Právní prostor

231/2019 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

znění účinné od 1. října 2019


231/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 29. srpna 2019
o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trhMinisterstvo zemědělství stanoví podle § 6 odst. 3 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 206/2019 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Vzor průkazu pověřeného zaměstnance krajského úřadu

Vzor průkazu pověřeného zaměstnance krajského úřadu je uveden v příloze k této vyhlášce.


§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2019.

Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r.


------------------------------------------------------------------

Příloha
Vzor průkazu zaměstnance krajského úřadu pověřeného výkonem kontroly podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh


1. Popis

a) Průkaz zaměstnance krajského úřadu pověřeného výkonem kontroly podle zákona je oboustranná plastová karta se zaoblenými rohy o rozměrech 95 mm x 70 mm. Tisk lícové i rubové strany je proveden na bílém podkladě. Všechny texty jsou vyhotoveny v černé barvě.

b) Na lícové straně průkazu ve středové části je na prvním řádku uveden název krajského úřadu, v němž zaměstnanec vykonává úkony, k nimž je oprávněn (slovy "KRAJSKÝ ÚŘAD .........."), na druhém řádku je uvedeno označení průkazu slovy "PRŮKAZ - POVĚŘENÍ KE KONTROLE". Na třetím řádku je uvedeno jméno, příjmení a titul zaměstnance, na čtvrtém řádku je uvedeno evidenční číslo průkazu. Na pátém řádku je uvedeno datum vydání průkazu. V levé části je umístěna digitálně zpracovaná barevná fotografie pověřeného zaměstnance krajského úřadu. Technické provedení fotografie odpovídá požadavkům § 7 vyhlášky č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů. Na úrovni třetího až pátého řádku je v pravé části průkazu umístěn velký státní znak České republiky v barevném provedení.

c) Na rubové straně průkazu na prvním až třetím řádku je uveden text "Držitel tohoto průkazu je oprávněn k výkonu kontrolní činnosti podle zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů.". Pod tímto textem na pravé straně je uvedeno jméno, příjmení a podpis nadřízené osoby, která je oprávněna k vydání průkazu, a otisk úředního razítka. Ve spodní části je uveden text "Průkaz je veřejnou listinou, padělání nebo pozměňování veřejné listiny je trestné. Nálezce tohoto průkazu se žádá o jeho odevzdání na nejbližší krajský úřad nebo nejbližší útvar Policie ČR.".


2. Vyobrazení lícové strany vzoru průkazu

cr/v_231_19Obrázek - Vzor průkazu - lícová strana


3. Vyobrazení rubové strany vzoru průkazu

cr/v_231_19aObrázek - Vzor průkazu - rubová strana
§ 1 - Vzor průkazu pověřeného zaměstnance krajského úřadu1 § 2 - Účinnost2 Příloha - Vzor průkazu zaměstnance krajského úřadu pověřeného výkonem kontroly podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 1. Popis 2. Vyobrazení lícové strany vzoru průkazu 3. Vyobrazení rubové strany vzoru průkazu
Název
231/2019 Sb. Vyhláška o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Autor
Ministerstvo zemědělství
Zdroj
Sbírka zákonů
Datum vydání
5. září 2019
Účinný od
1. října 2019
Účinný do
bez ukončení
Ročník
2019
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP