních pobídkách nejméně v hodnotě 10 000 000 Kč, přičemž nejméně 5 000 000 Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a
b) vytvoření nejméně 20 nových pracovních míst podle § 2 odst. 3 písm. b) zákona o investičních pobídkách.

(6) Všeobecnými podmínkami pro investiční akci v centru strategických služeb dále jsou v případě
a) investiční akce v centru pro tvorbu softwaru
1. vytvoření nejméně 20 nových pracovních míst podle § 2 odst. 3 písm. b) zákona o investičních pobídkách a
2. realizace investiční akce v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona o investičních pobídkách, přičemž činností s vyšší přidanou hodnotou je tvorba nového softwaru nebo inovace 7) stávajícího softwaru, kdy jsou služby centra poskytovány nejméně ve 3 státech,
b) investiční akce v datovém centru
1. vytvoření nejméně 20 nových pracovních míst podle § 2 odst. 3 písm. b) zákona o investičních pobídkách a
2. realizace investiční akce v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona o investičních pobídkách, přičemž činností s vyšší přidanou hodnotou je ukládání, třídění a správa dat prostřednictvím počítačových systémů centra a s nimi souvisejících prvků, kdy jsou služby centra poskytovány nejméně ve 3 státech,
c) investiční akce v opravárenském centru
1. vytvoření nejméně 50 nových pracovních míst podle § 2 odst. 3 písm. b) zákona o investičních pobídkách a
2. realizace investiční akce v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona o investičních pobídkách, přičemž činností s vyšší přidanou hodnotou je oprava technicky vyspělých zařízení, zejména kancelářských strojů a výpočetní techniky, elektronických strojů a přístrojů, radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů, optických a měřicích přístrojů, letadel a elektronických a řídicích systémů kolejových vozidel, s výjimkou opravy automobilů, autobusů a opravy mechanických částí dopravních prostředků určených k pozemní dopravě, kdy jsou služby centra poskytovány nejméně ve 3 státech,
d) investiční akce v centru sdílených služeb
1. vytvoření nejméně 70 nových pracovních míst podle § 2 odst. 3 písm. b) zákona o investičních pobídkách a
2. realizace investiční akce v rámci činnosti s vyšší přidanou hodnotou podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona o investičních pobídkách, přičemž činností s vyšší přidanou hodnotou je převzetí řízení, provozu a administrace vnitřních činností jako jsou účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů, marketing nebo řízení informačních systémů od ovládající nebo ovládané osoby 8) nebo od smluvního partnera, pro které nejsou tyto činnosti předmětem podnikání, s výjimkou ostrahy objektů, tiskařských, stravovacích, úklidových služeb nebo služeb obdobného charakteru, kdy jsou služby centra poskytovány nejméně ve 3 státech.

(7) Hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a počty nových pracovních míst uvedené v odstavcích 1, 2, 5 a 6 se sníží na polovinu, pokud je příjemcem investiční pobídky malý nebo střední podnikatel 9).

------------------------------------------------------------------
1) § 356 odst. 2 zákoníku práce.
2) § 33a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.
3) Čl. 2 odst. 84 až 86 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, v platném znění.
4) Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
5) § 80 zákoníku práce.
6) § 79 zákoníku práce.
7) Čl. 1.3 sdělení Komise - Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/1).
8) § 74 až 78 zákona o obchodních korporacích.
9) Příloha I k nařízení Komise (EU) č. 651/2014.


§ 4

Vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídku

Vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídku podle § 3 odst. 1 zákona o investičních pobídkách je uveden v příloze k tomuto nařízení.


§ 5

Minimální hodnoty pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a minimální počty nových pracovních míst pro strategickou investiční akci

(1) V případě strategické investiční akce musí být v rámci investiční akce ve výrobě pořízen dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle § 6a odst. 1 písm. a) zákona o investičních pobídkách nejméně v hodnotě 500 000 000 Kč, přičemž nejméně 250 000 000 Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a vytvořeno nejméně 500 nových pracovních míst.

(2) V případě strategické investiční akce musí být v rámci investiční akce v technologickém centru pořízen dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle § 6a odst. 1 písm. a) zákona o investičních pobídkách nejméně v hodnotě 200 000 000 Kč, přičemž nejméně 100 000 000 Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a vytvořeno nejméně 70 nových pracovních míst.

(3) V případě strategické investiční akce musí být v rámci investiční akce v opravárenském centru pořízen dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle § 6a odst. 1 písm. a) zákona o investičních pobídkách nejméně v hodnotě 200 000 000 Kč, přičemž nejméně 100 000 000 Kč musí být vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a vytvořeno nejméně 100 nových pracovních míst.


§ 6

Maximální výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci

(1) V případě investiční akce ve výrobě může činit výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci až 10 % z celkových způsobilých nákladů, nejvýše však 1 500 000 000 Kč.

(2) V případě investiční akce v technologickém centru nebo v opravárenském centru může činit výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci až 20 % z celkových způsobilých nákladů, nejvýše však 500 000 000 Kč.


§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 6. září 2019.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.


------------------------------------------------------------------

Příloha
Vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídku

Tiskopis pro uplatnění záměru získat investiční pobídku

Informace uvedené v oddílu II. a III. jsou považovány za kvalifikované odhady
žadatele, sloužící Ministerstvu průmyslu a obchodu, dotčeným orgánům a určené
organizaci k posouzení předpokladů splnění všeobecných podmínek stanovených
zákonem o investičních pobídkách (dále jen "zákon") a nařízení vlády
o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, zvláštních
podmínek stanovených zvláštními právními předpisy a podmínek stanovených
nařízením Komise (EU) č. 651/2014.

I. ÚDAJE O ŽADATELI

1. Identifikační údaje

1.1 Obchodní firma nebo název, pod nímž je právnická osoba zapsána ve veřejném
rejstříku/obchodní firma nebo jméno příp. jména a příjmení podnikající
fyzické osoby:
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
1.2 Sídlo právnické osoby/podnikání podnikající fyzické osoby:
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
1.3 Identifikační číslo právnické nebo podnikající fyzické osoby, je-li jí
přiděleno/rodné číslo, je-li jí přiděleno, příp. datum a místo narození
podnikající fyzické osoby:
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
1.4 Obchodní firma nebo název anebo jméno příp. jména a příjmení ovládající
osoby a stát, ve kterém je umístěno její sídlo nebo místo podnikání:
+----------------------------------------------------+------------------------+
| Ovládající osoba | Stát |
+----------------------------------------------------+------------------------+
| | |
+----------------------------------------------------+------------------------+
| | |
+----------------------------------------------------+------------------------+
1.5 Jméno příp. jména a příjmení, bydliště, rodné číslo, je-li jim přiděleno,
příp. datum a místo narození, nebo obchodní firma nebo název, sídlo
a identifikační číslo, je-li jim přiděleno, osob, které jsou členem
statutárního orgánu, a způsob jakým jednají za právnickou osobu:
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
1.6 Jestliže je členem statutárního orgánu právnická osoba, též jméno příp.
jména a příjmení, bydliště, rodné číslo, je-li jim přiděleno, příp. datum
a místo narození osob, které jsou členem statutárního orgánu:
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+

2. Hlavní předmět podnikání žadatele
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+

3. Majetkoprávní vztahy
Přímé nebo nepřímé podíly jednotlivých osob na základním kapitálu nebo na
hlasovacích právech žadatele (pokud nejsou shodné s podílem na základním
kapitálu) nebo jejich součet větší než 20 %: +------------------+-------+
| Stát | % |
+--------------------------------------------------+------------------+-------+
| | | |
+--------------------------------------------------+------------------+-------+
| | | |
+--------------------------------------------------+------------------+-------+

4. Kontaktní osoba zmocněná k jednání v řízení o poskytnutí investiční pobídky

4.1 Jméno příp. jména a příjmení +-------------------------------------------+
kontaktní osoby: | |
+-------------------------------------------+
4.2 Funkce: | |
+---------------+-------------+-----------------------------+
4.3 Telefon: | | 4.4 E-mail: | |
+---------------+ +-----------------------------+

5. Ekonomické údaje o žadateli za poslední dvě skončená účetní období
(pro přepočet z cizí měny se použije kurz vyhlášený Českou národní
bankou pro první pracovní den roku, ve kterém je předkládán záměr)

+--------------+ +--------+--------+
5.1 Účetní období od (měsíc): | | | účetní | účetní |
+--------------+ | období | období |
| ... | ... |
+--------+--------+
5.2 Celková aktiva žadatele v mil. Kč | | |
+--------+--------+
5.3 Celkové tržby žadatele za prodej | | |
zboží v mil. Kč | | |
+--------+--------+
5.4 Celkové tržby žadatele za prodej | | |
vlastních výrobků a služeb v mil. Kč | | |
+--------+--------+
5.5 Celkové tržby žadatele v mil. Kč | | |
+--------+--------+
5.6 Tržby za prodej produktů týkající | | |
se investičního záměru v mil. Kč | | |
+--------+--------+
5.7 Účetní přidaná hodnota | | |
+--------+--------+
5.8 Výsledek hospodaření po zdanění | | |
v mil. Kč | | |
+--------+--------+
5.9 Průměrný počet zaměstnanců | | |
přepočtený na plnou pracovní dobu | | |
+--------+--------+
5.10 Celkový počet zaměstnanců (včetně ČR) | | |
(včetně ČR) | | |
+--------+--------+--------+
5.11 Žadatel je ve smyslu přílohy I | | malým podnikem
nařízení Komise (EU) č. 651/2014 +--------+
| | středním podnikem
+--------+
| | velkým podnikem
+--------+


II. ÚDAJE O INVESTIČNÍ AKCI

1. Název investiční akce, na kterou je žádaná investiční pobídka
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+

2. Typ investiční akce (označte křížkem)

2.1 Investiční akce ve výrobě
+-------+ +-------+ rozšíření výroby v oborech
| | zavedení nebo | | zpracovatelského průmyslu
+-------+ +-------+-------+
a to | | zvýšením výrobní kapacity
+-------+
| | rozšířením výrobního sortimentu
+-------+ o nové výrobky
| | zásadní změnou celkového
+-------+ výrobního postupu

2.2 Investiční akce v technologickém centru
+-------+ +-------+
| | vybudování nebo | | rozšíření technologického centra
+-------+ +-------+
+-------+
a to | | zvýšením kapacity
+-------+
| | rozšířením výstupu o nové
+-------+ produkty

2.3 Investiční akce v centru strategických služeb
+-------+ +-------+
| | zahájení nebo | | rozšíření činnosti centra
+-------+ +-------+ strategických služeb
+-------+
a to | | zvýšením kapacity
+-------+
| | rozšířením výstupu o nové
+-------+ služby
+------+
a to | | 2.3.1 centra pro tvorbu softwaru
+------+
| | 2.3.2 datového centra
+------+
| | 2.3.3 opravárenského centra
+------+
| | 2.3.4 centra sdílených služeb
+------+

3. Specifikujte činnost, která bude vykonávána v návaznosti na realizaci
investiční akce
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+

4. CZ-NACE

Zařazení činnosti, kterou bude žadatel vykonávat v návaznosti na realizaci
investiční akce, dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE.
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+

5. Územní oblast, v níž bude investiční akce realizována
+------------+-------------------+----------+---------------+-----------------+
| Lokalita | Obec s rozšířenou | Okres | % investice | Počet nových |
| | působností | | | pracovních míst |
+------------+-------------------+----------+---------------+-----------------+
| | | | | |
+------------+-------------------+----------+---------------+-----------------+
| | | | | |
+------------+-------------------+----------+---------------+-----------------+

6. Byla ve stejném kraji v období 3 let před předložením tohoto záměru zahájena
žadatelem nebo osobami považovanými za propojený podnik podle nařízení Komise
(EU) č. 651/2014 další investice, která byla předmětem regionální investiční
podpory? +----------------+
ano/ne | |
+----------------+
Pokud ano:

6.1 Kdo realizoval tuto další investici a v jakém rozsahu? Kdy byla investice
zahájena?
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
6.2 O jaké podpory, v jaké výši a v rámci jakých programů bylo/je pro tuto
další investici žádáno? Kdy byla podpora poskytnuta?
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+

7. Harmonogram realizace investiční akce

+----------------+
7.1 Předpokládaný termín zahájení prací souvisejících | |
s realizací investiční akce (dd/mm/rrrr): +----------------+
7.2 Předpokládaný termín ukončení investiční akce | |
(mm/rrrr): +----------------+
7.3 Předpokládaný termín zahájení výroby/činnosti | |
(mm/rrrr): +----------------+
7.3.1 Předpokládaný rok dosažení realizace výsledků | |
činnosti technologického centra ve výrobě: +----------------+

Údaje k bodu 8 vyplňte pouze v případě investiční akce v centru strategických
služeb.
+------+
8. V kolika státech (včetně ČR) budou poskytovány služby | |
centra strategických služeb? +------+

Uveďte, ve kterých státech se budou služby poskytovat a kterým
společnostem, jsou-li již známy.
+----------------+----------+------------------------------------+------------+
| Obchodní firma | Stát | Specifikace poskytovaných služeb | % činnosti |
+----------------+----------+------------------------------------+------------+
| | | | |
+----------------+----------+------------------------------------+------------+
| | | | |
+----------------+----------+------------------------------------+------------+
| | | | |
+----------------+----------+------------------------------------+------------+

9. Údaje o výsledcích činnosti (produkt, služba, nehmotný výsledek)
souvisejících s realizací investiční akce
+--------------------+-----------+--------------+-----+-----------+-----------+
| | | Tržby v roce | | | |
| Název | nový/ | dosažení | | Export | Export |
| (produkt, služba, | stávající | plánovaných | Rok | v rámci | mimo EU |
| nehmotný výsledek) | | kapacit | | EU | (% tržeb) |
| | | (mil. Kč) | | (% tržeb) | |
+--------------------+-----------+--------------+-----+-----------+-----------+
| | | | | | |
+--------------------+-----------+--------------+-----+-----------+-----------+
| | | | | | |
+--------------------+-----------+--------------+-----+-----------+-----------+
| | | | | | |
+--------------------+-----------+--------------+-----+-----------+-----------+

10. Údaje o kapacitě

10.1 Odhadněte objem zvýšené kapacity v důsledku realizace investiční akce:
+--------------------+------------------+-------------------+----------------+
| Produkt, služba, | Kapacita před | Kapacita po | Nárůst o (%) |
| nehmotný výsledek | realizací | dokončení | |
| | investiční akce | investiční akce | |
| | (vč. jednotky) | (vč. jednotky) | |
+--------------------+------------------+-------------------+----------------+
| | | | |
+--------------------+------------------+-------------------+----------------+
| | | | |
+--------------------+------------------+-------------------+----------------+
| | | | |
+--------------------+------------------+-------------------+----------------+

11. Způsob zajištění odbytu (seznam perspektivních zákazníků v ČR a mimo ČR)
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+

12. Přehled investic a zdrojů jejich financování
Pozn. do plánované hodnoty investice uvádějte hodnotu pořizovaného dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku v pořizovacích cenách. V případě investiční akce v centru strategických
služeb, které si jako způsobilé náklady zvolí mzdové náklady, uvádějte do plánované hodnoty
investice veškeré investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, včetně pronájmu,
leasingu, apod.
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| (v mil. Kč) | rok ... | rok ... | rok ... | rok ... | rok ... | rok ... | rok ... | rok ... |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Plánovaná hodnota investice |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Dlouhodobý hmotný | | | | | | | | |
| majetek | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Pozemky | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Stavby | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Stroje a zařízení | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Dlouhodobý nehmotný | | | | | | | | |
| majetek | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Software | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Patentová práva | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Licence | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Know-how | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Ostatní ocenitelná | | | | | | | | |
| práva | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Plánované zdroje financování |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Vlastní kapitál | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Kapitálové vklady | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Základní kapitál | | | | | | | | |
| zapsaný v OR | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Ostatní kapitálové | | | | | | | | |
| fondy | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Ostatní (různý) | | | | | | | | |
| vlastní kapitál | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Budoucí hospodářský | | | | | | | | |
| výsledek po zdanění | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Nerozdělený zisk | | | | | | | | |
| minulých let | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Ostatní *) | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Bankovní úvěry | | | | | | | | |
| a výpomoci **) | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Úvěry od spojených | | | | | | | | |
| osob **) | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
*) Položky s názvem "Ostatní (různý) vlastní kapitál" blíže specifikujte:
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
**) Název osoby poskytující úvěr nebo výpomoc:
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+

13. Údaje o zaměstnancích v místě realizace investiční akce

13.1 Průměrný počet zaměstnanců žadatele přepočtený na plnou pracovní dobu za 12 posledních měsíců před
podáním záměru (v případě rozšíření)
+----------------+------------------+
| období od - do | |
+----------------+------------------+
| průměrný počet | |
+----------------+------------------+
13.2 Plánovaný počet nových pracovních míst (stavově, tj. kumulovaně)
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| rok ... | rok ... | rok ... | rok ... | rok ... | rok ... | rok ... | rok ... | rok ... | rok ... |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | | | | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
13.3 Plánovaný počet převedených stávajících zaměstnanců na nová pracovní místa (stavově, tj. kumulovaně)
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | | | | | | | | | |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

Údaje k bodu 14 vyplňte pouze v případě investiční akce ve výrobě.

14. Vyšší přidaná hodnota

14.1 Vyšší přidaná hodnota investiční akce bude realizována formou:
+-----+
14.1.1 | | spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje a podílu zaměstnanců
+-----+ s vysokoškolským vzděláním
14.1.2 | | podílu výzkumných a vývojových pracovníků na celkovém počtu
+-----+ zaměstnanců (za celou ČR)
14.1.3 | | podílu výzkumných a vývojových pracovníků v místě realizace
+-----+ investiční akce
14.1.4 | | pořízení strojního zařízení pro účely výzkumu a vývoje
+-----+

Údaje k bodům 14.2 - 14.4 vyplňte pouze v případě vyšší přidané hodnoty dle bodu 14.1.1

14.2 Plánovaný podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním v místě realizace investiční
akce
+------------------+------------------+------------------+
| 1. rok po vydání | 2. rok po vydání | 3. rok po vydání |
| rozhodnutí | rozhodnutí | rozhodnutí |
+--------------------------+------------------+------------------+------------------+
| Počet zaměstnanců celkem | | | |
+--------------------------+------------------+------------------+------------------+
| Počet zaměstnanců celkem | | | |
| s VŠ vzděláním | | | |
+--------------------------+------------------+------------------+------------------+
| Podíl zaměstnanců s VŠ | | | |
| vzděláním v % | | | |
+--------------------------+------------------+------------------+------------------+
14.3 Specifikujte smlouvu, na základě které bude probíhat spolupráce s výzkumnou
organizací (včetně názvu této organizace), a termín jejího uzavření (případně
předpokládaný termín uzavření smlouvy).
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------------+
14.4 Uveďte výši a účel peněžních prostředků vynaložených na spolupráci s výzkumnou
organizací uvedenou v bodě 14.3, a to v období dvou let před podáním záměru získat
investiční pobídku a plánovaných na tuto spolupráci v následujících třech letech.
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------------+

Údaje k bodům 14.5 - 14.6 vyplňte pouze v případě vyšší přidané hodnoty dle bodu
14.1.2 nebo 14.1.3.
V případě realizace vyšší přidané hodnoty dle bodu 14.1.2 vyplňujte následující údaje
za celou ČR, v případě realizace vyšší přidané hodnoty dle bodu 14.1.3 vyplňujte
následující údaje za místo realizace investiční akce.

14.5 Plánovaný podíl výzkumných a vývojových pracovníků
+------------------+------------------+------------------+
| 1. rok po vydání | 2. rok po vydání | 3. rok po vydání |
| rozhodnutí | rozhodnutí | rozhodnutí |
+--------------------------+------------------+------------------+------------------+
| Počet zaměstnanců celkem | | | |
+--------------------------+------------------+------------------+------------------+
| Počet výzkumných | | | |
| a vývojových | | | |
+--------------------------+------------------+------------------+------------------+
| Podíl výzkumných | | | |
| a vývojových prac. v % | | | |
+--------------------------+------------------+------------------+------------------+
14.6 Specifikujte činnost, kterou budou výzkumní a vývojoví pracovníci vykonávat
v rámci své hlavní pracovní činnosti:
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------------+

Údaje k bodům 14.7 - 14.9 vyplňte pouze v případě vyšší přidané hodnoty dle
bodu 14.1.4.

14.7 Strojní zařízení pro účely výzkumu a vývoje dle kapitol 84, 85 a 90 celního
sazebníku
+------------------+--------------+-----------+-----------------+--------+----------+
| Kapitola celního | Název | Popis | Pořizovací cena | Rok | Rok |
| sazebníku | | | (v mil. Kč) | výroby | pořízení |
+------------------+--------------+-----------+-----------------+--------+----------+
| | | | | | |
+------------------+--------------+-----------+-----------------+--------+----------+
| | | | | | |
+------------------+--------------+-----------+-----------------+--------+----------+
| | | | | | |
+------------------+--------------+-----------+-----------------+--------+----------+
| Celkem | |
+---------------------------------------------+-----------------+ +----------+
14.8 Podíl strojního zařízení pro účely výzkumu a vývoje na | |
předpokládaných způsobilých nákladech v %: +----------+

14.9 Specifikujete výzkum a vývoj, pro který bude strojní zařízení příjemcem
investiční pobídky využíváno:
+-----------------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------------+

15. Životní prostředí a energetická účinnost

15.1 Jsou činnosti, procesy, stavby a zařízení šetrné k životnímu prostředí?
Stručně zdůvodněte.
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
15.2 Uveďte stručný popis přístupu, kterým budete dbát na maximalizaci
energetické účinnosti při činnostech, procesech, stavbách a zařízeních
(s odkazem na ustanovení zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické
náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů):
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
15.3 Používáte nebo budete používat dobrovolné nástroje jako jsou EMAS,
ISO 14001, označování ekologicky šetrných výrobků, ekodesign, posuzování
životního cyklu výrobků (LCA), dobrovolné dohody apod.?
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
15.4 Uveďte stručný popis druhů odpadů (název a kód odpadu podle vyhlášky
č. 93/2016 Sb., o Katalogů odpadů), jejich množství (v tunách za rok)
a způsob nakládání s odpady podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, včetně prevence, tj.
předcházení vzniku odpadů.
+--------------+------------+----------------------------+--------------------+
| Název odpadu | Kód odpadu | Množství (v tunách za rok) | Způsob nakládání |
| | | | s odpady |
+--------------+------------+----------------------------+--------------------+
| | | | |
+--------------+------------+----------------------------+--------------------+
| | | | |
+--------------+------------+----------------------------+--------------------+
| | | | |
+--------------+------------+----------------------------+--------------------+
Údaje k bodům 15.5 - 15.12 vyplňte pouze v případě investiční akce ve výrobě.

15.5 Uveďte všechny látky vstupující do výroby, včetně jejich stručného popisu
(bezpečnostní listy) a jejich množství.
+--------------------+------------------------------+-------------------------+
| Název vstupující | Stručný popis druhu | Množství |
| látky | a chemického složení | (v jednotkách za rok) |
+--------------------+------------------------------+-------------------------+
| | | |
+--------------------+------------------------------+-------------------------+
| | | |
+--------------------+------------------------------+-------------------------+
| | | |
+--------------------+------------------------------+-------------------------+
15.6 Uveďte, zda zařízení bude podléhat režimu zákona č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru
znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),
ve znění pozdějších předpisů.
Pokud ano, uveďte kategorii činností podle přílohy č. 1 tohoto zákona.
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
15.7 Uveďte, zda Váš proces bude využívat "Nejlepší dostupnou techniku" (BAT).
*) Pokud ano, uveďte příslušný Referenční dokument o BAT (BREF) včetně
identifikace kapitoly.
+--------------------+--------------------------------------------------------+
| | *) |
+--------------------+--------------------------------------------------------+
15.8 Uveďte předpokládané množství jednotlivých znečišťujících látek
vypouštěných do vody a jejich koncentrace. Odpadní vody uvádějte s ohledem
na technologii záměru.
+------------------------------------------------+------------+---------------+
| Název, druh a složení znečišťující látky | Množství | Koncentrace |
+------------------------------------------------+------------+---------------+
| | | |
+------------------------------------------------+------------+---------------+
| | | |
+------------------------------------------------+------------+---------------+
| | | |
+------------------------------------------------+------------+---------------+
15.9 Uveďte předpokládané množství jednotlivých znečišťujících látek
vypouštěných do půdy a jejich koncentrace.
+------------------------------------------------+------------+---------------+
| Název, druh a složení znečišťující látky | Množství | Koncentrace |
+------------------------------------------------+------------+---------------+
| | | |
+------------------------------------------------+------------+---------------+
| | | |
+------------------------------------------------+------------+---------------+
| | | |
+------------------------------------------------+------------+---------------+
15.10 Uveďte předpokládané množství a hmotnostní koncentrace jednotlivých
znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší z nových stacionárních zdrojů
a ze (stávajících) stacionárních zdrojů, na kterých došlo k navýšení emisí
znečišťujících látek. Množství emisí do ovzduší uvádějte v tunách za rok.
U koncentrací uvádějte garantované hodnoty použité technologie v mg/m3
případně v jednotkách měrné výrobní emise.
+------------------------------------------------+------------+---------------+
| Název znečišťující látky | Množství | Koncentrace |
+------------------------------------------------+------------+---------------+
| | | |
+------------------------------------------------+------------+---------------+
| | | |
+------------------------------------------------+------------+---------------+
| | | |
+------------------------------------------------+------------+---------------+
15.11 Uveďte výčet nově pořízených stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,
jejich zařazení dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a technologie využívané ke snížení
emisí znečišťujících látek.
+---------------------+---------------------------+---------------------------+
| Název stacionárního | Zařízení dle přílohy č. 2 | Technologie ke snížení |
| zdroje | zákona o ochraně ovzduší | emisí znečišťujících |
| | | látek |
+---------------------+---------------------------+---------------------------+
| | | |
+---------------------+---------------------------+---------------------------+
15.12 Bude jako surovina materiálově využíván odpad? Pokud ano, uveďte název,
množství a původ odpadu.
+------------------+------------+---------------------------------------------+
| Název odpadu | Množství | Původ odpadu |
+------------------+------------+---------------------------------------------+
| | | |
+------------------+------------+---------------------------------------------+
| | | |
+------------------+------------+---------------------------------------------+
| | | |
+------------------+------------+---------------------------------------------+

III. ÚDAJE K INVESTIČNÍ POBÍDCE
+-------------+
1. Bude žadatel zároveň příjemcem investiční pobídky? ano/ne | |
+-------------+
Pokud ne, uveďte, kdo bude zájemcem o investiční pobídku
(příjemcem investiční pobídky):
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+

2. Označte křížkem, o které formy investiční pobídky žádáte
+-------+
2.1 Sleva na daních z příjmů dle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona | |
+-------+-------+
2.1.1 pro nového poplatníka | |
(§ 35a zákona o daních z příjmů) +-------+
2.1.2 pro stávajícího poplatníka | |
(§ 35b zákona o daních z příjmů) +-------+-------+
2.2 Převod pozemků za zvýhodněnou cenu dle | |
§ 1a odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona +-------+
2.3 Hmotná podpora vytváření nových pracovních míst dle | |
§ 1a odst. 1 písm. a) bodu 3 zákona +-------+
2.4 Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců | |
dle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 4 zákona +-------+
2.5 Hmotná podpora pořízení dlouhodobého hmotného | |
a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci | |
dle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5 zákona +-------+
2.6 Osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných | |
prům. zónách dle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 6 zákona +-------+

3. Vyplní pouze žadatel o slevu na daních z příjmů

3.1 Očekávaný výsledek hospodaření investiční akce
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| (v mil. Kč) | rok ... | rok ... | rok ... | rok ... | rok ... | rok ... | rok ... | rok ... |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Tržby z prodeje | | | | | | | | |
| výrobků, služeb či | | | | | | | | |
| nehmotných výsledků | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Spotřebované nákupy | | | | | | | | |
| (materiál, energie, | | | | | | | | |
| atd.) | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Služby | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Mzdové náklady | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Ostatní osobní | | | | | | | | |
| náklady *) | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Provozní náklady | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Odpisy dlouhodobého | | | | | | | | |
| nehmotného a hmotného | | | | | | | | |
| majetku | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Finanční náklady | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Výsledek hospodaření | | | | | | | | |
| za účetní období | | | | | | | | |
| (před zdaněním) | | | | | | | | |
+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
*) Specifikujte:
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+

4. Vyplní pouze žadatel o převod pozemků včetně související infrastruktury
za zvýhodněnou cenu a o osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných
průmyslových zónách
+-------------------+
4.1 Požadavky na plochu (m2): | |
+-------------------+
z toho 4.1.1 Výroba | |
+-------------------+
4.1.2 Skladovací prostory | |
+-------------------+
4.1.3 Prostory pro výzkum | |
a vývoj +-------------------+
4.1.4 Administrativní budovy | |
+-------------------+
4.1.5 Ostatní | |
+-------------------+
4.2 Požadavky na technické vybavení:
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
4.3 Specifikujte, zda se bude jednat o výstavbu nových budov nebo přístavbu
či využití stávajících prostor:
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
4.4 V případě využití stávajících prostor uveďte, zda je plánováno tyto
prostory technicky zhodnocovat:
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
4.5 Uveďte způsob pořízení a využití nemovitých věcí
(vkladem, koupí, nájmem apod.):
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
4.6 Uveďte vlastníka pozemku, příp. název průmyslové zóny, kde bude investiční
akce realizována.
+--------------------+-------------------+----------------------+-------------+
| Vlastník pozemku | Průmyslová zóna | Katastrální území | % investice |
+--------------------+-------------------+----------------------+-------------+
| | | | |
+--------------------+-------------------+----------------------+-------------+
| | | | |
+--------------------+-------------------+----------------------+-------------+

5. Vyplní pouze žadatel o hmotnou podporu vytváření nových pracovních míst

5.1 Plánovaný počet nových pracovních míst, na něž bude žádána podpora:
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Nová pracovní místa | rok ... | rok ... | rok ... | rok ... | rok ... |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Přírůstkově | | | | | |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Stavově | | | | | |
| (kumulovaně) | | | | | |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+

6. Vyplní pouze žadatel o hmotnou podporu rekvalifikace nebo školení
zaměstnanců na nových pracovních místech

6.1 Náklady na rekvalifikaci nebo školení (v mil. Kč):
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Náklady (mil. Kč) | rok ... | rok ... | rok ... | rok ... | rok ... |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Přírůstkově | | | | | |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Stavově | | | | | |
| (kumulovaně) | | | | | |
+---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
6.2 Uveďte stručně druhy plánovaných programů školení a rekvalifikace:
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+
6.3 Kolik zaměstnanců z celkového počtu nových pracovních míst bude absolvovat
uvedená školení a rekvalifikace?
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+

7. Vyplní pouze žadatel o hmotnou podporu pořízení dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku

7.1 Předpokládaný rozsah investice
+---------------------------------------------------+-------------------------+
| Předpokládaná celková hodnota způsobilých nákladů | |
| ve formě dlouhodobého hmotného a nehmotného | |
| majetku v rámci strategické investiční akce v Kč | |
+---------------------------------------------------+-------------------------+
| Předpokládaný celkový počet nových pracovních | |
| míst vytvořených a obsazených v rámci strategické | |
| investiční akce | |
+---------------------------------------------------+-------------------------+

8. Další podpory

8.1 O jaké další podpory žádáte pro tuto investiční akci (státní, regionální,
apod.), v jaké výši a v rámci kterých programů?
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
+-----------------------------------------------------------------------------+

9. Způsobilé náklady

9.1 Způsobilými náklady bude (označte křížkem)
+--------+
9.1.1 | | hodnota dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
+--------+
9.1.2 | | hodnota mzdových nákladů
+--------+
9.2 V případě, že v rámci investiční akce dojde k rozšíření
výstupu činnosti o nové výrobky/produkty/služby, bude +----+
v rámci investiční akce znovu použit stávající dlouhodobý ano/ne | |
hmotný nebo nehmotný majetek? +----+
9.2.1 Pokud ano, uveďte zůstatkovou hodnotu tohoto
znovu použitého majetku v účetním období +-----------+
předcházejícím zahájení prací (v mil. Kč) | |
souvisejících s realizací investiční akce. +-----------+
9.3 V případě, že v rámci investiční akce dojde k rozšíření výroby zásadní
změnou celkového výrobního postupu, definujte činnost, jež má být
modernizována: +-------------------------------------------------------+
| |
+-------------------------------------------+-----------+
9.3.1 Uveďte hodnotu stávajícího dlouhodobého (v mil. Kč) | |
majetku používaného při této činnosti. +-----------+
9.3.2 Uveďte hodnotu účetních odpisů tohoto (v mil. Kč) | |
majetku za předcházející 3 účetní období. +-----------+

10. Vyplní žadatel v případě, kdy způsobilé náklady budou tvořeny hodnotou
majetku podle bodu 9.1.1

Specifikace položek dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

10.1 Pozemek
+-------------+-------------------------------------------------+-------------+
| | Plocha (v m2) | Pořizovací |
| Území +--------+-------+---------+------------+---------+ cena |
| | Výroba | Sklad | Výzkum | Administr. | Ostatní | (v mil. Kč) |
| | | | a vývoj | | | |
+-------------+--------+-------+---------+------------+---------+-------------+
| | | | | | | |
+-------------+--------+-------+---------+------------+---------+-------------+
| | | | | | | |
+-------------+--------+-------+---------+------------+---------+-------------+
| Celkem | |
+---------------------------------------------------------------+-------------+
10.2 Stavby
+-----------------------------------------+---------------------+-------------+
| Popis | Pořizovací cena | Rok |
| | | dokončení |
+-----------------------------------------+---------------------+-------------+
| | | |
+-----------------------------------------+---------------------+-------------+
| | | |
+-----------------------------------------+---------------------+-------------+
| Celkem | |
+-----------------------------------------+---------------------+
10.3 Strojní zařízení určené pro výrobní účely dle kapitol 84, 85 a 90
celního sazebníku *)
+-------------------+---------+---------+-----------------+--------+----------+
| Kontrola celního | Název | Popis | Pořizovací cena | Rok | Rok |
| sazebníku | | | (v mil. Kč) | výroby | pořízení |
+-------------------+---------+---------+-----------------+--------+----------+
| | | | | | |
+-------------------+---------+---------+-----------------+--------+----------+
| | | | | | |
+-------------------+---------+---------+-----------------+--------+----------+
| | | | | | |
+-------------------+---------+---------+-----------------+--------+----------+
| Celkem | |
+---------------------------------------+-----------------+
*) vyplní se pouze v případě investiční akce ve výrobě

10.4 Strojní zařízení dle kapitol 84, 85 a 90 celního sazebníku **)
+-------------------+---------+---------+-----------------+--------+----------+
| Kontrola celního | Název | Popis | Pořizovací cena | Rok | Rok |
| sazebníku | | | (v mil. Kč) | výroby | pořízení |
+-------------------+---------+---------+-----------------+--------+----------+
| | | | | | |
+-------------------+---------+---------+-----------------+--------+----------+
| | | | | | |
+-------------------+---------+---------+-----------------+--------+----------+
| | | | | | |
+-------------------+---------+---------+-----------------+--------+----------+
| Celkem | |
+---------------------------------------+-----------------+
**) vyplní se pouze v případě investiční akce v technologickém centru a centru
strategických služeb

10.5 Dlouhodobý nehmotný majetek zakoupený od jiných než spojených osob
+--------------+---------------------------------+-----------------+----------+
| Název | Popis | Pořizovací cena | Rok |
| | | (v mil. Kč) | aktivace |
+--------------+---------------------------------+-----------------+----------+
| | | | |
+--------------+---------------------------------+-----------------+----------+
| | | | |
+--------------+---------------------------------+-----------------+----------+
| | | | |
+--------------+---------------------------------+-----------------+----------+
| Celkem | |
+------------------------------------------------+-----------------+

+----------+
10.6 Bude veškerý dlouhodobý majetek umístěn v místě ano/ne | |
realizace investiční akce? +----------+
10.7 Byla výše uvedená strojní zařízení předmětem odpisů? ano/ne | |
+----------+
10.8 Byly výše uvedené stavby předmětem odpisů? ano/ne | |
+----------+
10.9 Pokud stavby byly předmětem odpisů, budou pořízeny ano/ne | |
jako součást obchodního závodu nebo jeho části, +----------+
jejichž činnost bude přede dnem převodu vlastnických
práv ukončena, od jiných než spojených osob?

11. Vyplní žadatel v případě, kdy způsobilé náklady budou tvořeny hodnotou
nákladů podle bodu 9.1.2

11.1 Předpokládaný počet nových pracovních míst (stavově, tj. kumulovaně).
+------------------+------------------+------------------+
z toho vzdělání | 1. rok po vydání | 2. rok po vydání | 3. rok po vydání |
| rozhodnutí | rozhodnutí | rozhodnutí |
+--------------------+------------------+------------------+------------------+
| vysokoškolské | | | |
+--------------------+------------------+------------------+------------------+
| středoškolské | | | |
+--------------------+------------------+------------------+------------------+
| základní | | | |
+--------------------+------------------+------------------+------------------+
| Celkem | | | |
+--------------------+------------------+------------------+------------------+
11.2 Průměrný objem mzdových nákladů na jedno nové pracovní místo v průběhu
24 po sobě jdoucích měsíců (v mil. Kč).
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | | | | | | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | | | | | | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 23. | 24. |
+--------+--------+
| | |
+--------+--------+
11.3 Celkový objem měsíčních mzdových nákladů vynaložených na nová pracovní
místa vytvořená a obsazená do konce 3. roku od vydání rozhodnutí
o příslibu v průběhu 24 po sobě jdoucích měsíců (v mil. Kč).
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | | | | | | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| | | | | | | | | | | |
+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 23. | 24. |
+--------+--------+
| | |
+--------+--------+

12. Přínosy pro region a stát

12.1 Proveďte kvantitativní analýzu a zdůvodnění předpokládaného přínosu
investiční akce pro region a pro stát. Přiložte jako samostatnou
přílohu k tiskopisu v rozsahu 5 - 15 stran.

13. Uveďte požadovanou výši investiční pobídky.
+----------------------------------+------------------------------------+
| Celková hodnota způsobilých | Požadovaná výše investiční pobídky |
| nákladů (v mil. Kč) | (v mil. Kč) |
+----------------------------------+------------------------------------+
| | |
+----------------------------------+------------------------------------+


Podpis osob oprávněných jednat za žadatele dle způsobu jednání uvedeného
ve veřejném rejstříku:
§ 1 - Typy investičních akcí, na které lze poskytnout investiční pobídku1 § 2 - Typy investičních akcí, na které lze poskytnout investiční pobídku ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci2 § 3 - Další všeobecné podmínky pro jednotlivé typy investičních akcí3 § 4 - Vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídku4 § 5 - Minimální hodnoty pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a minimální počty nových pracovních míst pro strategickou investiční akci5 § 6 - Maximální výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci6 § 7 - Účinnost7 Příloha - Vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídku
Název
221/2019 Sb. Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
Autor
Vláda
Zdroj
Sbírka zákonů
Datum vydání
30. srpna 2019
Účinný od
6. září 2019
Účinný do
bez ukončení
Ročník
2019
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP