Právní prostor

222/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

znění účinné od 18. listopadu 2019


222/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. srpna 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisůVláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb., nařízení vlády č. 339/2013 Sb., nařízení vlády č. 151/2015 Sb., nařízení vlády č. 97/2017 Sb. a nařízení vlády č. 86/2018 Sb., se mění takto:


1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta "Směrnice Komise (EU) 2018/725 ze dne 16. května 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o chrom VI.".


2. V příloze č. 2 části III. bodě 12 se v tabulce u položky "Chrom (VI)" ve čtvrtém sloupci číslo "0,2" nahrazuje číslem "0,053".


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 18. listopadu 2019.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
Čl. I Čl. II - Účinnost
Název
222/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Autor
Vláda
Zdroj
Sbírka zákonů
Datum vydání
30. srpna 2019
Účinný od
18. listopadu 2019
Účinný do
bez ukončení
Ročník
2019
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP