Právní prostor

226/2019 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech

znění účinné od 1. října 2019


226/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnitra
ze dne 27. srpna 2019
o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborechMinisterstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní informační službou, Úřadem pro zahraniční styky a informace, Generální inspekcí bezpečnostních sborů a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 6 a § 79 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 247/2017 Sb.:


§ 1

Druhy a obsah pracovnělékařských prohlídek

(1) Druhy pracovnělékařských prohlídek jsou
a) vstupní prohlídka,
b) periodická prohlídka,
c) mimořádná prohlídka, nebo
d) výstupní prohlídka.

(2) Při pracovnělékařské prohlídce zjišťuje posuzující lékař zdravotní stav občana nebo příslušníka. Součástí pracovnělékařské prohlídky je zjišťování anamnestických dat. Zdravotní způsobilost občana nebo příslušníka posoudí posuzující lékař na základě zhodnocení zjištěného zdravotního stavu, posouzení výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných vyšetření a nároků kladených na činnost odpovídající výkonu služby na služebním místě, na které je nebo má být občan nebo příslušník ustanoven. Výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství lze u příslušníka pro stejný účel nahradit potvrzením o tom, že od posledního vydání výpisu ze zdravotnické dokumentace nebyla zjištěna změna zdravotního stavu 1).

------------------------------------------------------------------
1) § 42a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.


§ 2

Vstupní prohlídka

(1) Vstupní prohlídka se provádí u
a) občana před přijetím do služebního poměru,
b) příslušníka před ustanovením na služební místo, pro které je stanoven jiný zvláštní požadavek na zdravotní způsobilost,
c) příslušníka, u něhož má dojít k rozšíření činnosti nad rámec posouzení zdravotního stavu vztahujícího se k dosavadnímu výkonu služby na služebním místě, nebo
d) příslušníka před ustanovením na služební místo u jiného bezpečnostního sboru.

(2) Při vstupní prohlídce se postupuje podle § 1 odst. 2 s tím, že
a) jde-li o vstupní prohlídku podle odstavce 1 písm. a) nebo d), provede se komplexní fyzikální vyšetření občana nebo příslušníka, popřípadě další odborná vyšetření, jejichž rozsah je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak; podle zjištěného zdravotního stavu občana nebo příslušníka lze provést i jiná odborná vyšetření, jejichž rozsah stanoví posuzující lékař, nebo
b) jde-li o vstupní prohlídku podle odstavce 1 písm. b) nebo c), provede se komplexní fyzikální vyšetření příslušníka, popřípadě další odborná vyšetření, jejichž rozsah stanoví posuzující lékař podle zjištěného zdravotního stavu příslušníka, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.


§ 3

Periodická prohlídka

Periodická prohlídka se provádí jednou za 2 roky ode dne vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ze vstupní nebo poslední periodické prohlídky, v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření, elektrokardiografického vyšetření, popřípadě dalších odborných vyšetření uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce a odborných vyšetření stanovených posuzujícím lékařem podle zjištěného zdravotního stavu příslušníka a nároků vyplývajících z výkonu služby na služebním místě, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.


§ 4

Mimořádná prohlídka

(1) Při mimořádné prohlídce se provede komplexní fyzikální vyšetření příslušníka, popřípadě další odborná vyšetření, jejichž rozsah stanoví posuzující lékař podle zjištěného zdravotního stavu příslušníka a nároků vyplývajících z výkonu služby na služebním místě, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

(2) Mimořádná prohlídka se provádí u příslušníků, pokud
a) ji nařídil orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo tak stanoví atomový zákon 2),
b) byl výkon služby přerušen z důvodu nemoci po dobu delší než 8 týdnů, těžkého úrazu, onemocnění spojeného s bezvědomím nebo jiné těžké újmy na zdraví, nebo
c) došlo k přerušení výkonu služby na služebním místě nebo výkonu služby po dobu delší než 6 měsíců.

(3) Mimořádná prohlídka se dále provádí
a) na návrh služebního funkcionáře, pokud lze důvodně předpokládat, že došlo ke změně nebo ztrátě zdravotní způsobilosti pro výkon služby na služebním místě nebo pro výkon služby,
b) z podnětu poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo ošetřujícího lékaře služebnímu funkcionáři, pokud zjistí, že došlo k takové změně zdravotního stavu příslušníka, která by mohla ovlivnit zdravotní způsobilost, nebo
c) na žádost příslušníka služebnímu funkcionáři v případě zdravotních potíží, které mají vliv na zdravotní způsobilost pro výkon služby.

------------------------------------------------------------------
2) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.


§ 5

Výstupní prohlídka

Výstupní prohlídka se provádí před skončením služebního poměru. Při výstupní prohlídce se provádějí lékařská vyšetření v rozsahu komplexního fyzikálního vyšetření posuzujícím lékařem, který popřípadě stanoví rozsah dalších odborných vyšetření podle zjištěného zdravotního stavu příslušníka, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.


§ 6

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Poskytovatel pracovnělékařských služeb vydá na základě pracovnělékařské prohlídky občana nebo příslušníka lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, který obsahuje náležitosti podle vzoru uvedeného v příloze č. 3 nebo 4 k této vyhlášce.


§ 7

Přechodné ustanovení

Posuzování zdravotní způsobilosti, které bylo zahájeno přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle vyhlášky č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.


§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:
1. Vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.
2. Vyhláška č. 407/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.
3. Vyhláška č. 334/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 407/2008 Sb.
4. Vyhláška č. 46/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.


§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2019.

Ministr vnitra:
Hamáček v. r.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1
Podmínky pro stanovení zdravotní klasifikace


Oddíl I
Obecná ustanovení

1. Zdravotní klasifikace v seznamu nemocí, stavů a vad a přidružených zdravotních problémů (oddíl III) se člení podle zdravotní náročnosti na sloupce I až III, k nim je přiřazena klasifikační značka, která odpovídá příslušné zdravotní způsobilosti občana nebo příslušníka pro výkon služby na služebním místě. Zdravotní klasifikace vyjadřují rozsah schopnosti pro výkon služby v bezpečnostním sboru a jsou jedním z podkladů pro vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti. Označují se příslušnou klasifikační značkou. Klasifikační značka "A" vyjadřuje jeho zdravotní způsobilost pro výkon služby bez podmínky nebo pro výkon služby na služebním místě bez podmínky. Klasifikační značka "C" vyjadřuje jeho zdravotní způsobilost pro výkon služby na služebním místě s podmínkou. Klasifikační značka "D" vyjadřuje jeho zdravotní nezpůsobilost pro výkon služby na služebním místě nebo dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon služby na služebním místě, pro něž je stanoven jiný zvláštní požadavek na zdravotní způsobilost, nebo dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti pro výkon služby v bezpečnostním sboru.

2. Při stanovení zdravotní klasifikace "C" se v bodu 3 lékařského posudku (příloha č. 4) stanoví neschopnost pro výkon činností ze Seznamu činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti pro výkon služby v bezpečnostních sborech uvedeném v oddílu II.

3. Občané a příslušníci se posuzují podle příslušného sloupce zdravotní klasifikace, který je uveden v Seznamu činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti pro výkon služby v bezpečnostních sborech s ohledem na příslušné služební místo.


Oddíl II
Seznam činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti pro výkon služby v bezpečnostních sborech podle katalogu činností v bezpečnostních sborech


Celní správa České republiky

Podle sloupce I. se posuzují

-------------------------------------------------------------------------------
Služební hodnost Specifikace
vykonávaných činností
-------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.1. Celní správa České republiky
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor bod 3
komisař bod 6
-------------------------------------------------------------------------------

Podle sloupce II. se posuzují

-------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.1. Celní správa České republiky
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní referent bod 1, 2, 3
asistent bod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní asistent bod 1, 2, 3, 4
inspektor bod 2, 4, 5, 6, 9, 10
vrchní inspektor bod 1, 2, 4, 9
komisař bod 3, 5
vrchní komisař bod 3
-------------------------------------------------------------------------------
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.1. Celní správa České republiky
2.1.1. Činnosti ve správě
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor bod 4
-------------------------------------------------------------------------------
2.1.3. Činnosti ve výchově a vzdělávání
-------------------------------------------------------------------------------
inspektor bod 1
vrchní inspektor bod 1
komisař bod 1
-------------------------------------------------------------------------------
2.1.4. Činnosti v chovu a výcviku služebních zvířat
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní referent bod 1
asistent bod 1
-------------------------------------------------------------------------------

Podle sloupce III. se posuzují

-------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.1. Celní správa České republiky
-------------------------------------------------------------------------------
inspektor bod 1, 3, 7, 8
vrchní inspektor bod 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13
komisař bod 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11
vrchní komisař bod 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11
rada bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11
vrchní rada bod 1
vrchní státní rada bod 1
-------------------------------------------------------------------------------
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.1. Celní správa České republiky
2.1.1. Činnosti ve správě
-------------------------------------------------------------------------------
asistent bod 1
inspektor bod 1, 2
vrchní inspektor bod 1, 2, 3
komisař bod 1, 2
vrchní komisař bod 1, 2
rada bod 1, 2, 3
-------------------------------------------------------------------------------
2.1.2. Správní činnosti
-------------------------------------------------------------------------------
inspektor bod 1, 2, 3
vrchní inspektor bod 1, 2
komisař bod 1, 2
vrchní komisař bod 1, 2, 3
rada bod 1, 2, 3
-------------------------------------------------------------------------------
2.1.3. Činnosti ve výchově a vzdělávání
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor bod 2
vrchní komisař bod 1, 2, 3
rada bod 1
-------------------------------------------------------------------------------
2.1.4. Činnosti v chovu a výcviku služebních zvířat
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní asistent bod 1
inspektor bod 1
vrchní inspektor bod 1
vrchní komisař bod 1
-------------------------------------------------------------------------------
2.1.5. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní komisař bod 1
rada bod 1
-------------------------------------------------------------------------------


Vězeňská služba České republiky

Podle sloupce I. se posuzují

-------------------------------------------------------------------------------
Služební hodnost Specifikace
vykonávaných činností
-------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.2. Vězeňská služba České republiky
-------------------------------------------------------------------------------
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.2. Vězeňská služba České republiky
2.2.2. Další činnosti
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní asistent bod 1
vrchní inspektor bod 1, 2, 3
komisař bod 1, 2, 3, 4
-------------------------------------------------------------------------------

Podle sloupce II. se posuzují

-------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.2. Vězeňská služba České republiky
-------------------------------------------------------------------------------
referent bod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní referent bod 1, 2, 3, 4, 5, 6
asistent bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
vrchní asistent bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
inspektor bod 1, 2, 3, 4, 5, 6
vrchní inspektor bod 1, 2, 3, 4, 5, 6
-------------------------------------------------------------------------------
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.2. Vězeňská služba České republiky
2.2.1. Činnosti ve výchově a vzdělávání
-------------------------------------------------------------------------------
inspektor bod 1
vrchní inspektor bod 1
-------------------------------------------------------------------------------
2.2.2. Další činnosti
-------------------------------------------------------------------------------
asistent bod 1
inspektor bod 1
-------------------------------------------------------------------------------

Podle sloupce III. se posuzují

-------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.2. Vězeňská služba České republiky
-------------------------------------------------------------------------------
komisař bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
vrchní komisař bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
rada bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
vrchní rada bod 1, 2, 3, 4
vrchní státní rada bod 1
-------------------------------------------------------------------------------
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.2. Vězeňská služba České republiky
2.2.1. Činnosti ve výchově a vzdělávání
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor bod 2
komisař bod 1, 2, 3, 4
vrchní komisař bod 1, 2, 3
rada bod 1
vrchní rada bod 1
-------------------------------------------------------------------------------
2.2.2. Další činnosti
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní komisař bod 1, 2, 3
-------------------------------------------------------------------------------


Policie České republiky

Podle sloupce I. se posuzují

-------------------------------------------------------------------------------
Služební hodnost Specifikace
vykonávaných činností
-------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.3. Policie České republiky
-------------------------------------------------------------------------------
inspektor bod 5
(s výjimkou inspektorů SPJ s činností
převážně administrativního charakteru)
vrchní inspektor bod 6, 7, 9
komisař bod 5, 13
-------------------------------------------------------------------------------
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.3. Policie České republiky
2.3.12. Další činnosti
-------------------------------------------------------------------------------
inspektor bod 1
-------------------------------------------------------------------------------

Podle sloupce II. se posuzují

-------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.3. Policie České republiky
-------------------------------------------------------------------------------
referent bod 1, 2, 3
vrchní referent bod 1, 5
asistent bod 1, 2, 3
vrchní asistent bod 1, 2, 3, 4
inspektor bod 4
vrchní inspektor bod 17
komisař bod 1, 2, 11, 14
(s výjimkou komisaře s činností převážně
administrativního charakteru)
vrchní komisař bod 1, 2, 7, 8, 9, 10
(s výjimkou vrchního komisaře s činností
administrativního charakteru)
rada bod 2, 4
(s výjimkou rady s činností převážně
administrativního charakteru)
-------------------------------------------------------------------------------
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.3. Policie České republiky
2.3.5. Dopravní činnosti
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor bod 1, 2
komisař bod 1
vrchní komisař bod 1, 2
rada bod 1
vrchní rada bod 1
-------------------------------------------------------------------------------
2.3.9. Činnosti ve výchově a vzdělávání
-------------------------------------------------------------------------------
inspektor bod 1
vrchní inspektor bod 1, 3
komisař bod 5
vrchní komisař bod 4
-------------------------------------------------------------------------------
2.3.12. Další činnosti
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní referent bod 1
asistent bod 1, 2
vrchní asistent bod 1, 2
inspektor bod 2
vrchní inspektor bod 3
-------------------------------------------------------------------------------

Podle sloupce III. se posuzují

-------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.3. Policie České republiky
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní referent bod 2, 3, 4
inspektor bod 1, 2, 3, 6, 7, 8
vrchní inspektor bod 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11,
11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19, 20
komisař bod 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12
vrchní komisař bod 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14
rada bod 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14
vrchní rada bod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní státní rada bod 1, 2
-------------------------------------------------------------------------------
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.3. Policie České republiky
2.3.1. Činnosti ve správě
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor bod 1, 2, 3, 4, 5, 6
komisař bod 1, 2, 3, 4
vrchní komisař bod 1, 2, 3, 4, 5
rada bod 1, 2, 3
-------------------------------------------------------------------------------
2.3.2. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologii
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní referent bod 1
asistent bod 1, 2, 3
vrchní asistent bod 1, 2, 3, 4
inspektor bod 1, 2, 3, 4
vrchní inspektor bod 1, 2, 3, 4, 5, 6
komisař bod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní komisař bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
rada bod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní rada bod 1
-------------------------------------------------------------------------------
2.3.3. Provozně technické činnosti
-------------------------------------------------------------------------------
inspektor bod 1
vrchní inspektor bod 1, 2
-------------------------------------------------------------------------------
2.3.4. Další specializované činnosti
-------------------------------------------------------------------------------
komisař bod 1
vrchní komisař bod 1, 2, 3
rada bod 1
-------------------------------------------------------------------------------
2.3.6. Správní činnosti
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor bod 1
komisař bod 1
vrchní komisař bod 1, 2
rada bod 1, 2
-------------------------------------------------------------------------------
2.3.7. Činnosti při zabezpečování protokolárních akcí a při realizaci
dokumentárních a instruktážních multimediálních záznamů
-------------------------------------------------------------------------------
asistent bod 1
inspektor bod 1
vrchní inspektor bod 1, 2
komisař bod 1
vrchní komisař bod 1
rada bod 1
-------------------------------------------------------------------------------
2.3.8. Činnosti výzkumné a vývojové
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní komisař bod 1
rada bod 1, 2
vrchní rada bod 1, 2
vrchní státní rada bod 1, 2
-------------------------------------------------------------------------------
2.3.9. Činnosti ve výchově a vzdělávání
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor bod 2, 4
komisař bod 1, 2, 3, 4, 6
vrchní komisař bod 1, 2, 3, 5
rada bod 1, 2, 3, 4
vrchní rada bod 1, 2
vrchní státní rada bod 1
-------------------------------------------------------------------------------
2.3.10. Činnost v chovu a výcviku služebních zvířat
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní asistent bod 1
inspektor bod 1
vrchní inspektor bod 1
komisař bod 1, 2
vrchní komisař bod 1
rada bod 1
-------------------------------------------------------------------------------
2.3.11. Činnosti zdravotnické
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní asistent bod 1
inspektor bod 1
vrchní inspektor bod 1
rada bod 1, 2
vrchní rada bod 1
-------------------------------------------------------------------------------
2.3.12. Další činnosti
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor bod 1, 2, 4, 5
komisař bod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní komisař bod 1, 2, 3
-------------------------------------------------------------------------------


Hasičský záchranný sbor České republiky

Podle sloupce I. se posuzují

-------------------------------------------------------------------------------
Služební hodnost Specifikace
vykonávaných činností
-------------------------------------------------------------------------------
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.4. Hasičský záchranný sbor České republiky
2.4.11. Další činnosti
-------------------------------------------------------------------------------
asistent bod 1
vrchní asistent bod 1
-------------------------------------------------------------------------------

Podle sloupce II. se posuzují

-------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.4. Hasičský záchranný sbor České republiky
-------------------------------------------------------------------------------
referent bod 1
vrchní referent bod 1, 2
asistent bod 1
vrchní asistent bod 1, 2
inspektor bod 1
vrchní inspektor bod 2
-------------------------------------------------------------------------------

Podle sloupce III. se posuzují

-------------------------------------------------------------------------------
Občané a příslušníci jmenovaní do ostatních výše neuvedených služebních
hodností, kteří vykonávají výše nespecifikované činnosti. Jestliže je
příslušník zařazen v jednotce hasičského záchranného sboru kraje nebo
zajišťuje doplnění minimálních početních stavů v jednotce hasičského
záchranného sboru kraje, je posuzován, (musí splňovat zdravotní způsobilost)
podle sloupce II.
-------------------------------------------------------------------------------


Generální inspekce bezpečnostních sborů

Podle sloupce I. se posuzují

-------------------------------------------------------------------------------
Služební hodnost Specifikace
vykonávaných činností
-------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů
-------------------------------------------------------------------------------
komisař bod 5
-------------------------------------------------------------------------------
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů
2.5.8. Další činnosti
-------------------------------------------------------------------------------
komisař bod 1
vrchní komisař bod 1
-------------------------------------------------------------------------------

Podle sloupce II. se posuzují

-------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů
-------------------------------------------------------------------------------
inspektor bod 1
vrchní inspektor bod 1, 2, 5, 6
komisař bod 1, 2, 3
vrchní komisař bod 1, 2
rada bod 1
-------------------------------------------------------------------------------
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů
2.5.6. Činnosti ve výchově a vzdělávání
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor bod 1
komisař bod 1
vrchní komisař bod 1, 2
-------------------------------------------------------------------------------

Podle sloupce III. se posuzují

-------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti v bezpečnostních sborech
1.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor bod 3, 4
komisař bod 4, 6
vrchní komisař bod 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
rada bod 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15
vrchní rada bod 1, 2, 3, 4
vrchní státní rada bod 1, 2
-------------------------------------------------------------------------------
2. Ostatní činnosti v bezpečnostních sborech
2.5. Generální inspekce bezpečnostních sborů
2.5.1. Činnosti ve správě
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor bod 1, 2, 3, 4, 5, 6
komisař bod 1, 2, 3, 4
vrchní komisař bod 1, 2, 3, 4
rada bod 1, 2
-------------------------------------------------------------------------------
2.5.2. Činnosti v oboru informačních a komunikačních technologií
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor bod 1, 2, 3, 4, 5, 6
komisař bod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní komisař bod 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
rada bod 1, 2, 3, 4, 5
vrchní rada bod 1
-------------------------------------------------------------------------------
2.5.3. Provozně technické činnosti
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor bod 1
komisař bod 1
-------------------------------------------------------------------------------
2.5.4. Další specializované činnosti
-------------------------------------------------------------------------------
komisař bod 1
vrchní komisař bod 1, 2
rada bod 1
-------------------------------------------------------------------------------
2.5.5. Správní činnosti
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor bod 1, 2, 3
komisař bod 1, 2
vrchní komisař bod 1, 2, 3, 4
rada bod 1, 2, 3, 4, 5
-------------------------------------------------------------------------------
2.5.6. Činnosti ve výchově a vzdělávání
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor bod 2
rada bod 1
-------------------------------------------------------------------------------
2.5.7. Činnosti zdravotnické
-------------------------------------------------------------------------------
rada bod 1
-------------------------------------------------------------------------------


Úřad pro zahraniční styky a informace

Podle sloupce I. se posuzují

-------------------------------------------------------------------------------
Služební hodnost Specifikace
vykonávaných činností
-------------------------------------------------------------------------------
1. Základní činnosti
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor bod 3
komisař bod 2
-------------------------------------------------------------------------------
2. Podpůrné činnosti
2.1. Bezpečnostní činnost
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní asistent bod 1, 2
asistent bod 1
-------------------------------------------------------------------------------
2.4. Výcvikové a vzdělávací činnosti
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor bod 1, 2
komisař bod 1, 2
vrchní komisař bod 1
-------------------------------------------------------------------------------

Podle sloupce II. se posuzují

-------------------------------------------------------------------------------
1. Základní činnosti
-------------------------------------------------------------------------------
inspektor bod 7
komisař bod 1, 3, 7
vrchní komisař bod 4, 5, 6
rada bod 1, 2, 3
-------------------------------------------------------------------------------
2. Podpůrné činnosti
2.1. Bezpečnostní činnost
-------------------------------------------------------------------------------
inspektor bod 1, 4
vrchní inspektor bod 1, 2
-------------------------------------------------------------------------------

Podle sloupce III. se posuzují

-------------------------------------------------------------------------------
Občané a příslušníci zařazovaní na ostatní
výše neuvedené činnosti.
-------------------------------------------------------------------------------


Bezpečnostní informační služba

Podle sloupce I. se posuzují

-------------------------------------------------------------------------------
Služební hodnost Specifikace
vykonávaných činností
-------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti
Bezpečnostní informační služba
-------------------------------------------------------------------------------
asistent bod 6
vrchní asistent bod 1
inspektor bod 1, 11
vrchní inspektor bod 1, 3, 18, 19
komisař bod 1, 4,
vrchní komisař bod 1, 4, 25
rada bod 1
-------------------------------------------------------------------------------

Podle sloupce II. se posuzují

-------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti
Bezpečnostní informační služba
-------------------------------------------------------------------------------
referent bod 1
vrchní referent bod 4
asistent bod 7
vrchní asistent bod 6, 9
inspektor bod 7
vrchní inspektor bod 7, 8, 9, 21
komisař bod 2, 6, 8, 24
vrchní komisař bod 2, 9
rada bod 2, 21, 22, 23
-------------------------------------------------------------------------------
2. Ostatní činnosti
Bezpečnostní informační služba
2.2. Provozně technické činnosti
-------------------------------------------------------------------------------
referent bod 3
vrchní referent bod 2
-------------------------------------------------------------------------------
2.4. Činnosti ve výchově a vzdělávání
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor bod 16
komisař bod 18
-------------------------------------------------------------------------------

Podle sloupce III. se posuzují

-------------------------------------------------------------------------------
1. Specifické činnosti
Bezpečnostní informační služba
-------------------------------------------------------------------------------
asistent bod 8
vrchní asistent bod 3, 15
inspektor bod 3, 4, 6, 10, 17, 18
vrchní inspektor bod 2, 5, 6, 12, 20, 22
komisař bod 3, 5, 7, 11, 12, 13, 21
vrchní komisař bod 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14,
15, 22, 24
rada bod 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
16, 19
vrchní rada bod 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10
vrchní státní rada bod 1, 2
-------------------------------------------------------------------------------
2. Ostatní činnosti
Bezpečnostní informační služba
2.1. Činnosti ve správě
-------------------------------------------------------------------------------
referent bod 2, 4
vrchní referent bod 1, 5
asistent bod 1, 2, 3, 9, 10
vrchní asistent bod 2, 4, 5, 11, 12
inspektor bod 2, 5, 12, 13, 14
vrchní inspektor bod 4, 13, 14, 15
komisař bod 14, 15, 16,
vrchní komisař bod 16, 17, 18
rada bod 11, 12,
vrchní rada bod 5
-------------------------------------------------------------------------------
2.2. Provozně technické činnosti
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní referent bod 3
asistent bod 4,5
vrchní asistent bod 7, 8
inspektor bod 8, 9
vrchní inspektor bod 10, 11
komisař bod 9, 10
vrchní komisař bod 11, 12
rada bod 20
-------------------------------------------------------------------------------
2.3. Další specializované činnosti
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní inspektor bod 17
komisař bod 19, 20, 22
vrchní komisař bod 20, 21, 23
rada bod 14, 15, 18, 19
vrchní rada bod 6
-------------------------------------------------------------------------------
2.4. Činnosti ve výchově a vzdělávání
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní asistent bod 10
inspektor bod 15
komisař bod 17
vrchní komisař bod 19
rada bod 13
-------------------------------------------------------------------------------
2.5. Činnosti zdravotnické
-------------------------------------------------------------------------------
vrchní asistent bod 13, 14
inspektor bod 16
rada bod 17
vrchní rada bod 8
-------------------------------------------------------------------------------


Oddíl III
Zdravotní klasifikace nemocí, stavů a vad a přidružených zdravotních problémů

Obsah:

+--------+-------------------------------------------------------+
| I. | Některé infekční a parazitární nemoci (A00 - B99) |
+--------+-------------------------------------------------------+
| II. | Novotvary (C00 - D48) |
+--------+-------------------------------------------------------+
| III. | Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy |
| | týkající se mechanismu imunity (D50 - D89) |
+--------+-------------------------------------------------------+
| IV. | Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 - E90) |
+--------+-------------------------------------------------------+
| V. | Poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99) |
+--------+-------------------------------------------------------+
| VI. | Nemoci nervové soustavy (G00 - G99) |
+--------+-------------------------------------------------------+
| VII. | Nemoci oka a očních adnex (H00 - H59) |
+--------+-------------------------------------------------------+
| VIII. | Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 - H95) |
+--------+-------------------------------------------------------+
| IX. | Nemoci oběhové soustavy (I00 -I99) |
+--------+-------------------------------------------------------+
| X. | Nemoci dýchací soustavy (J00 - J99) |
+--------+-------------------------------------------------------+
| XI. | Nemoci trávící soustavy (K00 - K93) |
+--------+-------------------------------------------------------+
| XII. | Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 - L99) |
+--------+-------------------------------------------------------+
| XIII. | Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně |
| | (M00 - M99) |
+--------+-------------------------------------------------------+
| XIV. | Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 - N99) |
+--------+-------------------------------------------------------+
| XV. | Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 - O99) |
+--------+-------------------------------------------------------+
| XVI. | Některé stavy vzniklé v perinatálním období |
| | (P00 - P96) |
+--------+-------------------------------------------------------+
| XVII. | Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality |
| | (Q00 - Q99) |
+--------+-------------------------------------------------------+
| XVIII. | Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní |
| | nálezy nezařazené jinde (R00 - R99) |
+--------+-------------------------------------------------------+
| XIX. | Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších |
| | příčin (S00 - T98) |
+--------+-------------------------------------------------------+
| XX. | Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01 - Y98) |
+--------+-------------------------------------------------------+
| XXI. | Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se |
| | zdravotnickými službami (Z00 - Z99) |
+--------+-------------------------------------------------------+
| | Tabulka pro posouzení refrakčních vad |
+--------+-------------------------------------------------------+


+--------+------------------------------------------------+-----------------------------+----------------------+
| | | Zdravotní klasifikace | |
| Kód | Název nemoci, stavu nebo vady | dle sloupce | Poznámka |
| | +---------+---------+---------+ |
| | | I. | II. | III. | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| I. Některé infekční a parazitární nemoci (A00 - B99) |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| A00 - | Střevní infekční nemoci | | | | Nosičství infekčních |
| A09 | | | | | nemocí je uvedeno |
| | | | | | pod položkou |
| | | | | | Dg. Z 22 |
| | | | | | přenašeč (nosič |
| | | | | | infekčních nemocí) |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Aktivní onemocnění | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy se závažnými poruchami | | | | |
| | funkce postižených orgánů. | D | D | D | |
| | Vleklé onemocnění vzdorující léčení | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy s lehčím postižením | Podle závažnosti poruchy funkce postiženého |
| | funkce orgánu po ukončení léčení. | orgánu a závažnosti následků |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy bez poruchy funkce | | | | |
| | postižených orgánů nebo vyléčené | | | | |
| | bez následků | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| A15 - | TBC dýchacího ústrojí bakteriologicky | | | | |
| A16 | a histologicky ověřená i neověřená | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| A15.6 | TBC zánět pohrudnice bakteriologicky | | | | |
| A16.5 | a histologicky ověřený i neověřený | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Veškeré formy TBC BK pozitivní i negativní | | | | |
| | s rozpadem i bez rozpadu v jakékoliv | | | | |
| | lokalizaci. Při trvale těžkých poruchách | | | | |
| | činnosti hrudních orgánů způsobených TBC | | | | |
| | onemocněním | D | D | D | Léčení |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Stavy po částečné resekci plíce pro TBC, | | | | |
| | i nejsou-li ve zbylé plicní tkáni RTG | | | | |
| | prokazatelná TBC ložiska, je-li dobrá | | | | |
| | funkce kardiorespiračního ústrojí a dobrý | | | | |
| | celkový stav. Stavy po jiných závažných | | | | |
| | chirurgických výkonech na hrudníku | | | | |
| | provedených pro TBC plic | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Inaktivní TBC dýchacího ústrojí většího | | | | |
| | rozsahu. Inaktivní TBC menšího rozsahu | | | | |
| | při špatném celkovém stavu nebo s větší | | | | |
| | poruchou funkce nebo s příznaky aktivity | | | | |
| | v posledních 3 letech u občanů, | | | | |
| | u příslušníků HZS ČR v posledním roce | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Inaktivní TBC plic nepatrného rozsahu při | | | | |
| | uspokojivém celkovém stavu jen s mírnými | | | | |
| | poruchami funkce a bez příznaků aktivity | | | | |
| | v posledním roce | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Inaktivní TBC plic nepatrného rozsahu | | | | |
| | při příznivém celkovém stavu, bez poruch | | | | |
| | funkce, bez srůstů a pod. a bez příznaků | | | | |
| | aktivity, jestliže nebyly nikdy zjištěny | | | | |
| | mykobakterie ani rozpad a onemocnění bylo | | | | |
| | řádně léčeno antituberkulotiky | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | f) Zhojený primární komplex | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| A17 | Tuberkulóza nervové soustavy | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| A18 | TBC jiných orgánů | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| A19 | Miliární tuberkulóza | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Aktivní a inaktivní formy s vážnými | | | | |
| | následky nebo vzdorující léčení nebo | | | | |
| | recidivující. Stavy po dobře zhojeném | | | | |
| | zánětu mozkových plen | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Aktivní formy menšího rozsahu, stavy | | | | |
| | s minimálními anatomickými následky | | | | |
| | a normální funkcí postižených orgánů. | | | | |
| | Inaktivní formy podle závažnosti následků | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Stavy zhojené ad integrum | D | A-C | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| A20 - | Některé zoonotické bakteriální nemoci | | | | |
| A28 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| A30 - | Jiné bakteriální nemoci | | | | |
| A49 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| A39 | Meningokokové infekce | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Aktivní onemocnění | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy se závažnými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce postižených orgánů, | | | | |
| | vedoucí k trvalému a významnému snížení | | | | |
| | pracovní schopnosti. Vleklá onemocnění | | | | |
| | vzdorující léčení | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy s lehčím postižením funkce | | | | |
| | orgánu po ukončení léčení | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo | | | | |
| | vyléčené bez následků | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| A50 - | Syfilis | | | | |
| A53 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Ústavně prokázané formy - terciální | | | | |
| | syfilis. Následné stavy po skončení léčení | | | | |
| | se závažnými poruchami funkce postižených | D | D | D | |
| | orgánů | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Syfilis likvoropozitivní bez známek | | | | |
| | progrese a zjistitelné ložiskové | | | | |
| | neurologické a psychiatrické | | | | |
| | symptomatologie za 3 roky po ukončení léčby | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy jen s nezávažnými poruchami | | | | |
| | funkce orgánů, včetně přetrvávající | | | | |
| | pozitivity séroreakce | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Po skončeném léčení neurosyfilis bez | | | | |
| | následných poruch | D | C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Po skončení léčení bez následných poruch | A-C | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| A54 - | Další infekce přenášené převážně sexuálním | | | | |
| A64 | způsobem | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Aktivní onemocnění | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy se závažnými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce postižených orgánů, | | | | |
| | vedoucí k trvalému a významnému snížení | | | | |
| | schopnosti pro výkon služby | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Vleklá onemocnění vzdorující léčení | D | D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy s lehčím postižením funkce | Podle závažnosti poruchy funkce postiženého |
| | orgánu po ukončení léčení | orgánu |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy bez poruchy nebo vyléčené | | | | |
| | bez následků | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| A65 - | Jiné spirochétové nemoci | | | | |
| A69 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| A70 - | Jiné nemoci způsobené chlamydiemi | | | | |
| A74 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| A75 - | Rickettsiózy | | | | |
| A79 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Aktivní onemocnění | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy se závažnými poruchami | | | | |
| | funkce postižených orgánů. Onemocnění | | | | |
| | zdlouhavá, vzdorující léčení | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Nezávažné následné stavy, které vyžadují | | | | |
| | dlouhodobou dispenzarizaci | D | C-D | C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy bez poruchy funkce orgánů, | | | | |
| | které nevyžadují dispenzarizaci ani léčbu | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| A80 - | Virové infekce centrální nervové soustavy | | | | |
| A89 | (CNS) | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| A80 | Akutní poliomyelitis | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| A81 | Pomalé virové infekce CNS | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| A82 | Vzteklina - rabies | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Aktivní onemocnění | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s trvalými těžšími i lehčími | | | | |
| | poruchami funkce CNS. Onemocnění zdlouhavá, | | | | |
| | vzdorující léčení | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy bez poruchy nebo | | | | |
| | s nezávažnou poruchou funkce CNS | | | | |
| | po 2 letech po prodělaném onemocnění | D | A-C | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| A90 - | Virové horečky a virové hemorrhagické horečky | | | | |
| A99 | přenášené členovci | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Aktivní onemocnění | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčení. | | | | |
| | Následné stavy se závažnějšími poruchami | | | | |
| | funkce postižených orgánů | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy s méně závažnými poruchami | | | | |
| | funkce 1 rok po prodělaném onemocnění | D | C-D | C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy bez poruchy nebo | | | | |
| | s nezávažnou poruchou funkce | A-C | A-C | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| B00 - | Virové infekce charakterizované postižením | | | | |
| B09 | kůže a sliznice | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Aktivní onemocnění | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčení. | | | | |
| | Následné stavy se závažnějšími poruchami | | | | |
| | funkce postižených orgánů | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy s méně závažnými poruchami | | | | |
| | funkce, často recidivující | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy bez poruchy nebo | | | | |
| | s nezávažnou poruchou funkce | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| B15 | Akutní hepatitida A | | | | Následné stavy po |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ těchto nemocech |
| B16 | Akutní hepatitida B | | | | posuzovat dle |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ nemocí, jež se |
| B17 | Jiná akutní virová hepatitida | | | | vyvinuly na jejich |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ podkladě. Souvislost |
| B19 | Neurčená virová hepatitida | | | | se vyjádří tím, že |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ se k příslušné |
| B27 | Infekční mononukleóza | | | | nemoci napíše |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ dodatek stp. B15 |
| | a) Aktivní onemocnění | Léčení | nebo stp. B27. |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | b) Stavy do 6 měsíců od počátku onemocnění | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | c) Stavy po 6 měsících od počátku onemocnění | | | | |
| | při negativním objektivním nálezu; bez | | | | |
| | poruch funkce | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| B18 | Chronická virová hepatitida | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Následné stavy se závažnými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce postižených orgánů, | | | | |
| | vedoucí k trvalému a významnému snížení | | | | |
| | schopnosti k výkonu služby. Vleklá | | | | |
| | onemocnění vzdorující léčení | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s lehčím postižením funkce | | | | |
| | orgánu po ukončení léčení | D | C | C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Stavy nejméně 1 rok po skončení léčby | | | | |
| | bez funkčního postižení | A-C | A-C | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| B20 - | Onemocnění virem lidské imunodeficience (HIV) | | | | |
| B24 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| R75 | Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience | | | | |
| | (HIV) | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| Z21 | Asymptomatický stav infekce virem lidské | | | | |
| | imunodeficience (HIV) | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Aktivní onemocnění | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Laboratorní průkaz HIV bez klinických | | | | |
| | projevů | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| B25 - | Jiné virové nemoci | | | | |
| B34 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| B25 | Cytomegalovirová nemoc | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| B26 | Epidemický zánět příušnic | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Následné stavy se závažnými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce postižených orgánů, | | | | |
| | vedoucí k trvalému a významnému snížení | | | | |
| | schopnosti pro výkon služby. Vleklá | | | | |
| | onemocnění vzdorující léčení | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s lehčím postižením funkce | Podle závažnosti poruchy | |
| | orgánu po ukončení léčení | funkce postiženého orgánu | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy bez poruchy funkce nebo | | | | |
| | vyléčené bez následků | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| B35 - | Mykózy | | | | |
| B49 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Aktivní onemocnění | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy se závažnými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce postižených orgánů | | | | |
| | vedoucí k trvalému a významnému snížení | | | | |
| | pro výkon služby. Vleklé onemocnění | | | | |
| | vzdorující léčení | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy s lehčím postižením funkce | Podle závažnosti poruchy | |
| | orgánů po ukončení léčení | funkce postiženého orgánu | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo | | | | |
| | vyléčené bez následků | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| B50 - | Protozoární nemoci | | | | |
| B64 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| B50 - | Malárie | | | | |
| B54 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| B55 - | Leishmanióza, africká trypanosomóza, | | | | |
| B57 | Chagasova nemoc | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| B58 - | Toxoplazmóza, pneumocystóza a jiné, jinde | | | | |
| B64 | nezařazené a neurčené protozoární nemoci | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Aktivní onemocnění | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy se závažnými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce postižených orgánů vedoucí | | | | |
| | k trvalému a významnému snížení schopnosti | | | | |
| | pro výkon služby. Vleklé onemocnění | | | | |
| | vzdorující léčení | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy s lehčím postižením funkce | Podle závažnosti poruchy | |
| | orgánů po ukončení léčení | funkce postiženého orgánu | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo | | | | |
| | vyléčené bez následků | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| B65 - | Helmintózy - hlístové nemoci | | | | |
| B83 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Aktivní onemocnění | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy se závažnými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce postižených orgánů vedoucí | | | | |
| | k trvalému a významnému snížení schopnosti | | | | |
| | pro výkon služby. Vleklé onemocnění | | | | |
| | vzdorující léčení | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy s lehčím postižením funkce | Podle závažnosti poruchy | |
| | orgánů po ukončení léčení | funkce postiženého orgánu | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo | | | | |
| | vyléčené bez následků | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| B85 - | Zavšivení, akarióza a jiná napadení | | | | |
| B89 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| B99 | Jiné a neurčené infekční nemoci | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Aktivní onemocnění | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy se závažnými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce postižených orgánů vedoucí | | | | |
| | k trvalému a významnému snížení schopnosti | | | | |
| | pro výkon služby. Vleklé onemocnění | | | | |
| | vzdorující léčení | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy s lehčím postižením funkce | Podle závažnosti poruchy | |
| | orgánů po ukončení léčení | funkce postiženého orgánu | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy bez poruchy funkce nebo | | | | |
| | vyléčené bez následků | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| B90 - | Následky infekčních a parazitárních onemocnění | | | | |
| B94 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Následné stavy se závažnými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce postižených orgánů vedoucí | | | | |
| | k trvalému a významnému snížení schopnosti | | | | |
| | pro výkon služby. Vleklé onemocnění | | | | |
| | vzdorující léčení | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s lehčím postižením funkce | Podle závažnosti poruchy | |
| | orgánů po ukončení léčení | funkce postiženého orgánu | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy bez poruchy funkce nebo | | | | |
| | vyléčené bez následků | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| B95 - | Bakteriální, virová a jiná infekční agens | | | | Pouze jako dodatkové |
| B97 | | | | | kódy |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| II. Novotvary (C00 - D48) |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| C00 - | Zhoubné novotvary | | | | |
| C96 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Formy léčebně neovlivnitelné, rozsáhlé | D | D | D | |
| | s metastázami | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Formy léčebně ovlivnitelné, do 3 let | D | C-D | C-D | |
| | od počátku léčby | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Formy léčebně ovlivnitelné, u nichž se | D | A-C | A-C | |
| | nejméně 3 roky nedostavily známky aktivity | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Stavy po úspěšném léčení při celkovém | | | | |
| | příznivém stavu, u nichž se nejméně | C-D | A-C | A-C | |
| | 5 let neobjevily známky aktivity | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| D00 - | Novotvary in situ | | | | |
| D09 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Formy léčením neovlivnitelné s těžkou | | | | |
| | poruchou orgánů, značně a trvale omezující | | | | |
| | funkci; rozsáhlé formy s metastázami | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Formy léčením ovlivnitelné do 3 let od | | | | |
| | počátku léčby při úspěšném léčení a celkově | D | C-D | A-C | |
| | příznivém stavu | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Formy léčením ovlivnitelné - nejméně 3 roky | | | | |
| | bez známky aktivity. | A-C | A-C | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Stavy po úspěšném léčení při celkovém | | | | |
| | příznivém stavu,u nichž se nejméně 5 let | | | | |
| | neobjevily známky aktivity | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| D10 - | Nezhoubné novotvary | | | | |
| D36 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Neoperovatelné nebo léčením neovlivnitelné | | | | |
| | formy s těžkou poruchou orgánu, značně | | | | |
| | a trvale omezující funkci, překážející | | | | |
| | nošení výstroje a výzbroje | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Léčebně upravené formy s následnou poruchou | | | | |
| | orgánu nezávažně omezující funkční zdatnost | | | | |
| | organismu a ztěžující nošení výstroje | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Stavy úspěšně léčené, nepůsobící poruchy | | | | |
| | funkce orgánu a nebránící nošení výstroje | | | | |
| | a výzbroje | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| D37 - | Novotvary nejistého nebo neznámého chování | | | | |
| D48 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Formy léčením neovlivnitelné s těžkou | | | | |
| | poruchou orgánů, značně a trvale omezující | | | | |
| | funkci. Rozsáhlé formy s metastázami | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Formy léčením ovlivnitelné, u nichž se | C-D | A-C | A | |
| | nejméně 3 roky nedostavily známky aktivity. | | | | |
| | Stavy po úspěšném léčení při celkovém | | | | |
| | příznivém stavu | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D50 - D89) |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| D50 - | Nutriční anémie | | | | |
| D53 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké formy snižující výkonnost organismu | | | | |
| | po neúspěšné léčbě | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Lehké formy po úspěšném léčení a s dobrou | | | | |
| | výkonností organismu | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| D55 - | Hemolytické anémie | | | | |
| D59 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| D60 - | Aplastické a jiné anémie | | | | |
| D64 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| D65 - | Vady koagulace, purpura a jiné krvácivé stavy | | | | |
| D69 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| D70 - | Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů | | | | |
| D77 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Vleklé formy, ústavně prokázané, léčebně | | | | |
| | neovlivnitelné | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Lehčí formy léčebně ovlivnitelné | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Stavy po prodělaných onemocněních | | | | |
| | s nepatrnými známkami poruchy funkce nebo | | | | |
| | bez nich, nejdříve po 3 letech po ukončení | | | | |
| | léčení, podle závažnosti onemocnění | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Geneticky prokázané vady koagulace | | | | |
| | v heterozygotní formě bez klinických obtíží | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| D63 | Anémie při chronických nemocech zařazených | Posuzovat podle závažnosti poruch funkce |
| | jinde | postižení orgánů a závažnosti následků onemocnění |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| D80 - | Některé poruchy mechanismu imunity | | | | |
| D89 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké a středně těžké formy, avšak léčením | | | | |
| | neovlivnitelné | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Lehké stavy a stavy po úspěšném léčení | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| D86 | Sarkoidóza | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Vleklé, progredující formy se | | | | |
| | sklerotizujícími změnami v plicní tkáni | | | | |
| | a střední až těžkou ventilační poruchou | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Vleklé, stacionární nebo pomalu | | | | |
| | progredující formy s lehčí poruchou dýchání | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Formy nejméně 2 roky po úspěšném léčení | | | | |
| | bez hrubších anatomických změn a bez | | | | |
| | poruch dýchání | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (E00 - E90) |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| E00 - | Poruchy štítné žlázy | | | | |
| E07 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Zvětšení štítné žlázy bez poruchy funkce, | | | | |
| | ale s příznaky tlaku na okolní orgány | | | | |
| | a s obtížemi již v klidovém stádiu. | | | | |
| | Těžké formy zvýšené činnosti štítné žlázy. | | | | |
| | Stavy snížené činnosti štítné žlázy | | | | |
| | léčebně neovlivnitelné nebo s komplikacemi | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Zvětšení štítné žlázy s obtížemi při větší | | | | |
| | tělesné námaze. | | | | |
| | Trvalé lehké formy zvýšené činnosti štítné | | | | |
| | žlázy | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Stavy chirurgicky léčené, nejméně 1 rok | | | | |
| | po operaci při dobré výkonnosti organizmu | | | | |
| | a po odborném endokrinologickém vyšetření | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Hypotyreózy léčbou příznivě ovlivnitelné | | | | |
| | a bez zřetelných funkčních poruch | D | A-C | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Malé zvětšení štítné žlázy bez příznaků | A | A | A | |
| | tlaku na okolí a bez poruchy funkce | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| E10 - | Diabetes mellitus - cukrovka - úplavice | | | | |
| E14 | cukrová | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| E15 - | Jiné poruchy regulace glukózy | | | | |
| E16 | a vnitřní sekrece slinivky břišní | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Cukrovka s výraznými klinickými projevy | | | | |
| | pozdních komplikací (diabetická nefropatie, | | | | |
| | neuropatie, retinopatie), bez stavů | D | D | C-D | |
| | metabolického kolísání, se snížením celkové | | | | |
| | výkonnosti organismu | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Těžké formy, léčbou hůře ovlivnitelné, | D | D | C-D | |
| | opakovaně dekompenzované. | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Formy dlouhodobě kompenzované dietou | | | | |
| | a inzulínem | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Formy dobře kompenzované režimovými | | | | |
| | opatřeními nebo léčbou perorálními | D | C-D | C-D | |
| | antidiabetiky, jen s mírným snížením | | | | |
| | výkonnosti organismu | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Ostatní formy bez klinických příznaků, | | | | |
| | pouze s laboratorní projevy | A-C | A-C | A-C | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | f) Porušená tolerance glukózy | A | A | A | Ad f) patří sem Dg. |
| | | | | | R73 Zvýšená hladina |
| | | | | | krevní glukózy, |
| | | | | | I. sl. "D" u HZS ČR |
| | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| E20 - | Poruchy jiných žláz s vnitřní sekrecí | | | | |
| E34 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké formy vzdorující léčení, často | | | | |
| | dekompenzované | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Ostatní formy podle závažnosti poruchy | | | | |
| | a celkového stavu | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Nezávažné poruchy jiných žláz s vnitřní | | | | |
| | sekrecí | A-C | A-C | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| E35 | Poruchy žláz s vnitřní sekrecí při | Posuzovat podle závažnosti poruch funkce |
| | onemocněních zařazených jinde | postižených orgánů a závažnosti následků |
| | | onemocnění |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| E40 - | Kvashiorkor | | | | |
| E46 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| E50 - | Jiné nutriční karence | | | | |
| E64 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké formy po neúspěšném léčení se | | | | Ad b) klasifikaci A |
| | závažnými změnami na orgánech nebo | | | | stanovit nejdříve |
| | v jejich funkci. Pozdní následky těchto | | | | po 3 letech od |
| | onemocnění závažného rázu | D | D | D | ukončení léčení |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ u osob, jejichž |
| | b) Lehké formy při dobrém celkovém stavu | C-D | A-C | A-C | zdravotní stav |
| | po ukončení léčení | | | | nevyžaduje trvalou |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ medikamentózní léčbu |
| | c) Následné stavy bez poruch funkce, | | | | medikamentózní |
| | vyléčené bez následků | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| E65 - | Obezita a jiné hyperalimentace | | | | |
| E68 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké, léčbou neovlivnitelné formy s trvale | | | | BMI = hmot. v kg/ |
| | nevyhovující tělesnou zdatností nebo | | | | 2 |
| | provázené závažnou poruchou funkce či | | | | (výška v m) |
| | anatomickými změnami postižených orgánů. | | | | |
| | Obezita těžkého stupně nad 40 BMI s velkým | | | | |
| | snížením tělesné zdatnosti a výkonnosti | | | | |
| | organizmu, vzdorující pokusům o redukci | | | | |
| | hmotnosti | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Formy provázené závažnější nebo i lehčí | | | | |
| | poruchou funkce nebo anatomickými změnami | | | | |
| | postižených orgánů, či trvale snižující | | | | |
| | fyzickou zdatnost nebo odolnost organizmu. | | | | |
| | Obezita středního stupně (BMI 31 - 40), | | | | |
| | vzdorující pokusům o redukci hmotnosti, | | | | |
| | avšak s dobrou tělesnou zdatností | | | | |
| | a výkonností organismu | C-D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Nezávažné poruchy jiných žláz s vnitřní | | | | |
| | sekrecí a lehké formy poruchy výživy | | | | |
| | a látkové přeměny, ovlivnitelné léčbou | | | | |
| | s plně zachovanou fyzickou zdatností. | | | | |
| | Obezita lehkého stupně (BMI 28 - 30) při | | | | |
| | dobré výkonnosti organizmu a při dobré | | | | |
| | tělesné zdatnosti | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| E68 | Následky hyperalimentace | Posuzovat podle závažnosti poruch funkce |
| | | postižených orgánů a závažnosti následků |
| | | onemocnění |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| E70 - | Poruchy přeměny látek - metabolismu | | | | Dg. Renální |
| E90 | | | | | glykosurie (E74.8) |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ se posuzuje jako |
| | a) Poruchy závažného rázu špatně reagující | | | | Dg. R81 Glykosurie |
| | na léčbu, provázené těžší poruchou funkce | | | | |
| | s trvalým morfologickým defektem a omezením | | | | |
| | výkonnosti organizmu | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | b) Méně závažné poruchy, ovlivnitelné léčbou, | | | | |
| | provázející méně závažnou poruchou funkce, | | | | Dg. E89 - |
| | lehce snižující výkonnost. Opakovaná | | | | Metabolické |
| | klidová hyperbilirubinemie převyšující | | | | a endokrinní poruchy |
| | hodnoty dvojnásobku horní hranice normy | | | | po operacích |
| | při snížené celkové výkonnosti organizmu | C-D | A-C | A-C | nezařaditelné jinam, |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ je uvedena výše |
| | c) Nezávazné poruchy, bez omezení funkce | | | | |
| | a s dobrou výkonností organizmu. Klidová | | | | |
| | benigní hyperbilirubinemie nepřevyšující | | | | |
| | dvojnásobek horní hranice normy | A-C | A | A | Ad b), c), zdrav. |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ klasifikaci C |
| | Patří sem: Dg. E80 - Poruchy metabolizmu | | | | stanovit, |
| | porfirynu a bilirubinu včetně | | | | nepřesahuje-li |
| | hyperbilirubinemie. U hyperbilirubinemie | | | | klidová |
| | s morfologickým defektem se nejedná o benigní | | | | bilirubinémie |
| | postižení a posuzuje se podle K70 - K77 | | | | opakovaně |
| | Nemoci jater | | | | hladinu 50 μmol/l |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| V. Poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99) |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F00 - | Organické duševní poruchy včetně | | | | Posuzovat podle |
| F09 | symptomatických | | | | rozsahu a hloubky |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ narušení intelektu, |
| F00 | Demence u Alzheimerovy nemoci | | | | chování, paměti |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ myšlení, afektivity, |
| F01 | Vaskulární demence | | | | emocionality, |
| | | | | | společenské |
| | | | | | přizpůsobivosti |
| | | | | | a schopnosti |
| | | | | | adaptace a vlivu na |
| | | | | | celkovou výkonnost |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F02 | Demence u chorob klasifikovaných (zařazených) | | | | |
| | jinde | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F03 | Neurčená demence | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F04 | Organický anamnestický syndrom, který nebyl | | | | |
| | vyvolán alkoholem nebo jinými psychoaktivními | | | | |
| | látkami | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F05 | Delirium, které není vyvolané alkoholem nebo | | | | |
| | jinými psychoaktivními látkami | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F06 | Jiné duševní poruchy, způsobené poškozením | | | | |
| | mozku, jeho dysfunkcí a somatickou nemocí | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F07 | Poruchy osobnosti a chování způsobené | | | | |
| | onemocněním, poškozením a dysfunkcí mozku | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F09 | Neurčená organická nebo symptomatická duševní | | | | |
| | porucha | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Při trvalých nebo dlouhotrvajících | | | | |
| | poruchách duševní činnosti nebo trvalých | | | | |
| | následcích | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Při nezávažných poruchách duševní činnosti | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Při úplné úpravě duševního stavu | | | | |
| | po odeznění choroby | A-C | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F10 - | Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané | | | | Posuzovat podle |
| F19 | účinkem psychoaktivních látek | | | | převažujícího druhu |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ orgánového nebo |
| | a) Závislost na alkoholu nebo jiných | | | | psychického |
| | návykových látkách se závažnými psychickými | | | | postižení |
| | nebo somatickými změnami | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | b) Závislost na alkoholu nebo jiných | | | | |
| | návykových látkách při nutnosti opakování | | | | |
| | odvykací léčby nebo její neúspěšnosti | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Stavy s prokázanou abstinencí do 3 let | | | | |
| | po úspěšné odvykací léčbě nebo škodlivém | A-C | A-C | A | |
| | užívání alkoholu nebo jiných návykových | | | | |
| | látek (od zahájení odvykací léčby) | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Stavy s prokázanou nejméně 3 roky trvající | | | | |
| | abstinencí po úspěšné odvykací léčbě nebo | | | | |
| | škodlivém užívání alkoholu nebo jiných | A-C | A | A | |
| | návykových látek | | | | u HZS ČR: I. a II. |
| | (od zahájení odvykací léčby) | | | | sl. "D" |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F20 - | Schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy | | | | Dg. F23 |
| F29 | s bludy | | | | Akutní a přechodné |
| | | | | | psychotické poruchy |
| | | | | | je uvedena dále |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F20 | Schizofrenie | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F21 | Schizotypální porucha | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F22 | Poruchy s trvalými bludy | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F24 | Indukovaná porucha s bludy | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F25 | Schizoafektivní poruchy | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F23 | Akutní a přechodné psychotické poruchy | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F28 | Jiné neorganické psychotické poruchy | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F29 | Neurčené neorganické psychózy | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Porucha s těžkým nebo středně těžkým | | | | |
| | průběhem i po úplné úpravě duševního stavu | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Porucha s lehkým průběhem, po úplné úpravě | | | | |
| | duševního stavu | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F31 | Bipolární afektivní porucha | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F33 | Periodická depresivní porucha | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F34 | Perzistentní afektivní poruchy | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F38 | Jiné afektivní poruchy | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F39 | Neurčená afektivní porucha | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké poruchy nebo středně závažné | | | | Posuzovat podle |
| | s častými atakami, se závažným narušením | | | | závažnosti |
| | společenské adaptace a snížením celkové | | | | psychopatologie |
| | výkonnosti | D | D | D | a úrovně sociál. |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ adaptace |
| | b) Lehké poruchy nesnižující celkovou | D | A-C | A-C | |
| | výkonnost organizmu | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F30 | Manická fáze | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F32 | Depresivní fáze | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Při těžké nebo déle trvající fázi | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Při fázi střední a mírné závažnosti léčbou | D | C-D | C-D | |
| | dobře ovlivnitelné | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F40 - | Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem | | | | Posuzovat podle |
| F48 | a somatoformní poruchy | | | | závažnosti |
| | | | | | psychopatologie |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ a úrovně sociál. |
| H53.1 | Subjektivní poruchy vidění | | | | adaptace |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F50 - | Behaviorální syndromy (syndromy poruch | | | | |
| F59 | chování) spojené s fyziologickými poruchami | | | | |
| | a somatickými faktory | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Poruchy těžkého a středně závažného | | | | |
| | stupně, často recidivující, vzdorující | | | | |
| | léčení, se závažným narušením společenské | | | | |
| | adaptace a snížením celkové výkonnosti | | | | |
| | organizmu. | | | | |
| | Sebepoškození závažného charakteru na | | | | |
| | základě reakce na stres | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Lehké poruchy jen mírně narušující | | | | |
| | schopnost společenské adaptace | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Porucha mírného stupně, kterou lze hodnotit | | | | |
| | jako fyziologickou reakci na stres | | | | |
| | s následnou úpravou, jednorázová | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F60 | Specifické poruchy osobnosti | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F61 | Smíšené a jiné poruchy osobnosti | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F62 | Přetrvávající změny osobnosti bez poškození | | | | |
| | nebo nemoci mozku | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F63 | Nutkavé a impulzivní poruchy | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké a středně závažné poruchy, zejména | | | | Ad a) až c) |
| | s podstatně sníženou schopností společenské | | | | posuzovat |
| | adaptace, nebo v kombinaci se subnormním | | | | podle závažnosti |
| | intelektem, se snížením celkové výkonnosti | D | D | D | psychopatologie |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ a úrovně sociální |
| | b) Poruchy lehkého stupně nesnižující celkovou | | | | adaptace |
| | výkonnost organismu | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | c) Zcela nezávazné poruchy nenarušující úroveň | | | | |
| | společenské adaptace | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F64 | Poruchy pohlavní identity | A | A | A | Sexuální orientace |
| | | | | | sama o sobě |
| | | | | | se nepovažuje |
| | | | | | za poruchu |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F65 | Poruchy sexuální preference | | | | Posuzovat podle |
| | | | | | závažnosti |
| | | | | | psychopatologie |
| | | | | | a úrovně společenské |
| | | | | | adaptace |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F66 | Poruchy psychické a chování související se | | | | |
| | sexuálním vývojem a orientací | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké a středně závažné poruchy | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Lehké nezávažné poruchy | A-C | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F68 | Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých | | | | Posuzovat podle |
| | | | | | závažnosti |
| | | | | | psychopatologie |
| | | | | | a úrovně společenské |
| | | | | | adaptace |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F69 | Neurčená porucha osobnosti a chování | | | | |
| | u dospělých | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké poruchy s podstatně sníženou | | | | |
| | schopností společenské adaptace, nebo | | | | |
| | v kombinaci se subnormním intelektem | | | | |
| | a snížením celkové výkonnosti. | | | | |
| | Sebepoškozování | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Středně závažné poruchy nesnižující | | | | |
| | výkonnost organizmu | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Poruchy lehkého stupně nenarušující | | | | I. sl. "D" |
| | úroveň společenské adaptace | A-C | A-C | A-C | u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F70 - | Mentální retardace | | | | |
| F79 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Subnormní celková úroveň intelektových | | | | |
| | schopností - IQ 90 a méně | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Subnormní paměť. | | | | |
| | Výrazné defekty vštípivosti, retence | | | | |
| | a vybavení | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Závažné poruchy koncentrace pozornosti | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Lehce podprůměrný intelekt a zanedbaná | | | | |
| | výchova (nedostatečné vědomosti ze základní | | | | |
| | školy, malá slovní zásoba, časté pravopisné | | | | |
| | chyby a pod.) | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Podprůměrné psychomotorické tempo a reakční | | | | |
| | časy | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F80 - | Poruchy psychického vývoje | | | | Mimo: Dg. F98.0 |
| F89 | | | | | Neorganická enuréza, |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ Dg. F98.1 |
| F90 - | Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle | | | | Neorganická |
| F98 | v dětství a v adolescenci | | | | enkopréza, |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ Dg. F98 Koktavost |
| F99 | Duševní porucha, jinak neurčená | | | | (zadrhávání) |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ a Dg. F98.6 |
| | a) Těžké formy | D | D | D | Breptavost - uvedeny |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ samostatně |
| | b) Středně těžké formy připouštějící výkon | | | | |
| | povolání | D | D | C-D | u HZS ČR: |
| | | | | | I. sl. "D" |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | c) Poruchy jen lehce omezující výkonnost | | | | |
| | nebo stavy ztěžující společenské uplatnění | C-D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F98.0 | Neorganická enuréza | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F98.1 | Neorganická enkopréza | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké formy po neúspěšné ústavní léčbě | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Středně těžké formy prokázané pozorováním | | | | |
| | v posledním roce | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Lehké formy, stavy po úspěšné léčbě | D | A-C | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) V dětství, stavy po úspěšné léčbě | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| F98.5 | Koktavost (zadrhávání) | | | | Ostatní choroby |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ a vady jsou uvedeny |
| F98.6 | Breptavost | | | | pod položkou |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ Dg. R47 - R49 |
| | a) Koktavost a jiné trvalé vady řeči při | | | | |
| | mluvě těžko srozumitelné | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | b) Koktavost a jiné poruchy řeči a výslovnosti | | | | |
| | lehkého stupně při srozumitelné mluvě | D | A-C | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | c) Lehké poruchy řeči a výslovnosti bez | | | | |
| | koktavosti | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| VI. Nemoci nervové soustavy (G00 - G99) |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| G00 - | Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy | | | | Patří sem |
| G09 | (CNS) | | | | Dg. B26.1 Meningitis |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ parotitica (G02.0) |
| | a) Aktivní onemocnění | Léčení | a B26.2 Encephalitis |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ parotitica (G05.1) |
| | b) Stavy po ukončení léčení se závažnými | | | | |
| | poruchami duševní nebo tělesné funkce | | | | |
| | trvalého rázu | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | c) Stavy do 2 let po prodělaném akutním | | | | |
| | onemocnění i bez klinických projevů | | | | |
| | a s mírnými poruchami funkce | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | d) Stavy po ukončení léčení po 2 letech po | | | | |
| | prodělané akutní fázi s lehčími funkčními | | | | |
| | poruchami | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | e) Lehké formy a následné stavy při dobrém | | | | |
| | celkovém stavu a bez závažných poruch | | | | |
| | duševní a tělesné soustavy | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | f) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené | | | | |
| | bez následků, | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| G10 - | Systémové atrofie, které postihují primárně | | | | |
| G13 | centrální nervovou soustavu | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| G20 - | Extrapyramidové a pohybové poruchy | | | | |
| G26 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| G30 - | Jiné degenerativní nemoci nervové | | | | |
| G32 | soustavy | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| G35 - | Demyelinizující nemoci CNS | | | | |
| G37 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké formy s trvalými a závažnými | | | | |
| | poruchami duševní i tělesné funkce, | | | | |
| | ústavně prokázané | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Lehčí formy závažných onemocnění nebo | | | | |
| | lehké formy jiných nemocí, které částečně | | | | |
| | omezují funkci orgánů a celkovou výkonnost | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší | | | | |
| | poruchy funkce, při neporušeném intelektu | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| G40 | Epilepsie - padoucnice | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Epilepsie po dobu 10 let bezzáchvatového | | | | |
| | období od vysazení antiepileptické léčby | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Stav po ojedinělém epileptickém záchvatu | | | | |
| | do 5 let od tohoto záchvatu | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Záchvatové stavy s poruchou vědomí | | | | |
| | nebo hybnosti, včetně stavů v anamnéze, | D | D | D | |
| | například narkolepsie nebo kataplexie | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Stav po ojedinělém epileptickém záchvatu, | | | | |
| | pokud nebyla nasazena antiepileptická | C-D | A-C | A-C | I. sl. "D" u HZS ČR |
| | léčba a při negativním EEG, po 5 letech | | | | |
| | od tohoto záchvatu | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Epilepsie nebo stav po epileptickém | | | | |
| | záchvatu při negativním EEG, po 10 letech | | | | |
| | od vysazení léčby; v případě prognosticky | C-D | A-C | A-C | I. sl. "D" u HZS ČR |
| | příznivých stavů, například benigní | | | | |
| | epilepsie s rolandickými hroty, po 5 letech | | | | |
| | od vysazení léčby | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | f) Epileptiformní paroxysmy v dětství | | | | |
| | a dospívání při normálním EEG v dospělosti | A | A | A | Nutné vyšetření EEG |
| | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| G41 | Status epilepticus | D | D | D | |
| | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| G43 | Migréna | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| G44 | Jiné syndromy bolesti hlavy | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžká forma s častými záchvaty po | | | | |
| | neúspěšném léčení | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Migréna s ojedinělými záchvaty se snížením | | | | |
| | výkonnosti během záchvatu | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Migréna provázená nebo předcházená | | | | |
| | přechodnými fokálními neurologickými jevy. | | | | |
| | Vasomotorická cefalea | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Cefalea smíšené etiologie | A | A | A | |
| | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| G45 | Přechodné mozkové ischemické záchvaty | Hodnotit podle základního | |
| | a příbuzné syndromy | onemocnění anebo | |
| | | vyvolávající příčiny | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| G46 | Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních | | | | Dg. G46 |
| | nemocech | | | | posuzovat podle |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ Dg. I60-I67 |
| G47 | Poruchy spánku | | | | Cévní nemoci mozku |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké poruchy funkce, ústavně prokázané, | | | | |
| | omezující výběr povolání nebo ztěžující | | | | |
| | společenské uplatnění | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Lehké poruchy funkce trvalého rázu, | | | | |
| | léčením ovlivnitelné. | | | | |
| | Migrény s ojedinělými záchvaty | C-D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Lehké poruchy nesnižující výkonnost | | | | |
| | organizmu | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| G50 | Poruchy trojklanného nervu | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| G51 | Poruchy lícního nervu | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| G52 | Poruchy jiných mozkových nervů | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| G54 | Nemoci nervových kořenů a pletení | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| G56 | Mononeuropatie horní končetiny | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| G57 | Mononeuropatie dolní končetiny | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| G58 | Jiné mononeuropatie | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| G 60 - | Polyneuropatie a jiné nemoci periferní NS | | | | |
| G 64 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| G70 - | Nemoci myoneurálního spojení a svalů | | | | |
| G73 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Vleklé, léčení vzdorující formy, | | | | |
| | progredující nebo často recidivující. | | | | |
| | Stavy po skončeném léčení s trvalými | | | | |
| | závažnými následky | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) S lehkými poruchami funkce, ale vzdorující | | | | |
| | léčení nebo často recidivující | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Jen s nepatrnými poruchami funkce | | | | |
| | postižených orgánů po skončeném léčení | | | | |
| | nebo řídce recidivující | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Jen s nepatrnými poruchami funkce | | | | |
| | postižených orgánů nebo řídce recidivující | D | A-C | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené | | | | |
| | bez následků | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| G53 | Nemoci mozkových nervů při nemocích zařazených | |
| | jinde | |
+--------+------------------------------------------------+ |
| G55 | Komprese nervových kořenů a pletení při | |
| | nemocích zařazených jinde | Hodnotit podle základního onemocnění |
+--------+------------------------------------------------+ nebo podle vyvolávající příčiny |
| G59 | Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde | |
+--------+------------------------------------------------+ |
| G63 | Polyneuropatie při nemocech zařazených jinde | |
+--------+------------------------------------------------+ |
| G73 | Poruchy myoneurálního spojení a svalů při | |
| | nemocech zařazených jinde | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| G80 - | Mozková obrna a jiné syndromy ochrnutí | | | | |
| G83 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| G90 - | Jiné poruchy nervové soustavy | | | | |
| G99 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Vleklé, léčení vzdorující formy, | | | | |
| | progredující s těžkými poruchami | | | | |
| | funkce | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Lehčí formy částečně omezující funkci | | | | |
| | orgánů. Stavy po ukončení léčení s méně | | | | |
| | závažnými, ale trvalými následky | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší | | | | |
| | poruchy funkce, nesnižují-li výkon | | | | |
| | organizmu | A-C | A-C | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| G92 | Toxická encefalopatie | |
+--------+------------------------------------------------+ |
| G94 | Jiné poruchy mozku u onemocnění zařazených | |
| | jinde | Hodnotit podle základního onemocnění |
+--------+------------------------------------------------+ nebo podle vyvolávající příčiny |
| G99 | Jiné poruchy nervové soustavy při nemocech | |
| | zařazených jinde | |
| | | |
+--------+------------------------------------------------+----------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| VII. Nemoci oka a očních adnex (H00 - H59) |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H00 - | Nemoci očního víčka, slzného ústrojí a očnice | | | | |
| H06 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H10 - | Onemocnění spojivky | | | | |
| H13 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H15 | Nemoci skléry - bělimy | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní formy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, | | | | |
| | trvale poškozující funkci oka | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, | | | | |
| | částečně omezující funkci oka | A-C | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce | | | | |
| | oka | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H16 | Zánět rohovky - keratitis | | | | Dg. H16-H18 následky |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ hodnotit podle |
| H17 | Rohovkové jizvy a zákaly | | | | zrakové ostrosti |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| H18 | Jiné nemoci rohovky | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+-----------------------------+----------------------+
| | a) Akutní formy | Hodnotit podle | |
+--------+------------------------------------------------+ zrakové ostrosti | |
| | b) Následné stavy | | |
+--------+------------------------------------------------+-----------------------------+----------------------+
| | (U stavů po keratorefraktivních zákrocích | | |
| | hodnotit i jsou-li na obou očích přítomny | | |
| | myoptické degenerace sítnice - stanovit | | |
| | zdravotní klasifikaci o jeden stupeň nižší. | | |
| | U Dg. H18.1 Bulózní keratopatie, | | |
| | Dg. H18.4 Degenerace rohovky, | | |
| | Dg. H18.5 Dědičné dystrofie rohovky a | | |
| | Dg. H18.6 Keratokonus | | |
| | stanovit zdravotní klasifikaci D ve všech | | |
| | sloupcích.) | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H19 | Nemoci skléry a rohovky u nemocí zařazených | | | | Mimo |
| | jinde | | | | Dg. H21.4 |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ s přihlédnutím |
| H20 | Zánět duhovky a řasnatého tělesa | | | | k základnímu |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ onemocnění |
| H21 | Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H22 | Nemoci duhovky a řasnatého tělesa u nemocí | | | | |
| | zařazených jinde | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní formy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, | | | | |
| | trvale poškozující funkci oka | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, | | | | |
| | částečně omezující funkci oka | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce | | | | |
| | oka | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H21.4 | Pupilární - zornicové - membrány | Hodnotit podle zrakové | |
| | | ostrosti | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H25 - | Onemocnění čočky | | | | Přítomnost nitrooční |
| H28 | | | | | čočky (pseudofakie, |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ artefakie) hodnotit |
| H25 | Senilní katarakta - stařecký zákal oční čočky | | | | podle Dg. Z96.1 |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ Platí i pro Dg. H27 |
| H26 | Jiná katarakta | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| H28 | Katarakta a jiná onemocnění čočky při | | | | |
| | nemocech zařazených jinde | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | a) Postupující | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+-----------------------------+ |
| | b) Nepostupující | Podle zrakové ostrosti | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H27 | Jiná onemocnění čočky | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H27.0 | Afakie | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H27.1 | Dislokace čočky | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Stav po intrakapsulární extrakci | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Stav po extrakapsulární extrakci | D | Hodnotit podle | |
| | | | zrakové ostrosti | |
| | | | s kontaktní | |
| | | | čočkou | |
+--------+------------------------------------------------+---------+-------------------+----------------------+
| H27.8 | Jiná určená onemocnění čočky | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+ +----------------------+
| H27.9 | Onemocnění čočky, NS | Následky hodnotit podle | |
+--------+------------------------------------------------+ zrakové ostrosti +----------------------+
| | a) Zjištěné onemocnění | | |
+--------+------------------------------------------------+ +----------------------+
| | b) Následné stavy | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H30 - | Nemoci cévnatky - chorioidey a sítnice - | | | | |
| H36 | retiny | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní formy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, | | | | |
| | trvale poškozující funkci oka | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Lehké, vleklé nebo ustálené formy, | | | | |
| | částečně omezující funkci oka | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce | | | | |
| | oka | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H33 | Odchlípení a trhliny sítnice | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H40 - | Glaukom | | | | Ad b) Při dlouhodobé |
| H42 | | | | | terapii |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ pilokarpinem, |
| | a) Zjištěné onemocnění | D | Léčení | stanovení |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ klasifikace o stupeň |
| | b) Zúžení perimetru na 30 stupňů, nebo | | | | níže. |
| | oboustranné skotomy, snížení korigované | | | | U sekundárního |
| | zrakové ostrosti pod 6/12 oboustranně | | | | glaukomu posuzovat |
| | (0,5, 5/10) | D | D | C-D | až po ukončení léčby |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ zákl. onem. a jeho |
| | c) Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo | | | | stabilizaci, |
| | oboustranné skotomy, snížení korigované | | | | s přihlédnutím |
| | zrakové ostrosti pod 6/9 oboustranně | | | | k následkům zákl. |
| | (0,66, 5/7,5) | D | C-D | C | onemocnění |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | d) Léčený glaukom s lehčím omezením funkce oka | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Nitrooční hypertenze | C-D | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H43 - | Nemoci sklivce a očního bulbu | | | | |
| H45 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní formy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, | | | | |
| | trvale poškozující funkci oka | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, | | | | |
| | částečně omezující funkci oka | D | C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce | | | | |
| | oka | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H46 - | Nemoci zrakového nervu a zrakových drah | | | | |
| H48 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H46 | Zánět zrakového nervu | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H47 | Jiná onemocnění zrakového nervu a zrakových | | | | S přihlédnutím |
| | drah | | | | k základnímu |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ onemocnění |
| H48 | Nemoci zrakového nervu a zrakových drah | | | | |
| | u nemocí zařazených jinde | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní formy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, | | | | |
| | trvale poškozující funkci oka | D | D | D | Trvalé změny se |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ hodnotí dle Dg. H53 |
| | c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, | | | | |
| | částečně omezující funkci oka | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce | | | | |
| | oka | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H49 | Paralytický strabismus | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké formy neovlivnitelné další léčbou. | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Lehké nebo méně závažné formy ovlivnitelné | Léčení | |
| | léčbou | | |
+--------+------------------------------------------------+-----------------------------+----------------------+
| | c) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce | Podle binokulárního vidění | |
| | oka, po ukončení léčení | a zrakové ostrosti | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H50 | Jiný strabismus | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní formy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) S dvojitým viděním při pohledu vpřed | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) S dvojitým viděním pouze při krajním | | | | |
| | pohledu do strany | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Šilhání bez dvojitého vidění, s dobrým | | | | Podle zrakové |
| | prostorovým viděním | A-C | A-C | A | ostrosti |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ a prostorového |
| | | | | | vidění |
| | e) Latentní šilhání a stavy po úspěšné operaci | | | | |
| | bez dvojitého vidění | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H52 | Poruchy refrakce a akomodace | Při stanovení zdravotní klasifikace se postupuje |
| | | podle Tabulky pro posuzování refrakčních vad. |
| | | Refrakce se zjišťuje skiaskopicky nebo vyšetřením |
| | | na autorefraktoru v arteficiální mydriáze |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H52.0 | Hypermetropie - dalekozrakost | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Při refrakci nad +10 D | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Při refrakci nad +8 do +10 D včetně | D | D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Při refrakci nad +4 do +8 D včetně | D | C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H52.1 | Myopie - krátkozrakost | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Při refrakci nad -10 D | D | D | C-D | Myopické degenerace |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ se hodnotí podle |
| | b) Při refrakci nad -6 do -10 D včetně | D | D | A-C | Dg. H30 - H36 |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ Nemoci cévnatky |
| | c) Při refrakci nad -4 do -6 D včetně | D | C | A-C | a sítnice |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H52.2 | Astigmatismus | Podle zrakové ostrosti | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H52.3 | Anisometropie a aniseikonie | | |
+--------+------------------------------------------------+-----------------------------+----------------------+
| | Pro stanovení zdravotní klasifikace platí výše | | |
| | uvedená pravidla, přičemž se sčítá absolutní | | |
| | hodnota sférické a cylindrické refrakce oka. | | |
+--------+------------------------------------------------+-----------------------------+----------------------+
| H52.4- | Presbyopie a ostatní poruchy refrakce | Podle zrakové ostrosti | |
| H52.7 | a akomodace | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H51 | Jiné poruchy binokulárního pohybu | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní formy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Těžké, zdlouhavé, léčení vzdorující formy, | | | | |
| | trvale poškozující funkci oka, nebo | | | | |
| | s dvojitým viděním při pohledu vpřed | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Lehčí nebo závažnější, vleklé a ustálené | | | | |
| | formy částečně omezující funkci oka nebo | | | | |
| | s dvojitým viděním pouze při krajním | | | | |
| | pohledu do strany | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo | | | | |
| | s lehkým postižením oka, není-li dvojité | | | | |
| | vidění | D | A-C | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H53 | Poruchy vidění | | |
+--------+------------------------------------------------+-----------------------------+----------------------+
| | | | |
| H53.0 | Amblyopie z anopsie | Hodnotit podle zrakové | |
| | | ostrosti | |
+--------+------------------------------------------------+-----------------------------+----------------------+
| H53.1 | Subjektivní poruchy vidění | Hodnotit dle konzultace | |
| | | s psychiatrem | |
+--------+------------------------------------------------+-----------------------------+----------------------+
| H53.2 | Diplopie | Hodnotit dle Dg H50 | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H53.4 | Poruchy zorného pole | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Poruchy zorného pole organického původu, | | | | |
| | rozsáhlejší nebo centrální, a to i tehdy, | | | | |
| | jsou-li jen na jednom oku, nebo jsou-li | | | | |
| | spojeny s hemeralopií, větší skotomy, | | | | |
| | hemianopsie kvadrantová anopsie. Zúžení | | | | |
| | perimetru na 30 stupňů, nebo skotom rozsahu | | | | |
| | 30 stupňů, nebo snížení korigované zrakové | | | | |
| | ostrosti pod 6/18 (0,33, 5/15) oboustranně | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Léčebně ovlivnitelné formy, jen s mírnými | | | | |
| | poruchami postižených orgánů | | | | |
| | Koncentrické zúžení zorného pole při | | | | |
| | funkcionálních poruchách, nepatrné | | | | |
| | hemianopické skotomy. | | | | |
| | Zúžení perimetru na 40 stupňů, nebo skotóm | | | | |
| | rozsahu 30 stupňů nebo snížení korigované | | | | |
| | zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5, 5/10) | | | | |
| | oboustranně. Zúžení perimetru na 50 stupňů, | | | | |
| | nebo skotóm rozsahu 50 stupňů, nebo snížení | | | | |
| | korigované zrakové ostrosti pod 6/12 | | | | |
| | (0,5, 5/10) jednostranně | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Menší sektorové defekty zorného pole, malé | | | | |
| | ostrůvkovité, zejména periferní skotomy. | | | | |
| | Zúžení perimetru na 50 stupňů, nebo snížení | | | | |
| | korigované zrakové ostrosti pod 6/9 | | | | |
| | (0,66, 5/7,5) oboustranně. Zúžení perimetru | | | | |
| | na 40 stupňů nebo snížení korigované | | | | |
| | zrakové ostrosti pod 6/9 (0,66, 5/7,5) | | | | |
| | jednostranně | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H53.5 | Nedostatečné barevné vidění | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Závažné poruchy, nerozeznávání základních | | | | |
| | barevných signálů (červeného, zeleného, | | | | |
| | žlutého, modrého) | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Lehčí poruchy, rozeznávání základních | | | | |
| | barevných signálů je dobře zachováno, | | | | |
| | je však porušeno tříbarevné vidění | A-C | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H53.6 | Noční slepota | | |
+--------+------------------------------------------------+-----------------------------+----------------------+
| H53.8 | Jiné poruchy vidění | | |
+--------+------------------------------------------------+-----------------------------+----------------------+
| H53.9 | Porucha vidění, NS | | |
+--------+------------------------------------------------+-----------------------------+----------------------+
| | a) Akutní formy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Těžké, léčení vzdorující formy, které | | | | |
| | trvale poškozují funkci oka na podkladě | | | | |
| | organického onemocnění sítnice a zrakového | | | | |
| | nervu | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené | | | | |
| | formy, které částečně omezují funkci oka | D | C-D | C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Lehké, ustálené formy bez omezení nebo | | | | |
| | s lehkým postižením funkce oka | C-D | A-C | A-C | I sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H54.0 | Slepota obou očí | D | |
+--------+------------------------------------------------+-----------------------------+----------------------+
| H54.1- | Slepota jednoho oka a slabozrakost | Posuzovat podle | Posuzovat |
| H54.7 | | zrakové ostrosti | s přihlédnutím |
| | | | k MKN - 10 |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H55 | Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H57 | Jiné nemoci oka a očních adnex | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H58 | Jiné nemoci oka a očních adnex u nemocí | Hodnotit podle základního |
| | zařazených jinde | onemocnění nebo vyvolávající příčiny |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H59 | Poruchy oka a očních adnex po výkonech | | | | |
| | nezařazených jinde | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní formy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, | | | | |
| | trvale poškozující funkci oka | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Lehké, vleklé, nebo ustálené formy, | | | | |
| | částečně omezující funkci oka | C-D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Lehké, ustálené formy bez omezení funkce | | | | |
| | oka | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60 - H95) |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H60 - | Nemoci zevního ucha | | | | Při posuzování |
| H62 | | | | | nemocí ucha |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ přihlížet nejen |
| H65 - | Nemoci středního ucha a bradavkového | | | | k závažnosti |
| H75 | výběžku | | | | základního |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ onemocnění, |
| | a) Vleklý epitympanální zánět středního ucha | | | | ale i k míře snížení |
| | s píštělí v labyrintu. Stavy po trepanaci | | | | sluchu, poruchám |
| | kosti spánkové nebo tympanoplastické | | | | rovnováhy |
| | operaci s trepanační dutinou otevřenou | | | | a přítomnosti ušních |
| | do zvukovodu s píštělí v labyrintu | | | | šelestů |
| | s fenestrací labyrintu | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | b) Vleklé záněty středního ucha vzdorující | | | | |
| | léčení, často recidivující s výtokem. | | | | |
| | Středoušní záněty mezotympanální | | | | |
| | a epitympanální | | | | |
| | - vzdorující konzervativní léčbě | | | | |
| | - s cholosteatomem | | | | |
| | Stavy po trepanaci kosti spánkové nebo | | | | |
| | po tympanoplastické operaci s trepanační | | | | |
| | dutinou otevřenou do zvukovodu a s výtokem, | | | | |
| | vzdorující konzervativní léčbě | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Adhesivní katary tubotympanální nebo | | | | |
| | tympanoskleroza s perforací bubínku. Vleklé | | | | |
| | středoušní mezotympanální a epitympanální | | | | |
| | záněty prosté s delšími klidovými | | | | |
| | intervaly. Stavy po konzervativně zhojeném | | | | |
| | středoušním zánětu se suchou mezotympanální | | | | |
| | nebo epitympanální perforací bubínku. | | | | |
| | Stavy po trepanaci kosti spánkové nebo | | | | |
| | po tympanoplastické operaci strepanační | | | | |
| | dutinou otevřenou do zvukovodu a s klidnou | | | | |
| | výstelkou | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Stavy po konzervativně zhojeném | | | | |
| | mezotympanálním zánětu nebo zhojené | | | | |
| | tympanoplastické operaci s neporušeným | | | | |
| | zevním zvukovodem s atrofickou jizvou | | | | |
| | bubínku. | | | | |
| | Vleklý tubotympanální katar (prostý nebo | | | | |
| | adhezivní bez perforace) s normálním | | | | |
| | celistvým bubínkem s kalcifikacemi, | | | | |
| | s pevnou jizvou | C-D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Stavy po traumatické perforaci bubínku bez | | | | |
| | následků | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | Stavy po antromastoidektomii | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | f) s atroficky zjizveným bubínkem | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | g) při normálním otoskopickém nálezu | | | | |
| | a normálním sluchu | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | h) konzervativně zhojené při normálním | | | | |
| | otoskopickém nálezu a při normálním sluchu | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H80 | Otoskleróza | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H81 | Poruchy vestibulární funkce | | | | S přihlédnutím |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ k základnímu |
| H82 | Vertiginózní syndromy u nemocí zařazených | | | | onemocnění |
| | jinde | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H83 | Jiné nemoci vnitřního ucha | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké formy s trvalými poruchami | | | | |
| | nebo častými záchvaty po neúspěšné léčbě | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Lehké formy s řídkými záchvaty, včetně | D | A-C | A-C | |
| | stavů po operaci | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy bez poruch funkce, vyléčené | | | | |
| | bez následků | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H90 | Převodní a percepční nedoslýchavost, ztráta | | | | |
| | sluchu | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H91 | Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H92 | Otalgie a výtok z ucha | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H93 | Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam | | | | S přihlédnutím |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ k základnímu |
| H94 | Jiná onemocnění ucha při nemocích zařazených | | | | onemocnění |
| | jinde | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| H95 | Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po | | | | Pokud neslyší šepot |
| | výkonech nezařazená jinde | | | | alespoň ve |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ vzdálenosti 6 m na |
| | a) Ztráty větší než 45 dB oboustranně | D | D | D | každém uchu zvlášť |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ - provést |
| | b) Ztráty od 35 do 45 dB oboustranně | | | | audiometrické |
| | Ztráty větší než 35 dB jednostranně | D | C-D | C-D | vyšetření. |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ Audiometrickým |
| | c) Ztráty od 20 do 35 dB jednostranně | C-D | A-C | A-C | vyšetřením zjištěné |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ průměrné ztráty při |
| | d) Ztráty od 20 do 35 dB oboustranně | D | C-D | A-C | vzdušném vedení |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ z průměru frekvencí |
| | e) Při limitované frekvenční ztrátě sluchu | | | | 500, 1000, 2000 Hz |
| | větší než 40 dB pouze na frekvencích | D | A-C | A-C | |
| | 4000 Hz a vyšších | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | f) Při limitované frekvenční ztrátě sluchu | | | | |
| | do 40 dB pouze na frekvencích 4000 Hz | | | | |
| | a vyšších | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| IX. Nemoci oběhové soustavy (I00 - I99) |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| I00 - | Akutní revmatická horečka | | | | |
| I02 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Následné stavy s těžkými funkčními změnami | | | | |
| | oběhového ústrojí nebo ústředního nervstva | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Ústavně prokázaná opakovaná ataka | | | | |
| | revmatické horečky do 5 roků od poslední | | | | |
| | ataky. Stavy do 3 roků po ústavně | | | | |
| | prokázané první atace revmatické horečky | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Stavy po ústavně prokázané první atace | | | | |
| | revmatické horečky nebo chorey prodělané | | | | |
| | před více než 3 roky nebo stavy po | | | | |
| | opakované atace revmatické horečky více | | | | |
| | než 5 roků od poslední ataky, nejsou-li | | | | |
| | zjistitelné žádné chorobné následky nebo | | | | |
| | jen s nezávažnými funkčními poruchami | | | | |
| | ústředního nervstva bez postižení srdce | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Stavy po první atace prodělané před 5 lety | | | | |
| | a vyléčené bez následků, bez postižení | | | | |
| | srdce se spolehlivým odstraněním fokusů | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| I05 - | Chronické revmatické choroby srdeční | | | | |
| I09 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Revmatické chlopňové vady kombinované | | | | |
| | nebo jednoduché, jsou-li zřetelně | | | | |
| | dekompenzovány. Stavy po operaci srdce nebo | | | | |
| | velkých cév (po odborném kardiologickém | | | | |
| | vyšetření i dobře kompenzované) | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Revmatické chlopňové vady i dokonale | | | | |
| | kompenzované. Stavy po revmatickém zánětu | | | | |
| | srdečního svalu nebo osrdečníku ústavně | | | | |
| | prokázané do 3 let od začátku onemocnění, | | | | |
| | bez prokazatelné známky poruchy svalu | | | | |
| | srdečního, bez poruchy činnosti srdeční | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Stavy po revmatickém zánětu srdečního svalu | | | | |
| | nebo osrdečníku ústavně prokázaném před | | | | |
| | více než 3 roky od začátku onemocnění, | | | | |
| | bez prokazatelné známky poruchy srdečního | | | | |
| | svalu, bez poruchy činnosti srdeční | A-C | A-C | A-C | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| I10 - | Hypertenzní nemoci | | | | |
| I15 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Stadium III. dle WHO (porucha funkce mozku, | | | | |
| | srdce a ledvin) | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Stadium II. dle WHO (orgánové změny bez | | | | |
| | poruchy funkce) | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Stadium I. dle WHO (bez morfologických | | | | |
| | a funkčních orgánových změn, po odborném | | | | |
| | sledování) | C-D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Kolísavé zvýšení krevního tlaku bez | | | | |
| | nutnosti trvalé medikamentózní léčby | A-C | A-C | A | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| I20 - | Ischemické srdeční nemoci | | | | |
| I25 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| I26 - | Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního | | | | |
| I28 | oběhu | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké formy, následné stavy se závažnými | | | | |
| | poruchami rytmu, případně s proběhlou | | | | |
| | srdeční nedostatečností | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Opětovný infarkt myokardu nebo stav po | | | | |
| | infarktu myokardu postihující víc než | | | | |
| | jednu stěnu srdeční. Angina pectoris | | | | |
| | s nízkou výkonností - NYHA III. a IV. | | | | |
| | Následné stavy s poruchou funkce oběhového | | | | |
| | ústrojí | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Stav po prodělaném infarktu myokardu nebo | | | | |
| | jiné akutní (subakutní) formy ischemické | | | | |
| | choroby, včetně stavů po provedené | | | | |
| | revaskularizaci koronárních cév. Stabilní | | | | |
| | formy anginy pectoris - NYHA I. a II. | | | | |
| | s lehčími projevy nedostatečnosti | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Asymptomatické formy s dobrou výkonností | | | | |
| | oběhového ústrojí a dobrou fyzickou | | | | |
| | zdatností | A-C | A-C | A-C | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| I30 | Akutní zánět osrdečníku | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| I31 | Jiné nemoci osrdečníku | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Následné stavy se známkami poruchy | | | | |
| | výkonnosti oběhového ústrojí. Stavy | | | | |
| | do 2 let po ukončení léčení | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Stavy po ukončení léčení nejdříve | | | | |
| | po 2 letech bez známek poškození | | | | |
| | oběhového ústrojí | A-C | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| I33 - | Jiné formy srdečního onemocnění | | | | |
| I52 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Následné stavy po akutních onemocněních | | | | |
| | léčebně neovlivnitelné nebo stavy se | | | | |
| | sklonem k častým projevům dekompenzace. | | | | |
| | Stavy po skončeném léčení se známkami | | | | |
| | poruchy činnosti oběhového ústrojí | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Stavy se zavedenou trvalou kardiostimulací. | | | | |
| | Kardiomyopatie (NYHA III a IV) | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Stavy po ukončeném léčení jen s lehkým | | | | |
| | poškozením nebo bez známek poškození funkce | | | | |
| | oběhového ústrojí do 2 let po ukončení | | | | |
| | léčení. Kardiomyopatie (NYHA I a II) | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Stavy po ukončení léčení nejdříve po | | | | |
| | 2 letech bez známek poškození oběhového | | | | |
| | ústrojí | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Prolaps mitrální chlopně s klinickými | | | | |
| | projevy | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | f) Prolaps mitrální chlopně hemodynamicky | | | | |
| | nevýznamný, benigní poruchy rytmu ověřené | | | | |
| | odborným vyšetřením | A-C | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| I32 | Zánět osrdečníku u nemocí zařazených jinde | |
+--------+------------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| I39 | Endokarditis a onemocnění srdečních chlopní | Hodnotit podle základního onemocnění nebo |
| | u onemocnění zařazených jinde | vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy |
+--------+------------------------------------------------+ funkce postižených orgánů a následků nemoci |
| I41 | Zánět srdečního svalu u nemocí zařazených | |
| | jinde | |
+--------+------------------------------------------------+ |
| I43 | Kardiomyopatie při nemocech zařazených jinde | |
+--------+------------------------------------------------+----------------------------------------------------+
| I52 | Jiná onemocnění srdce u nemocí zařazených | |
| | jinde | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| I60 - | Cévní nemoci mozku | | | | Patří sem |
| I69 | | | | | Dg. G46 |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ Cévní syndromy |
| | a) Se závažnou trvalou nebo opakovanou | | | | mozku při |
| | klinickou manifestací prokázanou ústavním | | | | cerebrovaskulárních |
| | vyšetřením. Stavy s trvalými a závažnými | | | | nemocech. |
| | poruchami duševních nebo tělesných funkcí | D | D | D | Posuzovat podle |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ základního |
| | b) S lehčími trvalými nebo přechodnými, ale | | | | onemocnění nebo |
| | opakujícími se poruchami funkce organismu | | | | vyvolávající |
| | a známkami morfologického postižení | D | D | C-D | příčiny a podle |
| | | | | | poruchy funkce |
| | | | | | a následků |
| | | | | | nemoci |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Ojedinělá nezávažná klinická manifestace | | | | |
| | bez známek morfologického postižení | | | | |
| | a poruchy funkce, při celkově dobrém stavu | | | | |
| | organismu | A-C | A-C | A-C | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| I68 | Cévní onemocnění mozku při onemocnění | |
| | zařazených jinde | Hodnotit podle základního onemocnění nebo |
+--------+------------------------------------------------+ vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy |
| I68.0 | Mozková amyloidní angiopatie | funkce postižených orgánů a následků nemoci |
+--------+------------------------------------------------+ |
| I68.1 | Mozková arteritis u inf. a par. onemocnění | |
+--------+------------------------------------------------+ |
| I68.2 | Mozková arteritis u jiných onemocnění | |
| | zařazených jinde | |
+--------+------------------------------------------------+ |
| I68.8 | Jiná cévní onemocnění mozku u onemocnění | |
| | zařazených jinde | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| I70 - | Nemoci tepen, tepének a vlásečnic | | | | |
| I78 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Pokročilé formy se známkami závažnější | | | | |
| | poruchy funkce orgánu | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Lehká stadia nemoci s mírnými známkami | | | | |
| | poruchy funkce, nejsou-li trofické změny. | | | | |
| | Stavy po úspěšné rekonstrukční operaci | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Lehká stadia onemocnění bez známek poruchy | | | | |
| | funkce a trofiky | A-C | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| I71 | Výduť a disekce aorty | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| I72 | Jiné výdutě - aneurysmata | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| I79 | Onemocnění tepen, tepének a vlásečnic u nemocí | Hodnotit podle základního onemocnění nebo |
| | zařazených jinde | vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy |
| | | funkce postižených orgánů a následků nemoci |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| I80 - | Nemoci žil, mízních cév a mízních uzlin | | | | Posuzovat podle |
| I89 | nezařazené jinde | | | | základního |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ onemocnění nebo |
| | a) Pokročilé formy se známkami hrubší poruchy | | | | vyvolávající |
| | funkce orgánů | D | D | D | příčiny a podle |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ poruchy funkce |
| | b) Léčením dobře ovlivnitelné stavy, i jen | | | | a následků nemoci |
| | s lehčí poruchou funkce a trofiky. Stavy | | | | |
| | po provedených rekonstrukčních operacích | | | | |
| | cév | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | c) Dobře zhojené formy bez trvalých poruch | | | | |
| | funkce | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | d) Stavy po zhojené povrchní tromboflebitidě | | | | |
| | na končetinách (bez varixů) | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| I83 | Žilní městky dolních končetin | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Rozsáhlé, s těžkými projevy žilní | | | | |
| | nedostatečnosti, s otoky a poruchami | | | | |
| | trofiky (po neúspěšném léčení) | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) S lehčími známkami žilní nedostatečností | | | | |
| | a s mírnými poruchami trofiky (po léčení). | | | | |
| | Rozsáhlé městky bez poruchy trofiky | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Drobné městky bez známek nedostatečnosti | | | | |
| | a bez poruch trofiky, bez obtíží i po | | | | |
| | fyzickém zatížení | A-C | A-C | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Stavy po úspěšné operaci křečových žil | | | | |
| | lehké formy bez poruchy trofiky | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| I85 | Městky jícnu | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| I86 | Žilní městky jiných lokalizací | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Značné městky provazce chámového | | | | |
| | (varikokéle), ztěžující chůzi | | | | |
| | (po neúspěšném léčení) nebo městky | | | | |
| | ostatních míst působící obtíže | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Větší městky provazce chámového nepůsobící | | | | |
| | obtíže | D | A-C | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Městky ostatních míst nepůsobící obtíže | D | A-C | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Stavy po úspěšné operaci křečových žil | | | | |
| | provazce chámového a ostatních míst | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| I87 | Jiná onemocnění žil | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| I95 | Hypotenze | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| I97 | Onemocnění oběhové soustavy po výkonech | | | | |
| | nezařazené jinde | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| I99 | Jiná a neurčená onemocnění oběhové soustavy | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Vleklé stavy se značnou poruchou funkce, | | | | |
| | léčbou neovlivnitelné | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Stavy s lehkou nebo občasnou poruchou | | | | |
| | funkce | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Bez poruch funkce | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| I98 | Jiná onemocnění oběhové soustavy u nemocí | Hodnotit podle základního onemocnění nebo |
| | zařazených jinde | vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy |
| | | funkce postižených orgánů a následků nemoci |
+--------+------------------------------------------------+----------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| X. Nemoci dýchací soustavy (J00 - J99) |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| J00 - | Akutní infekce horních cest dýchacích | | | | |
| J06 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| J09 - | Chřipka a zánět plic - pneumonie | | | | |
| J18 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| J20 - | Jiné akutní infekce dolní části dýchacího | | | | Při stanovení |
| J22 | ústrojí | | | | zdravotní |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ klasifikace je |
| | a) Akutní formy | Léčení | nutné opírat se |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ o výsledky funkčního |
| | b) Těžké, recidivující formy s následným | | | | vyšetření plic, |
| | morfologickým či funkčním orgánovým | | | | zejména o výsledky |
| | postižením | D | D | D | bronchomotorických |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ testů. |
| | c) Recidivující formy s přechodnými projevy | | | | Následné stavy po |
| | obstrukce dolních dýchacích cest | C-D | A-C | A-C | ukončeném léčení |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ posuzovat rovněž |
| | d) Lehké formy zhojené bez následků | A | A | A | podle poruchy |
| | | | | | funkce postižených |
| | | | | | orgánů a závažnosti |
| | | | | | následků onemocnění |
| | | | | | Ad c) I. sl. "D" |
| | | | | | u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| J30 | Vasomotorická a alergická rýma | | | | Za alergologicky |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ prokázané formy |
| | a) Formy často recidivující, alergologicky | | | | považovat formy |
| | prokázané, po neúspěšném alergologickém | | | | s pozitivitou |
| | léčení a s funkčním postižením plic | D | D | C-D | intradermálních |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ testů, anamnesticky |
| | b) Formy často recidivující, alergologicky | | | | prokázaným podáváním |
| | prokázané, po neúspěšném alergologickém | | | | hyposenzibilizačních |
| | léčení s občasnými zánětlivými změnami | | | | preparátů, |
| | na dolních dýchacích cestách, ale bez | | | | u sporných případů |
| | funkčního postižení plic | D | C-D | A-C | se zvýšenou hladinou |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ IgE v séru. |
| | c) Formy po alergologickém léčení s občasnými | | | | Ad c) I. sl. "D" |
| | klinickými projevy, bez postižení dolních | | | | u HZS ČR |
| | cest dýchacích | C-D | A-C | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | d) Formy po úspěšném léčení alergologickém | | | | |
| | bez klinických projevů, bez postižení | | | | |
| | dolních cest dýchacích, nejméně 3 roky | | | | |
| | bez léčení | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| J32 | Chronický zánět vedlejších nosních dutin | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| J33 | Nosní polypy | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| J34 | Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Stavy po neúspěšném radikálním operačním | | | | |
| | výkonu na vedlejších nosních dutinách | | | | |
| | s častými zánětlivými projevy | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Formy hnisavé, často recidivují | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Působící značné snížení průchodnosti nosu | | | | |
| | (po neúspěšném léčení) | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Lehké formy s občasnými klinickými projevy, | | | | |
| | úspěšně léčitelné | C-D | A-C | A | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Stavy po úspěšném radikálním operačním | | | | |
| | výkonu dobře zhojené. Jen s lehkou nebo | | | | |
| | jednostrannou poruchou průchodnosti nosu, | | | | |
| | neomezující dýchání | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| J31 | Chronická rýma, zánět nosohltanu a hltanu | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| J35 | Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| J36 | Peritonzilární hlíza - absces | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| J37 | Chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| J38 | Nemoci hlasivek a hrtanu, nezařazené jinde | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| J39 | Jiné nemoci horních dýchacích cest | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Stavy s vleklým zúžením hrtanového nitra. | | | | |
| | Vleklá atrofická rýma s trvalou tvorbou | | | | |
| | zapáchajících krust | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Vleklý zánět hrtanu značného stupně | | | | |
| | s trvalým chrapotem, nesrozumitelnou | | | | |
| | nebo těžko srozumitelnou mluvou | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Vleklá hypertrofická rýma s trvalou | | | | |
| | poruchou průchodnosti nosu po neúspěšném | | | | |
| | léčení. Vleklá atrofická rýma bez tvorby | | | | |
| | zapáchajících krust | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Lehký chronický zánět hrtanu s chrapotem | | | | |
| | a srozumitelnou mluvou. Vleklý atrofický | | | | |
| | zánět hltanu. | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Vleklá rýma prostá bez trvalé poruchy | | | | |
| | průchodnosti nosu. | C-D | A-C | A-C | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | f) Ostatní lehké stavy léčením ovlivnitelné | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| J40 - | Chronické nemoci dolní části dýchacího ústrojí | | | | |
| J47 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké formy s častými exacerbacemi, se | | | | |
| | známkami obstrukce dýchacích cest nebo | | | | |
| | plicní rozedmy nebo jinými funkčními | | | | |
| | změnami nebo s druhotným postižením srdce | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Lehčí až středně těžké formy se známkami | | | | |
| | lehké nebo střední obstrukce dýchacích cest | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Lehké formy zřídka exacerbující | | | | |
| | s přechodnou obstrukcí nebo bez známek | | | | |
| | obstrukce dýchacích cest | C-D | A-C | A | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| J47 | Bronchiektázie | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Značně rozsáhlé s hojnou sekrecí nebo se | | | | |
| | značně omezenou funkcí dýchacího ústrojí | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Malého rozsahu s nepatrnou sekrecí, s mírně | | | | |
| | omezenou funkcí dýchacího ústrojí. | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Malého rozsahu, klinicky němé, bez poruchy | | | | |
| | funkce dýchacího ústrojí | A-C | A-C | A | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| J45 | Astma | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| J46 | Astmatický stav | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| J67 | Hypersensitivní pneumonitis způsobené | | | | |
| | organickými prachy | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké formy s častými dlouhotrvajícími | | | | |
| | záchvaty, vzdorující léčení | | | | |
| | (s prokázanou alergií) nebo se známkami | | | | |
| | druhotného postižení dýchacího a oběhového | D | D | D | |
| | ústrojí | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Lehčí až středně těžké formy s krátkodobými | | | | |
| | nebo občasnými záchvaty nebo | | | | |
| | s prokazatelnými známkami lehčí až střední | | | | |
| | obstrukce | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Lehké formy déle než 2 roky bez klinických | | | | |
| | projevů a bez známek obstrukce | A-C | A-C | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Anamnestický údaj o astma bronchiale, | | | | |
| | minimálně v posledních 5 letech bez | | | | |
| | klinických projevů a bez léčby | A-C | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| J60 - | Nemoci způsobené zevními činiteli | | | | Mimo Dg. J67 |
| J70 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| J80 - | Jiné nemoci dýchací soustavy, které postihují | | | | |
| J84 | hlavně intersticium | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní formy spojené zpravidla s postižením | | |
| | jiných orgánů - akutní otravy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Závažné formy (jemně uzlicovité až uzlové | | | | |
| | v RTG obraze) se značně sníženou funkcí | | | | |
| | kardiorespiračního ústrojí | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Chronické stavy nebo trvalé následky | | | | |
| | akutních otrav, které se projevují | | | | |
| | sekundární chronickou bronchitidou, | | | | |
| | emfyzémem nebo plicní fibrózou s funkčním | | | | |
| | postižením plic a RTG nálezem | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Lehké formy (s retikulární kresbou v RTG | | | | |
| | obraze) bez význačnějšího omezení funkce | | | | |
| | kardiorespiračního ústrojí | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Stavy zhojené ad integrum s normálním | | | | |
| | funkčním vyšetřením plic a bez | | | | |
| | patologického RTG nálezu | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| J85 - | Hnisavé a nekrotické stavy dolní části | | | | |
| J86 | dýchacího ústrojí | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| J90 - | Jiné nemoci pohrudnice | | | | Dg J91 |
| J94 | | | | | s přihlédnutím |
| | | | | | k základnímu |
| | | | | | onemocnění |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s rozsáhlými srůsty | | | | |
| | a funkčním postižením plic. Stavy po | | | | |
| | torakotomii, event. po parciální resekci | | | | |
| | plic, po pleuroektomii, stavy vzdorující | | | | |
| | léčení nebo často recidivující. Těžké | | | | |
| | formy léčebně neovlivnitelné nebo | | | | |
| | zhojené s trvalými vážnými poruchami | | | | |
| | kardiorespiračního ústrojí. Následné stavy | | | | |
| | po ukončení léčení s rozsáhlými srůsty | | | | |
| | pohrudnice, značně omezující funkci | | | | Dle funkčního |
| | dýchacího ústrojí | D | C-D | C-D | vyšetření plic |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Lehké formy a následné stavy i po závažných | | | | |
| | operacích jen s mírnými poruchami | | | | |
| | kardiorespiračního ústrojí | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) S ohraničenými srůsty pohrudnice, bez | | | | |
| | omezení funkce dýchacího ústrojí | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Stavy po dobře zhojených onemocněních | | | | |
| | s dobrou funkční výkonností | | | | |
| | kardiorespiračního ústrojí i při zatížení. | | | | |
| | Drobné pohrudniční srůsty nečinící žádné | | | | |
| | potíže a neomezující funkci dýchacího | | | | |
| | ústrojí (zjištěné jen RTG) | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| J95 - | Jiné nemoci dýchací soustavy | | | | Dg. J99 |
| J99 | | | | | s přihlédnutím |
| | | | | | k základnímu |
| | | | | | onemocnění |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní formy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Těžké formy léčebně neovlivnitelné nebo | | | | |
| | recidivující nebo zhojené s trvalými | | | | |
| | vážnými poruchami kardiorespiračního | | | | |
| | ústrojí (s následným morfologickým či | | | | |
| | funkčním orgánovým postižením) | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Lehké formy a následné stavy jen s mírnými | | | | |
| | poruchami kardiorespiračního ústrojí | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Stavy po dobře zhojených onemocněních | | | | |
| | s dobrou funkční výkonností | | | | |
| | kardiorespiračního ústrojí i při zatížení | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| XI. Nemoci trávící soustavy (K00 - K93) |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| K00 - | Nemoci ústní dutiny, slinných žláz a čelistí | | | | |
| K14 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Stavy po neúspěšném léčení spojené s hrubou | | | | |
| | poruchou funkce, těžké formy se zřejmou | | | | |
| | poruchou mluvy a špatnou výživou. | | | | |
| | Nezhojitelné slinné píštěle s hojnou | | | | |
| | sekrecí. Úplná nebo téměř úplná ztráta | | | | |
| | zubů protézou nenahraditelná | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Vleklé slinné píštěle s nepatrnou sekrecí | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Ostatní následné stavy po skončeném léčení | | | | |
| | bez poruchy funkce nebo jen se zcela lehkou | | | | |
| | poruchou funkce | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| K20 | Zánět jícnu - oesophagitis | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| K21 | Gastroezofageální refluxní onemocnění | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| K22 | Jiné nemoci jícnu | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| K23 | Onemocnění jícnu při nemocech zařazených jinde | | | | Dg. K23 |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ s přihlédnutím |
| | a) S těžkou a trvalou poruchou průchodnosti | | | | k základnímu |
| | jícnu organického původu (po neúspěšném | | | | onemocnění |
| | léčení) | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | b) S těžkou poruchou průchodnosti jícnu | | | | |
| | organického původu, vyžadující dlouhodobou | | | | |
| | léčbu | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | c) Stavy po skončeném léčení, při dostatečné | | | | |
| | výživě a při dobrém celkovém stavu, | | | | |
| | s přetrvávajícím patologickým nálezem | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Ostatní funkčně nezávažné stavy po ukončení | | | | |
| | léčení | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| K25 | Žaludeční vřed | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| K26 | Dvanáctníkový vřed | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| K27 | Peptický vřed neurčené lokalizace | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| K28 | Gastrojejunální vřed | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| K29 | Zánět žaludku a dvanáctníku | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| K30 | Dyspepsie | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| K31 | Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní forma - primoulcerace | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Při značných poruchách funkce trávicího | | | | |
| | ústrojí po neúspěšném léčení a při špatném | | | | |
| | tělesném stavu | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Operované formy při trvale značných | | | | |
| | funkčních poruchách. Opakované recidivy | | | | |
| | v posledních 3 letech | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Konzervativně léčené i operované formy | | | | |
| | zhojené s výraznou deformací a opakovanými | | | | |
| | dyspeptickými obtížemi při poruše výživy. | | | | |
| | Aftózní a hemorhagická gastritida | | | | |
| | a bulbitida. Dyspepsie s poruchou výživy | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Anatomicky a funkčně dobře vyhojené formy, | | | | |
| | kde nedošlo nejméně v posledních 3 letech | | | | |
| | k recidivě vředu. Lehké a nezávažné formy | | | | |
| | při dobrém celkovém stavu. Katarální | | | | |
| | gastritida a bulbitida. Nezávažné | | | | |
| | dyspepsie, recidivující | C | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | f) Stav po ojedinělé ulceraci dvanáctníku | | | | |
| | a žaludku bez prokázané vředové choroby. | | | | |
| | Následné stavy bez poruch funkce | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| K35 - | Nemoci apendixu - červovitého přívěsku | | Jiné stavy po |
| K38 | | | ukončení léčení |
+--------+------------------------------------------------+-----------------------------+ zařadit, posuzovat |
| | a) Akutní formy | Léčení | a vykazovat podle |
| | | | následků nemocí |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Chronické formy nevyžadující léčení. Stavy | | | | |
| | po úspěšném vyléčení | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| K40 - | Kýly | | Podle výsledku |
| K46 | | | operačního zákroku |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | a) Rozsáhlé kýly recidivující po opakovaných | | | | |
| | operacích nebo neoperovatelné | D | C-D | C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | b) Kýly břišní menšího rozsahu, nečinící | | | | |
| | funkční poruchy, operativně odstranitelné. | A | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | c) Rozšířené kanály tříselné, měkká třísla | | | | |
| | jizvy po operacích kýl tříselných | | | | |
| | a břišních; stav po úspěšných operacích kýl | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| K50 - | Neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva - | | | | |
| K52 | enteritida a kolitida | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| K55 - | Jiné nemoci střev | | | | |
| K63 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| K64 | Hemoroidy | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | a) S poruchou trofiky s vředovatěním, častým | | | | |
| | krvácením (po neúspěšném léčení) | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | b) Nerozsáhlé, nezánětlivé formy, bez poruch | | | | |
| | trofiky a nekrvácející | A-C | A-C | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | c) Stavy po úspěšné operativní nebo | | | | |
| | konzervativní léčbě | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| K65 - | Nemoci pobřišnice - peritonea | | | | Dg. K67 |
| K67 | | | | | s přihlédnutím |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ k základnímu |
| | a) Při značných poruchách funkce, vleklé | | | | onemocnění |
| | stavy léčením neovlivnitelné | | | | |
| | (po neúspěšném léčení) | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | b) Při lehkých nebo jen občasných mírných | | | | |
| | poruchách funkce | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | c) Následné stavy bez poruch funkce | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| K70 - | Nemoci jater | | | | Dg. K77 |
| K77 | | | | | s přihlédnutím |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ k základnímu |
| | a) Těžké, progredující formy s projevy | | | | onemocnění. |
| | selhávání nebo zánětlivou aktivitou | D | D | D | Hepatitidy - |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ posuzovat dle |
| | b) Stacionární nebo pomalu progredující | | | | Dg. B15-B19 |
| | formy se známkami aktivity nebo větším | | | | Hyperbilirubinémie |
| | morfologickým defektem | D | C-D | A-C | Dg. E80.4 je |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ posuzována pod |
| | c) Ostatní lehké a nezávažné formy bez | | | | Dg. E70-E90 |
| | poruchy funkce a projevů laboratorní | | | | Poruchy přeměny |
| | aktivity | A-C | A-C | A | látek metabolismu |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| K80 - | Nemoci žlučníku, žlučových cest a slinivky | | | | Dg. K87 a Dg. K93 |
| K87 | břišní | | | | s přihlédnutím |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ k základnímu |
| K90 - | Jiné nemoci trávicí soustavy | | | | onemocnění |
| K93 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké stavy progredující s trvalou poruchou | | | | |
| | funkce postižených orgánů (po neúspěšném | | | | |
| | léčení) | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Stavy bez hrubší poruchy funkce postižených | | | | |
| | orgánů (po neúspěšném léčení) vyžadující | | | | |
| | dlouhodobý zdravotní režim (zejména dietní | | | | |
| | stravování) | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Stavy se zcela nezávažnými poruchami funkce | | | | |
| | postižených orgánů do 2 let po prodělaném | | | | |
| | onemocnění nebo po operaci | C | A-C | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Stavy bez poruchy funkce postižených orgánů | | | | |
| | po 2 letech od prodělaného onemocnění nebo | | | | |
| | operace. Endoskopické výkony anatomicky | | | | |
| | a funkčně dobře zhojené | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva (L00 - L99) |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| L00 - | Infekce kůže a podkožního vaziva | | | | |
| L08 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Aktivní onemocnění | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Stavy po ukončení léčení, s rozsáhlými | | | | |
| | těžkými změnami kůže, se závažnou poruchou | | | | |
| | funkce postižených částí těla | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Těžší formy vzdorující léčení, často | | | | |
| | recidivující, zvláště postihují-li | | | | |
| | exponovaná místa | C-D | C-D | C-D | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Stavy po ukončení léčení, s menšími | | | | |
| | nezávažnými změnami kůže, se zcela | | | | |
| | lehkou poruchou nebo bez poruchy | | | | |
| | funkce postižených částí těla | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| L10 - | Puchýřnatá onemocnění | | | | Při stanovování |
| L14 | | | | | zdravotní |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ způsobilosti |
| L20 - | Dermatitis a ekzém | | | | posuzovat nejen |
| L30 | | | | | stupeň, rozsah |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ a lokalizaci |
| L40 - | Papuloskvamózní onemocnění | | | | chorobných změn |
| L45 | | | | | a jejich nepříznivý |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ vliv na celkovou |
| L50 - | Kopřivka - urticaria a erytém | | | | výkonnost nebo |
| L54 | | | | | funkci postižených |
| | | | | | orgánů, ale |
| | | | | | i doprovodné projevy |
| | | | | | jako svědění, |
| | | | | | pálení, mokvání, |
| | | | | | pachy, mající |
| | | | | | nepříznivý estetický |
| | | | | | vliv |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| L55 - | Onemocnění kůže a podkožního vaziva spojené se | | | | |
| L59 | zářením | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| L60 - | Nemoci kožních adnex | | | | |
| L75 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| L80 - | Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva | | | | |
| L99 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Rozsáhlé nebo svou podstatou těžké a léčení | | | | |
| | vzdorující nebo často recidivující formy | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) I nerozsáhlé, avšak léčení vzdorující nebo | | | | |
| | často recidivující formy, lokalizované na | | | | |
| | exponovaných místech (obličej, končetiny), | | | | |
| | nebo vyvolávající poruchu funkce | | | | |
| | postižených částí těla | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Nerozsáhlé, jen zřídka recidivující formy, | | | | |
| | jsou-li bez poruch trofiky, jen s mírnou | | | | |
| | poruchou funkce postižených částí těla | | | | |
| | a nejsou-li na exponovaných místech, | | | | |
| | vyžadující občasné léčení | C-D | A-C | A | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Nerozsáhlá onemocnění, nejsou-li na | | | | |
| | exponovaných místech a neporušují-li funkci | | | | |
| | postižených částí těla ani trofiku kůže. | | | | |
| | Diskoidní formy lupénky s ojedinělými | | | | |
| | stacionárními ložisky na loktech a kolenech | A-C | A-C | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Anamnesticky uvedená atopická dermatitida | | | | |
| | v případě klinické remise delší 5 let. | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M00 - M99) |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| M00 - | Infekční artropatie | | | | |
| M03 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| M05 - | Zánětlivé polyartropatie | | | | |
| M14 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| M15 - | Artrózy | | | | |
| M19 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| M22 - | Jiná onemocnění kloubů | | | | |
| M25 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní formy | Léčení |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Těžké formy léčením neovlivnitelné, se | | | | |
| | značnou poruchou funkce, zejména velkých | | | | |
| | nosných kloubů | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi | | | | Zde hodnotit i stavy |
| | a dostatečné funkční výkonnosti postižených | | | | po náhradě velkých |
| | částí těla, po neúspěšném léčení. Stavy, | | | | kloubů s porušenou |
| | u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh | | | | funkcí |
| | onemocnění. Podstatné omezení funkce | | | | |
| | drobných kloubů ruky a nohy | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Lehčí, nevýrazné formy, léčebně | | | | Zde hodnotit stavy |
| | ovlivnitelné, méně podstatné omezení funkce | | | | po náhradě velkých |
| | drobných kloubů ruky a nohy. Stavy, u nichž | | | | kloubů bez porušené |
| | chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění | | | | funkce |
| | | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Stavy po menisektomii bez poruchy funkce | | | | |
| | kloubu | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| M20 | Získané deformity prstů rukou a nohou | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| M21 | Jiné získané deformity končetin | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Nápadně těžce znetvořená noha nezpůsobilá | | | | |
| | k chůzi | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Formy trvalé i méně nápadné, ztěžují-li | | | | |
| | i krátkou chůzi nebo stání | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Trvalé, nenápadné formy, je-li ztížena | | | | |
| | jen dlouhá chůze nebo stání | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Snížení klenby nožní neztěžující ani delší | | | | |
| | chůzi ani stání | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| M30 - | Systémová onemocnění pohybové tkáně | | | | |
| M36 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké formy léčebně neovlivnitelné se | | | | |
| | značnou poruchou funkce (kloubů, páteře | | | | |
| | či jiných postižených orgánů) | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Lehčí formy, nevýrazné formy při pomalé | | | | |
| | progresi a dostatečné funkční výkonnosti | | | | |
| | postižených částí tělo po úspěšném léčení | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Zcela lehké formy bez poruchy funkce | D | A-C | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| M40 - | Deformující dorzopatie | | | | |
| M43 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké, trvalé zkřivení, omezující značně | | | | |
| | a trvale pohyblivost páteře nebo působící | | | | |
| | závažné poruchy vnitřních orgánů | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Lehčí trvalé zkřivení omezující pohyblivost | | | | |
| | páteře. Neomezující pohyblivost páteře, | | | | |
| | ale působící lehčí poruchy nervové nebo | | | | |
| | vnitřních orgánů | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Lehké formy nepatrně omezující nebo | | | | |
| | neomezující pohyblivost | C-D | A-C | A | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Lehké zkřivení páteře bez omezení | | | | |
| | pohyblivosti a nepůsobí-li poruchy | | | | |
| | nervové nebo vnitřních orgánů | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| M45 - | Spondylopatie | | | | Dg. M49 |
| M49 | | | | | s přihlédnutím |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ k základnímu |
| | a) Těžké formy léčením neovlivnitelné, se | | | | onemocnění |
| | značnou poruchou funkce | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | b) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi | | | | |
| | a dostatečné funkční výkonnosti postižených | | | | |
| | částí těla, po neúspěšném léčení. Vleklé | | | | |
| | neprogredující formy s trvalou poruchou | | | | |
| | funkce | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | c) Lehčí, nevýrazné formy, léčebně | | | | |
| | ovlivnitelné bez poruchy funkce nebo | | | | |
| | s dobrou funkcí postižených orgánů | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| M50 - | Jiné dorzopatie | | | | U Dg. M51.4 |
| M54 | | | | | zachovává kritéria |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ uvedená u Dg. M42.0 |
| | a) Stav po chirurgickém zákroku nebo výhřezy | | | | |
| | s trvalou výraznou poruchou funkce | | | | |
| | (hybnosti). Těžké formy léčením | | | | |
| | neovlivnitelné | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | b) Stavy po chirurgickém zákroku nebo | | | | |
| | konzervativně léčené s trvalou lehkou | | | | |
| | poruchou funkce páteře nebo recidivující | | | | |
| | formy. Lehčí nevýrazné formy při pomalé | | | | |
| | progresi a dostatečné funkční výkonnosti | | | | |
| | postižených částí těla, po neúspěšném | | | | |
| | léčení | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Stavy po chirurgickém zákroku nebo | | | | |
| | konzervativně léčené bez častějších recidiv | | | | |
| | a bez poruchy funkce páteře trvalého rázu. | | | | |
| | Lehčí, nevýrazné formy, léčebně | | | | |
| | ovlivnitelné | C-D | A-C | A-C | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Lehčí, nevýrazné formy, konzervativně | | | | |
| | dobře ovlivnitelné, bez poruchy funkce | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| M54.9 | Dorzalgie NS | | | | |
| | Při negativním RTG a normálním funkčním nálezu | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| M60 - | Onemocnění svalů | | | | |
| M63 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| M65 - | Onemocnění synoviální blány a šlachy | | | | Dg. M63, M68, M78 |
| M68 | | | | | s přihlédnutím |
| | | | | | k základnímu |
| | | | | | onemocnění |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| M70 - | Jiná onemocnění měkké tkáně | | | | |
| M79 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké, vleklé, progredující formy léčením | | | | |
| | neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Lehčí nevýrazné formy při pomalé progresi | | | | |
| | a dostatečné funkční výkonnosti postižených | | | | |
| | částí těla po neúspěšném léčení | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Lehčí, nevýrazné formy léčebně ovlivnitelné | C-D | A-C | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Stavy po skončeném léčení bez poruchy | | | | |
| | funkce | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| M80 - | Poruchy hustoty a struktury kosti | | | | |
| M85 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| M86 - | Jiné osteopatie | | | | |
| M90 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| M91 - | Chondropatie | | | | |
| M94 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní formy | Léčení | Dg. M82 a M90 |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ s přihlédnutím |
| | b) Těžké, vleklé progredující formy, léčbou | | | | k základnímu |
| | neovlivnitelné, se značnou poruchou funkce | | | | onemocnění |
| | postižených orgánů | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ Při hodnocení |
| | c) Vleklé, neprogredující formy, často | | | | závažnosti |
| | recidivující, i po operativní léčbě | | | | M. Scheuermann |
| | s poruchou funkce. I lehké formy zánětu | | | | a M. Osgood- |
| | kostní dřeně. M. Scheuermann s postižením | | | | Schlatter přihlížet |
| | více sousedících obratlů, klínové obratle, | | | | zejména ke |
| | gibbus, Schmorlovy uzly, M. Perthes se | | | | klinickým projevům |
| | sploštělou degenerovanou hlavicí, | | | | a radiologickým |
| | s výraznými artrotickými změnami acetabula | | | | kritériím, |
| | i hlavice | D | C-D | C-D | provést ortopedické |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ vyšetření. |
| | d) Vleklé, neprogredující formy, občas | | | | U M. Scheuermann |
| | recidivující, s menší poruchou funkce | | | | zdravotní |
| | postižených orgánů, po operativním léčení | | | | klasifikaci C |
| | s dobrou funkcí. Zánět kostní dřeně | | | | stanovit, když |
| | proběhlý v dětství, bez patologických | | | | hyperkyfóza |
| | známek a bez subjektivních obtíží, | | | | nepřesahuje 40° |
| | s normálními laboratorními nálezy | | | | dle Cobba |
| | v posledních 5 letech bez recidivy. | | | | a deformace obratlů |
| | M. Perthes léčený v dětství, bez | | | | ve smyslu |
| | artrotických změn, jen s mírným omezením | | | | zklínovatění |
| | funkce. M. Osgood-Schlatter při výrazném | | | | nepřesahuje 5° |
| | RTG a klinickém nálezu | D | A-C | A-C | ventrálně |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | e) Lehké formy, jen zřídka recidivující a jen | | | | |
| | s mírnou poruchou nebo bez poruchy funkce | | | | |
| | postižených orgánů | C-D | A-C | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | f) M. Scheuermann s postižením nesousedících | | | | |
| | obratlů bez dalších anatomických změn | | | | |
| | obratlů a bez funkčních poruch páteře. | | | | |
| | M. Osgood-Schlatter zhojený bez obtíží | | | | |
| | s negativním ortopedickým nálezem | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| M95 - | Jiná onemocnění svalové a kosterní soustavy | | | | |
| M99 | a pojivové tkáně | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké trvalé formy značně znetvořující | | | | |
| | tělo, těžce omezující pohyby nebo působící | | | | |
| | závažné poruchy vnitřních orgánů | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Střední formy omezující pohyby, i když | | | | |
| | nepůsobí poruchy vnitřních orgánů | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Lehké formy nepatrně omezující pohyblivost | A-C | A-C | A-C | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Lehké formy neomezující pohyblivost | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy (N00 - N99) |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| N00 | Akutní nefritický syndrom | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| N01 | Rychle postupující nefritický syndrom | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| N05 | Neurčený nefritický syndrom | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Ústavně potvrzené formy do 3 let | | | | |
| | po skončení léčby. Následné stavy | | | | |
| | s přetrvávajícím patologickým močovým | | | | |
| | nálezem a (nebo) poruchou funkce ledvin | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené | | | | |
| | stavy, nejdříve po 3 letech po prodělaném | | | | |
| | onemocnění | A-C | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| N02 | Recidivující a přetrvávající hematurie | | | | Neurčená hematurie |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ posuzovat podle |
| N03 | Chronický nefritický syndrom | | | | Dg. R31 |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| N04 | Nefrotický syndrom | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| N06 | Izolovaná proteinurie s určeným morfologickým | | | | |
| | postižením | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| N07 | Dědičná nefropatie nezařazená jinde | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| N10 | Akutní tubulo-intersticiální nefritida | | | | Dg. N08 a N16 |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ s přihlédnutím |
| N11 | Chronická tubulo-intersticiální nefritida | | | | k základnímu |
| | | | | | onemocnění |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| N12 | Tubulo-intersticiální nefritida, neurčená | | | | |
| | jako akutní nebo chronická | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| N14 | Tubulo-intercticiální tubulární onemocnění | | | | |
| | způsobené léčivy a těžkými kovy | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| N15 | Jiná tubulo-intersticiální onemocnění ledvin | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| N16 | Tubulo-intersticiální poruchy ledvin při | | | | |
| | nemocech zařazených jinde | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| N17 - | Selhání ledvin | | | | |
| N19 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké formy s trvalými poruchami funkce | | | | |
| | ledvin a podstatným omezením celkové | | | | |
| | výkonnosti | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Středně těžké a lehké formy s mírnou | | | | |
| | poruchou funkce ledvin a omezením | | | | |
| | výkonnosti organismu | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Stavy s opakovaným patologickým močovým | | | | |
| | nálezem i při normální funkci ledvin | | | | |
| | do 3 let po skončeném léčení | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené | | | | |
| | stavy, nejdříve po 3 letech od prodělaného | | | | |
| | onemocnění | A-C | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| N20 - | Urolitiáza | | | | Dg. N22 |
| N23 | | | | | s přihlédnutím |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ k základnímu |
| | a) S těžkými a častými záchvaty a těžkými | | | | onemocnění |
| | poruchami funkce močového ústrojí | | | | |
| | a s průvodními zánětlivými změnami | | | | |
| | (po neúspěšném léčení) | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | b) Operativní odstranění ledviny pro uvedená | | | | |
| | onemocnění | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | c) S řídkými záchvaty a s mírnou poruchou | | | | |
| | funkce močového ústrojí. Po operativním | | | | |
| | odstranění kamenů v ledvině | | | | |
| | (pyelolitotomie, nefrolitotomie, | | | | |
| | perkutální extrakcí, extrakorporální | | | | |
| | litotrypsí a ureterorenoskopií) | C-D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | d) Při ojedinělých záchvatech, po operativním | | | | |
| | odstranění kamenů z močových cest, není-li | | | | |
| | porušena funkce močového ústrojí | A-C | A-C | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | e) Stav po ojedinělém záchvatu se spontánním | | | | |
| | odchodem konkrementu nebo neprokázaném | | | | |
| | konkrementu, bez poruchy funkce | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| N13 | Obstruktivní a refluxní uropatie | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| N25 - | Jiné nemoci ledvin a močovodů | | | | Dg. N29 |
| N29 | | | | | s přihlédnutím |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ k základnímu |
| | a) Těžké formy při výrazných poruchách funkce | | | | onemocnění |
| | a podstatným omezením celkové výkonnosti | | | | |
| | (po neúspěšném léčení) | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | b) Operativní odstranění ledviny pro výše | | | | |
| | uvedená onemocnění | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | c) Lehké formy po ukončení léčení s následnou | | | | |
| | lehkou poruchou funkce ledvin a méně | | | | |
| | závažném omezení celkové výkonnosti | | | | |
| | organismu po 3 letech po prodělaném | | | | |
| | onemocnění; operační odstranění ledviny | | | | |
| | po úrazu | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | d) Klinicky, laboratorně a funkčně zhojené | | | | |
| | stavy, nejdříve po 3 letech po prodělaném | | | | |
| | onemocnění; operační odstranění ledviny | | | | |
| | po úrazu; dárcovství - bez poruchy funkce | | | | |
| | ledvin | A-C | A | A | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| N15.1 | Ledvinný a perinefrický absces | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| N28.1 | Získaná cysta ledviny | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké formy při poruchách funkce a při | | | | |
| | špatném celkovém objektivním stavu | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Lehké formy a stavy po ukončeném léčení | | | | |
| | s následnou lehkou poruchou funkce, | | | | |
| | s mírným omezením celkové výkonnosti | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Klinicky zhojené formy bez poruchy funkce | | | | |
| | po 3 letech od skončení léčby, při dobrém | | | | |
| | celkovém stavu | A-C | A-C | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| N30 - | Jiné nemoci močové soustavy | | | | Dg. N33, N37 |
| N39 | | | | | s přihlédnutím |
| | | | | | k základnímu |
| | | | | | onemocnění |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké a trvalé formy (po neúspěšném léčení) | | | | Dg. N39.1 - |
| | při značných poruchách funkce | D | D | D | přetrvávající |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ proteinurie |
| | b) Často recidivující nebo vleklé formy a | | | | a Dg. N39.2 - |
| | fokální cystitidy s mírnou poruchou funkce | D | D | A-C | Ortostatická |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ proteinurie |
| | c) Lehké formy (po ukončení léčení) jen při | | | | hodnotit pod |
| | občasných lehkých poruchách funkce a při | | | | položkou |
| | dobrém celkovém stavu | D | A-C | A-C | Dg. R80 - |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ Izolovaná |
| | d) Následné stavy bez poruch funkce | A | A | A | proteinurie |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| N40 - | Nemoci mužských pohlavních orgánů | | | | Mimo |
| N51 | | | | | Dg. N46, N51 |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké, vleklé, léčení vzdorující stavy, | | | | |
| | ztěžují-li chůzi, spojené se značnými | | | | S přihlédnutím |
| | potížemi a při těžkých poruchách močení. | | | | k základnímu |
| | Vodní kýly značných rozměrů neoperované | | | | onemocnění |
| | nebo neoperovatelné | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Vleklé stavy s občasnými obtížemi a méně | | | | |
| | závažnou poruchou funkce postižených orgánů | C-D | A-C | A-C | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Při nezávažných poruchách funkce | | | | |
| | postižených orgánů. Ostatní formy | | | | |
| | a následné stavy | A-C | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| N60 - | Nemoci prsu | | | | |
| N64 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| N70 - | Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů | | | | Dg. N74 a N77 |
| N77 | | | | | s přihlédnutím |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ k základnímu |
| N80 - | Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního | | | | onemocnění |
| N98 | ústrojí | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| N99 | Onemocnění močové a pohlavní soustavy po | | | | |
| | výkonech nezařazené jinde | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké vady nebo stavy po jejich operačním | | | | |
| | řešení se závažnými trvalými poruchami | | | | |
| | funkce, stavy, které špatně reagují na | | | | |
| | léčbu nebo často recidivují | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Lehké nerecidivující formy (po ukončeném | | | | |
| | léčení) jen s mírnými poruchami funkce | | | | |
| | nebo následné stavy po jejich operacích | | | | |
| | se zřejmými poruchami funkce | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Lehké formy nerecidivující, bez funkčních | | | | |
| | poruch postižených orgánů nebo stavy po | | | | |
| | jejich operaci bez poruch funkce a při | | | | |
| | dobrém celkovém stavu | A-C | A-C | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| XV. Těhotenství, porod a šestinedělí (O00 - O99) |
| XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období (P00 - P96) |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Posuzují se následné stavy po skončeném léčení podle závažnosti následků |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00 - Q99) |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| Q00 - | Vrozené vady nervové soustavy | | | | |
| Q07 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| Q10 - | Vrozené vady oka, ucha, obličeje a krku | | | | |
| Q18 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| Q20 - | Vrozené vady oběhové soustavy | | | | |
| Q28 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| Q30 - | Vrozené vady dýchací soustavy | | | | |
| Q34 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| Q35 - | Rozštěp rtu a rozštěp patra | | | | |
| Q37 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| Q38 - | Jiné vrozené vady trávicí soustavy | | | | |
| Q45 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| Q65 - | Vrozené vady a deformace svalové a kosterní | | | | |
| Q79 | soustavy | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| Q80 - | Jiné vrozené vady | | | | |
| Q89 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| Q90 - | Abnormality chromosomů nezařazené jinde | | | | |
| Q99 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci | | | | |
| | se závažnými a trvalými poruchami funkce, | | | | |
| | stavy špatně reagující na léčbu nebo často | | | | |
| | recidivující. Stavy po operaci vrozených | | | | |
| | vývojových vad srdce a velkých cév | | | | |
| | i s dobrou funkcí | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Rozštěp patra a rtu chirurgicky upravené, | | | | |
| | narušují-li vzhled nebo řeč | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Méně závažné vady nebo následné stavy po | | | | |
| | jejich operaci se zřejmými poruchami | | | | |
| | funkce. Stavy, u nichž chronická zátěž | | | | |
| | zhoršuje průběh onemocnění. Vrozené | | | | |
| | vývojové vady srdce a velkých cév | | | | |
| | i s dobrou funkcí oběhového ústrojí | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Nezávažné stavy nebo stavy po jejich | | | | |
| | operaci bez poruch funkce a při dobrém | | | | |
| | celkovém stavu a bez subjektivních potíží | | | | |
| | a anatomických následků. Rozštěp patra | | | | |
| | a rtu nenarušující vzhled ani řeč. Vrozené | | | | |
| | vady kyčle, léčené v dětství, t. č. bez | | | | |
| | subjektivních potíží, nebo funkčních | | | | |
| | poruch, bez klinického a RTG nálezu na | | | | |
| | kloubech. Stavy po operaci defektu septa | | | | |
| | siní v dětství s dobrou funkcí oběhového | | | | |
| | ústrojí | A-C | A | A | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| Q50 - | Vrozené vady pohlavních orgánů | | | | |
| Q56 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| Q60 - | Vrozené vady močové soustavy | | | | |
| Q64 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké vady nebo stavy po jejich operaci | | | | |
| | se závažnými a trvalými poruchami funkce. | | | | |
| | Stavy špatně reagující na léčbu nebo často | | | | |
| | recidivující, způsobující neschopnost | | | | |
| | udržovat základní osobní hygienu | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Méně závažné vady, následné stavy po jejich | | | | |
| | operaci se zřejmými prokazatelnými | | | | |
| | poruchami funkce nebo snižující výkonnost | | | | |
| | organismu. Ageneze ledviny (nevyvinutá | D | A-C | A-C | |
| | ledvina) | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Nezávažné vady nebo pooperační stavy | | | | |
| | bez poruch funkce a při celkově dobré | | | | |
| | výkonnosti organismu | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde (R00 - R99) |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| R00 - | Příznaky a znaky týkající se oběhové a dýchací | | | | Podle uvedených |
| R09 | soustavy | | | | kritérií hodnotit |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ až po vyčerpání |
| R10 - | Příznaky a znaky týkající se trávicí soustavy | | | | všech ostatních |
| R19 | a břicha | | | | diagnostických |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ možností |
| R20 - | Příznaky a znaky týkající se kůže a podkožního | | | | |
| R23 | vaziva | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| R25 - | Příznaky a znaky týkající se nervové, svalové | | | | |
| R29 | a kosterní soustavy | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| R30 - | Příznaky a znaky týkající se močové soustavy | | | | |
| R39 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| R40 - | Příznaky a znaky týkající se vědomí, vnímání, | | | | |
| R46 | emočního stavu a chování | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| R50 - | Celkové příznaky a znaky | | | | |
| R69 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | a) Závažného rázu, léčení vzdorující formy | | | | |
| | nebo trvale progredující, spojené s těžkou | | | | |
| | poruchou funkce organismu, které značně | | | | |
| | ztěžují společenské uplatnění | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Méně závažného rázu, léčením ovlivnitelné | | | | |
| | a ustálené formy, jen s lehkou poruchou | | | | |
| | funkce postiženého orgánu a dobrou celkovou | | | | |
| | výkonností organismu | C-D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Nezávažné, léčením ovlivnitelné formy, jen | | | | |
| | s malou poruchou nebo bez poruchy funkce | | | | |
| | postiženého orgánu a bez morfologických | | | | |
| | následků. | A-C | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| R47 | Poruchy řeči, nezařazené jinde | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| R48 | Dyslexie a jiné znakové poruchy nezařazené | | | | |
| | jinde | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| R49 | Poruchy hlasu | | | | Hodnotit vždy až |
| | | | | | po foniatrickém |
| | | | | | vyšetření |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Závažná porucha, která výrazně narušuje | | | | Patří sem choroby, |
| | plynulost řeči (mluva zcela nesrozumitelná) | D | D | C-D | vady, příznaky |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ a znaky, které |
| | b) Středně těžká porucha | | | | nejsou uvedeny |
| | (mluva těžko srozumitelná) | D | D | C-D | pod Dg. F98.5 - |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ Koktavost |
| | c) Přechodná a mírná porucha řeči | | | | a Dg. F98.6 |
| | a výslovnosti při dobře srozumitelné mluvě | A-C | A-C | A-C | Breptavost |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | d) Lehké poruchy řeči a výslovnosti | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| R61 | Nadměrné pocení - hyperhidróza | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Těžké formy léčbou neovlivnitelné | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Lehké rezistentní na léčbu, nekomplikované | | | | |
| | formy | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| R70 - | Abnormální nálezy při vyšetření krve bez | | | | Dg. R75 - |
| R79 | diagnózy | | | | laboratorní |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ průkaz viru lidské |
| R80 - | Abnormální nálezy při vyšetření moči bez | | | | imunodeficience |
| R82 | diagnózy | | | | posuzovat podle |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ Dg. B20 - B24 |
| R83 - | Abnormální nálezy při vyšetření jiných | | | | Onemocnění virem |
| R89 | tělesných tekutin, látek a tkání bez diagnózy | | | | lidské |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ imunodeficience |
| R90 - | Abnormální nálezy při diagnostických | | | | Dg. R73 |
| R94 | zobrazovacích a při funkčních vyšetřeních | | | | Zvýšenou hladinu |
| | bez diagnózy | | | | krev. glukózy |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ posuzovat podle |
| | a) Závažné, léčení vzdorující formy nebo | | | | Dg. E10 - E14 |
| | trvale progredující stavy s těžkým omezením | | | | Diabetes mellitus. |
| | funkce nebo značně ztěžující společenské | | | | Ad d) jde o Dg. |
| | uplatnění | D | D | C-D | R81 - Glykosurie |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | b) Méně závažného rázu, léčením ovlivnitelné | | | | Dg. R83 - R89 |
| | formy a jen s lehkou poruchou funkce | | | | hodnotit dle níže |
| | postiženého orgánu. Stavy, u nichž | | | | uvedených kritérií |
| | chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění | D | C-D | A-C | až po vyčerpání |
| | | | | | všech ostatních |
| | | | | | diagnostických |
| | | | | | možností |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Lehké, nezávažné, léčením ovlivnitelné | | | | |
| | formy, bez poruchy funkce postiženého | | | | |
| | orgánu | A-C | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | d) Nezávažné ojedinělé stavy bez poruchy | | | | |
| | funkce | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| R80 | Izolovaná proteinurie | | | | Obdobně se posuzuje |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ Renální glykosurie |
| R81 | Glykosurie | | | | Dg. E74.8 Jiné |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ určené poruchy |
| R82 | Jiné abnormální nálezy v moči | | | | metabolismu |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ sacharidů |
| N39.1 | Přetrvávající proteinurie, NS | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| N39.2 | Ortostatická proteinurie, NS | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | a) Závažného rázu, nereagující na léčbu | | | | |
| | s těžší funkční poruchou a trvalým nebo | | | | |
| | opakovaným abnormálním laboratorním | | | | |
| | nálezem | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Méně závažného stupně, s občasným | | | | Funkce ledvin |
| | nebo přechodným nálezem při normální | | | | ověřovat měřením |
| | glomerulární filtrační a koncentrační | | | | korigované globální |
| | schopnosti. Stav, který vyžadoval | | | | clearence |
| | v posledních 3 letech dispenzarizaci | | | | endogenního |
| | nebo léčení | D | C-D | A-C | kreatininu |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ a koncentračním |
| | c) Ojedinělý patologický nález v moči nebo | | | | pokusem |
| | v krvi, bez známek orgánového a funkčního | | | | |
| | poškození, který nevyžaduje léčení a nemá | | | | |
| | vliv na výkonnost a nutriční stav organismu | A-C | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| R95 - | Nepřesně určené a neznámé příčiny smrti | Užívat pouze jako vedlejší kód |
| R99 | | |
+--------+------------------------------------------------+----------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin (S00 - T98) |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S00 | Povrchní poranění hlavy | | | | Posuzovat po |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ skončeném léčení |
| S01 | Otevřená rána hlavy | | | | dle poruchy funkce |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ postiženého orgánu |
| | a) Akutní stavy | Léčení | a závažnosti |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ následků. |
| | b) Následné stavy s těžkým a trvalým zohavením | | | | |
| | nebo těžkou poruchou funkce postižených | | | | |
| | orgánů nebo části těla, s těžkým, trvalým | | | | |
| | a nezlepšitelným omezením pohybů | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ Posuzování |
| | c) Následné stavy po těžkých zraněních, | | | | odstranění |
| | zhojené s méně závažnou poruchou funkce | | | | meziobratlové |
| | postižených orgánů nebo části těla, | | | | ploténky viz pozn. |
| | stavy se zřetelným omezením pohybů a bez | | | | za Dg. S39 |
| | nápadnějšího zohavení. Stavy umožňující | | | | |
| | běžnou pracovní aktivitu | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | d) Následné stavy i po závažnějších zraněních, | | | | |
| | zhojené s mírnou nebo bez poruchy | | | | |
| | funkce či omezením pohybů, bez zohavení | A-C | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S02 | Zlomenina kostí lebky a obličeje | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S03 | Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů | | | | |
| | hlavy | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S04 | Poranění mozkových nervů | | | | Mimo Dg. S05 |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ Poranění oka |
| S06 | Nitrolební poranění | | | | a očnice |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| S07 | Drtivé poranění hlavy | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S08 | Traumatická amputace části hlavy | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S09 | Jiná a neurčená poranění hlavy | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stav | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými, | | | | |
| | nezlepšitelnými, trvalými a progredujícími | | | | |
| | poruchami funkce centrální nervové | | | | |
| | soustavy, nervových pletení nebo mozkových | | | | |
| | nervů, opakovaně léčebně neovlivnitelné | | | | |
| | stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným | | | | |
| | omezením pohybů, pohyblivosti páteře nebo | | | | |
| | kloubů hlavy, stavy s těžkým a trvalým | | | | |
| | zohavením. Těžké recidivující formy | | | | |
| | vymknutí čelisti | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy i po závažných zraněních | | | | |
| | se zřetelným omezením pohybů nebo zhojené | | | | |
| | s těžkou, avšak dočasnou a zlepšitelnou | | | | |
| | poruchou funkce centrální nervové soustavy, | | | | |
| | nervových pletení nebo mozkových nervů. | | | | |
| | Stavy vzdorující léčení nebo často | | | | |
| | recidivující a bez nápadnějšího zohavení | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy po dobře zhojených zraněních | | | | |
| | s nezávažnými poruchami centrální nervové | | | | |
| | soustavy, s lehkou poruchou funkce | | | | |
| | příslušné části těla, stavy bez častých | | | | |
| | recidiv. Poúrazové defekty lebečních kostí. | | | | |
| | Lehké, jen zřídka recidivující formy | | | | |
| | vymknutí čelisti | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy po závažnějších nitrolebních | | | | |
| | poraněních s nezávažnými poruchami | | | | |
| | centrální nervové soustavy | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | f) Následné stavy jen s lehkými poruchami | | | | |
| | funkce po skončeném léčení | C-D | A-C | A-C | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | g) Následné stavy po lehčích anatomicky | | | | |
| | i funkčně dokonale zhojených zraněních | | | | |
| | bez prokazatelných poruch funkce centrální | | | | |
| | nervové soustavy, nervových pletení nebo | | | | |
| | mozkových nervů či bez omezení pohybů, | | | | |
| | stavy bez zohavení | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S05 | Poranění oka a očnice | | | | Následné stavy |
| | | | | | posuzovat dle |
| | | | | | následků na |
| | | | | | jednotlivých |
| | | | | | částech oka |
| | | | | | Dg. H00 - H59 |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Traumatická enukleace obou očí. Enukleace | | | | |
| | jednoho oka při zrakové ostrosti druhého | | | | |
| | oka pod 0,33 (po korekci) | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| | c) Enukleace jednoho oka při zrakové ostrosti | | | | |
| | druhého oka 0,33 až 1,0 (po korekci) | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S10 | Povrchní poranění krku | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S11 | Otevřená rána krku | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce v oblasti krku, s těžkým, | | | | |
| | trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, | | | | |
| | stavy s těžkým a trvalým zohavením | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy po těžkých zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou | | | | |
| | funkce v krční oblasti, stavy se zřetelným | | | | |
| | omezením pohybů a bez nápadnějšího zohavení | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy i po závažných zraněních | | | | |
| | zhojené jen s mírnou poruchou funkce či | | | | |
| | omezením pohybů bez nápadnějšího zohavení | C-D | A-C | A-C | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch | | | | |
| | funkce či omezení pohybů, stavy bez | | | | |
| | zohavení | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S12 | Zlomenina krku | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S13 | Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů | | | | |
| | v úrovni krku | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce v krční oblasti, stavy | | | | |
| | s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením | | | | |
| | pohybu | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou | | | | |
| | poruchou funkce v oblasti krku a vnitřních | | | | |
| | orgánů, stavy se zřetelným omezením pohybů, | | | | |
| | stavy po méně nápadných zohaveních, stavy, | | | | |
| | u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh | | | | |
| | onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak | | | | |
| | dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce | D | C-D | C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Dobře zhojené formy jen s nepatrnou | | | | |
| | poruchou funkce v oblasti krku či | | | | |
| | omezením pohybů | C-D | A-C | A-C | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy bez poruch funkce a bez | | | | |
| | omezení pohybů | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S14 | Poranění nervů a míchy v úrovni krku | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy | | | | |
| | s těžkými, zřetelnými a trvalými poruchami | | | | |
| | funkce krční míchy, nervových pletení nebo | | | | |
| | periferních nervů, opakovaně léčebně | | | | |
| | neovlivnitelné | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce | | | | |
| | krční míchy, nervových pletení nebo | | | | |
| | periferních nervů, recidivující stavy nebo | | | | |
| | stavy vzdorující léčení | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce | | | | |
| | krční míchy, nervových pletení nebo | | | | |
| | periferních nervů | C-D | A-C | A-C | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Stavy bez poruch funkce krční míchy, | | | | |
| | nervových pletení nebo periferních nervů | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S15 | Poranění krevních cév v úrovni krku | | | | Dg. S18 |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ Traumatická |
| S16 | Poranění svalu a šlachy v úrovni krku | | | | amputace v úrovni |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ krku se neposuzuje |
| S17 | Drtivé poranění krku | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ |
| S19 | Jiná a neurčená poranění krku | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce v krční oblasti | | | | |
| | a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým | | | | |
| | a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy | | | | |
| | po trvalých zohaveních, stavy, u nichž | | | | |
| | chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy po těžkých zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce | | | | |
| | v krční oblasti a vnitřních orgánů, stavy | | | | |
| | po méně nápadných zohaveních, stavy se | | | | |
| | zřetelným omezením pohybů | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s mírnou poruchou funkce či | | | | |
| | omezení pohybů | C-D | A-C | A-C | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy bez poruch funkce či omezení | | | | |
| | pohybů | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S20 | Povrchní poranění hrudníku | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S21 | Otevřená rána hrudníku | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce hrudníku, s těžkým, | | | | |
| | trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy po těžkých zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou | | | | |
| | funkce hrudníku, stavy se zřetelným | | | | |
| | omezením pohybů | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy i po závažných zraněních | | | | |
| | zhojené jen s mírnou poruchou funkce | | | | |
| | hrudníku či omezením jeho pohybů | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch | | | | |
| | funkce hrudníku či omezení jeho pohybů | | | | |
| | po skončeném léčení | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S22 | Zlomenina žebra, hrudní kosti a hrudní páteře | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S23 | Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů | | | | |
| | hrudníku | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce vnitřních orgánů | | | | |
| | v oblasti hrudníku, stavy s těžkým, | | | | |
| | trvalým a nezlepšitelným omezením | | | | |
| | pohybů hrudníku a hrudní páteře | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou | | | | |
| | poruchou funkce hrudníku, hrudní páteře | | | | |
| | a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným | | | | |
| | omezením pohybů, stavy, u nichž chronická | | | | |
| | zátěž zhoršuje průběh onemocnění. | | | | |
| | Následné stavy s těžkou avšak dočasnou | | | | |
| | a zlepšitelnou poruchou funkce | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy | | | | |
| | s nepatrným omezením funkce hrudníku, | | | | |
| | vnitřních orgánů či omezením pohybů | | | | |
| | hrudníku a hrudní páteře | C-D | A-C | A-C | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy bez omezení pohybů a bez | | | | |
| | poruch vnitřních orgánů | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S24 | Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými | | | | |
| | a trvalými poruchami funkce hrudní míchy, | | | | |
| | nervových pletení nebo periferních nervů, | | | | |
| | opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy i po závažných poraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce | | | | |
| | hrudní míchy, nervových pletení nebo | | | | |
| | periferních nervů, ale vzdorující léčení | | | | |
| | a často recidivující stavy | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy s nepatrnými poruchami | | | | |
| | funkce hrudní míchy, nervových pletení, | | | | |
| | nebo periferních nervů po skončeném léčení | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy i po závažných zraněních | | | | |
| | anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez | | | | |
| | poruch funkce hrudní míchy, nervových | | | | |
| | pletení nebo periferních nervů | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S25 | Poranění krevních cév hrudníku | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S26 | Poranění srdce | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S27 | Poranění jiných a neurčených nitrohrudních | | | | |
| | orgánů | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S28 | Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace | | | | |
| | části hrudníku | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S29 | Jiná a neurčená poranění hrudníku | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce hrudníku a vnitřních | | | | |
| | orgánů, stavy s těžkým, trvalým | | | | |
| | a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy, | | | | |
| | u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh | | | | |
| | onemocnění. Traumatická amputace části | | | | |
| | hrudníku | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy po těžkých zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce | | | | |
| | v oblasti hrudníku a vnitřních orgánů, | | | | |
| | u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh | | | | |
| | onemocnění. Následné stavy s těžkou, avšak | | | | |
| | dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s mírnou poruchou funkce | | | | |
| | v oblasti hrudníku či omezením pohybů | C-D | A-C | A-C | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy bez poruchy funkce | | | | |
| | či omezení pohybu | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S30 | Povrchní poranění břicha, dolní části zad | | | | |
| | a pánve | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S31 | Otevřená rána břicha, dolní části zad a pánve | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S32 | Zlomenina bederní páteře a pánve | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S33 | Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů | | | | |
| | bederní páteře a pánve | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce postižené oblasti | | | | |
| | i vnitřních orgánů této oblasti, stavy | | | | |
| | s těžkým, trvalým a nezlepšitelným | | | | |
| | omezením pohybů | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou | | | | |
| | poruchou funkce nitrobřišních a pánevních | | | | |
| | orgánů, se zřetelným omezením pohybů, | | | | |
| | stavy, u nichž chronická zátěž zhoršuje | | | | |
| | průběh onemocnění | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s mírnou poruchou funkce | | | | |
| | nitrobřišních a pánevních orgánů či | | | | |
| | s mírným omezením pohybů | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy dobře zhojené bez poruchy | | | | |
| | funkce či omezení pohybů | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S34 | Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní | | | | |
| | části zad a pánve | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými | | | | |
| | a trvalými poruchami funkce míchy, | | | | |
| | nervových pletení nebo periferních nervů, | | | | |
| | opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce | | | | |
| | míchy, nervových pletení nebo periferních | | | | |
| | nervů, ale vzdorující léčení nebo stavy | | | | |
| | často recidivující | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce | C-D | A-C | A | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy i po závažných zraněních | | | | |
| | anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez | | | | |
| | poruch funkce míchy, nervových pletení | | | | |
| | nebo periferních nervů | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S35 | Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní | | | | |
| | části zad a pánve | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S36 | Poranění nitrobřišních orgánů | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S37 | Poranění pánevních orgánů | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S38 | Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, | | | | |
| | dolní části zad a pánve | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S39 | Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části | | | | |
| | zad a pánve | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce nitrobřišních | | | | |
| | a pánevních orgánů stavy s těžkým, | | | | |
| | trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. | | | | |
| | Traumatická amputace části břicha, dolní | | | | |
| | části zad a pánve | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy po těžkých zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce | | | | |
| | v oblasti břicha, dolní části zad a pánve | | | | |
| | a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným | | | | |
| | omezením pohybů, stavy, u nichž chronická | | | | |
| | zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy | | | | |
| | po totální splenektomii, nefrektomii | | | | |
| | apod. Následné stavy s těžkou, avšak | | | | |
| | dočasnou a zlepšitelnou poruchou funkce | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s lehkou poruchou funkce | | | | |
| | v oblasti břicha, dolní části zad a pánve, | D | A-C | A-C | |
| | stavy po parciální splenektomii | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy bez poruchy funkce v oblasti | | | | |
| | břicha, dolní části zad a pánve a vnitřních | | | | |
| | orgánů a bez omezení pohybů | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S40 | Povrchní poranění ramene a paže (nadloktí) | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S41 | Otevřená rána ramene a paže (nadloktí) | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S42 | Zlomenina ramene a paže (nadloktí) | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S43 | Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů | | | | |
| | ramenního pletence | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce ramene a paže, stavy | | | | |
| | s těžkým, trvalým a nezlepšitelným | | | | |
| | omezením pohybů | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou | | | | |
| | poruchou funkcí ramene a paže, stavy se | | | | |
| | zřetelným omezením pohybů, stavy u nichž | | | | |
| | chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s mírnou poruchou funkce ramene | | | | |
| | a paže či s omezením pohybů | C-D | A-C | A-C | I. sl. "D" z HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch | | | | |
| | funkce ramene a paže či omezení pohybů | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S44 | Poranění nervů v úrovni ramene a paže | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými | | | | |
| | a trvalými poruchami nervů, opakovaně | | | | |
| | léčebně neovlivnitelné stavy | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů, | | | | |
| | ale vzdorující léčení a stavy často | | | | |
| | recidivující | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Stavy jen s nepatrnými poruchami funkce | C-D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy i po závažných zraněních | | | | |
| | anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez | | | | |
| | poruch funkce | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S45 | Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže | | | | |
| | (nadloktí) | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S46 | Poranění svalu a šlachy ramene a paže | | | | |
| | (nadloktí) | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S47 | Rozdrcení ramene a paže (nadloktí) | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S49 | Jiná a neurčená poranění ramene a paže | | | | |
| | (nadloktí) | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce ramene a paže, stavy | | | | |
| | s těžkým, trvalým a nezlepšitelným | | | | |
| | omezením pohybů, stavy u nichž chronická | | | | |
| | zátěž zhoršuje průběh onemocnění | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou | | | | |
| | poruchou funkce ramene a paže, stavy se | | | | |
| | zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž | | | | |
| | chronická zátěž zhoršuje průběh nemoci. | | | | |
| | Stavy s těžkou avšak dočasnou | | | | |
| | a zlepšitelnou poruchou funkce | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s mírnou poruchou funkce ramene | | | | |
| | a paže či omezením pohybů | C-D | A-C | A-C | I. sl. "D" z HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Stavy bez poruch funkce a bez subjektivních | | | | |
| | potíží | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S48 | Traumatická amputace ramene a paže (nadloktí) | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Oboustranná | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Jednostranná | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S50 | Povrch, poranění lokte a předloktí | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S51 | Otevřená rána předloktí | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S52 | Zlomenina lokte a předloktí | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S53 | Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů | | | | |
| | lokte | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce lokte a předloktí, | | | | |
| | stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným | | | | |
| | omezením pohybů | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou | | | | |
| | poruchou funkce lokte a předloktí, stavy | | | | |
| | se zřetelným omezením pohybů, stavy, | | | | |
| | u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh | | | | |
| | onemocnění | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s mírnou poruchou funkce lokte | | | | |
| | a předloktí či s omezením pohybů | C-D | A-C | A-C | I. sl. "D" z HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch | | | | |
| | funkce či omezení pohybů | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S54 | Poranění nervů předloktí | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými | | | | |
| | a trvalými poruchami nervů v úrovni | | | | |
| | předloktí, opakovaně léčebně neovlivnitelné | | | | |
| | stavy | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů | | | | |
| | v úrovni předloktí, ale vzdorující léčení | | | | |
| | a stavy často recidivující | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou | | | | |
| | nervů v úrovni předloktí | C-D | A-C | A-C | I. sl. "D" z HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy i po závažných zraněních | | | | |
| | anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez | | | | |
| | poruch funkce nervů v úrovni předloktí | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S55 | Poranění krevních cév předloktí | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S56 | Poranění svalu a šlachy předloktí | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S57 | Drtivé poranění předloktí | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S59 | Jiná a neurčená poranění předloktí | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce lokte a předloktí, | | | | |
| | stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným | | | | |
| | omezením pohybů, stavy, u nichž chronická | | | | |
| | zátěž zhoršuje průběh onemocnění | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy po těžkých zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce | | | | |
| | lokte a předloktí, stavy se zřetelným | | | | |
| | omezením pohybů, stavy, u nichž chronická | | | | |
| | zátěž zhoršuje průběh onemocnění. | | | | |
| | Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou | | | | |
| | a zlepšitelnou poruchou funkce | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s mírnou poruchou funkce | | | | |
| | lokte a předloktí či omezením pohybů | C-D | A-C | A-C | I. sl. "D" z HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy zhojené bez poruchy funkce | | | | |
| | lokte a předloktí či omezení pohybu | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S58 | Traumatická amputace předloktí | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Oboustranná | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Jednostranná | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S60 | Povrchní poranění zápěstí a ruky | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S61 | Otevřená rána zápěstí a ruky | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S62 | Zlomenina zápěstí a ruky | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S63 | Vymknutí, podvrtnutí kloubů, vazů zápěstí | | | | |
| | a ruky | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S65 | Poranění krevních cév zápěstí a ruky | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S66 | Poranění svalu a šlachy zápěstí a ruky | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S67 | Drtivé poranění zápěstí a ruky | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S69 | Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | Dg. S60, S69 |
| | poruchami funkce zápěstí a ruky, s těžkým, | | | | posuzovat |
| | trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů. | | | | individuálně |
| | Stavy s těžkým a trvalým zohavením. | | | | po prověření |
| | Následné stavy zhojené s trvalým nehybným | | | | motorických |
| | ochrnutím, zkřivením nebo ztuhnutím nebo | | | | schopností poraněné |
| | jinou deformací palce a ukazováku pravé | | | | končetiny a dle |
| | nebo levé ruky nebo 3 a více prstů na jedné | | | | nároků kladených |
| | ruce nebo 4 a více prstů obou rukou | D | D | C-D | nájemnou motoriku |
| | | | | | při výkonu |
| | | | | | zaměstnání |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy po těžkých zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou | | | | |
| | funkce zápěstí a ruky, stavy se zřetelným | | | | |
| | omezením pohybů a bez nápadnějšího | | | | |
| | zohavení. Následné stavy zhojené s trvalým | | | | |
| | nehybným ochrnutím, zkřivením nebo | | | | |
| | ztuhnutím nebo jinou deformací 2 prstů | | | | |
| | na jedné ruce (mimo palec a ukazovák | | | | |
| | dominantní končetiny) a není-li výkonnost | | | | |
| | ruky podstatně snížena a je-li schopnost | | | | |
| | k výkonu služby podle zařazení zachována | D | D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy i po závažných zraněních | | | | |
| | zhojené jen s mírnou poruchou funkce | | | | |
| | zápěstí a ruky či omezením pohybu, stavy | | | | |
| | bez zohavení. Následné stavy zhojené | | | | |
| | s trvalým nehybným ochrnutím, zkřivením | | | | |
| | nebo ztuhnutím nebo jinou deformací | | | | |
| | nehtových článků palce nebo ukazováku | | | | |
| | 1 ruky a více než jednoho prstu na obou | | | | |
| | rukou, je-li dobrá pohyblivost základního | | | | |
| | článku a není-li výkonnost ruky pro výkon | | | | |
| | funkce podstatně snížena | C-D | C-D | A-C | I. sl. "D" z HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy bez poruchy funkce nebo | | | | |
| | zhojené s trvalým nehybným ochrnutím, | | | | |
| | zkřivením nebo ztuhnutím nebo jinou | | | | |
| | deformací nehtových článků jednoho nebo | | | | |
| | dvou prstů (mimo palec) s mírným omezením | | | | |
| | nebo bez omezení hybnosti ruky. Stavy bez | | | | |
| | zohavení | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S64 | Poranění nervů zápěstí a ruky | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými | | | | |
| | a trvalými poruchami nervů v úrovni zápěstí | | | | |
| | a ruky opakovaně léčebně neovlivnitelné | | | | |
| | stavy | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů | | | | |
| | v úrovni zápěstí a ruky, ale vzdorující | | | | |
| | léčení a stavy často recidivující | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou | | | | |
| | nervů v úrovni zápěstí a ruky, po skončeném | | | | |
| | léčení | C-D | A-C | A-C | I. sl. "D" z HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy i po závažných zraněních | | | | |
| | anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez | | | | |
| | poruch funkce nervů v úrovni zápěstí a ruky | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S68 | Traumatická amputace zápěstí a ruky | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Traumatická amputace v úrovni zápěstí | | | | |
| | a ruky oboustranná i jednostranná | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Ztráta palce a dvou nebo více prstů téže | | | | |
| | ruky. Ztráta 3 nebo více prstů jedné ruky | | | | |
| | nebo 4 prstů obou rukou (mimo palec) | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Ztráta palce jedné ruky. Ztráta palce | | | | |
| | a 1 dalšího prstu téže ruky, připouští-li | | | | |
| | ještě způsobilost k výkonu služby podle | | | | |
| | zařazení. Ztráta 2 prstů jedné ruky | | | | |
| | (mimo palec), není-li výkonnost podstatně | | | | |
| | snížena a je-li způsobilost k výkonu služby | | | | |
| | podle zařazení zachována | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Ztráta nehtového článku palce nebo ztráta | | | | |
| | nehtového článku palce a nehtového článku | | | | |
| | ukazováku jedné ruky s porušenou úchopovou | | | | |
| | schopností ruky. Ztráta jednoho prstu na | | | | |
| | obou rukou (mimo palec), ztráta nehtových | | | | |
| | článků na více než 2 prstech i s případnou | | | | |
| | ztrátou nehtového článku 1 nebo více prstů | | | | |
| | druhé ruky (mimo palec), vždy není-li | | | | |
| | výkonnost ruky pro výkon služby podstatně | | | | |
| | snížena | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Ztráta 1 prstu na jedné ruce (mimo palec | | | | |
| | a ukazovák) nebo ztráta nehtového článku | | | | |
| | palce nebo ztráta nehtového článku palce | | | | |
| | a nehtového článku ukazováku jedné ruky | | | | |
| | s neporušenou úchopovou schopností. | | | | |
| | Ztráta nehtového článku 1 nebo 2 prstů | | | | |
| | (mimo palec) s mírným omezením nebo bez | | | | |
| | snížení výkonnosti ruky | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S70 | Povrchní poranění kyčle a stehna | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S71 | Otevřená rána kyčle a stehna | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S72 | Zlomenina kosti stehenní | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S73 | Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů | | | | |
| | kyčle | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | Ad b) |
| | poruchami funkce kyčle a stehna, stavy | | | | u stavů po TEP |
| | s těžkým, trvalým a nezlepšitelným | | | | kyčel. kloubu |
| | omezením pohybů. Stav po totální náhradě | | | | s dobrým funkčním |
| | kyčelního kloubu | D | D | C-D | efektem umožňující |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ běžnou pracovní |
| | c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou | | | | aktivitu hodnotit |
| | poruchou funkce kyčle a stehna, stavy se | | | | ve sl. II a III |
| | zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž | | | | podle písmena c) |
| | chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s mírnou poruchou funkce kyčle | | | | |
| | a stehna či s omezením pohybů | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy dobře zhojené, bez poruch | | | | |
| | funkce | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S74 | Poranění nervů kyčle a stehna | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými | | | | |
| | a trvalými poruchami nervů v úrovni kyčle | | | | |
| | a stehna, opakovaně léčebně neovlivnitelné | | | | |
| | stavy | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů | | | | |
| | v úrovni kyčle a stehna, ale vzdorující | | | | |
| | léčení a často recidivující stavy | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou | | | | |
| | nervů v úrovni kyčle a stehna | C-D | A-C | A-C | I. sl. "D" z HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy i po závažných zraněních | | | | |
| | anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez | | | | |
| | poruch funkce nervů v úrovni kyčle a stehna | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S75 | Poranění krevních cév kyčle a stehna | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S76 | Poranění svalu a šlachy kyčle a stehna | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S77 | Drtivé poranění kyčle a stehna | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S79 | Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce kyčle a stehna, stavy | | | | |
| | s těžkým, trvalým a nezlepšitelným | | | | |
| | omezením pohybů, u nichž chronická | | | | |
| | zátěž zhoršuje průběh onemocnění | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy po těžkých zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou | | | | |
| | funkce kyčle a stehna, stavy se zřetelným | | | | |
| | omezením pohybů, stavy, u nichž chronická | | | | |
| | zátěž zhoršuje průběh onemocnění. | | | | |
| | Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou | | | | |
| | a zlepšitelnou poruchou funkce | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s mírnou poruchou funkce kyčle | | | | |
| | a stehna či omezením pohybů | C-D | A-C | A-C | I. sl. "D" z HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy bez poruch funkce | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S78 | Traumatická amputace kyčle a stehna | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Oboustranná | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Jednostranná | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S80 | Povrchní poranění bérce | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S81 | Otevřená rána bérce | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S82 | Zlomenina bérce, včetně kotníku | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S83 | Vymknutí, podvrtnutí, natažení kloubů a vazů | | | | |
| | kolena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | Ad b) |
| | poruchami funkce bérce, kolena a kotníku, | | | | u stavů po |
| | stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným | | | | jednostranné TEP |
| | omezením pohybu. Stav po totální náhradě | | | | kolenního kloubu |
| | kolenního kloubu | D | D | C-D | s dobrým funkčním |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ efektem umožňující |
| | c) Následné stavy, zhojené jen s méně závažnou | | | | běžnou pracovní |
| | poruchou funkce bérce, kolena a kotníku, | | | | aktivitu hodnotit |
| | stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy, | | | | ve sl. II a III |
| | u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh | | | | podle písmena c) |
| | onemocnění | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s mírnou poruchou funkce bérce, | | | | |
| | kolena a kotníku či s omezením pohybů | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch | | | | |
| | funkce | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S84 | Poranění nervů v úrovni bérce | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stav | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými | | | | |
| | a trvalými poruchami nervů v úrovni bérce, | | | | |
| | opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy | | | | |
| | | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů | | | | |
| | v úrovni bérce, ale vzdorující léčení | | | | |
| | a často recidivující stavy | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou | | | | |
| | funkce nervů v úrovni bérce | C-D | A-C | A | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy i po závažných zraněních | | | | |
| | anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez | | | | |
| | poruch funkce nervů v úrovni bérce | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S85 | Poranění krevních cév bérce | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S86 | Poranění svalu a šlachy bérce | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S87 | Drtivé poranění bérce | | | | Mimo |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+ Dg. S88 |
| S89 | Jiná a neurčená poranění bérce | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce bérce a kolena, stavy | | | | |
| | s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením | | | | |
| | pohybů, u nichž chronická zátěž zhoršuje | | | | |
| | průběh onemocnění | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy po těžkých zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou | | | | |
| | funkce bérce a kolena, stavy se zřetelným | | | | |
| | omezením pohybů, stavy, u nichž chronická | | | | |
| | zátěž zhoršuje průběh onemocnění. | | | | |
| | Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou | | | | |
| | a zlepšitelnou poruchou funkce | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s mírnou poruchou funkce bérce | | | | |
| | a kolena či omezením pohybů | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy bez poruch funkce | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S88 | Traumatická amputace bérce | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Oboustranná | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Jednostranná | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S90 | Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S91 | Otevřená rána kotníku a nohy pod ním | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S92 | Zlomenina - fraktura nohy pod kotníkem | | | | |
| | (kromě kotníku) | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S93 | Vymknutí, podvrknutí a natažení kloubů a vazů | | | | |
| | v úrovni kotníku a nohy pod ním | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce kotníku a nohy pod ním, | | | | |
| | stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným | | | | |
| | omezením pohybů | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou | | | | |
| | poruchou kotníku a nohy pod ním, stavy se | | | | |
| | zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž | | | | |
| | chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění | D | D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s mírnou poruchou funkce | | | | |
| | kotníku a nohy pod ním, či s omezením | | | | |
| | pohybů | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch | | | | |
| | funkce | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S94 | Poranění nervů kotníku a nohy pod ním | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými | | | | |
| | a trvalými poruchami nervů v úrovni kotníku | | | | |
| | a nohy pod ním, opakovaně neovlivnitelné | | | | |
| | stavy | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů | | | | |
| | v úrovni kotníku a nohy pod ním, ale | | | | |
| | vzdorující léčení a často recidivující | | | | |
| | stavy | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy jen s nepatrnou poruchou | | | | |
| | nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním | C-D | A-C | A-C | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy i po závažných zraněních | | | | |
| | anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez | | | | |
| | poruch funkce nervů v úrovni kotníku a nohy | | | | |
| | pod ním | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S95 | Poranění krevních cév kotníku a nohy pod ním | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S96 | Poranění svalu a šlachy kotníku a nohy pod ním | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S97 | Drtivé poranění kotníku a nohy pod ním | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S99 | Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod | | | | |
| | ním | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce kotníku a nohy pod ním, | | | | |
| | stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným | | | | |
| | omezením pohybů, u nichž chronická zátěž | | | | |
| | zhoršuje průběh onemocněn | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy po těžkých zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce | | | | |
| | kotníku a nohy pod ním, stavy se zřetelným | | | | |
| | omezením pohybů, stavy, u nichž chronická | | | | |
| | zátěž zhoršuje průběh onemocnění. | | | | |
| | Následné stavy s těžkou, avšak dočasnou | | | | |
| | a zlepšitelnou poruchou funkce | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s mírnou poruchou funkce | | | | |
| | kotníku a nohy pod ním, či omezením pohybů | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy bez poruch funkce kotníku | | | | |
| | a nohy pod ním, bez omezení pohybů | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| S98 | Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku | | | | |
| | nebo pod kotníkem oboustranná. Částečná | | | | |
| | ztráta v oblasti chodidla a prstů, která | | | | |
| | podstatným způsobem omezuje chůzi a stání | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, | | | | |
| | ztěžuje-li chůzi a stání | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Částečná ztráta v oblasti chodidla a prstů, | | | | |
| | která neomezuje delší chůzi a stání | A-C | A-C | A | I. sl. "D" u HZS ČR |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+

+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T00 - | Povrchní poranění postihující více částí těla | | | | |
| T01 | Otevřené rány postihující více částí těla | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce, s těžkým, trvalým | | | | |
| | a nezlepšitelným omezením pohybů, | | | | |
| | stavy s těžkým a trvalým zohavením | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy po těžkých zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou | | | | |
| | funkce, stavy se zřetelným omezením | | | | |
| | pohybů a bez nápadnějšího zohavení | D | C-D | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy i po závažných zraněních | | | | |
| | zhojené jen s mírnou poruchou funkce či | | | | |
| | omezením pohybů, stavy bez zohavení | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy bez poruch a bez zohavení | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T02 | Zlomeniny více částí těla | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T03 | Vymknutí, podvrtnutí a natažení více částí | | | | |
| | těla | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T04 | Rozdrcení více částí těla | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T05 | Traumatická amputace více částí těla | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce v postižené oblasti, | | | | |
| | stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným | | | | |
| | omezením pohybů | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou | | | | |
| | poruchou funkce postižené části těla | | | | |
| | a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným | | | | |
| | omezením pohybů, stavy, u nichž chronická | | | | |
| | zátěž zhoršuje průběh onemocnění | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s mírnou poruchou funkce či | | | | |
| | omezením pohybů | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy dobře zhojené bez poruch | | | | |
| | funkce a bez subjektivních obtíží | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T06 | Jiná poranění více částí těla, nezařazené | | | | |
| | jinde | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T06.0 | Poranění mozku a mozkových nervů s poraněním | | | | |
| | nervů a míchy v úrovni krku | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T06.1 | Poranění nervů a míchy postihující mnohočetné | | | | |
| | části těla | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T06.2 | Poranění nervů postihující více částí těla | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými | | | | |
| | a trvalými poruchami funkce míchy, | | | | |
| | nervových pletení nebo periferních nervů, | | | | |
| | opakovaně léčebně neovlivnitelné stavy | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce | | | | |
| | míchy, nervových pletení nebo periferních | | | | |
| | nervů, recidivující stavy | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami | | | | |
| | funkce míchy, nervových pletení nebo | | | | |
| | periferních nervů | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy i po závažných zraněních | | | | |
| | anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez | | | | |
| | poruch funkce míchy, nervových pletení nebo | | | | |
| | periferních nervů | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T06.3 | Poranění cév postihující více částí těla | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T06.4 | Poranění svalů a šlach postihující více částí | | | | |
| | těla | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T06.5 | Poranění nitrohrudních orgánů spolu s orgány | | | | |
| | nitrobřišními a pánevními | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T06.8 | Jiná určená poranění postihující více části | | | | |
| | těla | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T07 | Neurčená mnohočetná poranění | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce postižené části těla | | | | |
| | a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, | | | | |
| | trvalým a nezlepšitelným omezením pohybů, | | | | |
| | stavy po trvalých zohaveních, stavy | | | | |
| | způsobující úplnou nepoužitelnost | | | | |
| | končetiny, stavy u nichž chronická zátěž | | | | |
| | zhoršuje průběh onemocnění | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy po těžkých zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce | | | | |
| | postižené části těla a vnitřních orgánů, | | | | |
| | stavy se zřetelným omezením pohybů, stavy | | | | |
| | po méně nápadných zohaveních, stavy, | | | | |
| | u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh | | | | |
| | onemocnění | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s mírnou poruchou funkce či | | | | |
| | omezením pohybů, stavy bez zohavení | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy bez poruch funkce, stavy | | | | |
| | bez zohavení | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T08 | Zlomenina páteře, úroveň neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými | | | | |
| | a trvalými poruchami funkce centrální | | | | |
| | nervové soustavy, nervových pletení nebo | | | | |
| | periferních nervů, opakovaně léčebně | | | | |
| | neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým | | | | |
| | a nezlepšitelným omezením pohybů, | | | | |
| | pohyblivosti páteře nebo kloubů | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce | | | | |
| | centrální nervové soustavy, nervových | | | | |
| | pletení nebo periferních nervů, stavy | | | | |
| | s lehkým omezením pohybů. Stavy vzdorující | D | D | C-D | |
| | léčení nebo často recidivující | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami | | | | |
| | funkce centrální nervové soustavy, | | | | |
| | nervových pletení nebo periferních nervů | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy i po závažných zraněních | | | | |
| | anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez | | | | |
| | poruch funkce centrální nervové soustavy, | | | | |
| | nervových pletení nebo periferních nervů | | | | |
| | či omezení pohybů | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T09 | Jiné poranění páteře a trupu, úroveň | | | | |
| | neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T09.0 | Povrchní poranění trupu, úroveň neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T09.1 | Otevřená rána trupu, úroveň neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T09.2 | Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného | | | | |
| | kloubu a vazu trupu | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce, s těžkým, trvajícím | | | | |
| | a nezlepšitelným omezením pohybu trupu | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy po těžkých zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou | | | | |
| | funkce, stavy se zřetelným omezením pohybů | | | | |
| | trupu, stavy vzdorující léčení nebo často | | | | |
| | recidivující | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy i po závažných zraněních | | | | |
| | zhojené jen s mírnou poruchou funkce | | | | |
| | či omezením pohybů trupu | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy bez poruch funkce | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T09.3 | Poranění míchy, úroveň neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T09.4 | Poranění neurčeného nervu, páteřního nervového | | | | |
| | kořene a pleteně trupu | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými | | | | |
| | a trvalými poruchami funkce centrální | | | | |
| | nervové soustavy, nervových pletení nebo | | | | |
| | periferních nervů, opakovaně léčebně | | | | |
| | neovlivnitelné stavy s těžkým, trvalým | | | | |
| | a nezlepšitelným omezením pohybů, | | | | |
| | pohyblivosti páteře nebo kloubů | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou funkce | | | | |
| | centrální nervové soustavy, nervových | | | | |
| | pletení nebo periferních nervů, stavy | | | | |
| | s lehkým omezením pohybů. Stavy vzdorující | | | | |
| | léčení nebo často recidivující | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy jen s nepatrnými poruchami, | | | | |
| | funkce centrální nervové soustavy, | | | | |
| | nervových pletení nebo periferních nervů | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy i po závažných zraněních | | | | |
| | anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez | | | | |
| | poruch funkce centrální nervové soustavy, | | | | |
| | nervových pletení nebo periferních nervů | | | | |
| | či omezení pohybů | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T09.5 | Poranění neurčeného svalu a šlachy trupu | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T09.6 | Traumatická amputace trupu, úroveň neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T09.8 | Jiná určená poranění trupu, úroveň neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T09.9 | Neurčené poranění trupu, úroveň neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy po ukončení léčení s těžkými | | | | |
| | a trvalými poruchami funkce v postižené | | | | |
| | oblasti, stavy s těžkým, trvalým | | | | |
| | a nezlepšitelným omezením pohybů trupu | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou | | | | |
| | poruchou funkce postižené části těla | | | | |
| | a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným | | | | |
| | omezením pohybů trupu. Stavy, u nichž | | | | |
| | chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s mírnou poruchou funkce či | | | | |
| | omezením pohybů trupu | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy bez poruch funkce | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T10 | Zlomenina horní končetiny, úroveň neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T11 | Jiná poranění horní končetiny, úroveň neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T11.0 | Povrchní poranění horní končetiny, úroveň | | | | |
| | neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T11.1 | Otevřená rána horní končetiny, úroveň neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T11.2 | Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčeného | | | | |
| | kloubu a vazu horní končetiny, úroveň neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T11.4 | Poranění neurčené cévy horní končetiny, | | | | |
| | úroveň neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T11.5 | Poranění neurčeného svalu a šlachy horní | | | | |
| | končetiny, úroveň neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T11.8 | Jiná určená poranění horní končetiny, úroveň | | | | |
| | neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T11.9 | Neurčené poranění horní končetiny, úroveň | | | | |
| | neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce horní končetiny, stavy | | | | |
| | s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením | | | | |
| | pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž | | | | |
| | zhoršuje průběh onemocnění | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy po těžkých zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou | | | | |
| | funkce horní končetiny, stavy se zřetelným | | | | |
| | omezením pohybů, stavy, u nichž chronická | | | | |
| | zátěž zhoršuje průběh onemocnění | D | C-D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s mírnou poruchou funkce horní | | | | |
| | končetiny, či omezením pohybů | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy bez poruch funkce či omezení | | | | |
| | pohybů | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T11.3 | Poranění neurčeného nervu horní končetiny, | | | | |
| | úroveň neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými zřetelnými | | | | |
| | a trvalými poruchami nervů v úrovni horní | | | | |
| | končetiny, opakovaně léčebně neovlivnitelné | | | | |
| | stavy | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů | | | | |
| | v úrovni horní končetiny, recidivující | | | | |
| | stavy a stavy vzdorující léčení | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy zhojené jen s nepatrnou | | | | |
| | poruchou funkce nervů v úrovni horní | | | | |
| | končetiny po skončeném léčení | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy i po závažných zraněních | | | | |
| | anatomicky i funkčně dokonale zhojené | | | | |
| | bez poruch funkce nervů v úrovni horní | | | | |
| | končetiny | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T11.6 | Traumatická amputace horní končetiny, úroveň | | | | |
| | neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Oboustranná | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Jednostranná | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T12 | Zlomenina dolní končetiny úroveň neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T13 | Jiná poranění dolní končetiny úroveň neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T13.0 | Povrchní poranění dolní končetiny, úroveň | | | | |
| | neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T13.1 | Otevřená rána dolní končetiny, úroveň neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce dolní končetiny, stavy | | | | |
| | s těžkým a nezlepšitelným omezením pohybů | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou | | | | |
| | poruchou funkce dolní končetiny, stavy se | | | | |
| | zřetelným omezením pohybů, stavy, u nichž | | | | |
| | chronická zátěž zhoršuje průběh onemocnění | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s mírnou poruchou funkce dolní | | | | |
| | končetiny či s omezením pohybů | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy bez poruch funkce dolní | | | | |
| | končetiny či omezení pohybů | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T13.3 | Poranění neurčeného nervu dolní končetiny, | | | | |
| | úroveň neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými | | | | |
| | a trvalými poruchami nervů v úrovni dolní | | | | |
| | končetiny, opakovaně léčebně neovlivnitelné | | | | |
| | stavy | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou nervů | | | | |
| | v úrovni dolní končetiny, recidivující | | | | |
| | stavy | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy s nepatrnými poruchami nervů | | | | |
| | v úrovni dolní končetiny | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy i po závažných zraněních | | | | |
| | anatomicky i funkčně dokonale zhojené | | | | |
| | bez poruch funkce nervů v úrovni dolní | | | | |
| | končetiny | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T13.4 | Poranění neurčené cévy dolní končetiny, | | | | |
| | úroveň neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T13.5 | Poranění neurčeného svalu a šlachy dolní | | | | |
| | končetiny, úroveň neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T13.8 | Jiná určená poranění dolní končetiny, úroveň | | | | |
| | neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T13.9 | Neurčená poranění dolní končetiny, úroveň | | | | |
| | neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T14 | Poranění neurčené části těla | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T14.0 | Poranění neurčené části těla | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T14.1 | Otevřená rána neurčené části těla | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce dolní končetiny, stavy | | | | |
| | s těžkým, trvalým a nezlepšitelným omezením | | | | |
| | pohybů, stavy, u nichž chronická zátěž | | | | |
| | zhoršuje průběh onemocnění. Stavy s těžkým | | | | |
| | a trvalým zohavením | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy po těžkých zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou | | | | |
| | funkce dolní končetiny, stavy se zřetelným | | | | |
| | omezením pohybů, stavy, u nichž chronická | | | | |
| | zátěž zhoršuje průběh onemocnění. Stavy | D | D | C-D | |
| | bez nápadnějšího zohavení | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy i po závažných zraněních | | | | |
| | zhojené jen s mírnou poruchou funkce dolní | | | | |
| | končetiny či omezením pohybů, stavy bez | | | | |
| | zohavení | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy bez poruch funkce dolní | | | | |
| | končetiny či omezení pohybů, stavy bez | | | | |
| | zohavení | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T13.6 | Traumatická amputace dolní končetiny, úroveň | | | | |
| | neurčena | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Oboustranná | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Jednostranná | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T14.2 | Zlomenina neurčené části těla | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T14.3 | Vymknutí, podvrtnutí a natažení neurčené | | | | |
| | části těla | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce v postižené oblasti, | | | | |
| | stavy s těžkým, trvalým a nezlepšitelným | | | | |
| | omezením pohybů | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy zhojené jen s méně závažnou | | | | |
| | poruchou funkce postižené části těla | | | | |
| | a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným | | | | |
| | omezením pohybů, stavy, u nichž chronická | | | | |
| | zátěž zhoršuje průběh onemocnění | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s mírnou poruchou funkce | | | | |
| | či omezením pohybů | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy bez poruch funkce | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T14.4 | Poranění nervu(ů) neurčené části těla | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými, zřetelnými | | | | |
| | a trvalými poruchami funkce nervových | | | | |
| | pletení nebo nervů, stavy opakovaně | | | | |
| | léčebně neovlivnitelné | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou | | | | |
| | funkce nervových pletení nebo nervů, | | | | |
| | stavy recidivující | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy s nepatrnými poruchami | | | | |
| | funkce nervových pletení nebo nervů | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy i po závažných zraněních | | | | |
| | anatomicky i funkčně dokonale zhojené bez | | | | |
| | poruch funkce nervových pletení nebo nervů | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T14.5 | Poranění cév(y) neurčené části těla | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T14.6 | Poranění svalů a šlach neurčené části těla | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T14.7 | Drtivé poranění (rozdrcení) a traumatická | | | | |
| | amputace neurčené části těla | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T14.8 | Jiná poranění neurčených částí těla | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T14.9 | Poranění NS | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy s těžkými a trvalými | | | | |
| | poruchami funkce postižené části těla | | | | |
| | a vnitřních orgánů včetně psychických | | | | |
| | poruch, stavy s těžkým, trvalým | | | | |
| | a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy | | | | |
| | po trvalých zohaveních, stavy způsobující | | | | |
| | úplnou nepoužitelnost končetiny, stavy, | | | | |
| | u nichž chronická zátěž zhoršuje průběh | | | | |
| | onemocnění | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy po těžkých zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s méně závažnou poruchou | | | | |
| | funkce postižené části těla a vnitřních | | | | |
| | orgánů, stavy se zřetelným omezením | | | | |
| | pohybů, stavy po méně nápadných | | | | |
| | zohaveních, stavy, u nichž chronická | | | | |
| | zátěž zhoršuje průběh onemocnění | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy i po závažných zraněních, | | | | |
| | zhojené jen s mírnou poruchou funkce či | | | | |
| | omezením pohybů, stavy bez zohavení | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy i po závažných zraněních | | | | |
| | zhojené bez poruch funkce či omezení | | | | |
| | pohybů, bez psychických poruch, stavy | | | | |
| | bez zohavení | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T15 - | Účinky cizího tělesa vniklého přirozeným | | | | |
| T19 | otvorem těla | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T20 - | Popáleniny a poleptání | | | | |
| T32 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T36 - | Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými | | | | |
| T50 | látkami | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T51 - | Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo | | | | |
| T65 | lékařství | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T66 - | Jiné a neurčené účinky vnějších příčin | | | | |
| T78 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T79 | Některé časné komplikace úrazů | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T81.1 | Šok během nebo následující po výkonu, jinde | | | | |
| | nezařazený | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Akutní stavy | Léčení | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy léčbou ovlivnitelné s těžkou | | | | |
| | a trvalou poruchou funkce, stavy po | | | | |
| | ukončení léčení s těžkými trvalými | | | | |
| | poruchami funkce postižené části těla | | | | |
| | a vnitřních orgánů, stavy s těžkým, trvalým | | | | |
| | a nezlepšitelným omezením pohybů, stavy | | | | |
| | po trvalých zohaveních, stavy, způsobující | | | | |
| | úplnou nepoužitelnost končetiny nebo části | | | | |
| | těla | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Následné stavy po závažnějším postižení | | | | |
| | do 1 roku po ukončení léčby, nebo | | | | |
| | tam, kde později přetrvává i mírná | | | | |
| | funkční porucha, stavy po závažnějších | | | | |
| | postiženích, zhojené jen s méně závažnou | | | | |
| | poruchou funkce postižené části těla | | | | |
| | a vnitřních orgánů, stavy se zřetelným | | | | |
| | omezením pohybů, stavy po méně nápadných | | | | |
| | zohaveních, stavy často recidivující | D | D | C-D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | d) Následné stavy i po závažnějším postižení, | | | | |
| | kde za 1 rok po ukončení léčby není | | | | |
| | přítomna funkční porucha, stavy zhojené | | | | |
| | jen s mírnou poruchou funkce či omezením | | | | |
| | pohybů, stavy bez zohavení | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | e) Následné stavy i po závažnějším postižení | | | | |
| | bez poruch funkce či omezení pohybů | | | | |
| | po skončeném léčení, stavy bez zohavení | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T80 - | Komplikace zdravotní péče nezařazené jinde | | | | Mimo Dg. T81.1 - |
| T88 | | | | | uvedena výše |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| T90 - | Následky poranění, otravy a jiných následků | | | | Následné stavy |
| T98 | vnějších příčin | | | | posuzovat dle poruch |
| | | | | | funkce postižených |
| | | | | | orgánů a závažnosti |
| | | | | | následků, posuzovat |
| | | | | | dle položek |
| | | | | | uvedených pod |
| | | | | | Dg. S00-T78 |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (V01 - Y98) |
+--------+------------------------------------------------+-----------------------------+----------------------+
| V01 - | Dopravní nehody | Posuzovat po skončeném | |
| V99 | | léčení dle poruchy funkce | |
+--------+------------------------------------------------+ postiženého orgánu +----------------------+
| W00 - | Jiné vnější příčiny náhodných poranění | a závažnosti následků. | |
| X59 | | | |
+--------+------------------------------------------------+ Užívat pouze jako vedlejší +----------------------+
| X60 - | Úmyslné sebepoškození | kód | |
| X84 | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| X85 - | Napadení (Útok) | | | | |
| Y09 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| Y10 - | Případ (Událost) nezjištěného úmyslu | | | | |
| Y34 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| Y35 - | Zákonný zákrok a válečné operace | | | | |
| Y36 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| Y40 - | Komplikace zdravotní péče | | | | |
| Y84 | | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| Y85 - | Následky vnějších příčin nemocnosti | | | | |
| Y89 | a úmrtnosti | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| Y90 - | Doplňkové faktory týkající se příčin | | | | |
| Y98 | nemocnosti a úmrtnosti zařazených jinde | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (Z00 - Z99) |
+--------+------------------------------------------------+-----------------------------+----------------------+
| Z00 - | Osoby, které se setkaly se zdravotnickými | Následné stavy po ukončeném | |
| Z13 | službami za účelem prohlídky a vyšetření | léčení posuzovat podle | |
| | | funkce postiženého orgánu | |
| | | a závažnosti následků | |
+--------+------------------------------------------------+-----------------------------+----------------------+
| Z20 - | Osoby s potenciálně ohroženým zdravím | | Mimo |
| Z29 | ve vztahu k přenosným nemocem | | Dg. Z21 |
| | | | Asymptomatický stav |
| | | | infekce virem lidské |
| | | | imunodeficience |
| | | | (HIV) |
| | | | |
| | | | Mimo |
| | | | Dg. Z22 |
| | | | Přenašeč (nosič) |
| | | | infekční nemoci |
| | | | v kapitole I. |
| | | | |
+--------+------------------------------------------------+ | |
| Z30 - | Osoby, které se setkaly se zdravotnickými | | |
| Z39 | službami za okolností souvisejících | | |
| | s reprodukcí | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| Z40 - | Osoby, které se setkaly se zdravotnickými | | | | |
| Z54 | službami za účelem určitých výkonů a zdravotní | | | | |
| | péče | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| Z55 - | Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve | | | | |
| Z65 | vztahu k socioekonomickým a psychosociálním | | | | |
| | okolnostem nemoci | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| Z70 - | Osoby, které se setkaly se zdravotnickými | | | | |
| Z76 | službami za jiných okolností | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| Z80 - | Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve | Mimo: | |
| Z99 | vztahu k rodinné anamnéze a některým podmínkám | Dg. Z96.1 Přítomnost | |
| | ovlivňujících zdravotní stav | nitrooční čočky, | |
| | | Dg. Z96.2 Přítomnost | |
| | | otologických a | |
| | | audiologických implantátů, | |
| | | Dg. Z96.3 Přítomnost | |
| | | umělého hrtanu, | |
| | | Dg. Z96.4 Přítomnost | |
| | | endokrinních implantátů, | |
| | | Dg. Z96.5 Přítomnost | |
| | | implantátů zubního kořene | |
| | | a mandibulárních implantátů | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| Z94 | Pacient s transplantovaným orgánem a tkání | D | C-D | A-C | Hodnotit dle |
| | | | | | Dg., klinického |
| | | | | | stavu a funkce |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| Z96.1 | Přítomnost umělé nitrooční čočky | A-C | A-C | A | Hodnotit podle |
| | | | | | zrakové ostrosti, |
| | | | | | zorného pole |
| | | | | | a klinického nálezu |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| Z96.2 | Přítomnost otologických a audiologických | | | | |
| | implantátů | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| Z96.3 | Přítomnost umělého hrtanu | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| Z96.4 | Přítomnost endokrinních implantátů | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| Z96.5 | Přítomnost implantátů zubního kořene | | | | |
| | a mandibulárních implantátů | | | | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | a) Stavy po neúspěšném léčení spojené | | | | |
| | s hrubou poruchou funkce | D | D | D | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | b) Následné stavy bez poruchy funkce nebo | | | | |
| | jen s lehkou poruchou funkce | D | A-C | A-C | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+
| | c) Zubní a mandibulární implantáty | A | A | A | |
+--------+------------------------------------------------+---------+---------+---------+----------------------+


Tabulka pro posuzování refrakčních vad

+---------------------+----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| ZRAKOVÁ OSTROST | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---------------------+----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| | pod 0,1 | 0,1 | 0,16 | 0,25 | 0,33 | 0,5 | 0,66 | 1,0 |
| +----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| | pod 6/60 | 6/60 | 6/36 | 6/24 | 6/18 | 6/12 | 6/9 | 6/6 |
| +----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| | pod 5/50 | 5/50 | 5/30 | 5/20 | 5/15 | 5/10 | 5/7,5 | 5/5 |
+---+-----------+-----+----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| | pod 0,1 | I | D | D | D | D | D | D | D | D |
| +-----------+-----+----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| 1 | pod 6/60 | II | D | D | D | D | D | D | D | C |
| +-----------+-----+----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| | pod 5/50 | III | D | D | D | D | C-D | C-D | C | A |
+---+-----------+-----+----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| | 0,1 | I | D | D | D | D | D | D | D | D |
| +-----------+-----+----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| 2 | 6/60 | II | D | D | D | D | D | D | D | C |
| +-----------+-----+----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| | 5/50 | III | D | D | D | D | C-D | C-D | C | A |
+---+-----------+-----+----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| | 0,16 | I | D | D | D | D | D | D | D | D |
| +-----------+-----+----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| 3 | 6/36 | II | D | D | D | D | D | D | D | C |
| +-----------+-----+----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| | 5/30 | III | D | D | D | D | C-D | C-D | C | A |
+---+-----------+-----+----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| | 0,25 | I | D | D | D | D | D | D | D | D |
| +-----------+-----+----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| 4 | 6/24 | II | D | D | D | D | D | D | D | C |
| +-----------+-----+----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| | 5/20 | III | D | D | D | D | C-D | C-D | C | A |
+---+-----------+-----+----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| | 0,33 | I | D | D | D | D | D | D | D | D |
| +-----------+-----+----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| 5 | 6/18 | II | D | D | D | D | D | D | D | C |
| +-----------+-----+----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| | 5/15 | III | C-D | C-D | C-D | C-D | C-D | C-D *) | C | A |
+---+-----------+-----+----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| | 0,5 | I | D | D | D | D | D | A | A | A |
| +-----------+-----+----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| 6 | 6/12 | II | D | D | D | D | D | A | A | A |
| +-----------+-----+----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| | 5/10 | III | C-D | C-D | C-D | C-D | C-D *) | A | A | A |
+---+-----------+-----+----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| | 0,66 | I | D | D | D | D | D | A | A | A |
| +-----------+-----+----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| 7 | 6/9 | II | D | D | D | D | D | A | A | A |
| +-----------+-----+----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| | 5/7,5 | III | C | C | C | C | C | A | A | A |
+---+-----------+-----+----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| | 1,0 | I | D | D | D | D | D | A | A | A |
| +-----------+-----+----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| 8 | 6/6 | II | C | C | C | C | C | A | A | A |
| +-----------+-----+----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
| | 5/5 | III | A | A | A | A | A | A | A | A |
+---+-----------+-----+----------+------+------+------+--------+--------+-------+-----+
*) Klasifikace C, pokud binokulární vidění dosáhne zrakové ostrosti 0,5.

Návod k použití tabulky:
1. Hodnoty zrakové ostrosti jednoho oka jsou uvedeny v řádcích 1 - 8, druhého oka ve sloupcích 1 - 8. V rubrice, v níž se hodnoty zrakové ostrosti jednoho i druhého oka protínají, je zapsána značka příslušné zdravotní klasifikace.
2. Zraková ostrost je vyjádřena v prvním řádku v desetinné soustavě, ve druhém a třetím řádku zlomkem dle použití Snellenových optotypů na zkušební vzdálenost 6 m nebo 5 m.
3. Rozumí se zraková ostrost ve sl. I bez korekce, ve sl. II a III korigovaná brýlemi nebo kontaktními čočkami, pokud je potřebná korekce snesitelná (rozdíly korekčních skel pro jedno a druhé oko nepřesahují ± 3 D). Není-li potřebná korekce snesitelná, stanovuje se zdravotní klasifikace o stupeň nižší.
4. Připouští se maximální korekce:
- ve sl. II klasifikace A do ± 4D,
klasifikace C u krátkozrakosti do -6 D, u dalekozrakosti do +8 D,
- ve sl. III nejvýše ± 10 D.
5. Při známkách myopické degenerace sítnice se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 2

---------------------------- ------------------------------
Razítko odesílajícího útvaru Razítko poskytovatele
pracovnělékařských služeb

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ

..................................................................................
Příslušný služební funkcionář nebo jím určený pracovník uvede, pro jaký výkon
služby na služebním místě má být občan nebo příslušník zařazen, a uvede sloupec
zdravotní klasifikace, podle kterého má být občan nebo příslušník posuzován.

+-----+-------------------------------+----------------------------+----------+---------------+
| | Příjmení, titul, | | Datum | |
| | | | narození | |
| +-------------------------------+----------------------------+----------+---------------+
| | Jméno, popř. jména | | Místo | |
| | | | narození | |
| 1. +-------------------------------+----------------------------+----------+---------------+
| | Místo trvalého pobytu | | Stát | |
| | | | narození | |
| +-------------------------------+----------------------------+----------+---------------+
| | Naposledy vykonávané | | Původní | |
| | zaměstnání | | povolání | |
+-----+-------------------------------+----------------------------+----------+---------------+
| 2. | Výskyt nemocí u rodičů | |
| | a sourozenců, příp. úmrtí | |
| | (příčina a v jakém věku) | |
| | | |
| | | |
+-----+-------------------------------+-------------------------------------------------------+
| | Prodělaná závažná onemocnění, | |
| | úrazy, operace, zda a kdy | |
| 3. | léčen v nemocnici, zda byl | |
| | v dispenzární péči nebo | |
| | sledován v odborné poradně | |
| | nebo na odborném pracovišti | |
+-----+-------------------------------+-------------------------------------------------------+
| | | |
| 4. | Současné zdravotní obtíže | |
| | | |
| | | |
+-----+----------+--------------+-----+-------------+------+---------------+-----------+------+
| | | | | Pijete | | Pravidelně | Pivo | |
| | Kouříte? | Ano (kolik?) | Ne | alkoholické | Ano +---------------+-----------+ Ne |
| | | | | nápoje? | | Příležitostně | Víno | |
| | | | | | | +-----------+ |
| | | | | | | | Destiláty | |
| 5. +----------+--------------+-----+-------------+------+---------------+-----------+------+
| | Všechny užívané léky a údaje | |
| | o používání omamných | |
| | a psychotropních látek | |
+-----+-------------------------------+-------------------------------------------------------+
| | Jméno, příjmení zvoleného | |
| | praktického lékaře, | |
| 6. | u kterého je registrován | |
| | (včetně místa působení lékaře | |
| | a telefonického spojení) | |
+-----+-------------------------------+-------------------------------------------------------+

Potvrzuji, že jsem na všechny dotazy správně a úplně odpověděl.


------------------ --------------------------------
Datum Podpis občana nebo příslušníka

+-----+-----------------------------+--------------------+--------------+---------------------+
| 7. | Výška cm: | Hmotnost kg: | TK | Počet tepů: |
+-----+-----------------------------+--------------------+--------------+---------------------+
| 8. | | | Návrhy a podpis |
| | | | posuzujícího lékaře |
| | | | nebo odborného |
| | | | lékaře, razítko |
| | | | poskytovatele |
| | | | pracovnělékařských |
| | | | služeb nebo |
| | | | odborného lékaře |
+-----+-----------------------------+-----------------------------------+---------------------+
| | Barva a stav kůže, sliznic | | Posuzující lékař, |
| | | | v odůvodněných |
| | Kostra, svalstvo, výživa | | případech odborný |
| | (tuk) | | lékař |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| +-----------------------------+-----------------------------------+---------------------+
| | Stav štítné žlázy, mízních | | Posuzující lékař, |
| | uzlin, náplň krčních žil | | v odůvodněných |
| +-------------+---------------+-----------------------------------+ případech odborný |
| 9. | | Plíce (nález | | lékař |
| | | poklepový | | |
| | | a poslechový) | | |
| | +---------------+-----------------------------------+ |
| | Fyzikální | Srdce (nález | | |
| | vyšetření | poklepový | | |
| | | a poslechový) | | |
| | +---------------+-----------------------------------+ |
| | | Vyšetření | | |
| | | orgánů dutiny | | |
| | | břišní | | |
+-----+-------------+---------------+-----------------------------------+---------------------+
| 10. | RTG nález hrudních orgánů | | Odborný lékař |
| | (pokud nebylo v posledních | | |
| | 3 měsících provedeno) | | |
+-----+-----------------------------+-----------------------------------+---------------------+
| 11. | Spirometrie | | Odborný lékař |
| | (pouze u specialistů) | | |
+-----+-----------------------------+-----------------------------------+---------------------+
| | Stomatologické vyšetření: | | V odůvodněných |
| | | | případech lékař |
| | Chrup (kariézní zuby +-----------------+-----------------+ stomatolog |
| | přetrhnout jednou, | 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| 12. | chybějící křížkem, +-----------------+-----------------+ |
| | plombované označit "p", | 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| | korunky - protézy "o") +-----------------+-----------------+ |
| | | | |
| | Dutina ústní | | |
| | | | |
+-----+-----------------------------+-----------------------------------+---------------------+
| 13. | Vyšetření kožní | | Posuzující lékař, |
| | (povrch těla, genitálie) | | v odůvodněných |
| | | | případech odborný |
| | | | lékař |
| | | | |
+-----+-----------------------------+-----------------------------------+---------------------+
| 14. | Vyšetření chirurgické | | Posuzující lékař, |
| | (anatomické změny | | v odůvodněných |
| | a výstižně funkční | | případech odborný |
| | poruchy) | | lékař |
+-----+-----------------------------+-----------------------------------+---------------------+
| 15. | Vyšetření neurologické | | Posuzující lékař, |
| | | | v odůvodněných |
| | | | případech odborný |
| | | | lékař |
+-----+-----------------------------+-----------------------------------+---------------------+
| 16. | Vyšetření psychiatrické | | Odborný lékař |
| | | | |
+-----+-----------------------------+-----------------------------------+---------------------+
| 17. | Vyšetření oční | | Posuzující lékař, |
| | (vždy: visus naturalis, | | v odůvodněných |
| | visus s korekcí, barvocit, | | případech odborný |
| | ev. perimetr) | | lékař |
+-----+-------------+---------------+-----------------------------------+---------------------+
| | | ušní | | Odborný lékař |
| | | a ústrojí | | |
| | | rovnováhy, | | |
| | Vyšetření | audiometrické | | |
| 18. | ORL | vyšetření | | |
| | +---------------+-----------------------------------+---------------------+
| | | nosní a krční | | Odborný lékař |
| | | | | |
| | +---------------+-----------------------------------+---------------------+
| | | řeči a hlasu | | Odborný lékař |
| | | | | |
+-----+-------------+---------------+-----------------------------------+---------------------+
| 19. | Vyšetření | Laboratorní vyšetření krve a moči | Laboratorní |
| | laboratorní | | výsledky s razítkem |
| | | | pracoviště a |
| | | | podpisem odborného |
| | | | lékaře v příloze |
+-----+-------------+---------------+-----------------------------------+---------------------+
| 20. | Elektrokardiografické | | Posuzující lékař, |
| | vyšetření - EKG | | v odůvodněných |
| | | | případech odborný |
| | | | lékař |
+-----+-----------------------------+-----------------------------------+---------------------+
| 21. | Jiná odborná vyšetření, | | Odborný lékař, |
| | např. vyšetření klinickým | | resp. klinický |
| | psychologem, u žen vždy | | psycholog |
| | závěr z gynekologického | | |
| | vyšetření | | |
| | +-----------------------------------+---------------------+
| | | | Odborný lékař |
| | | | |
| | | | |
+-----+-----------------------------+-----------------------------------+---------------------+

Poznámka: V případě, kdy příslušná kolonka nepostačuje pro lékařský záznam, uvede posuzující
lékař nebo odborný lékař záznam na volném listu jako přílohu k "Lékařskému vyšetření občana
nebo příslušníka".

+--------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| ZÁVĚR |
| |
| Nemoci, stavy a vady a přidružené zdravotní problémy - slovně a číslem nemoci, stavy |
| a vady a přidružené zdravotní problémy, sloupec a písmeno podle přílohy č. 1 oddíl III |
| vyhlášky. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Zdravotní klasifikace: |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Razítko poskytovatele pracovnělékařských služeb a podpis posuzujícího lékaře |
| |
| |
| Datum: |
| |
+--------------------------------------------------------------------------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 3
Vzor lékařského posudku o zdravotní způsobilosti občana

Název poskytovatele pracovnělékařských služeb, IČO, adresa sídla nebo místa


Lékařský posudek
o zdravotní způsobilosti občana pro přijetí k bezpečnostnímu sboru pro výkon
služby/pro výkon služby na služebním místě 1)


Pořadové číslo nebo jiné evidenční označení lékařského posudku o zdravotní
způsobilosti: .................................................................


...............................................................................
Jméno, popřípadě jména, příjmení, titul a datum narození občana


...............................................................................
Adresa místa trvalého pobytu občana


1. Výše jmenovaná osoba se podrobila lékařské prohlídce ke zjištění zdravotní
způsobilosti pro výkon služby/pro výkon služby na služebním místě

............................................................................

............................................................................

u útvaru bezpečnostního sboru

............................................................................

............................................................................
adresa pro doručování (korespondenční adresa bezpečnostního sboru)


2. Posudkový závěr *):

Posuzovaná osoba je

a) zdravotně způsobilá pro výkon služby
b) zdravotně způsobilá pro výkon služby na služebním místě
c) zdravotně způsobilá pro výkon služby na služebním místě s podmínkou
d) zdravotně nezpůsobilá pro výkon služby
e) zdravotně nezpůsobilá pro výkon služby na služebním místě


3. Podmínky pro výkon služby na služebním místě:

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................


Datum ukončení platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti **):


.......................


Poučení:

Proti tomuto lékařskému posudku lze podle § 46 zákona č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat
návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného
předání, a to poskytovateli pracovnělékařských služeb, který lékařský
posudek vydal. Práva na přezkoumání lékařského posudku se lze vzdát. Návrh
na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho
závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována,
zdravotně nezpůsobilá, nebo je zdravotně způsobilá s podmínkou.


..................................... ................................
Datum vydání lékařského posudku Jméno, popřípadě jména, příjmení
a podpis posuzujícího lékaře


Razítko poskytovatele pracovnělékařských služeb


Lékařský posudek předán dne ..............................


Podpis posuzované osoby ..................................


*) Nehodící se škrtněte
**) V případě, že je třeba na základě zjištěného stavu nebo
zdravotní způsobilosti omezit platnost lékařského posudku
na dobu menší než 90 dnů, nebo pokud tak stanoví jiný
právní předpis; v těchto případech se vyznačuje rozhodný
den, měsíc a rok ukončení platnosti lékařského posudku.

------------------------------------------------------------------
1) § 13 odst. 1 písm. e), § 15 odst. 6 a § 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 4
Vzor lékařského posudku o zdravotní způsobilosti příslušníka

Název poskytovatele pracovnělékařských služeb, IČO, adresa sídla nebo místa


Lékařský posudek
o zdravotní způsobilosti příslušníka bezpečnostního sboru pro výkon
služby na služebním místě 1)


Pořadové číslo nebo jiné evidenční označení lékařského posudku o zdravotní
způsobilosti: .................................................................


...............................................................................
Jméno, popřípadě jména, příjmení, titul a datum narození příslušníka


...............................................................................
Adresa místa trvalého pobytu příslušníka


Byla provedena pracovnělékařská prohlídka:

+--+ +--+ +--+
| | vstupní | | periodická | | mimořádná
+--+ +--+ +--+


1. Výše posuzovaná osoba se podrobila lékařské prohlídce ke zjištění zdravotní
způsobilosti pro výkon služby na služebním místě

............................................................................

............................................................................

u útvaru bezpečnostního sboru

............................................................................

............................................................................
adresa pro doručování (korespondenční adresa bezpečnostního sboru)


2. Posudkový závěr *):

Posuzovaná osoba

a) je zdravotně způsobilá pro výkon služby na služebním místě
b) je zdravotně způsobilá pro výkon služby na služebním místě s podmínkou
c) je zdravotně nezpůsobilá pro výkon služby na služebním místě na základě
vstupní prohlídky
d) pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost pro výkon služby na dosavadním
služebním místě 2), pro který je stanoven jiný zvláštní požadavek 3)
e) pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost pro výkon služby 4)


3. Podmínky pro výkon služby na služebním místě:

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................


Datum ukončení platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti **):


.......................


Poučení:

Proti tomuto lékařskému posudku lze podle § 46 zákona č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat
návrh na jeho přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného
předání, a to poskytovateli pracovnělékařských služeb, který lékařský
posudek vydal. Práva na přezkoumání lékařského posudku se lze vzdát. Návrh
na přezkoumání lékařského posudku nemá odkladný účinek, jestliže z jeho
závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž byla posuzována,
zdravotně nezpůsobilá, nebo je zdravotně způsobilá s podmínkou nebo pozbyla
dlouhodobě zdravotní způsobilost, nejde-li o podmínku, která je v lékařském
posudku vydaném pro stejný účel uvedena opakovaně a spočívá v užívání
určitého kompenzačně upraveného zařízení nebo zdravotnického prostředku.


..................................... ................................
Datum vydání lékařského posudku Jméno, popřípadě jména, příjmení
a podpis posuzujícího lékaře


Razítko poskytovatele pracovnělékařských služeb


Lékařský posudek předán dne ..............................


Podpis posuzované osoby ..................................


*) Nehodící se škrtněte.
**) V případě, že je třeba na základě zjištěného stavu nebo
zdravotní způsobilosti omezit platnost lékařského posudku
na dobu menší než 90 dnů, nebo pokud tak stanoví jiný
právní předpis; v těchto případech se vyznačuje rozhodný
den, měsíc a rok ukončení platnosti lékařského posudku.

------------------------------------------------------------------
1) § 79 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 25 odst. 1 písm. c) a § 32 odst. 1 písm. d) zákona č. 361/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3) §19 odst. 6 zákona č. 361/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4) § 42 odst. 1 písm. h) zákona č. 361/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 1 - Druhy a obsah pracovnělékařských prohlídek1 § 2 - Vstupní prohlídka2 § 3 - Periodická prohlídka3 § 4 - Mimořádná prohlídka4 § 5 - Výstupní prohlídka5 § 6 - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti6 § 7 - Přechodné ustanovení7 § 8 - Zrušovací ustanovení8 § 9 - Účinnost9 Příloha č. 1 - Podmínky pro stanovení zdravotní klasifikace Oddíl I - Obecná ustanovení Oddíl II - Seznam činností pro účely posuzování zdravotní způsobilosti pro výkon služby v bezpečnostních sborech podle katalogu činností v bezpečnostních sborech Celní správa České republiky Vězeňská služba České republiky Policie České republiky Hasičský záchranný sbor České republiky Generální inspekce bezpečnostních sborů Úřad pro zahraniční styky a informace Bezpečnostní informační služba Oddíl III - Zdravotní klasifikace nemocí, stavů a vad a přidružených zdravotních problémů Příloha č. 2 Příloha č. 3 - Vzor lékařského posudku o zdravotní způsobilosti občana Příloha č. 4 - Vzor lékařského posudku o zdravotní způsobilosti příslušníka
Název
226/2019 Sb. Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
Autor
Ministerstvo vnitra
Zdroj
Sbírka zákonů
Datum vydání
5. září 2019
Účinný od
1. října 2019
Účinný do
bez ukončení
Ročník
2019
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP