Právní prostor

234/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

znění účinné od 27. září 2019


234/2019 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. srpna 2019,
kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisůVláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 19/2017 Sb. a nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se mění takto:


1. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Ohlášení podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2021 a pro období následující.".


2. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2021 a pro období následující.".


3. V příloze č. 1 část A zní:

"Část A.

+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| | | Sadební |
| Druh lesní | | materiál |
| dřeviny/zkratka | Cílové hospodářské soubory - vhodná stanoviště | lesních dřevin |
| druhu lesní dřeviny | | podle části B. |
| | | v tis. ks |
| | | na 1 ha **) |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Borovice lesní/BO | 13, 21, 23 | 9 |
| +-------------------------------------------------+----------------+
| | 01 *), 27, 39, 41, 43, 47, 51, 53, 57 | 8 |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Bříza bělokorá/BR | 01 *), 13, 21, 23, 25, 27, 29, 39, 41, 43, 45, | 6 |
| | 47, 51, 53, 55, 57, 59, 71, 73, 75, 77, 79 | |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Bříza pýřitá/BRP | 01 *), 39, 77, 79 | 6 |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Bříza karpatská/BRC | 01 *), 71, 73, 75 | 6 |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Buk lesní/BK | 25, 27, 45, 55, | 9 |
| +-------------------------------------------------+----------------+
| | 01 *), 13, 21, 23, 41, 43, 47, 51, 53, 57, 71, | 8 |
| | 73, 75, 77 | |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Douglaska | 13, 21, 23, 25, 41, 43, 45, 51, 53, 55 | 3 |
| tisolistá/DG | | |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Dub letní/DB | 19, 25, 45 | 10 |
| +-------------------------------------------------+----------------+
| | 01 *), 27, 29, 39, 41, 43, 47, 51 *), 53 *), | 8 |
| | 55 *), 57 *), 59 *) | |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Dub zimní/DBZ | 25, 45 | 10 |
| +-------------------------------------------------+----------------+
| | 01 *), 13, 21, 23, 27, 41, 43, 47, 51 *), | 8 |
| | 53 *), 55 *) | |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Dub cer/CER | 23 *), 25 *) | 6 |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Habr obecný/HB | 01 *), 19, 21, 23, 25, 41, 45 | 6 |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Jasan ztepilý/JS | 01 *), 19, 21, 25, 29, 45, 47, 55, 57 | 6 |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Jasan úzkolistý/JSU | 19 | 6 |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Javor mléč/JV | 01 *), 19, 21, 25, 41, 45, 47, 51, 55, 57 | 6 |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Javor klen/KL | 01 *), 19, 21, 25, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, | 6 |
| | 57, 71, 73, 75, 77, 79 | |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Javor babyka/BB | 01 *), 19, 21, 25, 45 | 6 |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Jedle bělokorá/JD | 01 *), 21, 23, 25, 27, 39, 41, 43, 45, 47, 51, | 5 |
| | 53, 55, 57, 59, 71, 73, 75, 77, 79 | |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Jeřáb ptačí/JR | 01 *), 13, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 71, | 6 |
| | 73, 75, 77, 79 | |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Jeřáb břek, břek/BRK | 01 *), 25 | 6 |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Jeřáb muk, muk/MK | 01 *), 25 | 6 |
| | | |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Jilm habrolistý/JL | 01 *), 19, 25, 41, 45, 47 | 6 |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Jilm horský/JLH | 25, 41, 45, 51, 55 | 6 |
| | | |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Jilm vaz/JLV | 19, 25, 41, 45 | 6 |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Lípa malolistá/LP | 01 *), 19, 21, 23, 25, 27, 41, 43, 45, 47, 51, | 6 |
| | 53, 55, 57 | |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Lípa velkolistá/LPV | 01 *), 25, 41, 45, 51, 55, 57 | 6 |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Modřín opadavý/MD | 13, 21, 23, 25, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, | 3 |
| | 71, 73, 75 | |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Olše lepkavá/OL | 01 *), 19, 25, 27, 29, 39, 47, 57, 59 | 4 |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Olše šedá/OLS | 01 *), 29, 39, 47, 57, 59, 77, 79 | 4 |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Smrk ztepilý/SM | 51, 53, 55 | 4 |
| +-------------------------------------------------+----------------+
| | 39, 57, 59 | 3,5 |
| +-------------------------------------------------+----------------+
| | 01 *), 71, 73, 75, 77, 79 | 3 |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Topol osika/OS | 01, 13, 21, 23, 25, 27, 29, 39, 41, 43, 45, 47, | 4 |
| | 51, 53, 55, 57, 59, 71, 73, 75, 77, 79 | |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Třešeň ptačí/TR | 25, 45, 55 | 6 |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Vrba jíva/JIV | 01 *) | 4 |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
| Vrba bílá/VR | 19, 29 | 4 |
+----------------------+-------------------------------------------------+----------------+
*) Platí pouze pro některé soubory lesních typů zařazené do cílových hospodářských souborů podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb.
**) Počet kusů sadebního materiálu na 1 ha se odvodí vynásobením minimálních hektarových počtů procentem projektovaného zastoupení dřeviny.".


4. V příloze č. 2 části A odst. IV. písm. a) se text "č. 83/1996 Sb." nahrazuje textem "č. 298/2018 Sb.".


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení o žádostech o poskytnutí dotace na založení lesního porostu zahájená podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. Dotace na péči o lesní porost podle § 2 odst. 1 písm. b) a dotace za ukončení zemědělské výroby podle § 2 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 185/2015 Sb. na lesním porostu, který byl založen na zemědělské půdě podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se poskytuje podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. +)

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.

--------------------
+) 27. 9. 2019
Čl. I Čl. II - Přechodná ustanovení Čl. III - Účinnost
Název
234/2019 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Autor
Vláda
Zdroj
Sbírka zákonů
Datum vydání
12. září 2019
Účinný od
27. září 2019
Účinný do
bez ukončení
Ročník
2019
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP