OSWALD

410/2009 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

znění účinné od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020


410/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 11. listopadu 2009,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
ve znění vyhlášek č. 435/2010 Sb., č. 403/2011 Sb., č. 436/2011 Sb., č. 460/2012 Sb., č. 473/2013 Sb., č. 301/2014 Sb., č. 369/2015 Sb., č. 273/2017 Sb. a č. 397/2017 Sb.Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5 tohoto zákona:


ČÁST PRVNÍ
Předmět úpravy a působnost


§ 1

Tato vyhláška stanoví pro vedení účetnictví v plném rozsahu a vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
a) rozsah a způsob sestavování účetní závěrky,
b) uspořádání, označování a obsahové vymezení položek majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv v účetní závěrce, včetně uspořádání, označování a obsahového vymezení podrozvahových účtů,
c) uspořádání, označování a obsahové vymezení nákladů, výnosů a výsledků hospodaření v účetní závěrce,
d) uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce, včetně informací o nakládání s prostředky státního rozpočtu a rozpočtů územních samosprávných celků,
e) uspořádání a obsahové vymezení přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu,
f) směrnou účtovou osnovu,
g) účetní metody, zejména způsoby oceňování a jejich použití včetně oceňování souboru majetku, postupy tvorby a použití opravných položek, postupy odpisování, postupy tvorby a použití rezerv,
h) závazný vzor částí účetní závěrky.


§ 21

Vyhláška se vztahuje na účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a) a c) zákona, které jsou územními samosprávnými celky 1), dobrovolnými svazky obcí 2) (dále jen "svazky obcí"), regionálními radami regionů soudržnosti 3), příspěvkovými organizacemi 4), státními fondy podle rozpočtových pravidel 5) a organizačními složkami státu 7).

------------------------------------------------------------------
1) Čl. 99 a násl. ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 49 až 53 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 54 až 56 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
§ 27 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
7) § 3 a 51 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


ČÁST DRUHÁ
Účetní závěrka


HLAVA I
Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky


§ 31

Části účetní závěrky a označování jejich položek

(1) Účetní závěrka se skládá z částí
a) rozvaha (bilance),
b) výkaz zisku a ztráty,
c) příloha,
d) přehled o peněžních tocích a
e) přehled o změnách vlastního kapitálu.

(2) Položky rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu se označují kombinací velkých písmen latinské abecedy, římských číslic, arabských číslic a názvem položky. Položky tabulkových částí přílohy se označují v souladu se závazným vzorem přílohy.

(3) Položky částí účetní závěrky se uvádějí odděleně a ve stanoveném pořadí.

(4) Technickou formu částí účetní závěrky stanoví technická vyhláška o účetních záznamech 8).

(5) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách české měny a vykazuje se v Kč, s přesností na dvě desetinná místa.

------------------------------------------------------------------
8) Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech).


§ 48

Rozvaha

(1) V rozvaze jsou uspořádány položky majetku a jiných aktiv a závazků a jiných pasiv. Příloha č. 1 k této vyhlášce stanoví uspořádání a označování položek rozvahy včetně výpočtů součtových položek a její základní závazný vzor a dále závazné vzory pro:
a) organizační složky státu,
b) územní samosprávné celky, svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti,
c) příspěvkové organizace,
d) státní fondy.
e) zrušeno

(2) V prvním sloupci aktiv u jednotlivé položky rozvahy se uvádí informace o jejím stavu k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni běžného účetního období neupravená o výši oprávek a opravných položek (dále jen "Brutto").

(3) Ve druhém sloupci aktiv u jednotlivé položky rozvahy se k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni běžného účetního období uvádí informace o výši oprávek a opravných položek, které se vztahují k dané položce (dále jen "Korekce"), a to vždy s kladným znaménkem.

(4) Ve třetím sloupci aktiv u jednotlivé položky rozvahy se k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni běžného účetního období uvádí informace o stavu dané položky upravená o výši oprávek a opravných položek, které se vztahují k dané položce (dále jen "Netto").

(5) Ve čtvrtém sloupci aktiv u jednotlivé položky rozvahy se uvádí informace o jejím stavu ve sloupci Netto k rozvahovému dni bezprostředně předcházejícího účetního období (dále jen "minulé období" účetní).

(6) V prvním sloupci pasiv u jednotlivé položky rozvahy se uvádí informace o jejím stavu k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

(7) V druhém sloupci pasiv u jednotlivé položky rozvahy se uvádí informace o jejím stavu k rozvahovému dni minulého účetního období.

(8) Hodnoty položek rozvahy ve všech sloupcích se k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky vykazují podle zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy buď s kladným, nebo se záporným znaménkem. Hodnoty položek rozvahy ve všech sloupcích se k rozvahovému dni vykazují podle zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech směrné účtové osnovy s kladným znaménkem, s výjimkou syntetických účtů 227, 401, 404, 405, 406, 407, 408 a syntetických účtů účtových skupin 43 a 49, které se vykazují buď s kladným, nebo se záporným znaménkem. K okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni dochází u syntetických účtů 248, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 355, 375, 475 a 363 k porovnávání zůstatků stran MÁ DÁTI a DAL, a výsledný rozdíl vstupuje:
a) do aktiv kladně, jestliže zůstatek syntetického účtu je na straně MÁ DÁTI,
b) do pasiv kladně, jestliže zůstatek syntetického účtu je na straně DAL.

(9) Kladný zůstatek syntetického účtu 222 se vykazuje se záporným znaménkem v položce "C.IV.1. Příjmový účet organizačních složek státu".

(10) Položky rozvahy "AKTIVA CELKEM" ve sloupci Netto a "PASIVA CELKEM" se musí rovnat.


§ 53

Výkaz zisku a ztráty

(1) Ve výkazu zisku a ztráty jsou uspořádány položky nákladů a výnosů a výsledků hospodaření. Příloha č. 2 k této vyhlášce stanoví uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty včetně výpočtů součtových a rozdílových položek a jeho základní závazný vzor a dále závazné vzory pro:
a) organizační složky státu,
b) územní samosprávné celky, svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti,
c) příspěvkové organizace,
d) státní fondy.
e) zrušeno

(2) Ve výkazu zisku a ztráty se vykazují konečné zůstatky syntetických účtů nákladů a výnosů a výsledek hospodaření před zdaněním a výsledek hospodaření běžného účetního období účetní jednotky k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni, a to ve stavu za
a) běžné účetní období ve dvou sloupcích
1. za hlavní činnost účetní jednotky a
2. za hospodářskou činnost účetní jednotky,
b) minulé účetní období ve dvou sloupcích
1. za hlavní činnost účetní jednotky a
2. za hospodářskou činnost účetní jednotky.

(3) Hlavní činností se pro účely této vyhlášky rozumí veškeré činnosti, pro které byla účetní jednotka zřízena jiným právním předpisem, zřizovací listinou nebo jiným dokumentem.

(4) Hospodářskou činností se pro účely této vyhlášky rozumí činnosti stanovené jiným právním předpisem, nebo činnosti stanovené zřizovatelem ve zřizovací listině, například činnost doplňková, vedlejší, podnikatelská nebo jiná činnost.

(5) Hodnoty položek výkazu zisku a ztráty se vykazují podle konečných zůstatků zjištěných na jednotlivých syntetických účtech buď s kladným, nebo se záporným znaménkem.

(6) Hodnota položky "C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním" se vykazuje s kladným znaménkem, jestliže hodnota položky "B. VÝNOSY CELKEM" je vyšší než součet položek "A.I. Náklady z činnosti", "A.II. Finanční náklady", "A.III. Náklady na transfery" a "A.IV. Náklady ze sdílených daní a poplatků". Hodnota položky "C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním" se vykazuje se záporným znaménkem, jestliže hodnota položky "B. VÝNOSY CELKEM" je nižší než součet položek "A.I. Náklady z činnosti", "A.II. Finanční náklady", "A.III. Náklady na transfery" a "A.IV. Náklady ze sdílených daní a poplatků".

(7) Hodnota položky "C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období" se vykazuje s kladným znaménkem, jestliže hodnota položky "B. VÝNOSY CELKEM" je vyšší než hodnota položky "A. NÁKLADY CELKEM". Hodnota položky "C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období" se vykazuje se záporným znaménkem, jestliže hodnota položky "B. VÝNOSY CELKEM" je nižší než hodnota položky "A. NÁKLADY CELKEM".

(8) Položka "C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období" uvedená ve výkazu zisku a ztráty se musí rovnat položce "C.III.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období" uvedené v rozvaze.


§ 62

Přehled o peněžních tocích

(1) Přehled o peněžních tocích je rozpisem vybraných položek aktiv a pasiv a podává informace o přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků za běžné účetní období. Uspořádání a označování položek přehledu o peněžních tocích a jeho závazný vzor stanoví příloha č. 3 k této vyhlášce.

(2) U jednotlivé položky přehledu o peněžních tocích se uvádí informace o jejím stavu k rozvahovému dni běžného účetního období.


§ 72

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Přehled o změnách vlastního kapitálu je rozpisem položky "C. Vlastní kapitál" rozvahy a podává informaci o uspořádání položek, které vyjadřují jejich změnu za běžné účetní období. Uspořádání a označování položek přehledu o změnách vlastního kapitálu a jeho závazný vzor stanoví příloha č. 4 k této vyhlášce.


§ 8

Příloha

Příloha vysvětluje a doplňuje informace obsažené v ostatních částech účetní závěrky. Uspořádání a označování položek přílohy stanoví § 45 a závazný vzor tabulkových částí přílohy stanoví příloha č. 5 k této vyhlášce.


§ 9

Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

(1) Příspěvkové organizace, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu,
a) neoceňují majetek a závazky reálnou hodnotou podle § 27 zákona a
b) nepoužijí ustanovení § 5964 v rozsahu, v jakém upravují oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou.

(2) Příspěvkové organizace, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a jejichž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo svazek obcí, nesestavují přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.


§ 101

Ostatní pravidla sestavování účetní závěrky

(1) Nestanoví-li příslušné ustanovení této vyhlášky jinak, obsahové vymezení jednotlivých položek účetní závěrky vychází z názvu dané položky, jejího systematického zatřídění v příslušné části účetní závěrky a případně z obvyklého způsobu užití příslušného syntetického účtu.

(2) V případě použití termínu "jiný" obsahuje daná položka stavy a obraty příslušných účtů, které nejsou specifikovány nebo které účetní jednotka neuvádí v položkách označených stejným velkým písmenem latinské abecedy a stejnou římskou číslicí (skupina položek) s nižšími arabskými číslicemi a souvisejícím názvem položky.

(3) V případě použití termínu "ostatní" obsahuje daná položka stavy a obraty příslušných účtů, které nejsou specifikovány nebo které účetní jednotka neuvádí v žádné z položek označených stejným velkým písmenem latinské abecedy a stejnou římskou číslicí (skupina položek). Dále obsahuje účetní případy, které jsou podle jiného právního předpisu 10) utajovanými skutečnostmi nebo informacemi, s výjimkou utajovaných informací, které vzhledem k jejich obsahu není možné zobrazit v účetní závěrce. V případě utajovaných informací, které vzhledem k jejich obsahu není možné zobrazit v účetní závěrce, účetní jednotka neposkytuje ani vysvětlující a doplňující informace v příloze.

------------------------------------------------------------------
10) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.


HLAVA II
Obsahové vymezení některých položek rozvahy


§ 115

Dlouhodobý nehmotný majetek

(1) Položka "A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje zejména nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, databáze a ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u kterých ocenění převyšuje částku 60 000 Kč. Dále tato položka obsahuje povolenky na emise a preferenční limity. Dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků.

(2) Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku 60 000 Kč, a to při splnění podmínek uvedených v odstavci 1, k jehož účtování a odpisování je oprávněn nabyvatel užívacího práva k dlouhodobému nehmotnému majetku, o kterém neúčtuje jako o majetku, nebo technické zhodnocení drobného dlouhodobého majetku.

(3) Podle odstavce 1 jsou
a) nehmotnými výsledky výzkumu a vývoje a software takové výsledky a software, které jsou buď vytvářeny vlastní činností k obchodování s nimi, anebo nabyty od jiných osob,
b) ocenitelnými právy zejména předměty průmyslového a obdobného vlastnictví, výsledky duševní tvůrčí činnosti a práva podle jiných právních předpisů 11) za podmínek stanovených v písmenu a),
c) povolenkami na emise povolenky na emise skleníkových plynů, jednotky snížení emisí a ověřeného snížení emisí z projektových činností a jednotky přiděleného množství 12) bez ohledu na výši ocenění,
d) preferenčními limity zejména individuální produkční kvóty 13), individuální limit prémiových práv 13) bez ohledu na výši ocenění, u prvního držitele 13) pouze v případě, pokud by náklady na získání informace o jejich ocenění reprodukční pořizovací cenou nepřevýšily její významnost.

(4) Věci vzniklé při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku, zejména prototypy, modely a vzorky, pokud nejsou vyřazeny například v důsledku prodeje nebo likvidace, se v případě dalšího využití ve vlastní činnosti zaúčtují na příslušný majetkový účet. V případě variantního postupu při pořizování dlouhodobého nehmotného majetku nebo jeho části jsou součástí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku všechna variantní řešení.

(5) Dlouhodobým nehmotným majetkem se stává pořizovaný majetek okamžikem uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení pořizovaného majetku a splnění stanovených funkcí a povinností stanovených právními předpisy pro jeho užívání. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Toto ustanovení se nepoužije v případě drobného dlouhodobého nehmotného majetku.

(6) Položka
a) "A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje majetek stanovený v odstavci 1, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění je v částce 7 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60 000 Kč. Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení dolní hranice,
b) "A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje majetek, který neobsahují položky dlouhodobého nehmotného majetku A.I.1. až A.I.5. bez ohledu na výši ocenění, a technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku nevykazovaného v položkách "A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje" až "A.I.3. Ocenitelná práva",
c) "A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje zejména pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání,
d) "A.I.9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji" obsahuje dlouhodobý nehmotný majetek oceněný reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona.

(7) Pokud jsou splněny podmínky podle odstavců 2 a 5, uvede účetní jednotka technické zhodnocení v příslušné položce majetku. Nejsou-li splněny podmínky podle odstavců 2 a 5, uvede účetní jednotka výši tohoto plnění v příslušné položce nákladů. V případě, že je zde předpoklad splnění podmínek podle odstavců 2 a 5 v následujících účetních obdobích, uvede účetní jednotka technické zhodnocení v položce "A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek".

(8) Dlouhodobým nehmotným majetkem nejsou zejména znalecké posudky, průzkumy trhu, plány rozvoje, návrhy propagačních a reklamních akcí, certifikace systému jakosti 14) a software pro řízení technologií nebo zařízení, která bez tohoto software nemohou fungovat. Dále může účetní jednotka rozhodnout, že o technických auditech 15) a energetických auditech 16), lesních hospodářských plánech 17), plánech povodí 18) a povodňových plánech 19) neúčtuje jako o dlouhodobém nehmotném majetku.

------------------------------------------------------------------
11) Například zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách).
12) § 2 odst. 1 zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb.
13) Například zákon č. 256/2000 Sb., ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 517/2004 Sb., a nařízení vlády č. 196/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic.
14) Například zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
15) Například zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
16) Například zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
17) Například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
18) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
19) Například nařízení vlády č. 262/2007 Sb., o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky.


§ 122

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

(1) Není-li dále stanoveno jinak, položky "Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku" vyjadřují promítnutí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku v průběhu užívání tohoto majetku účetní jednotkou, čímž se snižuje ocenění tohoto nehmotného majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví.

(2) Položky "Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku" vytvářejí účetní jednotky podle § 66.

(3) Položka
a) "Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje" obsahuje vyjádření využívání výsledků výzkumu a vývoje účetní jednotkou za dobu jejich používání a v rozvaze se vykazuje u položky "A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje" ve sloupci "Korekce",
b) "Oprávky k software" obsahuje vyjádření využívání software účetní jednotkou za dobu jeho používání a v rozvaze se vykazuje u položky "A.I.2. Software" ve sloupci "Korekce",
c) "Oprávky k ocenitelným právům" obsahuje vyjádření využívání ocenitelných práv účetní jednotkou za dobu jejich používání a v rozvaze se vykazuje u položky "A.I.3. Ocenitelná práva" ve sloupci "Korekce",
d) "Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku" obsahuje zjednodušené vyjádření využívání drobného dlouhodobého nehmotného majetku účetní jednotkou a v rozvaze se vykazuje u položky "A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek" ve sloupci "Korekce",
e) "Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku" obsahuje vyjádření využívání ostatního dlouhodobého nehmotného majetku účetní jednotkou za dobu jeho používání a v rozvaze se vykazuje u položky "A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek" ve sloupci "Korekce".


§ 13

Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku se uvádějí v rozvaze ve sloupci "Korekce" u příslušné položky dlouhodobého nehmotného majetku.


§ 147

Dlouhodobý hmotný majetek

(1) Položka "A.II.1. Pozemky" obsahuje pozemky bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zásobami. Tato položka neobsahuje součásti pozemku, které jsou odpisovány a vykazují se jako majetek nebo jeho části v položkách "A.II.3. Stavby", "A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů", "A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek" podle odstavce 7 písmene d).

(2) Položka "A.II.2. Kulturní předměty" obsahuje, bez ohledu na výši ocenění, zejména movité kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty, umělecká díla a obdobné věci, a to včetně souborů tohoto majetku. Neobsahuje majetek uvedený v položkách "A.II.3. Stavby", "A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí", "A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek", "B.I.7. Pořízení zboží", "B.I.8. Zboží na skladě", "B.I.9. Zboží na cestě" a "B.I.10. Ostatní zásoby".

(3) Položka "A.II.3. Stavby" obsahuje bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti
a) stavby 20) včetně budov, důlní díla a důlní stavby pod povrchem, vodní díla a další stavební díla podle jiných právních předpisů 15),
b) otvírky nových lomů, pískoven a hlinišť,
c) technické rekultivace,
d) byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky; v případě společných částí nemovité věci se použije odstavec 1 obdobně,
e) nemovité kulturní památky,
f) technické zhodnocení staveb uvedených v § 28 odst. 5 zákona, jehož ocenění jedné položky převyšuje částku 40 000 Kč,
g) technické zhodnocení nemovité kulturní památky a církevní stavby oceněné podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona,
h) právo stavby, pokud není zásobou.

(4) Položka "A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí" obsahuje samostatné hmotné movité věci a soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění samostatné hmotné movité věci nebo souboru majetku podle § 71 převyšuje částku 40 000 Kč, a předměty z drahých kovů, pokud se nejedná o předměty kulturní hodnoty nebo kulturní památky.

(5) Položka "A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů" obsahuje
a) ovocné stromy a ovocné keře vysázené na souvislém pozemku o výměře nad 0,25 hektaru v hustotě nejméně 90 stromů nebo 1000 keřů na hektar,
b) trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí.

(6) Položka "A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje hmotné movité věci, popřípadě soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technicko-ekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 3 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 000 Kč. Účetní jednotka může rozhodnout vnitřním předpisem o snížení stanovené dolní hranice. Za drobný dlouhodobý hmotný majetek se považují vždy
a) předměty z drahých kovů, pokud nejsou dlouhodobým majetkem podle odstavce 4, bez ohledu na výši pořizovací ceny,
b) věci pořízené formou finančního leasingu, popřípadě bezúplatně převzaté, u kterých ocenění podle § 25 zákona nepřevyšuje částku 40 000 Kč,
c) věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění položky "A.II.3. Stavby" nebo jako součást ocenění v rámci položky "B.I. Zásoby", u kterých ocenění nepřevyšuje částku 40 000 Kč.

(7) Položka "A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje zejména
a) dospělá zvířata bez ohledu na výši ocenění, s výjimkou zvířat v zoologických zahradách, služebních psů a služebních koní,
b) ložiska nevyhrazeného nerostu nebo jejich části koupené nebo nabyté vkladem jako součást pozemku po 1. lednu 1997 v rozsahu vymezeném geologickým průzkumem a za podmínky stanovené v § 66 odst. 2, a to bez ohledu na výši ocenění,
c) technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nevykazovaného v položkách "A.II.2. Kulturní předměty" až "A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů",
d) věcná břemena k pozemku a stavbě s výjimkou užívacího práva, pokud nejsou vykazována jako součást ocenění položky "A.II.3. Stavby" nebo jako součást ocenění v rámci položky "B.I. Zásoby", nevykazovaná v položce "A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek".

(8) Položka "A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje zejména pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání.

(9) Za dlouhodobý hmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nebo drobného dlouhodobého hmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku 40 000 Kč.

(10) Položka "A.II.10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji" obsahuje dlouhodobý hmotný majetek oceněný reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona.

(11) Pokud jsou splněny podmínky podle odstavců 9 a 12, uvede účetní jednotka technické zhodnocení v příslušné položce majetku. Nejsou-li splněny podmínky podle odstavců 9 a 12, uvede účetní jednotka výši tohoto plnění v příslušné položce nákladů. V případě, že je zde předpoklad splnění podmínek podle odstavců 9 a 12 v následujících účetních obdobích, uvede účetní jednotka technické zhodnocení v položce "A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek".

(12) Dlouhodobým hmotným majetkem se stávají pořizované věci okamžikem uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí zejména dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených jinými právními předpisy 23) pro užívání (způsobilost k provozu). Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Toto ustanovení se nepoužije v případě drobného dlouhodobého hmotného majetku.

------------------------------------------------------------------
15) Například zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
20) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
23) Například § 7 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, § 16 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, § 119 až 127 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


§ 153

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

(1) Není-li dále stanoveno jinak, položky "Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku" vyjadřují promítnutí ocenění dlouhodobého hmotného majetku v průběhu užívání tohoto majetku účetní jednotkou, čímž se snižuje ocenění tohoto hmotného majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví.

(2) Položky "Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku" vytvářejí účetní jednotky podle § 66.

(3) Položka
a) "Oprávky ke stavbám" obsahuje vyjádření využívání staveb účetní jednotkou za dobu jejich používání a v rozvaze se vykazuje u položky "A.II.3. Stavby" ve sloupci "Korekce",
b) "Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí" obsahuje vyjádření využívání samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných movitých věcí účetní jednotkou za dobu jejich používání a v rozvaze se vykazuje u položky "A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí" ve sloupci "Korekce",
c) "Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů" obsahuje vyjádření využívání pěstitelských celků trvalých porostů účetní jednotkou za dobu jejich používání a v rozvaze se vykazuje u položky "A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů" ve sloupci "Korekce",
d) "Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku" obsahuje zjednodušené vyjádření využívání drobného dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotkou a v rozvaze se vykazuje u položky "A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek" ve sloupci "Korekce",
e) "Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku" obsahuje vyjádření využívání ostatního dlouhodobého hmotného majetku účetní jednotkou za dobu jeho používání a v rozvaze se vykazuje u položky "A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek" ve sloupci "Korekce".


§ 16

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku se uvádějí v rozvaze ve sloupci "Korekce" u příslušné položky dlouhodobého hmotného majetku.


§ 172

Dlouhodobý finanční majetek

(1) Položka
a) "A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem" obsahuje majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 24), které účetní jednotka určila k držení a k výkonu majetkových práv,
b) "A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem" obsahuje majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 25), které účetní jednotka určila k držení a k výkonu majetkových práv,
c) "A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti" obsahuje zejména dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry u nichž má účetní jednotka záměr a předpoklad držet je do splatnosti,
d) "A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé" obsahuje zejména termínované vklady u bank s dobou splatnosti delší než jeden rok, vkladové listy a depozitní certifikáty,
e) "A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek" obsahuje ostatní dlouhodobý finanční majetek, který neobsahují položky A.III.1. až A.III.5.

(2) Položka "A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek" obsahuje dlouhodobý finanční majetek v průběhu jeho pořizování.

------------------------------------------------------------------
24) § 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
25) § 22 odst. 5 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 410/2010 Sb.


§ 182

Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku

(1) Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku se uvádějí v rozvaze ve sloupci "Korekce" u příslušné položky dlouhodobého finančního majetku.

(2) Opravná položka se netvoří k položce "A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé".


§ 193

Dlouhodobé pohledávky

Položka
a) "A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé" obsahuje poskytnuté návratné finanční výpomoci s dobou splatnosti delší než jeden rok,
b) "A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů" obsahuje převzaté pohledávky z úvěrů s dobou splatnosti delší než jeden rok,
c) "A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy" obsahuje poskytnuté zálohy a závdavky, které budou zúčtovány za více než jeden rok,
d) "A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení" obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků pohledávky za dlužníkem k navrácení prostředků po realizaci ručení s dobou splatnosti delší než jeden rok,
e) "A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky" obsahuje pohledávky se splatností delší než jeden rok, které neobsahují položky A.IV.1. až A.IV.4.


§ 204

Zásoby

(1) Položka "B.I. Zásoby" obsahuje materiál do okamžiku spotřeby, jimiž jsou materiál na skladě, pořízení materiálu, materiál na cestě, nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky, ostatní zásoby, zboží na skladě, pořízení zboží a zboží na cestě.

(2) Do materiálu zejména náleží
a) suroviny, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu,
b) pomocné látky, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu, například lak na výrobky,
c) látky, kterých je zapotřebí pro zajištění provozu účetní jednotky, například mazadla, palivo, čisticí prostředky,
d) náhradní díly,
e) obaly a obalové materiály, pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek nebo zboží,
f) další hmotné movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na výši ocenění,
g) další hmotné movité věci nesplňující podmínky podle § 14 odst. 6 s dobou použitelnosti delší než jeden rok.

(3) Položka
a) "B.I.1. Pořízení materiálu" obsahuje částky pořízeného materiálu do okamžiku převodu na sklad,
b) "B.I.2. Materiál na skladě" obsahuje pořízený materiál převedený na sklad do okamžiku spotřeby,
c) "B.I.4. Nedokončená výroba" obsahuje produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již zejména materiálem, ale také nejsou ještě hotovým výrobkem. Pod pojem nedokončená výroba se zahrnují rovněž nedokončené výkony jiných činností, kde nevznikají hmotné produkty,
d) "B.I.5. Polotovary vlastní výroby" obsahuje produkty, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky,
e) "B.I.6. Výrobky" obsahuje předměty (věci) vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky,
f) "B.I.7. Pořízení zboží" obsahuje částky pořízeného zboží do okamžiku převodu na sklad,
g) "B.I.8. Zboží na skladě" obsahuje nemovité a movité věci nabyté za účelem prodeje,
h) "B.I.10. Ostatní zásoby" obsahuje zásoby, které neobsahují položky B.I.1. až B.I.9. a zvířata, která neobsahuje položka A.II.7; dále obsahuje nemovité a movité věci nabyté za účelem bezúplatného předání s výjimkou bezúplatného předání podle § 25 odst. 6 zákona.


§ 21

Opravné položky k zásobám

Opravné položky k zásobám se uvádějí v rozvaze ve sloupci "Korekce" u příslušné položky zásob, s výjimkou položek "B.I.1. Pořízení materiálu", "B.I.3. Materiál na cestě", "B.I.7. Pořízení zboží" a "B.I.9. Zboží na cestě", v jejichž případě se opravné položky netvoří.


§ 229

Krátkodobé pohledávky

(1) Položka
a) "B.II.1. Odběratelé" obsahuje částky pohledávek v oblasti soukromoprávních vztahů mezi odběrateli a dodavateli,
b) "B.II.2. Směnky k inkasu" obsahuje hodnoty směnek cizích přijatých od odběratelů a jiných plátců,
c) "B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry" obsahuje částky pohledávek za směnky nebo jiné cenné papíry předané bance k proplacení, a to před dobou jejich splatnosti,
d) "B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy" obsahuje částky krátkodobých poskytnutých záloh a závdavků dodavatelům před splněním smlouvy dodavatelem,
e) "B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti" obsahuje zejména pohledávky z titulu pokut, penále a jiných sankcí, místních, správních a soudních poplatků a jiné pohledávky vzniklé v rámci hlavní činnosti účetní jednotky nebo v souvislosti s ní, které nejsou vykázány v některé z položek krátkodobých pohledávek,
f) "B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé" obsahuje krátkodobé návratné finanční výpomoci poskytnuté podle jiných právních předpisů,
g) "B.II.8. Pohledávky z přerozdělovaných daní" obsahuje u územních samosprávných celků a u Státního fondu dopravní infrastruktury pohledávky vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní.

(2) Položka
a) "B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci" obsahuje zejména částky pohledávek za zaměstnanci z titulu záloh na cestovné, záloh k vyúčtování a uplatnění náhrad,
b) "B.II.10. Sociální zabezpečení" obsahuje částky pohledávek z titulu sociálního pojištění podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
c) "B.II.11. Zdravotní pojištění" obsahuje částky pohledávek z titulu zdravotního pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění a
d) "B.II.12. Důchodové spoření" obsahuje částky pohledávek z titulu důchodového spoření podle zákona upravujícího pojistné na důchodové spoření.

(3) Položka
a) "B.II.13. Daň z příjmů" obsahuje pohledávky za správcem daně z titulu daně z příjmů,
b) "B.II.14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění" obsahuje zejména nároky vůči správci daně na vrácení daně za zdaňovací období, například daň silniční, daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí; dále obsahuje částky pohledávek z titulu daně z příjmů, jejíž odvod správci daně zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům daně, například zaměstnancům,
c) "B.II.15. Daň z přidané hodnoty" obsahuje pohledávky za správcem daně zejména z titulu nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty,
d) "B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce" obsahuje pohledávky za osobami, které nejsou vybranými účetními jednotkami, a to z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů.

(4) Položka
a) "B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi" obsahuje zejména pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za účetními jednotkami, které jsou organizačními složkami státu, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a státními fondy,
b) "B.II.18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi" obsahuje zejména pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za účetními jednotkami, které jsou kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a regionálními radami regionů soudržnosti,
c) "B.II.19. Pohledávky ze správy daní" obsahuje pohledávky správce daně pravomocně stanovené při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
d) "B.II.20. Zúčtování z přerozdělování daní" obsahuje u správce daně pohledávky vyplývající z rozpočtového určení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
e) "B.II.21. Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem" obsahuje pohledávky správce daně vůči dlužníkovi v případě nakládání s cizím majetkem z titulu exekuce, zajištění a mezinárodního vymáhání pohledávek.

(5) Položka
a) "B.II.23. Krátkodobé pohledávky z ručení" obsahuje krátkodobé pohledávky za dlužníkem k navrácení prostředků po realizaci ručení,
b) "B.II.24. Pevné termínové operace a opce" obsahuje u územních samosprávných celků a organizačních složek státu pohledávky z pevných termínových operací a opcí,
c) "B.II.25. Pohledávky z neukončených finančních operací" obsahuje pohledávky z neukončených finančních operací, zejména reverzních rep.

(6) Položka
a) "B.II.30. Náklady příštích období" obsahuje částky výdajů běžného účetního období, které budou nákladem v následujících účetních obdobích,
b) "B.II.31. Příjmy příštích období" obsahuje částky výnosů, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak nebyly dosud vyúčtovány jako pohledávky,
c) "B.II.32. Dohadné účty aktivní" obsahuje pohledávky ze soukromoprávních vztahů, na základě kterých vznikly nároky, ale není známa skutečná výše plnění nebo je jiným způsobem zpochybnitelná k okamžiku účetního případu. Dále obsahuje ostatní pohledávky, na základě kterých vznikly nároky, ale není známa skutečná nebo je jiným způsobem zpochybnitelná, a proto je nelze vykazovat v položkách A.IV.5., B.II.17., B.II.18. a B.II.33. a zároveň o těchto skutečnostech nelze účtovat v knihách podrozvahových účtů.


§ 237

Opravné položky k pohledávkám

(1) Opravné položky k pohledávkám se uvádějí v rozvaze ve sloupci "Korekce" u příslušné položky pohledávek.

(2) Opravné položky se netvoří k položkám pohledávek "A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy", "A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery", "A.IV.7. Dlouhodobé zprostředkování transferů", "B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry", "B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy", "B.II.8. Pohledávky z přerozdělovaných daní", "B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci", "B.II.10. Sociální zabezpečení", "B.II.11. Zdravotní pojištění", "B.II.12. Důchodové spoření", "B.II.13. Daň z příjmů", "B.II.14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění", "B.II.15. Daň z přidané hodnoty", "B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce", "B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi", "B.II.18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi", "B.II.20. Zúčtování z přerozdělování daní", "B.II.21. Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem", "B.II.22. Ostatní pohledávky ze správy daní", "B.II.24. Pevné termínové operace a opce", "B.II.25. Pohledávky z neukončených finančních operací", "B.II.26. Pohledávky z finančního zajištění", "B.II.27. Pohledávky z vydaných dluhopisů", "B.II.28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery", "B.II.29. Krátkodobé zprostředkování transferů", "B.II.30. Náklady příštích období", "B.II.31. Příjmy příštích období" a "B.II.32. Dohadné účty aktivní".


§ 242

zrušen


§ 255

Krátkodobý finanční majetek

(1) Položka
a) "B.III.1. Majetkové cenné papíry k obchodování" obsahuje cenné papíry a podíly majetkové povahy, které účetní jednotka určila k obchodování, zejména akcie a podílové listy investičních společností,
b) "B.III.2. Dluhové cenné papíry k obchodování" obsahuje dluhové cenné papíry, které účetní jednotka určila k obchodování, zejména dluhopisy, vkladové listy, pokladniční poukázky a směnky určené k obchodování.

(2) Položka
a) "B.III.5. Jiné běžné účty" obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků cizí prostředky, peněžní prostředky určené na mzdy převedené na konci nebo v průběhu účetního období, u příspěvkových organizací, státních fondů obsahuje cizí prostředky a u Ministerstva financí (dále jen "ministerstvo") zejména prostředky Evropské unie a Národního fondu,
b) "B.III.6. Účty státních finančních aktiv" obsahuje u ministerstva prostředky na účtech státních finančních aktiv,
c) "B.III.7. Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu" obsahuje u ministerstva prostředky na účtech řízení likvidity státní pokladny a prostředky na účtech u bank nebo u spořitelních a úvěrních družstev spravovaných v rámci řízení státního dluhu. Pasivní zůstatek syntetického účtu 248 se k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni vykazuje v položce "D.III.34. Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu",
d) "B.III.8. Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu" obsahuje prostředky na účtech u bank nebo u spořitelních a úvěrních družstev užívaných v souvislosti s rozpočtovým určením daní včetně prostředků na účtech u bank nebo u spořitelních a úvěrních družstev organizační složky státu, které spravují tyto prostředky a plní povinnosti vůči státnímu rozpočtu podle jiného právního předpisu,
e) "B.III.9. Běžný účet" obsahuje peněžní prostředky příspěvkových organizací za hlavní i hospodářskou činnost, u územních samosprávných celků a organizačních složek státu prostředky podle jiných právních předpisů a za hospodářskou činnost,
f) "B.III.10. Běžný účet FKSP" obsahuje u organizačních složek státu, příspěvkových organizací a státních fondů podle jiného právního předpisu peněžní prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb.

(3) Položka
a) "B.III.11. Základní běžný účet územních samosprávných celků" obsahuje peněžní prostředky na základním běžném účtu územních samosprávných celků,
b) "B.III.12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků" obsahuje peněžní prostředky finančních a peněžních fondů územních samosprávných celků,
c) "B.III.13. Běžné účty státních fondů" obsahuje u státních fondů peněžní prostředky na účtu u bank nebo u spořitelních a úvěrních družstev, s výjimkou peněžních prostředků obsažených v položkách "B.III.5. Jiné běžné účty" a "B.III.10. Běžný účet FKSP",
d) "B.III.14. Běžné účty fondů organizačních složek státu" obsahuje peněžní prostředky fondů organizačních složek státu,
e) "B.III.15. Ceniny" obsahují druhy platebních prostředků nahrazujících peníze, které slouží k úhradě nebo potvrzují úhradu poplatků, zboží nebo služeb, přičemž se zejména jedná o poštovní známky, kolky, dálniční známky, předplacené jízdenky, vstupenky, telefonní karty, stravenky do provozoven veřejného stravování a dárkové poukázky, a to do okamžiku jejich spotřeby; ceninami nejsou zejména peníze, cenné papíry, stravenky do vlastního zařízení závodního stravování účetní jednotky, příkazové bloky a bankovní platební karty,
f) "B.III.16. Peníze na cestě" obsahuje peněžní prostředky převáděné mezi účty u bank nebo u spořitelních a úvěrních družstev, případně mezi účtem v bankách nebo u spořitelních a úvěrních družstev a pokladnou.


§ 265

Vlastní kapitál

(1) Položka
a) "C.I.1. Jmění účetní jednotky" obsahuje zejména bezúplatně převzatý, bezúplatně přešlý nebo předaný dlouhodobý majetek a přírůstky nebo úbytky dlouhodobého majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy nebo bezúplatného převodu od zřizovatele podle jiných právních předpisů, jestliže se nevykazují na ostatních položkách vlastního kapitálu, a v případě organizačních složek státu přijaté dotace určené na pořízení dlouhodobého majetku podle jiných právních předpisů,
b) "C.I.2. Fond privatizace" obsahuje u ministerstva zdroj krytí aktiv podle zákona o zrušení Fondu národního majetku,
c) "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" obsahuje zejména přijaté dotace na pořízení dlouhodobého majetku podle jiných právních předpisů, a to u některých vybraných účetních jednotek s výjimkou organizačních složek státu.
d) zrušeno

(2) Položka
a) "C.I.4. Kurzové rozdíly" obsahuje kurzové rozdíly podle § 70 odst. 3 v případě cenných papírů nebo podílů, které nejsou oceněny reálnou hodnotou nebo ekvivalencí,
b) "C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody" obsahuje oceňovací rozdíly z prvotního použití a změny účetní metody v důsledku změny právních předpisů,
c) "C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly" obsahuje oceňovací rozdíly zejména z přecenění majetku podle § 59 a 64,
d) "C.I.7. Opravy předcházejících účetních období" obsahuje opravy předcházejících účetních období, které jsou významné a ovlivnily by v předcházejících účetních obdobích výši výsledku hospodaření; za významnou se považuje každá jednotlivá oprava, jejíž výše dosahuje alespoň 0,3 % hodnoty aktiv netto za minulé účetní období nebo částky 260 000 Kč.


§ 271

Fondy účetní jednotky

(1) Položka "C.II. Fondy účetní jednotky" obsahuje položky "C.II.1. Fond odměn", "C.II.2. Fond kulturních a sociálních potřeb", "C.II.3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření", "C.II.4. Rezervní fond z ostatních titulů", "C.II.5. Fond reprodukce majetku, fond investic" a "C.II.6. Ostatní fondy".

(2) Položka
a) "C.II.1. Fond odměn" obsahuje stav fondu odměn tvořeného podle jiných právních předpisů,
b) "C.II.2. Fond kulturních a sociálních potřeb" obsahuje stav fondu kulturních a sociálních potřeb tvořeného podle jiných právních předpisů,
c) "C.II.3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření" obsahuje stav rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření podle jiných právních předpisů,
d) "C.II.4. Rezervní fond z ostatních titulů" obsahuje stav rezervního fondu tvořeného z ostatních titulů podle jiných právních předpisů,
e) "C.II.5. Fond reprodukce majetku, fond investic" obsahuje stav fondu reprodukce majetku, případně fondu investic, tvořeného podle jiných právních předpisů,
f) "C.II.6. Ostatní fondy" obsahuje stav ostatních fondů tvořených v souladu s jinými právními předpisy a vnitřními předpisy účetní jednotky.


§ 284

Výsledek hospodaření

(1) Položka "C.III.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období" obsahuje součet výsledků hospodaření z hlavní a z hospodářské činnosti vykázaných v položce "C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období" ve výkazu zisku a ztráty.

(2) Položka "C.III.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení" obsahuje výsledek hospodaření předcházejících účetních období do okamžiku schválení účetní závěrky.

(3) Položka "C.III.3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období" obsahuje výsledky hospodaření účetní jednotky za předcházející účetní období.


§ 294

Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření

(1) Položka "C.IV.1. Příjmový účet organizačních složek státu" obsahuje stav příjmů organizačních složek státu.

(2) Položka "C.IV.2. Zvláštní výdajový účet" obsahuje u organizačních složek státu uskutečněné výdaje.

(3) Položka "C.IV.3. Účet hospodaření státního rozpočtu" obsahuje u ministerstva konečný zůstatek účtu, na kterém je zobrazen schodek nebo přebytek státního rozpočtu.

(4) Položka "C.IV.4. Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období" obsahuje u organizačních složek státu při otevření účetních knih kumulované příjmy a výdaje rozpočtového hospodaření předcházejících účetních období a u ministerstva také konečný zůstatek účtu, na kterém je zobrazen schodek nebo přebytek státního rozpočtu předcházejících účetních období.


§ 302

Rezervy

Položka "D.I.1. Rezervy" obsahuje výši vytvořených rezerv podle § 67.


§ 316

Dlouhodobé závazky

Položka
a) "D.II.1. Dlouhodobé úvěry" obsahuje stavy úvěrů a zápůjček se splatností delší než jeden rok,
b) "D.II.3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů" obsahuje částky vydaných dluhopisů se splatností delší než jeden rok snížené o výši ocenění nabytých vlastních dluhopisů se splatností delší než jeden rok,
c) "D.II.5. Dlouhodobé závazky z ručení" obsahuje dluhy vůči třetím osobám z titulu realizace plnění ze záruk s dobou splatnosti delší než jeden rok,
d) "D.II.6. Dlouhodobé směnky k úhradě" obsahuje částky směnek vlastních a akceptovaných směnek cizích se splatností delší než jeden rok.


§ 328

Krátkodobé závazky

(1) Položka
a) "D.III.1. Krátkodobé úvěry" obsahuje částky přijatých krátkodobých úvěrů a krátkodobých zápůjček,
b) "D.III.2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)" obsahuje částky, které jsou poskytované bankou na základě eskontu směnek, popřípadě jiných cenných papírů (dluhopisů) s dobou splatnosti kratší než jeden rok, které převzala banka od účetní jednotky k inkasu před dobou jejich splatnosti,
c) "D.III.3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů" obsahuje částky vydaných dluhopisů, které mají dobu splatnosti jeden rok nebo kratší snížené o výši ocenění nabytých vlastních dluhopisů s dobou splatnosti jeden rok nebo kratší.

(2) Položka
a) "D.III.5. Dodavatelé" obsahuje částky dluhů vyplývajících ze soukromoprávních vztahů mezi odběrateli a dodavateli,
b) "D.III.6. Směnky k úhradě" obsahuje částky směnek vlastních a akceptovaných směnek cizích se splatností jeden rok nebo kratší,
c) "D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy" obsahuje částky krátkodobých přijatých záloh a závdavků od odběratelů před splněním závazku vůči odběratelům,
d) "D.III.8. Závazky z dělené správy" obsahuje dluhy z titulu přenesené správy výběru daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění.
e) zrušeno

(3) Položka
a) "D.III.10. Zaměstnanci" obsahuje částky dluhů z pracovněprávních vztahů vůči zaměstnancům, popřípadě jiným fyzickým osobám,
b) "D.III.11. Jiné závazky vůči zaměstnancům" obsahuje částky ostatních dluhů vůči zaměstnancům, například nárok zaměstnance na úhradu cestovného,
c) "D.III.12. Sociální zabezpečení" obsahuje částky závazků z titulu sociálního pojištění podle zákona upravujícího pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
d) "D.III.13. Zdravotní pojištění" obsahuje částky závazků z titulu zdravotního pojištění podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění,
e) "D.III.14. Důchodové spoření" obsahuje částky závazků z titulu důchodového spoření podle zákona upravujícího pojistné na důchodové spoření.

(4) Položka
a) "D.III.15. Daň z příjmů" obsahuje dluhy vůči správci daně u poplatníka daně z příjmů,
b) "D.III.16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění" obsahuje zejména částky dluhů vůči správci daně ze spotřebních daní a dalších daní, například daň silniční, daň z nemovitých věcí a daň z nabytí nemovitých věcí; dále obsahuje částky daně z příjmů, jejíž odvod správci daně zajišťuje účetní jednotka jako plátce daně za daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům, například zaměstnancům,
c) "D.III.17. Daň z přidané hodnoty" obsahuje dluhy z titulu daňové povinnosti plátce daně z přidané hodnoty vůči správci daně.

(5) Položka
a) "D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce" obsahuje závazky vůči osobám, které nejsou vybranými účetními jednotkami, a to z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžitých darů,
b) "D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím" obsahuje zejména závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů vůči účetním jednotkám, které jsou organizačními složkami státu, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a státními fondy,
c) "D.III.20. Závazky k vybraným místním vládním institucím" obsahuje zejména závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů vůči účetním jednotkám, které jsou kraji, obcemi, dobrovolnými svazky obcí a jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a regionálními radami regionů soudržnosti.

(6) Položka
a) "D.III.21. Přijaté zálohy daní" obsahuje správcem daně přijaté zálohy na daň, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění,
b) "D.III.22. Přeplatky na daních" obsahuje správcem daně evidované přeplatky na daních, poplatcích a jiných obdobných peněžitých plněních,
c) "D.III.23. Závazky z vratek nepřímých daní" obsahuje u správce daně závazky k vrácení daně vzniklé při správě nepřímých daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle daňového řádu,
d) "D.III.24. Zúčtování z přerozdělování daní" obsahuje u správce daně závazky vyplývající z rozpočtového určení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
e) "D.III.25. Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem" obsahuje závazky správce daně vůči věřiteli v případě nakládání s cizím majetkem z titulu exekuce, zajištění a mezinárodního vymáhání pohledávek.

(7) Položka
a) "D.III.27. Krátkodobé závazky z ručení" obsahuje krátkodobé dluhy vůči třetím osobám z titulu realizace plnění ze záruk,
b) "D.III.28. Pevné termínové operace a opce" obsahuje částky krátkodobých dluhů z pevných termínových operací a opcí,
c) "D.III.29. Závazky z neukončených finančních operací" obsahuje dluhy z neukončených finančních operací, zejména rep,
d) "D.III.31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů" obsahuje částky dluhů účetní jednotky jako akcionáře či jiného společníka z titulu upsaných a dosud nesplacených podílů.

(8) Položka
a) "D.III.35. Výdaje příštích období" obsahuje částky nákladů, které s běžným účetním obdobím souvisejí, avšak výdaj na ně nebyl dosud uskutečněn,
b) "D.III.36. Výnosy příštích období" obsahuje částky příjmů v běžném účetním období, které patří do výnosů v následujících účetních obdobích,
c) "D.III.37. Dohadné účty pasivní" obsahuje závazky ze soukromoprávních vztahů, u nichž není známa skutečná výše plnění nebo je jiným způsobem zpochybnitelná k okamžiku účetního případu. Dále obsahuje ostatní závazky, u nichž není známa skutečná výše plnění nebo je jiným způsobem zpochybnitelná, a proto je nelze vykazovat v položkách D.II.7., D.III.18., D.III.19., D.III.20. a D.III.38. a zároveň nelze o těchto skutečnostech účtovat v knihách podrozvahových účtů.


HLAVA III
Obsahové vymezení některých položek výkazu zisku a ztráty


§ 337

Náklady z činnosti

(1) Položka
a) "A.I.1. Spotřeba materiálu" obsahuje zejména náklady na spotřebovaný materiál včetně nákladů ve výši ocenění jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého od subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce "A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek" rozvahy a náklady na úbytek zásob v rámci stanovených norem přirozených úbytků,
b) "A.I.4. Prodané zboží" obsahuje náklady na prodané zboží, včetně nákladů na úbytek zásob zboží v rámci stanovených norem přirozených úbytků,
c) "A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku" obsahuje snížení nákladů účetní jednotky z titulu výroby nebo pořízení dlouhodobého majetku ve vlastní režii účetní jednotky,
d) "A.I.6. Aktivace oběžného majetku" obsahuje snížení nákladů účetní jednotky z titulu výroby nebo pořízení oběžného majetku ve vlastní režii účetní jednotky,
e) "A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby" obsahuje náklady či snížení nákladů z titulu přírůstku nebo úbytku zásob vlastní výroby v průběhu běžného účetního období,
f) "A.I.10. Náklady na reprezentaci" obsahuje zejména náklady týkající se reprezentace včetně nákladů na vlastní výkony, které se použijí pro účely reprezentace,
g) "A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb" obsahuje snížení nákladů účetní jednotky z titulu zejména vnitroorganizační přepravy a jiných výkonů provedených pro vlastní potřebu účetní jednotky,
h) "A.I.12. Ostatní služby" obsahuje zejména náklady na služby poskytované bankou, spořitelním nebo úvěrním družstvem a další služby, které nemají charakter finančních nákladů, neuvedené v položkách "A.I.8. Opravy a udržování" až "A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb" včetně nákladů ve výši ocenění jiného drobného dlouhodobého nehmotného majetku nakoupeného, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého od subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce "A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek" rozvahy.

(2) Položka
a) "A.I.13. Mzdové náklady" obsahuje náklady na veškeré požitky zaměstnanců ze závislé činnosti a náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost,
b) "A.I.14. Zákonné sociální pojištění" obsahuje náklady z titulu zákonné povinnosti zaměstnavatele plnit z titulu sociálního pojištění a veřejného zdravotního pojištění,
c) "A.I.15. Jiné sociální pojištění" obsahuje zejména náklady na povinné úrazové pojištění zaměstnanců podle jiného právního předpisu 36) a náklady z titulu dobrovolného plnění sociálního pojištění,
d) "A.I.16. Zákonné sociální náklady" obsahuje náklady podle § 24 odst. 2 písm. j) zákona upravujícího daně z příjmů, pokud se na příslušnou účetní jednotku vztahují podle jiného právního předpisu včetně přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb.
e) zrušeno

(3) Položka
a) "A.I.20. Jiné daně a poplatky" obsahuje zejména náklady na ostatní daně, odvody a podobné platby charakteru nákladů v případech, kdy je účetní jednotka poplatníkem, s výjimkou daně z příjmů; též náklady na doměrky daní za předcházející zdaňovací období včetně daně z přidané hodnoty za předcházející zdaňovací období v případech, kdy o tuto daň již nelze zvýšit hodnotu majetku, a dále doměrky spotřební daně vztahující se k vlastní spotřebě vybraných výrobků podle zákona o spotřebních daních a náklady na soudní poplatky,
b) "A.I.21. Vratky nepřímých daní" obsahuje u organizačních složek státu, které jsou správcem daně, náklad na vrácení daně v případě nepřímých daní, například náklad na vrácení daně osobám požívajícím výsad a imunit podle zákona o dani z přidané hodnoty.

(4) Položka
a) "A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení" obsahuje zejména smluvní pokuty a úroky z prodlení podle ustanovení jiných právních předpisů s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, penále a popř. jiné sankce ze smluvních vztahů,
b) "A.I.23. Jiné pokuty a penále" obsahuje náklady z ostatních pokut a penále podle jiných právních předpisů nezachycené na položce "A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení",
c) "A.I.24. Dary a jiná bezúplatná předání" obsahuje zejména náklady z vyřazení majetku s výjimkou peněžních prostředků z titulu bezúplatného předání, pokud to umožňuje jiný právní předpis, a to subjektům, které nejsou vybranými účetními jednotkami, včetně nákladů z titulu věcné humanitární pomoci.

(5) Položka "A.I.26. Manka a škody" obsahuje náklady na manka a škody na majetku, s výjimkou schodku u pokladní hotovosti a cenin. Škodou se pro účely obsahového vymezení této položky rozumí fyzické znehodnocení, to je neodstranitelné poškození nebo zničení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a zásob, a to z objektivních i subjektivních příčin. Dále obsahuje i náklady spojené s rozhodnutím o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku, a to k okamžiku rozhodnutí o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku.

(6) Položka
a) "A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku" obsahuje náklady vyjadřující promítnutí ocenění dlouhodobého majetku v průběhu běžného účetního období v souvislosti s jeho užíváním účetní jednotkou, a to zejména podle odpisového plánu, a dále zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku při jeho vyřazení, zejména z důvodu úplného opotřebení; neobsahuje zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku v případě jeho prodeje, darování, manka, škody, předání nebo přechodu podle § 26 odst. 1 písm. a),
b) "A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje náklady ve výši ocenění prodaného dlouhodobého nehmotného majetku k okamžiku jeho prodeje,
c) "A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje náklady ve výši ocenění prodaného dlouhodobého hmotného majetku k okamžiku jeho prodeje,
d) "A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek" obsahuje výši ocenění vyřazených pohledávek z jiných důvodů, než je inkaso pohledávky, započtení pohledávky a splynutí osoby dlužníka a věřitele, a výši ocenění postoupených pohledávek,
e) "A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku" obsahuje náklady ve výši ocenění drobného dlouhodobého nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku nakoupeného, vytvořeného vlastní činností nebo bezúplatně nabytého od subjektů, které nejsou vybranými účetními jednotkami,
f) "A.I.36. Ostatní náklady z činnosti" obsahuje zejména náklady na pojistné na neživotní pojištění a další náklady z činnosti neuvedené v položkách "A.I.1. Spotřeba materiálu" až "A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku".

------------------------------------------------------------------
36) Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.§ 343

Finanční náklady

Položka
a) "A.II.2. Úroky" obsahuje zejména náklady z titulu úroků z úvěrů, zápůjček a vydaných dluhových cenných papírů,
b) "A.II.3. Kurzové ztráty" obsahuje náklady vznikající při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 zákona k okamžiku uskutečnění účetního případu a k rozvahovému dni,
c) "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" obsahuje náklady vyplývající z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu, včetně nákladů vyplývajících z přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu podle § 64 k okamžiku jeho prodeje,
d) "A.II.5. Ostatní finanční náklady" obsahuje finanční náklady neuvedené v položkách "A.II.1. Prodané cenné papíry a podíly" až "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou".


§ 356

Náklady na transfery

Položka
a) "A.III.1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery" obsahuje u organizačních složek státu, jimi zřízených příspěvkových organizací a státních fondů zejména náklady z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí,
b) "A.III.2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery" obsahuje u krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí, jimi zřízených příspěvkových organizací a u regionálních rad regionů soudržnosti zejména náklady z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí,
c) "A.III.3. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů" obsahuje u organizačních složek státu náklady z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu z příslušné kapitoly státního rozpočtu.


§ 362

Náklady ze sdílených daní a poplatků

Položka
a) "A.IV.1. Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob" obsahuje náklady z daní z příjmů fyzických osob vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní, pokud jsou tyto daně pravomocně přiznané podle jiného právního předpisu,
b) "A.IV.2. Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob" obsahuje náklady z daní z příjmů právnických osob vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní, pokud jsou tyto daně pravomocně přiznané podle jiného právního předpisu,
c) "A.IV.3. Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty" obsahuje náklady z daně z přidané hodnoty vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní, pokud jsou tyto daně pravomocně přiznané podle jiného právního předpisu,
d) "A.IV.4. Náklady ze sdílených spotřebních daní" obsahuje náklady ze spotřebních daní vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní, pokud jsou tyto daně pravomocně přiznané podle jiného právního předpisu,
e) "A.IV.5. Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků" obsahuje náklady z ostatních sdílených daní a poplatků podle jiného právního předpisu 37).
f) zrušeno

------------------------------------------------------------------
37) Např. zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.


§ 374

Výnosy z činnosti

(1) Položka
a) "B.I.3. Výnosy z pronájmu" obsahuje výnosy z pronájmu a z pachtu majetku účetní jednotky,
b) "B.I.5. Výnosy ze správních poplatků" obsahuje u organizačních složek státu a územních samosprávných celků výnosy ze správních poplatků,
c) "B.I.6. Výnosy z místních poplatků" obsahuje u územních samosprávných celků výnosy z místních poplatků.

(2) Položka
a) "B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení" obsahuje výnosy ze smluvních pokut a úroků z prodlení podle ustanovení jiných právních předpisů s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, které se uvádějí v položce "B.II.2 Úroky",
b) "B.I.10. Jiné pokuty a penále" obsahuje výnosy z pokut a penále, neuvedené v položce "B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení",
c) "B.I.11. Výnosy z vyřazených pohledávek" obsahuje výnosy z úhrad pohledávek, které byly v minulosti vyřazeny, a výnosy z postoupení pohledávek,
d) "B.I.13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku" obsahuje výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku včetně drobného dlouhodobého nehmotného majetku,
e) "B.I.14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků" obsahuje výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku včetně drobného dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou výnosů z prodeje pozemků,
f) "B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti" obsahuje zejména náhrady za manka a škody, přebytky na majetku s výjimkou přebytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, bezúplatné nabytí zásob a drobného dlouhodobého majetku od subjektu, který není vybranou účetní jednotkou, a ostatní výnosy neuvedené v položkách "B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků" až "B.I.16. Čerpání fondů".


§ 383

Finanční výnosy

Položka
a) "B.II.2. Úroky" obsahuje výnosy z úroků včetně úroků z dluhových cenných papírů a poskytnutých zápůjček,
b) "B.II.3. Kurzové zisky" obsahuje výnosy vznikající při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 zákona k okamžiku uskutečnění účetního případu a k rozvahovému dni,
c) "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" obsahuje výnosy vyplývající z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu včetně výnosů z přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu podle § 64 k okamžiku jeho prodeje,
d) "B.II.5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku" obsahuje výnosy z podílů na zisku,
e) "B.II.6. Ostatní finanční výnosy" obsahuje finanční výnosy neuvedené v položkách "B.II.1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů" až "B.II.5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku".


§ 39

Výnosy z daní a poplatků

Položka
a) "B.III.1. Výnosy z daně z příjmů fyzických osob" obsahuje výnosy z daní z příjmů fyzických osob vzniklé ze správy daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,
b) "B.III.2. Výnosy z daně z příjmů právnických osob" obsahuje výnosy z daní z příjmů právnických osob vzniklé ze správy daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,
c) "B.III.3. Výnosy ze sociálního pojištění" obsahuje výnosy ze sociálního pojištění vzniklé ze správy sociálního pojištění, pokud jsou pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,
d) "B.III.4. Výnosy z daně z přidané hodnoty" obsahuje výnosy z daně z přidané hodnoty vzniklé ze správy daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,
e) "B.III.5. Výnosy ze spotřebních daní" obsahuje výnosy ze spotřebních daní vzniklé ze správy daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,
f) "B.III.6. Výnosy z majetkových daní" obsahuje výnosy z majetkových daní vzniklé ze správy daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,
g) "B.III.7. Výnosy z energetických daní" obsahuje výnosy z daně ze zemního plynu a některých dalších plynů, daně z pevných paliv, daně z elektřiny a obdobných daní vzniklých ze správy daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,
h) "B.III.8. Výnosy z daně silniční" obsahuje výnosy z daně silniční vzniklé ze správy daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,
i) "B.III.9. Výnosy z ostatních daní a poplatků" obsahuje výnosy z ostatních daní neuvedených v položkách B.III.1. až B.III.8. vzniklé ze správy daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu.


§ 406

Výnosy z transferů

Položka
a) "B.IV.1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů" obsahuje u organizačních složek státu, jimi zřízených příspěvkových organizací a státních fondů zejména výnosy z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, s výjimkou daní, poplatků a jiných obdobných dávek,
b) "B.IV.2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů" obsahuje u krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí, jimi zřízených příspěvkových organizací a u regionálních rad regionů soudržnosti zejména výnosy z titulu dotací, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, s výjimkou daní, poplatků a jiných obdobných dávek,
c) "B.IV.3. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů" obsahuje u organizačních složek státu výnosy z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu z příslušné kapitoly státního rozpočtu.


§ 414

Výnosy ze sdílených daní a poplatků

Položka
a) "B.V.1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob" obsahuje výnosy z daní z příjmů fyzických osob vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,
b) "B.V.2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob" obsahuje výnosy z daní z příjmů právnických osob vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,
c) "B.V.3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty" obsahuje výnosy z daně z přidané hodnoty vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,
d) "B.V.4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní" obsahuje výnosy ze spotřebních daní vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní, pokud jsou tyto daně pravomocně vyměřené podle jiného právního předpisu,
e) "B.V.5. Výnosy ze sdílených majetkových daní" obsahuje výnosy z daně z nemovitých věcí a daně z nabytí nemovitých věcí vzniklé v souvislosti s rozpočtovým určením daní, pokud jsou tyto daně pravomocně přiznané podle jiného právního předpisu,
f) "B.V.6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků" obsahuje výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků podle jiného právního předpisu 37).

------------------------------------------------------------------
37) Např. zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.


§ 422

Výsledek hospodaření

Položka
a) "C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním" obsahuje hodnotu položky "B. VÝNOSY CELKEM" sníženou o součet položek "A.I. Náklady z činnosti" až "A.IV. Náklady ze sdílených daní a poplatků",
b) "C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období" obsahuje hodnotu položky "B. VÝNOSY CELKEM" sníženou o hodnotu položky "A. NÁKLADY CELKEM".


HLAVA IV
Obsahové vymezení některých položek přehledu o peněžních tocích


§ 436

(1) Přehled o peněžních tocích zobrazuje stav peněžních prostředků účetní jednotky k počátku běžného účetního období, jejich zdroje, položky, na něž byly v průběhu běžného účetního období vynaloženy, a zůstatek k rozvahovému dni běžného účetního období.

(2) Položka
a) "P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu" obsahuje stav položky rozvahy "A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé" a "B.III. Krátkodobý finanční majetek" podle § 25 s výjimkou krátkodobých cenných papírů uvedených v položkách rozvahy "B.III.1. Majetkové cenné papíry" k obchodování, "B.III.2. Dluhové cenné papíry k obchodování" a "B.III.3. Jiné cenné papíry" k 1. lednu běžného účetního období,
b) "A. Peněžní toky z provozní činnosti" obsahuje zvýšení či snížení stavu peněžních prostředků z činností účetní jednotky, které nejsou peněžními toky z dlouhodobých aktiv ani peněžními toky z vlastního kapitálu a dlouhodobých dluhů podle této vyhlášky,
c) "Z. Výsledek hospodaření před zdaněním" obsahuje hodnotu položky "C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním" výkazu zisku a ztráty.

(3) Položka
a) "A.I. Úpravy o nepeněžní operace" obsahuje úpravy o některé transakce, které sice ovlivnily výši výsledku hospodaření účetní jednotky podle § 28 odst. 1, avšak neměly vliv na výši krátkodobého finančního majetku účetní jednotky podle § 25,
b) "A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku" obsahuje odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku podle § 33 odst. 6 písm. a),
c) "A.I.2. Změna stavu opravných položek" obsahuje zvýšení či snížení stavu opravných položek podle § 13, 16, 18, 21 a 23 v průběhu běžného účetního období upravené o oceňovací rozdíly při prvotním použití metody,
d) "A.I.3. Změna stavu rezerv" obsahuje zvýšení či snížení stavu rezerv podle § 30 v průběhu běžného účetního období,
e) "A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku" obsahuje částku ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku sníženou o náklady na prodaný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek upravenou o výši nákladů nebo výnosů z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64,
f) "A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace" obsahuje úpravy o ostatní transakce, které nebyly uvedeny v položkách "A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku" až "A.I.5. Výnosy z podílů na zisku", pokud neovlivnily výši zůstatků položek rozvahy "A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek", "A.II. Dlouhodobý hmotný majetek" nebo "A.III. Dlouhodobý finanční majetek", a úpravy o zisky a ztráty z přecenění finančního majetku.

(4) Položka
a) "A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků" obsahuje pohyby peněžních prostředků, které měly za následek zvýšení nebo snížení stavu oběžných aktiv, s výjimkou finančních aktiv popsaných v odstavci 2 větě prvé, a krátkodobých dluhů,
b) "A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek" obsahuje zvýšení či snížení stavu krátkodobých pohledávek včetně aktivních syntetických účtů časového rozlišení neupravené o opravné položky k těmto pohledávkám a upravené o pohledávky z prodeje dlouhodobých aktiv,
c) "A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků" obsahuje zvýšení či snížení stavu krátkodobých závazků včetně pasivních syntetických účtů časového rozlišení upravené o závazky z pořízení dlouhodobých aktiv,
d) "A.II.3. Změna stavu zásob" obsahuje zvýšení či snížení stavu zásob upravené o ocenění bezúplatně přešlých nebo předaných zásob,
e) "A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku" obsahuje zvýšení či snížení stavu položek rozvahy "B.III.1. Majetkové cenné papíry k obchodování", "B.III.2. Dluhové cenné papíry k obchodování" upravené o ocenění bezúplatně přešlého nebo předaného krátkodobého finančního majetku.

(5) Položka
a) "B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv" obsahuje zvýšení či snížení stavu peněžních prostředků z důvodu pořizování či prodeje dlouhodobých aktiv, s výjimkou drobného dlouhodobého majetku,
b) "B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv" obsahuje snížení stavu peněžních prostředků způsobené pořízením dlouhodobých aktiv podle § 11, 14, 17 a 19,
c) "B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv" obsahuje zvýšení stavu peněžních prostředků způsobené prodejem dlouhodobých aktiv podle § 11, 14, 17 a 19,
d) "B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku" obsahuje zvýšení stavu peněžních prostředků způsobené prodejem státního majetku v privatizaci,
e) "B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu" obsahuje zvýšení stavu peněžních prostředků způsobené prodejem majetku Státního pozemkového úřadu,
f) "B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji" obsahuje zvýšení stavu peněžních prostředků způsobené prodejem majetku určeného účetní jednotkou k prodeji,
g) "B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv" obsahuje zvýšení stavu peněžních prostředků způsobené prodejem ostatních dlouhodobých aktiv,
h) "B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv" obsahuje ostatní zvýšení či snížení stavu peněžních prostředků, které nebylo uvedeno v položkách "B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv" a "B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv".

(6) Položka
a) "C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek" obsahuje zvýšení či snížení stavu peněžních prostředků způsobené změnou struktury a zvýšením či snížením stavu vlastního kapitálu a dlouhodobých závazků účetní jednotky,
b) "C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu" obsahuje zvýšení či snížení stavu peněžních prostředků způsobené změnou struktury a zvýšením či snížením stavu vlastního kapitálu podle § 26,
c) "C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků" obsahuje zvýšení či snížení stavu dlouhodobých závazků podle § 31,
d) "C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek" obsahuje zvýšení či snížení stavu dlouhodobých pohledávek podle § 19.

(7) Položka
a) "F. Celková změna stavu peněžních prostředků" obsahuje součet položek A., B. a C. Přehledu o peněžních tocích a vyjadřuje celkové zvýšení či snížení stavu peněžních prostředků v průběhu běžného účetního období,
b) "H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření" obsahuje u organizačních složek státu součet zůstatků položek rozvahy "C.IV.1. Příjmový účet organizačních složek státu", "C.IV.2. Zvláštní výdajový účet" a u ministerstva také položky "C.IV.3. Účet hospodaření státního rozpočtu" k rozvahovému dni,
c) "R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni" obsahuje stav položky "P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu" zvýšený o stav položek "F. Celková změna stavu peněžních prostředků" a "H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření".


HLAVA V
Obsahové vymezení některých položek přehledu o změnách vlastního kapitálu


§ 445

(1) Přehled o změnách vlastního kapitálu zobrazuje stav vlastního kapitálu účetní jednotky a jeho jednotlivých složek k rozvahovému dni minulého účetního období, jeho zvýšení a snížení v průběhu běžného účetního období a stav k rozvahovému dni běžného účetního období.

(2) Součet položek "A. Jmění účetní jednotky a upravující položky", "B. Fondy účetní jednotky", "C. Výsledek hospodaření" a "D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření" se musí rovnat položce rozvahy "C. Vlastní kapitál".

(3) Položky označené kombinací velkých písmen latinské abecedy a římských číslic obsahují v prvním sloupci stav příslušné položky k rozvahovému dni minulého účetního období, v druhém sloupci zvýšení stavu příslušné položky v průběhu běžného účetního období, ve třetím sloupci snížení stavu příslušné položky v průběhu běžného účetního období a ve čtvrtém sloupci stav příslušné položky k rozvahovému dni běžného účetního období jako součet vykázaných hodnot prvního a druhého sloupce snížený o vykázanou hodnotu ve třetím sloupci.

(4) U položek označených kombinací velkých písmen latinské abecedy, římských číslic a arabských číslic se v prvním a čtvrtém sloupci hodnoty nevykazují. Druhý sloupec těchto položek obsahuje zvýšení stavu příslušné položky v průběhu běžného účetního období a třetí sloupec těchto položek obsahuje snížení stavu příslušné položky v průběhu běžného účetního období. U položky "A.III.5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti" se v druhém sloupci hodnota nevykazuje.

(5) Položka "A. Jmění účetní jednotky a upravující položky" obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení a stavech položky rozvahy "C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky".

(6) Položka
a) "A.I.1. Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu" obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" z titulu změny příslušnosti hospodařit s majetkem státu a z titulu vzniku nebo zániku vlastnického práva státu podle zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích nebo podle jiného právního předpisu, s výjimkou darů,
b) "A.I.2. Svěření majetku příspěvkové organizaci" obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" z titulu svěření majetku do správy příspěvkové organizaci podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
c) "A.I.3. Bezúplatné převody" obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" z titulu bezúplatného převodu majetku, s výjimkou případů podle písmen a), b), d) a e),
d) "A.I.4. Investiční transfery" obsahuje v případě organizačních složek státu informaci o výši zvýšení položky rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" z titulu přijetí dotace, grantu, příspěvku, subvence, dávky, nenávratné finanční výpomoci, podpory či peněžního daru určeného na pořízení dlouhodobého majetku,
e) "A.I.5. Dary" obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" z titulu darovací smlouvy,
f) "A.I.6. Ostatní" obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" z ostatních titulů neuvedených v položkách A.I.1. až A.I.5.

(7) Položka "A.II. Fond privatizace" obsahuje u ministerstva informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy "C.I.2. Fond privatizace" podle § 26 odst. 1 písm. b).

(8) Položka
a) "A.III.1. Svěření majetku příspěvkové organizaci" obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" z titulu svěření majetku do správy příspěvkové organizaci podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
b) "A.III.2. Bezúplatné převody" obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" z titulu bezúplatného převodu majetku, s výjimkou případů podle písmen a), c) a d),
c) "A.III.3. Investiční transfery" obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" z titulu přijetí dotace, grantu, příspěvku, subvence, dávky, nenávratné finanční výpomoci, podpory či peněžního daru určeného na pořízení dlouhodobého majetku,
d) "A.III.4. Dary" obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" z titulu nepeněžitého daru podle příslušné darovací smlouvy,
e) "A.III.5. Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti" obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši snížení položky rozvahy "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ve věcné a časové souvislosti s odpisováním příslušného dlouhodobého majetku,
f) "A.III.6. Ostatní" obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" z ostatních titulů neuvedených v položkách A.III.1. až A.III.5.

(9) Položka "A.IV. Kurzové rozdíly" obsahuje u dotčených účetních jednotek informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy "C.I.4. Kurzové rozdíly" podle § 26 odst. 2 písm. a).

(10) Položka
a) "A.V.1. Opravné položky k pohledávkám" obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy "C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody" z titulu prvotního použití a změny účetní metody postup tvorby a použití opravných položek v případě pohledávek v důsledku změny právních předpisů,
b) "A.V.2. Odpisy" obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy "C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody" z titulu prvotního použití a změny účetní metody odpisy majetku v důsledku změny právních předpisů,
c) "A.V.3. Ostatní" obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy "C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody" z ostatních titulů neuvedených v položkách "A.V.1. Opravné položky k pohledávkám" a "A.V.2. Odpisy",
d) "A.VI.1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů" obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy "C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly" z titulu oceňovacích rozdílů podle § 59,
e) "A.VI.2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji" obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy "C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly" z titulu oceňovacích rozdílů podle § 64,
f) "A.VI.3. Ostatní" obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy "C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly" z ostatních titulů neuvedených v položkách "A.VI.1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů" a "A.VI.2. Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji",
g) "A.VII.1. Opravy minulého účetního období" obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy "C.I.7. Opravy předcházejících účetních období" z titulu oprav, které by v minulém účetním období ovlivnily výši výsledku hospodaření účetní jednotky,
h) "A.VII.2. Opravy předchozích účetních období" obsahuje informaci o výši zvýšení či snížení položky rozvahy "C.I.7. Opravy předcházejících účetních období" z titulu oprav, které by v účetních obdobích předcházejících minulému účetnímu období ovlivnily výši výsledku hospodaření účetní jednotky.

(11) Položka "B. Fondy účetní jednotky" obsahuje informace o výši zvýšení či snížení a stavech položky rozvahy "C.II. Fondy účetní jednotky" podle § 27. Položka "C. Výsledek hospodaření" obsahuje informace o výši zvýšení či snížení a stavech položky rozvahy "C.III. Výsledek hospodaření" podle § 28. Položka "D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření" obsahuje informace o výši zvýšení či snížení a stavech položky rozvahy "C.IV. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření" podle § 29.


HLAVA VI
Uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze


§ 457

(1) Příloha je členěna na položky v tomto pořadí:
a) členění podle zákonných ustanovení, a to položka
1. "A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona",
2. "A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona",
3. "A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona" obsahuje informace podle § 7 odst. 5 zákona kromě informací o stavu účtů v knize podrozvahových účtů,
4. "A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů" obsahuje informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů,
5. "A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona" obsahuje informace o zápisu do veřejného rejstříku,
6. "A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona",
7. zrušen
8. zrušen
9. zrušen
10. zrušen
b) členění podle ustanovení této vyhlášky, a to položka
1. "B.1. Informace podle § 66 odst. 6",
2. "B.2. Informace podle § 66 odst. 8",
3. "B.3. Informace podle § 68 odst. 3",
c) doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku", a to v členění:
1. "C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období",
2. "C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti", a to u vybraných účetních jednotek s výjimkou organizačních složek státu,
d) členění pro zvláštní účely, a to položka
1. "D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku" obsahuje v případě majetku, který byl oceněn podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, nebo v případě souborů tohoto majetku podle § 71 odst. 2 písm. a) počet jednotlivých věcí a souborů majetku a odkaz na průkazný účetní záznam o skutečném stavu tohoto majetku, nebo seznam tohoto majetku,
2. "D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem" obsahuje celkovou výměru lesních pozemků s lesním porostem uvedenou v m2, pokud účetní jednotka vlastní nebo jí přísluší hospodaření k více než 100 000 m2 lesních pozemků s lesním porostem,
3. "D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2" obsahuje výši ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem uvedené v položce "D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem" přílohy stanovenou jako součin této výměry a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m2, která činí 57 Kč za m2; hodnota se uvádí v Kč,
4. "D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem" obsahuje celkovou výměru lesních pozemků s lesním porostem, pokud účetní jednotka vlastní nebo jí přísluší hospodaření k více než 100 000 m2 lesních pozemků s lesním porostem, v případě, že účetní jednotka má k dispozici ocenění lesního porostu také jiným způsobem než podle předchozího bodu; hodnota se uvádí v m2,
5. "D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem" obsahuje výši ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem uvedené v položce "D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem" přílohy; hodnota se uvádí v Kč,
6. "D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem" obsahuje průměrnou výši ocenění lesních pozemků s lesním porostem uvedených v položce "D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem" přílohy, vypočtenou jako vážený aritmetický průměr; hodnota se uvádí v Kč/m2,
7. "D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem" obsahuje bližší informace k položkám "D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem" až "D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem", zejména o způsobu stanovení výše ocenění a důvodu provedení tohoto ocenění,
e) ostatní doplňující informace k jiným částem účetní závěrky, a to položka
1. "E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy" obsahuje zejména doplňující a vysvětlující informace k jednotlivým položkám rozvahy neuvedené podle písmen a) a b), nevykazované v položkách E.3. a E.4. a ostatní skutečnosti, které poskytují další informace, které jsou významné podle § 19 odst. 7 zákona,
2. "E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty" obsahují zejména doplňující a vysvětlující informace k jednotlivým položkám výkazu zisku a ztráty neuvedené podle písmen a) a b), nevykazované v položkách E.3. a E.4. a ostatní skutečnosti, které poskytují další informace, které jsou významné podle § 19 odst. 7 zákona,
3. "E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích" obsahují zejména doplňující a vysvětlující informace k jednotlivým položkám přehledu o peněžních tocích neuvedené podle písmene a),
4. "E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu" obsahují zejména doplňující a vysvětlující informace k jednotlivým položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu neuvedené podle písmene a),
f) informace o tvorbě a čerpání fondů, a to položka "F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky" obsahuje doplňující informace k tvorbě a čerpání fondů účetní jednotky,
g) doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" rozvahy v tomto členění:
1. "G.1. Bytové domy a bytové jednotky",
2. "G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu",
3. "G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky",
4. "G.4. Komunikace a veřejné osvětlení",
5. "G.5. Jiné inženýrské sítě" a
6. "G.6. Ostatní stavby",
h) doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" rozvahy v tomto členění:
1. "H.1. Stavební pozemky",
2. "H.2. Lesní pozemky",
3. "H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky",
4. "H.4. Zastavěná plocha" a
5. "H.5. Ostatní pozemky",
i) doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty v tomto členění:
1. "I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64",
2. "I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou",
j) doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty v tomto členění:
1. "J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64",
2. "J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou".
(2) Informace uváděná v příloze se označuje číslem položky přílohy, pokud se vztahuje ke konkrétní položce části účetní závěrky také číslem této položky.

(3) Účetní jednotky uvádějí v příloze č. 5 k této vyhlášce ve sloupcích týkajících se minulého účetního období informace o stavu příslušné položky vykázané k rozvahovému dni minulého účetního období.

(4) V příloze se neuvádějí informace o skutečnostech, které jsou podle jiného právního předpisu 10) utajovanými skutečnostmi nebo informacemi.

------------------------------------------------------------------
10) Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.


§ 466

zrušen


HLAVA VII
Uspořádání, označování a obsahové vymezení části přílohy


§ 47

Uspořádání a označování podrozvahových účtů

Uspořádání a označování podrozvahových účtů stanoví příloha č. 5 k této vyhlášce.


§ 485

(1) V případě skutečností, které jsou předmětem účetnictví, avšak nejsou splněny všechny podmínky pro provedení účetního zápisu v hlavní knize, účetní jednotka uvádí tyto skutečnosti na podrozvahových účtech v souladu s obsahovým vymezením podle § 4954, pokud náklady na získání informace nepřevýší přínosy plynoucí z této informace nebo se informace nepovažuje za významnou podle § 19 odst. 7 zákona.

(2) Při posuzování skutečností podle § 25 odst. 2 a 3 zákona účetní jednotka nejdříve posuzuje, zda jsou splněny podmínky pro účtování v knize podrozvahových účtů. V případě, že ano, účtuje o skutečnostech podle § 25 odst. 2 zákona v knize podrozvahových účtů až do okamžiku, kdy nejsou již splněny podmínky pro účtování v knize podrozvahových účtů.

(3) Součet obratů na straně MÁ DÁTI a součet obratů na straně DAL podrozvahových účtů se musí rovnat.

(4) Hodnoty položek přílohy části "A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů" se vykazují s kladným znaménkem podle zůstatků zjištěných na jednotlivých podrozvahových účtech, s výjimkou položky "P.VIII.5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům".

(5) Hodnota položky "P.VIII.5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům" se stanoví jako součet položek "P.I.1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek", "P.I.2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek", "P.I.3. Vyřazené pohledávky", "P.I.5. Ostatní majetek", "P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů", "P.II.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů", "P.II.5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů", "P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou", "P.IV. Další podmíněné pohledávky", "P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů", "P.V.3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů", "P.V.5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů", "P.VIII.1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva" a "P.VIII.2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva" snížený o součet položek "P.I.4. Vyřazené závazky", "P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů", "P.II.4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů", "P.II.6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů", "P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů", "P.V.4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů", "P.V.6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů", "P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku", "P.VII. Další podmíněné závazky", "P.VIII.3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva" a "P.VIII.4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva".

(6) Není-li dále stanoveno jinak, za krátkodobé se pro účely této vyhlášky považují takové podmíněné pohledávky a podmíněné závazky, u nichž účetní jednotka předpokládá, že splnění všech podmínek pro provedení účetního zápisu v hlavní knize nastane v období do jednoho roku včetně, ostatní podmíněné pohledávky a podmíněné závazky se považují za dlouhodobé.


§ 492

Majetek a závazky účetní jednotky

Položka
a) "P.I.1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek" obsahuje majetek, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce "A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek",
b) "P.I.2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje majetek, který nesplňuje pouze podmínku dolní hranice pro vykazování v položce "A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek",
c) "P.I.3. Vyřazené pohledávky" obsahuje práva na peněžité plnění v případě, že již zanikl nárok účetní jednotky na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že dlužník svoji povinnost zcela nebo zčásti splní, nebo je zde předpoklad, že bude plněno jinou osobou; dále obsahuje pohledávky, které účetní jednotka již nevykazuje v rozvaze, ale z jiných právních předpisů nebo z potřeb účetní jednotky vyplývá potřeba jejich sledování,
d) "P.I.4. Vyřazené závazky" obsahuje povinnosti k peněžitému plnění v případě, že již zanikl nárok věřitele na vymáhání plnění, ale je zde předpoklad, že účetní jednotka svoji povinnost zcela anebo zčásti splní; dále obsahuje závazky, které účetní jednotka již nevykazuje v rozvaze, ale z jiných právních předpisů nebo z potřeb účetní jednotky vyplývá potřeba jejich sledování,
e) "P.I.5. Ostatní majetek" obsahuje majetek, který má účetní jednotka ve vlastnictví nebo jí přísluší hospodaření k tomuto majetku, který je předmětem účetnictví, ale není vykazován v rozvaze a není uveden na jiných podrozvahových účtech. Dále u zřizovatele obsahuje majetek, který zřizovatel předal příspěvkové organizaci k hospodaření podle jiného právního předpisu 29), pokud tento majetek zřizovatel nevykazuje v rozvaze.

------------------------------------------------------------------
29) § 27 odst. 2 písm. e) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


§ 504

Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů

Položka
a) "P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů" obsahuje v případě organizačních složek státu krátkodobé předpokládané pohledávky zejména za Evropskou unií z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu,
b) "P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů" obsahuje v případě organizačních složek státu krátkodobé předpokládané závazky zejména vůči Evropské unii z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu,
c) "P.II.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů" obsahuje krátkodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za subjekty se sídlem v zahraničí, s výjimkou podmíněných pohledávek vykazovaných v položce "P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů",
d) "P.II.4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů" obsahuje krátkodobé předpokládané závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to vůči subjektům se sídlem v zahraničí, s výjimkou podmíněných závazků vykazovaných v položce "P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů",
e) "P.II.5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů" obsahuje krátkodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedené v položkách "P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů" a "P.II.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů",
f) "P.II.6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů" obsahuje krátkodobé předpokládané závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedené v položkách "P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů" a "P.II.4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů".


§ 512

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

Položka
a) "P.III.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou" obsahuje krátkodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky úplatně užívaného jinou osobou, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce,
b) "P.III.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou" obsahuje dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky úplatně užívaného jinou osobou, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce,
c) "P.III.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce" obsahuje krátkodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky užívaného jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce,
d) "P.III.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce" obsahuje dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky užívaného jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce,
e) "P.III.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů" obsahuje krátkodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky užívaného jinou osobou z důvodů povinností stanovených jinými právními předpisy nebo z jiného důvodu neuvedeného v písmenech a) a c), například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce,
f) "P.III.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů" obsahuje dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu případné nemožnosti vrácení majetku účetní jednotky užívaného jinou osobou z důvodů povinností stanovených jinými právními předpisy nebo z jiného důvodu neuvedeného v písmenech b) a d), například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění vůči účetní jednotce.


§ 525

Další podmíněné pohledávky

Položka
a) "P.IV.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku" obsahuje krátkodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se prodeje dlouhodobého majetku, například zálohy a závdavky nebo splátky,
b) "P.IV.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku" obsahuje dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se prodeje dlouhodobého majetku, například zálohy a závdavky nebo splátky,
c) "P.IV.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv" obsahuje krátkodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle písmene a), například z titulu nájemného nebo pachtovného,
d) "P.IV.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv" obsahuje dlouhodobé budoucí pohledávky z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle písmene b), například z titulu nájemného nebo pachtovného,
e) "P.IV.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní" obsahuje v případě územních samosprávných celků krátkodobé předpokládané pohledávky nebo příjmy vyplývající z přerozdělení daní podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní,
f) "P.IV.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní" obsahuje v případě územních samosprávných celků dlouhodobé předpokládané pohledávky nebo příjmy vyplývající z přerozdělení daní podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní,
g) "P.IV.7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům" obsahuje krátkodobé předpokládané pohledávky nebo příjmy, které nejsou uvedeny v písmenech e) a i) a které mají vzniknout na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy nebo samosprávy nebo mohou vzniknout na základě jiného projevu vůle jiné osoby, například granty a dary,
h) "P.IV.8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům" obsahuje dlouhodobé předpokládané pohledávky nebo příjmy, které nejsou uvedeny v písmenech f) a j) a které mají vzniknout na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy nebo samosprávy nebo mohou vzniknout na základě jiného projevu vůle jiné osoby, například granty a dary,
i) "P.IV.9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění" obsahuje výši krátkodobých možných plnění jinou osobou nebo státem za účetní jednotku, ke kterým se tyto osoby nebo stát zavázaly z titulu poskytnutí zástavy nebo jiného zajištění,
j) "P.IV.10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění" obsahuje výši dlouhodobých možných plnění jinou osobou nebo státem za účetní jednotku, ke kterým se tyto osoby nebo stát zavázaly z titulu poskytnutí zástavy nebo jiného zajištění,
k) "P.IV.11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení" obsahuje krátkodobé budoucí nároky na plnění na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno,
l) "P.IV.12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení" obsahuje dlouhodobé budoucí nároky na plnění na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno.
m) zrušeno
n) zrušeno


§ 52a2

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

a) "P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů" obsahuje v případě organizačních složek státu dlouhodobé předpokládané pohledávky zejména za Evropskou unií z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu,
b) "P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů" obsahuje v případě organizačních složek státu dlouhodobé předpokládané závazky zejména vůči Evropské unii z titulu předfinancování dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů poskytovaných zejména z rozpočtu Evropské unie těmito organizačními složkami státu,
c) "P.V.3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů" obsahuje dlouhodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za subjekty se sídlem v zahraničí, s výjimkou podmíněných pohledávek vykazovaných v položce "P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů",
d) "P.V.4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů" obsahuje dlouhodobé předpokládané závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to vůči subjektům se sídlem v zahraničí, s výjimkou podmíněných závazků vykazovaných v položce "P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů",
e) "P.V.5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů" obsahuje dlouhodobé předpokládané pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedené v položkách "P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů" a "P.V.3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů",
f) "P.V.6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů" obsahuje dlouhodobé předpokládané závazky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů neuvedené v položkách "P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů" a "P.V.4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů".


§ 535

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

Položka
a) "P.VI.1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu" obsahuje výši splátek, které účetní jednotka krátkodobě předpokládaně uhradí z titulu uzavřených smluv o operativním leasingu,
b) "P.VI.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu" obsahuje výši splátek, které účetní jednotka dlouhodobě předpokládaně uhradí z titulu uzavřených smluv o operativním leasingu,
c) "P.VI.3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu" obsahuje výši splátek, které účetní jednotka krátkodobě předpokládaně uhradí z titulu uzavřených smluv o finančním leasingu,
d) "P.VI.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu" obsahuje výši splátek, které účetní jednotka dlouhodobě předpokládaně uhradí z titulu uzavřených smluv o finančním leasingu,
e) "P.VI.5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce" obsahuje krátkodobé budoucí dluhy z titulu případné nemožnosti vrácení majetku jiné osoby na základě smlouvy o výpůjčce, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění účetní jednotkou,
f) "P.VI.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce" obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu případné nemožnosti vrácení majetku jiné osoby na základě smlouvy o výpůjčce, například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění účetní jednotkou,
g) "P.VI.7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů" obsahuje krátkodobé budoucí dluhy z titulu případné nemožnosti vrácení majetku jiné osoby užívaného úplatně nebo užívaného účetní jednotkou, protože tak stanoví právní předpis nebo tato skutečnost vyplývá z jiného důvodu neuvedeného v písmenech a), c) a e), například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění účetní jednotkou,
h) "P.VI.8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů" obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu případné nemožnosti vrácení majetku jiné osoby užívaného úplatně nebo užívaného účetní jednotkou, protože tak stanoví právní předpis nebo tato skutečnost vyplývá z jiného důvodu neuvedeného v písmenech b), d) a f), například z důvodu zničení nebo odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku, a to ve výši případného peněžitého plnění účetní jednotkou.


§ 546

Další podmíněné závazky, ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva

(1) Položka
a) "P.VII.1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku" obsahuje krátkodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se pořízení dlouhodobého majetku,
b) "P.VII.2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku" obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv týkajících se pořízení dlouhodobého majetku,
c) "P.VII.3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv" obsahuje krátkodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle písmene a), například z titulu nájemného nebo pachtovného,
d) "P.VII.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv" obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu plnění z uzavřených smluv, s výjimkou smluv podle písmene b), například z titulu nájemného nebo pachtovného,
e) "P.VII.5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu" obsahuje krátkodobé budoucí dluhy z titulu plnění z přijatého kolaterálu,
f) "P.VII.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu" obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu plnění z přijatého kolaterálu,
g) "P.VII.7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní" obsahuje krátkodobé budoucí povinnosti k plnění na základě činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, pokud již byly učiněny úkony směřující k rozhodnutí orgánu moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, s výjimkou případů vykazovaných v položce "P.VII.13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení",
h) "P.VII.8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní" obsahuje dlouhodobé budoucí povinnosti k plnění na základě činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, pokud již byly učiněny úkony směřující k rozhodnutí orgánu moci zákonodárné, výkonné nebo soudní, s výjimkou případů vykazovaných v položce "P.VII.14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení",
i) "P.VII.9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových" obsahuje krátkodobé garance poskytované účetní jednotkou v individuálních případech, které nesouvisí s předem stanoveným programem nebo záměrem poskytování garancí ve vymezených případech nebo vymezenému okruhu osob,
j) "P.VII.10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových" obsahuje dlouhodobé garance poskytované účetní jednotkou v individuálních případech, které nesouvisí s předem stanoveným programem nebo záměrem poskytování garancí ve vymezených případech nebo vymezenému okruhu osob,
k) "P.VII.11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních" obsahuje krátkodobé garance poskytované účetní jednotkou neuvedené v položce "P.VII.9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových",
l) "P.VII.12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních" obsahuje dlouhodobé garance poskytované účetní jednotkou neuvedené v položce "P.VII.10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových",
m) "P.VII.13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení" obsahuje krátkodobé budoucí povinnosti k plnění na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno,
n) "P.VII.14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení" obsahuje dlouhodobé budoucí povinnosti k plnění na základě individuálních rozhodnutí příslušných orgánů státní správy, samosprávy nebo soudů, pokud příslušné řízení již bylo zahájeno.

(2) Položka
a) "P.VIII.1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva" obsahuje krátkodobé skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení aktiv při splnění předem stanovených podmínek, například možnost čerpání z kontokorentního účtu vedeného u banky, spořitelního nebo úvěrního družstva,
b) "P.VIII.2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva" obsahuje dlouhodobé skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení aktiv při splnění předem stanovených podmínek, například možnost čerpání z kontokorentního účtu vedeného u banky, spořitelního nebo úvěrního družstva,
c) "P.VIII.3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva" obsahuje krátkodobé skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení pasiv při splnění předem stanovených podmínek,
d) "P.VIII.4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva" obsahuje dlouhodobé skutečnosti, které vyjadřují trvalé nebo dočasné zvýšení pasiv při splnění předem stanovených podmínek.


ČÁST TŘETÍ
Některé účetní metody


§ 557

Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

(1) Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku nebo jeho části a technického zhodnocení s ohledem na povahu pořizovaného majetku a způsob jeho pořízení do okamžiku stanoveného v § 11 odst. 5 nebo § 14 odst. 12 jsou zejména náklady na
a) přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, platby za poskytnuté záruky, expertízy, patentové rešerše a předprojektové přípravné práce,
b) odvody za dočasné nebo trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě a poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí lesní půdy,
c) průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtu, zařízení staveniště, odlesnění a příslušné terénní úpravy, clo, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby,
d) licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku, nikoliv pro budoucí provoz,
e) vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby. Zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu,
f) náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady majetkové újmy vlastníkovi nebo nájemci nebo pachtýři nemovité věci nebo za omezení v obvyklém užívání, jakož i platby za smýcený porost v souvislosti s výstavbou,
g) úhradu podílu na
1. oprávněných nákladech provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu,
2. účelně vynaložených nákladech provozovatele distribuční soustavy spojených s připojením a se zajištěním požadované dodávky plynu,
3. účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a se zajištěním dodávky tepelné energie,
h) úhrady nákladů za přeložky 30), překládky 31) a náhradní pozemní komunikaci 32) účetní jednotce, která má vlastnické právo k dotčenému majetku, anebo která hospodaří s majetkem státu nebo s majetkem územních samosprávných celků, pokud je účetní jednotka oprávněna k takovéto úhradě nákladů,
i) zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání; vzniknou-li při zkouškách tohoto majetku použitelné výrobky nebo výkony, snižuje ocenění těchto výrobků nebo výkonů náklady související s pořízením tohoto majetku; další náklady na tyto výrobky a výkony nejsou součástí nákladů souvisejících s pořízením tohoto majetku, nýbrž nákladem z činnosti účetní jednotky,
j) zabezpečovací, konzervační a udržovací práce při zastavení pořizování majetku a dekonzervační práce v případě dalšího pokračování v pořizování; pokud je pořizování majetku zastaveno trvale, odepíše se pořizovaný majetek při jeho vyřazení do nákladů.
k) zrušeno

(2) Součástí ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení zejména nejsou
a) opravy a údržba. Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. Uvedením do provozuschopného stavu se rozumí provedení opravy i s použitím jiných než původních materiálů, dílů, součástí nebo technologií, pokud tím nedojde k technickému zhodnocení. Údržbou se rozumí soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a odstraňují se drobnější závady,
b) náklady nájemce nebo pachtýře na uvedení najatého nebo propachtovaného majetku do předchozího stavu,
c) kurzové rozdíly,
d) smluvní pokuty a úroky z prodlení, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů,
e) nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba 33),
f) náklady na zaškolení pracovníků,
g) náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami,
h) náklady na biologickou rekultivaci,
i) náklady spojené s přípravou a zabezpečením dlouhodobého majetku vzniklé po uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání,
j) v případě pozemku vykazovaného v položce "A.II.1. Pozemky" nejsou součástí jeho ocenění dlouhodobý hmotný majetek vykazovaný v položkách "A.II.3. Stavby", "A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů" a "A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek" podle § 14 odst. 7 písm. b),
k) v případě práva stavby není součástí jeho ocenění stavba vyhovující právu stavby.

(3) Ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna účetní jednotka. V případě finančního leasingu se pořizovací cena majetku převzatého uživatelem do vlastnictví zvýší o technické zhodnocení odpisované uživatelem v průběhu užívání a pokračuje se v odpisování z takto zvýšené pořizovací ceny.

(4) Technickým zhodnocením se rozumí zásahy do dlouhodobého nehmotného majetku nebo dlouhodobého hmotného majetku uvedeného do užívání, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud vynaložené náklady dosáhnou ocenění stanoveného pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku podle § 11 odst. 2 nebo § 14 odst. 9. Náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončený zásah do jednotlivého dlouhodobého majetku.

(5) Dlouhodobý hmotný majetek pořízený směnnou smlouvou se ocení pořizovací cenou, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány, nebo reprodukční pořizovací cenou, nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány.

(6) Ocenění pořízeného pozemku je včetně lesního porostu nebo osázení stromy a keři, pokud nejsou pěstitelským celkem trvalých porostů.

(7) U majetku oceněného podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona se jeho ocenění nezvyšuje o technické zhodnocení provedené na tomto majetku.

(8) Ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení se nesnižuje o dotaci poskytnutou na pořízení majetku.

(9) zrušen

(10) zrušen

(11) zrušen

(12) zrušen

------------------------------------------------------------------
30) Například zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
31) Například zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.
32) Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
33) § 6 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.


§ 562

Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů

Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou též náklady s pořízením související, například poplatky makléřům, poradcům, burzám. Součástí pořizovací ceny nejsou zejména úroky z úvěrů na pořízení cenných papírů a podílů a náklady spojené s držbou cenného papíru a podílu 34).

------------------------------------------------------------------
34) § 61 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.


§ 571

Způsob oceňování zásob a vymezení nákladů souvisejících s pořízením zásob

(1) Součástí pořizovací ceny zásob jsou též náklady související s jejich pořízením, zejména přepravné, provize, clo a pojistné. Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na jejich pořízení. Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořizováním zásob nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny zahrnuje pouze přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu.

(2) Náklady na úpravu skladovaného materiálu nebo zboží se považují za náklady související s pořízením zásob a zvyšují ocenění zásob.

(3) V rámci jednoho analytického účtu zásob je nutno používat pouze jeden způsob ocenění.

(4) Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popřípadě odhadem podle příslušných dokladů, které má účetní jednotka k dispozici.


§ 58

Vymezení nákladů souvisejících s pořízením pohledávek

Součástí pořizovací ceny pohledávek jsou náklady s pořízením související, například náklady na znalecké ocenění nakupovaných pohledávek, odměny za právní pomoc a provize.


§ 592

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů

(1) Změny reálných hodnot u cenných papírů a podílů určených účetní jednotkou k obchodování s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů se účtují prostřednictvím příslušných syntetických účtů nákladů a výnosů.

(2) Změny reálných hodnot cenných papírů a podílů, které nejsou účetní jednotkou určeny k obchodování, oceňovaných reálnou hodnotou (realizovatelné cenné papíry), s výjimkou trvalého snížení hodnoty (znehodnocení) tohoto cenného papíru a podílu, se účtují prostřednictvím příslušných syntetických rozvahových účtů.

(3) Při trvalém snížení hodnoty (znehodnocení) cenných papírů a podílů se účtuje toto znehodnocení bez zbytečného odkladu prostřednictvím příslušných syntetických účtů nákladů.

(4) Pokud u realizovatelných dluhových cenných papírů a podílů dojde následně po zaúčtování znehodnocení podle odstavce 3 k prokazatelnému zvýšení reálné hodnoty, účtuje se toto zvýšení reálné hodnoty prostřednictvím účtů výnosů, a to až do výše znehodnocení účtovaného podle odstavce 3; při případném vyšším zvýšení reálné hodnoty se postupuje podle odstavce 2.

(5) Změny v ocenění cenných papírů a podílů oceňovaných podílem na vlastním kapitálu (ekvivalencí) se účtují prostřednictvím příslušných syntetických rozvahových účtů.


§ 602

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů

(1) Změny reálné hodnoty derivátu, který zajišťuje reálnou hodnotu rozvahového aktiva nebo závazku, se účtují prostřednictvím příslušných účtů nákladů a výnosů. Změna reálné hodnoty zajištěného rozvahového aktiva nebo závazků z titulu konkrétního rizika se účtuje prostřednictvím příslušných účtů nákladů a výnosů.

(2) Změny reálné hodnoty derivátu zajišťujícího očekávané peněžní toky se účtují prostřednictvím příslušných rozvahových účtů. Do nákladů nebo výnosů jsou zaúčtovány ve stejných účetních obdobích, kdy jsou zaúčtovány náklady nebo výnosy spojené se zajišťovanými položkami.

(3) Derivát se považuje za zajišťovací pouze tehdy, pokud splňuje tyto podmínky:
a) na počátku zajištění je zajišťovací vztah formálně zdokumentován,
b) zajištění je efektivní,
c) efektivita je spolehlivě měřitelná a průběžně posuzovaná.

(4) Dokumentace je účetním záznamem a obsahuje identifikaci zajišťovaných položek a zajišťovacích derivátů, přesné vymezení rizika, které je předmětem zajištění, způsob výpočtu efektivnosti. Zajištění je efektivní, pokud na počátku a v průběhu zajišťovacího vztahu je poměr mezi změnami reálné hodnoty nebo peněžních toků zajišťovaných položek z titulu zajišťovaného rizika a změnami reálné hodnoty nebo peněžních toků zajišťovacího derivátu odpovídající zajišťovanému riziku v intervalu 80 % až 125 %. Účetní jednotka zjišťuje, zda zajištění je efektivní na počátku zajištění a dále alespoň k okamžiku sestavení účetní závěrky.

(5) Přestane-li splňovat zajišťovací derivát podmínky podle odstavce 3, účtuje se o něm od tohoto okamžiku jako o derivátu k obchodování.

(6) Není-li touto vyhláškou stanoveno jinak, použijí účetní jednotky při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.


§ 61

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů k obchodování

(1) Změny reálné hodnoty derivátů určených k obchodování, jimiž jsou deriváty, které nesplňují podmínky stanovené v § 60 odst. 3 a 4, se účtují prostřednictvím příslušných účtů nákladů a výnosů.

(2) Není-li touto vyhláškou stanoveno jinak, použijí účetní jednotky při uplatnění reálné hodnoty u derivátů k obchodování přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.


§ 62

(1) Účetní jednotka stanoví, zda bude o všech derivátech účtovat jako o derivátech k obchodování nebo využije možnost účtovat o nich jako o zajišťovacích derivátech v souladu s její strategií řízení finančních rizik; za derivát se nepovažuje smluvní vztah, jehož předmětem je koupě, prodej nebo užívání komodity, a očekává se jeho splnění dodáním komodity.

(2) O vložených derivátech se neúčtuje na rozvahových účtech.


§ 63

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování

Změny reálné hodnoty pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování, se účtují prostřednictvím příslušných účtů nákladů a výnosů.


§ 642

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji

(1) S výjimkou aktiv uvedených v § 5962 se změna reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji vykazuje v položce rozvahy "C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly" a k okamžiku jeho prodeje je tato změna zachycena výsledkově.

(2) Okamžik uskutečnění účetního případu podle odstavce 1, ke kterému se oceňuje reálnou hodnotou, bezprostředně souvisí s rozhodnutím osoby nebo orgánu, který o této skutečnosti rozhoduje podle jiného právního předpisu.


§ 655

Postup tvorby a použití opravných položek

(1) Opravné položky vyjadřují významné přechodné snížení hodnoty majetku.

(2) Dojde-li k významnému přechodnému snížení hodnoty majetku účetní jednotky, účtuje se o tomto účetním případu bez zbytečného odkladu. Za významné se považuje více než 20% snížení hodnoty tohoto majetku.

(3) Opravné položky se nevytvářejí u drobného dlouhodobého majetku, u krátkodobého finančního majetku a u majetku, který se podle
a) § 27 zákona oceňuje reálnou hodnotou nebo ekvivalencí (protihodnotou) a
b) § 25 odst. 1 písm. k) zákona oceňuje ve výši 1 Kč.

(4) Opravné položky lze vytvářet i v případech, kdy tak stanoví zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

(5) V případě majetku, s výjimkou pohledávek, se tvoří opravná položka ve výši přechodného snížení hodnoty tohoto majetku.

(6) V případě pohledávek se považuje za významnou a tvoří se opravná položka ve výši 10 % za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti dané pohledávky.

(7) Tvorba a zvýšení opravných položek se účtuje prostřednictvím příslušného syntetického účtu nákladů. Snížení popřípadě zrušení opravné položky se účtuje opět prostřednictvím příslušného syntetického účtu nákladů.

(8) Výše opravné položky nesmí přesáhnout výši ocenění majetku upravenou o výši oprávek k tomuto majetku, k němuž je opravná položka tvořena.

(9) První použití metody tvorby a použití opravných položek, s výjimkou tvorby opravných položek u pohledávek, provedou účetní jednotky poprvé v účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 2011 tak, že promítnou do účetnictví k 31. prosinci 2011 hodnotu opravných položek, kromě opravných položek k pohledávkám, jako oceňovací rozdíl při změně metody.


§ 667

Odpisování majetku

(1) Dlouhodobý majetek nebo jeho části včetně technického zhodnocení se odpisuje z ocenění stanoveného podle § 25 zákona postupně v průběhu jeho používání.

(2) Podle ustanovení § 28 zákona se též odpisuje ložisko nevyhrazeného nerostu nebo jeho část (dále jen "ložisko") na pozemku koupeném po 1. lednu 1997.

(3) Pořizovací cenou ložiska na jednotlivém pozemku je kladný rozdíl mezi pořizovací cenou pozemku s ložiskem a cenou tohoto pozemku podle právního předpisu platného v době pořízení pozemku. Ložisko těžené podle horních předpisů se odpisuje sazbou na jednotku těženého množství na základě skutečné těžby. Odpisová sazba na jednotku těženého množství (Kč/t, Kč/m3) je podílem pořizovací ceny ložiska na jednotlivém pozemku a zásob nevyhrazeného nerostu (t, m3) prokázaných geologickým průzkumem na tomto pozemku.

(4) Pokud zákon nebo tato vyhláška stanoví, že se určitý majetek odpisuje, není podstatný způsob nabytí tohoto majetku, případně důvod účtování o tomto majetku.

(5) Technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna jiná účetní jednotka než vlastník majetku, se odepíše v průběhu užívání technického zhodnocení. Odpisování technického zhodnocení majetku pořizovaného formou finančního leasingu, pokud je účetní jednotka oprávněna pořizovat majetek touto formou a pokud je uživatel oprávněn účtovat a odpisovat technické zhodnocení, se zahájí uvedením technického zhodnocení do stavu způsobilého k užívání.

(6) Při převodu vlastnictví k nemovitým věcem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byl doručen návrh na vklad katastrálnímu úřadu. Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí se uvede na analytických účtech, v inventurních soupisech a v příloze v účetní závěrce. V případě změny příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo ke změně příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu.

(7) Účetní jednotky neodpisují
a) umělecká díla, která nejsou součástí stavby, sbírky muzejní povahy, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty a obdobné movité věci stanovené jinými právními předpisy,
b) nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a technické zhodnocení, pokud není uvedeno do stavu způsobilého k užívání,
c) finanční majetek,
d) zásoby,
e) pohledávky,
f) dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek, pokud tento majetek má účetní jednotka v nájmu nebo pachtu nebo ve výpůjčce,
g) povolenky na emise a preferenční limity,
h) majetek oceněný podle § 25 odst. 1 písm. k) zákona, soubory tohoto majetku podle § 71 odst. 2 písm. a) a technické zhodnocení tohoto majetku, s výjimkou technického zhodnocení nemovitých kulturních památek a církevních staveb,
i) dlouhodobý majetek, který se podle § 27 zákona oceňuje reálnou hodnotou,
j) drobný dlouhodobý majetek,
k) pozemky.

(8) Nezajistí-li příspěvková organizace ke dni sestavení účetní závěrky, s výjimkou mezitímní účetní závěrky, krytí fondu investic nebo fondu reprodukce majetku finančními prostředky, sníží výsledkově o tento rozdíl snížený o výši výnosů z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů fond investic nebo fond reprodukce majetku. Účetní jednotky v příloze účetní závěrky zdůvodní, proč nebylo možno fond investic nebo fond reprodukce majetku krýt finančními prostředky.

(9) První použití metody odpisování dlouhodobého majetku provedou účetní jednotky poprvé v účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 2011. Při tomto prvním použití metody odpisování dlouhodobého majetku účetní jednotky nezobrazují náklady související s odpisováním tohoto majetku v účetním období roku 2011 a promítnou do účetnictví k 31. prosinci 2011 hodnotu oprávek k odpisovanému dlouhodobému majetku jako oceňovací rozdíl při změně metody.

(10) zrušen


§ 676

Postup tvorby a použití rezerv

(1) Tvorba a zvýšení rezervy podle § 26 zákona se účtuje prostřednictvím příslušného syntetického účtu nákladů. Použití, snížení nebo zrušení rezervy pro nepotřebnost se účtuje opět prostřednictvím příslušného syntetického účtu nákladů.

(2) U rezerv podle jiných právních předpisů 35) se postupuje podle těchto předpisů.

(3) Rezervy nesmějí mít aktivní zůstatek.

(4) zrušen

------------------------------------------------------------------
35) Například zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.


§ 683

Vzájemné zúčtování

(1) Za porušení vzájemného zúčtování v účetnictví a v účetní závěrce se nepovažuje zúčtování:
a) dobropisů nebo refundací týkajících se konkrétní nákladové, popřípadě výnosové položky a vztahujících se k účetnímu období, ve kterém byl náklad, popř. výnos zúčtován,
b) doměrků a vratek daní z příjmů, nepřímých daní, poplatků a obdobných plnění podle jiných právních předpisů,
c) rozdílů zjištěných při inventarizaci, které vznikly ve stejném účetním období prokazatelně neúmyslnou záměnou jednotlivých druhů, u kterých je tato záměna možná vzhledem k charakteru druhů zásob, například v důsledku různých rozměrů spojovacích materiálů nebo podobného balení zásob,
d) pohledávek a dluhů s výjimkou přijatých a poskytnutých záloh a závdavků k téže fyzické nebo právnické osobě, které mají dobu splatnosti do jednoho roku a jsou vedeny ve stejných měnách a
e) opravných položek a rezerv.

(2) Za vzájemné zúčtování se nepovažuje prostřednictvím rozvahových účtů zaúčtovaný vzájemný zápočet pohledávek a dluhů podle občanského zákoníku.

(3) Jedná-li se o významnou informaci, uvede účetní jednotka vzájemně zúčtované částky podle odstavce 1 a vysvětlení k nim jednotlivě v příloze v účetní závěrce.


§ 694

Metoda časového rozlišení

(1) Účetní jednotky náklady (výdaje) a výnosy (příjmy) zachycují podle těchto zásad:
a) náklady a výnosy se zachycují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí,
b) opravy nákladů nebo výnosů předcházejících účetních období, které nejsou významné v souladu s § 26 odst. 2 písm. d), se zachycují na položkách nákladů a výnosů, kterých se týkají,
c) náhrady vynaložených nákladů předcházejících účetních období se zachycují do výnosů běžného účetního období,
d) náklady a výdaje, které se týkají následujících účetních období, je nutno časově rozlišit ve formě
1. nákladů příštích období,
2. výdajů příštích období,
e) výnosy a příjmy, které se týkají následujících účetních období, je nutno časově rozlišit ve formě
1. výnosů příštích období,
2. příjmů příštích období.

(2) U účetních případů, které se časově rozlišují podle odstavce 1, musí být známy tyto skutečnosti:
a) věcné vymezení,
b) výše a
c) období, kterého se týkají.

(3) Metodu časového rozlišení nepoužije účetní jednotka v případě, pokud náklady na získání informace převýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou.


§ 70

Metoda kurzových rozdílů

(1) Kurzové rozdíly vznikající při ocenění majetku a závazků uvedených v § 4 odst. 12 zákona k okamžiku uskutečnění účetního případu, ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, se účtují prostřednictvím příslušných účtů nákladů a výnosů.

(2) Kurzové rozdíly podle odstavce 1 lze při postupném splácení pohledávek a závazků a při pohybech na účtech v účtových skupinách týkajících se finančního majetku účtovat prostřednictvím příslušných účtů nákladů a výnosů až ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.

(3) Kurzové rozdíly z cenných papírů a podílů se při ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka, neúčtují samostatně na příslušné účty nákladů a výnosů, ale jsou součástí ocenění reálnou hodnotou nebo ocenění ekvivalencí, ať je účtována výsledkově nebo rozvahově. Pokud není cenný papír nebo podíl oceněn reálnou hodnotou nebo ekvivalencí, pak se kurzové rozdíly účtují prostřednictvím rozvahových účtů. Pokud není dluhový cenný papír oceněn reálnou hodnotou nebo se podle § 27 zákona reálnou hodnotou neoceňuje, pak se kurzový rozdíl účtuje na vrub nákladů a ve prospěch výnosů.


§ 713

Metoda oceňování souboru majetku

(1) Soubor majetku (§ 24 odst. 4 zákona) je tvořen více věcmi a zpravidla je charakterizovaný samostatným technicko-ekonomickým určením, nebo u kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty určením společných znaků jeho částí nebo prvků (dále jen "soubor majetku") s ohledem na jiný právní předpis. Do souboru majetku nelze zahrnout nemovitou věc, a to ani společně s věcí movitou.

(2) Soubor majetku v případě kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty se oceňuje
a) ve výši 1 Kč, pokud není známa pořizovací cena ani jedné z věcí tvořících soubor majetku, nebo
b) součtem pořizovacích cen nebo reprodukčních pořizovacích cen všech jednotlivých věcí tvořících soubor majetku.

(3) Pokud dochází ke změnám v rozsahu souboru majetku oceněného podle odstavce 2 písm. a), ocenění celého souboru majetku se nemění. Pokud dochází ke změnám v rozsahu souboru majetku v ostatních případech, ocenění souboru majetku se upraví o ocenění věci, které se příslušná změna týká. Soubor majetku oceněný podle odstavce 2 písm. a) nelze rozšiřovat o kulturní památky nebo předměty kulturní hodnoty, u nichž je známé jejich ocenění.

(4) Sbírka muzejní povahy, u které není známa pořizovací cena, se oceňuje 1 Kč. Pokud dochází ke změnám v jejím rozsahu, ocenění této sbírky muzejní povahy se nemění. Rozšiřuje-li se tato sbírka muzejní povahy o věc, jejíž ocenění je známé, ocenění této sbírky muzejní povahy se nemění o ocenění této věci a tato věc je vykázána v položce "A.II.2. Kulturní předměty".

(5) Pokud dochází ke změně rozsahu sbírky muzejní povahy, u které je známé její ocenění, a to o věc, která je oceněna jinak než 1 Kč, ocenění této sbírky muzejní povahy se upraví o ocenění věci, které se příslušná změna týká.

(6) Tvorbu souboru majetku, jeho změny a ocenění dokládá účetní jednotka průkazným účetním záznamem.


§ 724

Některá specifika oceňování podmíněných aktiv a podmíněných pasiv

(1) Krátkodobé podmíněné pohledávky a ostatní krátkodobá podmíněná aktiva se oceňují v předpokládané výši pohledávek a aktiv, které mohou vzniknout za stanovených podmínek krátkodobosti v souladu s § 48 odst. 6.

(2) Dlouhodobé podmíněné pohledávky a ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva se oceňují v předpokládané výši pohledávek a aktiv, které mohou vzniknout za stanovených podmínek dlouhodobosti v souladu s § 48 odst. 6.

(3) Krátkodobé podmíněné závazky a ostatní krátkodobá podmíněná pasiva se oceňují v předpokládané výši dluhů a pasiv, které mohou vzniknout za stanovených podmínek krátkodobosti v souladu s § 48 odst. 6.

(4) Dlouhodobé podmíněné závazky a ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva se oceňují v předpokládané výši dluhů a pasiv, které mohou vzniknout za stanovených podmínek dlouhodobosti v souladu s § 48 odst. 6.

(5) Dlouhodobé podmíněné pohledávky, ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva, dlouhodobé podmíněné závazky a ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva se ocení ke konci rozvahového dne.


§ 732

Repo obchody

(1) Repo obchodem se rozumí repo nebo reverzní repo.

(2) Repem se pro účely této vyhlášky rozumí poskytnutí finančních aktiv, jiných než hotovost, za hotovost se současným závazkem přijmout tato finanční aktiva ke stanovenému okamžiku za částku odpovídající původní hotovosti a úroku.

(3) Jako repo se vykazuje
a) klasické repo, kterým se rozumí přijetí hotovosti se zajišťovacím převodem finančního aktiva,
b) poskytnutí cenných papírů zápůjčkou zajištěné přijetím hotovosti a
c) prodej cenných papírů se současně sjednaným zpětným nákupem.

(4) Reverzním repem se pro účely této vyhlášky rozumí přijetí finančních aktiv, jiných než hotovost, za hotovost se současným závazkem poskytnout tato finanční aktiva ke stanovenému okamžiku za částku odpovídající převedené hotovosti a úroku.

(5) Jako reverzní repo se vykazuje
a) klasické reverzní repo, kterým se rozumí poskytnutí hotovosti se zajišťovacím převodem finančního aktiva,
b) přijetí cenných papírů zápůjčkou zajištěné poskytnutím hotovosti a
c) nákup cenných papírů se současně sjednaným zpětným prodejem.

(6) Kolaterálem se pro účely této vyhlášky rozumí finanční aktivum poskytnuté nebo přijaté jako zajištění v případech uvedených v odstavcích 2 a 4.

(7) Finanční aktivum poskytnuté jako kolaterál v repu se vykazuje ve stejné položce aktiv nebo ve stejné položce knihy podrozvahových účtů, kde bylo toto finanční aktivum vykazováno před poskytnutím v repu za použití dosavadního způsobu oceňování. Zároveň účetní jednotka v případě repa vykáže dluh z titulu neukončené finanční operace v položce "D.III.29. Závazky z neukončených finančních operací".

(8) Finanční aktivum přijaté jako kolaterál v reverzním repu se vykazuje v příslušné položce knihy podrozvahových účtů. Finanční aktivum přijaté jako kolaterál, které je předmětem krátkého prodeje, se vykazuje v příslušné položce pasiv. Zároveň účetní jednotka v případě reverzního repa vykáže pohledávku z titulu neukončené finanční operace v položce "B.II.25. Pohledávky z neukončených finančních operací".


§ 741

Uplatnění reálné hodnoty u závazku vrátit cenný papír (kolaterál), který účetní jednotka zcizila a k okamžiku ocenění jej nezískala zpět

Změna reálné hodnoty závazku vrátit cenný papír (kolaterál), který účetní jednotka zcizila a k okamžiku ocenění jej nezískala zpět, se účtuje prostřednictvím příslušných účtů nákladů a výnosů.


§ 751

(1) Ustanovení § 73 a 74 se vztahují pouze na ministerstvo.

(2) Ustanovení § 65 a 67 nepoužije Státní pozemkový úřad pro majetek, který má ve správě podle jiného právního předpisu.


ČÁST ČTVRTÁ
Směrná účtová osnova


§ 76

Účtové třídy, účtové skupiny a syntetické účty

(1) Uspořádání směrné účtové osnovy je členěno na účtové třídy, účtové skupiny a syntetické účty ve struktuře stanovené v příloze č. 7 k této vyhlášce.

(2) Členění směrné účtové osnovy podle odstavce 1 je závazné pro všechny účetní jednotky podle § 2 včetně číselného označení.


§ 772

Analytické účty

(1) Syntetické účty lze pro potřeby účetní jednotky dále členit na analytické účty.

(2) V případě, že účetní jednotka je povinna předávat účetní záznamy, včetně účetních zápisů v účetních knihách a informací pro účely monitorování a řízení veřejných financí, v členění stanoveném v technické vyhlášce o účetních záznamech 8), vytváří členění syntetických účtů na odpovídající analytické účty, pokud uvedené povinnosti přenosu účetních záznamů nezajistí jiným způsobem.

------------------------------------------------------------------
8) Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech).


§ 78

Účtový rozvrh

Na základě směrné účtové osnovy podle § 76, uspořádání a označování podrozvahových účtů podle § 47 a případného členění na analytické účty podle § 77 účetní jednotka sestaví účtový rozvrh, v němž uvede syntetické, analytické a podrozvahové účty potřebné k zaúčtování všech účetních případů, k sestavení účetní závěrky a k přenosu účetních záznamů podle technické vyhlášky o účetních záznamech 8) a podle jiných právních předpisů 9).

------------------------------------------------------------------
8) Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech).
9) Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.


ČÁST PÁTÁ
Přechodná a zrušovací ustanovení


§ 79

Přechodná ustanovení

(1) Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2010 a později, není-li v odstavcích 29 stanoveno jinak.

(2) Změnu účetní metody odpisování a tvorby opravných položek, s výjimkou tvorby opravných položek u pohledávek, provedou účetní jednotky v účetním období započatém 1. ledna 2011.

(3) Změny v obsahovém vymezení položek a změny metod, které je možné provést v průběhu účetního období, provede účetní jednotka nejpozději k okamžiku stanovenému pro předávání účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech 8).

(4) Změnu účetní metody ocenění majetku reálnou hodnotou podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona, který účetní jednotka určila k prodeji přede dnem účinnosti této vyhlášky, provede účetní jednotka nejpozději do 31. prosince 2010, s výjimkou organizačních složek státu a státních fondů, které provedou tuto změnu účetní metody nejpozději k okamžiku stanovenému pro předávání operativních účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu podle jiného právního předpisu 8) a s výjimkou Pozemkového fondu České republiky, který tuto změnu metody provede nejpozději do 31. prosince 2011.

(5) V účetních závěrkách sestavovaných k okamžiku od účinnosti této vyhlášky do 31. prosince 2010 účetní jednotky uvádějí v rozvaze a v přehledu o změnách vlastního kapitálu ve sloupci týkajícím se minulého účetního období informace o stavu příslušné položky k 1. lednu 2010.

(6) V účetních závěrkách sestavovaných k okamžiku od účinnosti této vyhlášky do 31. prosince 2010 účetní jednotky ve výkazu zisku a ztráty ve sloupcích týkajících se minulého účetního období žádné informace neuvádějí.

(7) Územní samosprávné celky, svazky obcí a regionální rady regionů soudržnosti uvádějí podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou a podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku v příloze účetní závěrky za účetní období započatá 1. ledna 2011.

(8) Pokud účetní jednotka v účetním období 2010 nemá dostatek informací pro určení daného syntetického účtu při zaúčtování účetního případu, provede zápis prostřednictvím příslušného syntetického účtu účtové skupiny, který v názvu obsahuje termín ostatní, a to při dodržení pravidla podvojnosti účetního zápisu. V okamžiku zjištění veškerých skutečností, nejpozději k 31. prosinci 2010, provede účetní jednotka opravu účetního zápisu na příslušný syntetický účet.

(9) V účetních závěrkách sestavovaných od účinnosti této vyhlášky do 31. prosince 2010 včetně stanoví účetní jednotky způsob zaokrouhlování a tento způsob uvedou v příloze v účetní závěrce.

------------------------------------------------------------------
8) Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech).


§ 80

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu.
2. Vyhláška č. 477/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu.
3. Vyhláška č. 549/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění vyhlášky č. 477/2003 Sb.
4. Vyhláška č. 401/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů.
5. Vyhláška č. 576/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů.
6. Vyhláška č. 353/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů.
7. Vyhláška č. 472/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů.
8. Vyhláška č. 402/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro Pozemkový fond České republiky.


ČÁST ŠESTÁ
Účinnost


§ 8110

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Ministr:
Ing. Janota v. r.


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 1
Rozvaha

ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | |
| | | +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+ MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| AKTIVA CELKEM | | | součet A. a B. | součet A. a B. | součet A. a B. | součet A. a B. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| A. | Stálá aktiva | | součet A.I. až A.IV. | součet A.I. až A.IV. | součet A.I. až A.IV. | součet A.I. až A.IV. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | součet A.I.1. až A.I.9. | součet A.I.1. až A.I.9. | součet A.I.1. až A.I.9. | součet A.I.1. až A.I.9. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | | | | |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný | | | | | |
| | majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | součet A.II.1. až A.II.10. | součet A.II.1. až A.II.10. | součet A.II.1. až A.II.10. | součet A.II.1. až A.II.10. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory | | | | | |
| | hmotných movitých věcí | 022 | | | | |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | | | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | součet A.III.1. až A.III.8. | součet A.III.1. až A.III.8. | součet A.III.1. až A.III.8. | součet A.III.1. až A.III.8. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím | | | | | |
| | vlivem | 061 | | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční | | | | | |
| | majetek | 053 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | součet A.IV.1. až A.IV.7. | součet A.IV.1. až A.IV.7. | součet A.IV.1. až A.IV.7. | součet A.IV.1. až A.IV.7. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci | | | | | |
| | dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| 7. | Dlouhodobé zprostředkování transferů | 475 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| B. | Oběžná aktiva | | součet B.I. až B.III. | součet B.I. až B.III. | součet B.I. až B.III. | součet B.I. až B.III. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Zásoby | | součet B.I.1. až B.I.10. | součet B.I.1. až B.I.10. | součet B.I.1. až B.I.10. | součet B.I.1. až B.1.10. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | | | | |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | | | | |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | | | | |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | | | | |
| 6. | Výrobky | 123 | | | | |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | | | | |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | | | | |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Krátkodobé pohledávky | | součet B.II.1. až B.II.33. | součet B.II.1. až B.II.33. | součet B.II.1. až B.II.33. | součet B.II.1. až B.II.33. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | | |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci | | | | | |
| | krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělovaných daní | 319 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá | | | | | |
| | plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní | | | | | |
| | instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními | | | | | |
| | institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními | | | | | |
| | institucemi | 348 | | | | |
| 19. | Pohledávky ze správy daní | 352 | | | | |
| 20. | Zúčtování z přerozdělování daní | 355 | | | | |
| 21. | Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání | | | | | |
| | s cizím majetkem | 356 | | | | |
| 22. | Ostatní pohledávky ze správy daní | 358 | | | | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 24. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |
| 25. | Pohledávky z neukončených finančních operací | 369 | | | | |
| 26. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| 27. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | součet B.III.1 až B.III.17. | součet B.III.1.až B.III.17. | součet B.III.1. až | součet B.III.1. až |
| | | | | | B.III.17. | B.III.17. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 6. | Účty státních finančních aktiv | 247 | | | | |
| 7. | Účty řízení likvidity státní pokladny | | | | | |
| | a státního dluhu | 248 | | | | |
| 8. | Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu | 249 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných | | | | | |
| | celků | 231 | | | | |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 13. | Běžné účty státních fondů | 224 | | | | |
| 14. | Běžné účty fondů organizačních složek státu | 225 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+

+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------+-----------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| PASIVA CELKEM | | | součet C. a D. | součet C. a D. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| C. | Vlastní kapitál | | součet C.I. až C.IV. | součet C.I. až C.IV. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | součet C.I.1. až C.I.7. | součet C.I.1. až C.I.7. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | | |
| 2. | Fond privatizace | 402 | | |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | | |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | | |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Fondy účetní jednotky | | součet C.II.1. až C.II.6. | součet C.II.1. až C.II.6. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Fond odměn | 411 | | |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | | |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku | | | |
| | hospodaření | 413 | | |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Výsledek hospodaření | | součet C.III.1. až C.III.3. | součet C.III.1. až C.III.3. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | | |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních | | | |
| | období | 432 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| IV. | Příjmový a výdajový účet rozpočtového | | součet C.IV.1 až C.IV.4. | součet C.IV.1 až C.IV.4 |
| | hospodaření | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Příjmový účet organizačních složek státu | 222 | | |
| 2. | Zvláštní výdajový účet | 223 | | |
| 3. | Účet hospodaření státního rozpočtu | 227 | | |
| 4. | Agregované příjmy a výdaje předcházejících | | | |
| | účetních období | 404 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| D. | Cizí zdroje | | součet D.I. až D.III. | součet D.I. až D.III. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Rezervy | | = D.I.1. | = D.I.1. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Rezervy | 441 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Dlouhodobé závazky | | součet D.II.1 až D.II.9. | součet D.II.1 až D.II.9 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| 9. | Dlouhodobé zprostředkování transferů | 475 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Krátkodobé závazky | | součet D.III.1 až D.III.38. | součet D.III.1. až |
| | | | | D.III.38. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | | |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | | |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | | |
| 13 | Zdravotní pojištění | 337 | | |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá | | | |
| | plnění | 342 | | |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| 21. | Přijaté zálohy daní | 351 | | |
| 22. | Přeplatky na daních | 353 | | |
| 23. | Závazky z vratek nepřímých daní | 354 | | |
| 24. | Zúčtování z přerozdělování daní | 355 | | |
| 25. | Závazky z exekuce a ostatního nakládání | | | |
| | s cizím majetkem | 357 | | |
| 26. | Ostatní závazky ze správy daní | 359 | | |
| 27. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | |
| 28. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | |
| 29. | Závazky z neukončených finančních operací | 364 | | |
| 30. | Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 31. | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů | | | |
| | a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 34. | Závazky z řízení likvidity státní pokladny | | | |
| | a státního dluhu | 248 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+


ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | |
| | | +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+ MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| AKTIVA CELKEM | | | součet A. a B. | součet A. a B. | součet A. a B. | součet A. a B. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| A. | Stálá aktiva | | součet A.I. až A.IV. | součet A.I. až A.IV. | součet A.I. až A.IV. | součet A.I. až A.IV. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | součet A.I.1. až A.I.9. | součet A.I.1. až A.I.9. | součet A.I.1. až A.I.9. | součet A.I.1. až A.I.9. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | | | | |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný | | | | | |
| | majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | součet A.II.1. až A.II.10. | součet A.II.1. až A.II.10. | součet A.II.1. až A.II.10. | součet A.II.1. až A.II.10. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory | | | | | |
| | hmotných movitých věcí | 022 | | | | |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | | | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | součet A.III.1. až A.III.8. | součet A.III.1. až A.III.8. | součet A.III.1. až A.III.8. | součet A.III.1. až A.III.8. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím | | | | | |
| | vlivem | 061 | | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční | | | | | |
| | majetek | 053 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | součet A.IV.1. až A.IV.7. | součet A.IV.1. až A.IV.7. | součet A.IV.1. až A.IV.7. | součet A.IV.1. až A.IV.7. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci | | | | | |
| | dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| 7. | Dlouhodobé zprostředkování transferů | 475 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| B. | Oběžná aktiva | | součet B.I. až B.III. | součet B.I. až B.III. | součet B.I. až B.III. | součet B.I. až B.III. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Zásoby | | součet B.I.1. až B.I.10. | součet B.I.1. až B.I.10. | součet B.I.1. až B.I.10. | součet B.I.1. až B.1.10. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | | | | |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | | | | |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | | | | |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | | | | |
| 6. | Výrobky | 123 | | | | |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | | | | |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | | | | |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Krátkodobé pohledávky | | součet B.II.1. až B.II.33. | součet B.II.1. až B.II.33. | součet B.II.1. až B.II.33. | součet B.II.1. až B.II.33. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | | |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci | | | | | |
| | krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá | | | | | |
| | plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní | | | | | |
| | instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními | | | | | |
| | institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními | | | | | |
| | institucemi | 348 | | | | |
| 19. | Pohledávky ze správy daní | 352 | | | | |
| 20. | Zúčtování z přerozdělování daní | 355 | | | | |
| 21. | Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání | | | | | |
| | s cizím majetkem | 356 | | | | |
| 22. | Ostatní pohledávky ze správy daní | 358 | | | | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 24. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |
| 25. | Pohledávky z neukončených finančních operací | 369 | | | | |
| 26. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| 27. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | součet B.III.1. až | součet B.III.1. až | součet B.III.1. až | součet B.III.1. až |
| | | | B.III.17. | B.III.17. | B.III.17. | B.III.17. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 6. | Účty státních finančních aktiv | 247 | | | | |
| 7. | Účty řízení likvidity státní pokladny | | | | | |
| | a státního dluhu | 248 | | | | |
| 8. | Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu | 249 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | | | | |
| 14. | Běžné účty fondů organizačních složek státu | 225 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+

+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický +-----------------------------+-----------------------------+
| | | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| PASIVA CELKEM | | | součet C. a D. | součet C. a D. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| C. | Vlastní kapitál | | součet C.I. až C.IV. | součet C.I. až C.IV. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | součet C.I.1. až C.I.7. | součet C.I.1. až C.I.7. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | | |
| 2. | Fond privatizace | 402 | | |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | | |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Fondy účetní jednotky | | součet C.II.1. až C.II.6. | součet C.II.1. až C.II.6. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | | |
| 3. | zrušen | | | |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Výsledek hospodaření | | součet C.III.1. až C.III.3. | součet C.III.1. až C.III.3. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | | |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních | | | |
| | období | 432 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| IV. | Příjmový a výdajový účet rozpočtového | | součet C.IV.1. až C.IV.4. | součet C.IV.1. až C.IV.4. |
| | hospodaření | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Příjmový účet organizačních složek státu | 222 | | |
| 2. | Zvláštní výdajový účet | 223 | | |
| 3. | Účet hospodaření státního rozpočtu | 227 | | |
| 4. | Agregované příjmy a výdaje předcházejících | | | |
| | účetních období | 404 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| D. | Cizí zdroje | | součet D.I. až D.III. | součet D.I. až D.III. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Rezervy | | = D.I.1. | = D.I.1. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Rezervy | 441 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Dlouhodobé závazky | | součet D.II.1 až D.II.9 | součet D.II.1. až D.II.9. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| 9. | Dlouhodobé zprostředkování transferů | 475 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Krátkodobé závazky | | součet D.III.1. až | součet D.III.1. až |
| | | | D.III.38. | D.III.38. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | | |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | | |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | | |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | | |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmu | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá | | | |
| | plnění | 342 | | |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| 21. | Přijaté zálohy daní | 351 | | |
| 22. | Přeplatky na daních | 353 | | |
| 23. | Závazky z vratek nepřímých daní | 354 | | |
| 24. | Zúčtování z přerozdělování daní | 355 | | |
| 25. | Závazky z exekuce a ostatního nakládání | | | |
| | s cizím majetkem | 357 | | |
| 26. | Ostatní závazky ze správy daní | 359 | | |
| 27. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | |
| 28. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | |
| 29. | Závazky z neukončených finančních operací | 364 | | |
| 30. | Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 31. | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů | | | |
| | a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 34. | Závazky z řízení likvidity státní pokladny | | | |
| | a státního dluhu | 248 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+


ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | |
| | | +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+ MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| AKTIVA CELKEM | | | součet A. a B. | součet A. a B. | součet A. a B. | součet A. a B. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| A. | Stálá aktiva | | součet A.I. až A.IV. | součet A.I. až A.IV. | součet A.I. až A.IV. | součet A.I. až A.IV. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | součet A.I.1. až A.I.9. | součet A.I.1. až A.I.9. | součet A.I.1. až A.I.9. | součet A.I.1. až A.I.9. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | | | | |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný | | | | | |
| | majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | součet A.II.1. až A.II.10. | součet A.II.1. až A.II.10. | součet A.II.1. až A.II.10. | součet A.II.1. až A.II.10. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory | | | | | |
| | hmotných movitých věcí | 022 | | | | |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | | | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | součet A.III.1. až A.III.8. | součet A.III.1. až A.III.8. | součet A.III.1. až A.III.8. | součet A.III.1. až A.III.8. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím | | | | | |
| | vlivem | 061 | | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční | | | | | |
| | majetek | 053 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | součet A.IV.1. až A.IV.7. | součet A.IV.1. až A.IV.7. | součet A.IV.1. až A.IV.7. | součet A.IV.1. až A.IV.7. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci | | | | | |
| | dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| B. | Oběžná aktiva | | součet B.I. až B.III. | součet B.I. až B.III. | součet B.I. až B.III. | součet B.I. až B.III. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Zásoby | | součet B.I.1. až B.I.10. | součet B.I.1. až B.I.10. | součet B.I.1. až B.I.10. | součet B.I.1. až B.1.10. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | | | | |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | | | | |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | | | | |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | | | | |
| 6. | Výrobky | 123 | | | | |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | | | | |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | | | | |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Krátkodobé pohledávky | | součet B.II.1. až B.II.33. | součet B.II.1. až B.II.33. | součet B.II.1. až B.II.33. | součet B.II.1. až B.II.33. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | | |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci | | | | | |
| | krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělovaných daní | 319 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá | | | | | |
| | plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní | | | | | |
| | instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními | | | | | |
| | institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními | | | | | |
| | institucemi | 348 | | | | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 24. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |
| 25. | Pohledávky z neukončených finančních operací | 369 | | | | |
| 26. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| 27. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | součet B.III.1. až | součet B.III.1. až | součet B.III.1. až | součet B.III.1. až |
| | | | B.III.17. | B.III.17. | B.III.17 | B.III.17. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných | | | | | |
| | celků | 231 | | | | |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+

+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický +-----------------------------+-----------------------------+
| | | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| PASIVA CELKEM | | | součet C. a D. | součet C. a D. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| C. | Vlastní kapitál | | součet C.I. až C.IV. | součet C.I. až C.IV. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | součet C.I.1. až C.I.7. | součet C.I.1. až C.I.7. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | | |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | | |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | | |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Fondy účetní jednotky | | součet C.II.1. až C.II.6. | součet C.II.1. až C.II.6. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Výsledek hospodaření | | součet C.III.1. až C.III.3. | součet C.III.1. až C.III.3. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | | |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních | | | |
| | období | 432 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| D. | Cizí zdroje | | součet D.I. až D.III. | součet D.I. až D.III. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Rezervy | | = D.I.1. | = D.I.1. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Rezervy | 441 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Dlouhodobé závazky | | součet D.II.1. až D.II.9. | součet D.II.1. až D.II.9. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Krátkodobé závazky | | součet D.III.1. až | součet D.III.1. až |
| | | | D.III.38. | D.III.38. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | | |
| 6. | Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 8. | Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | | |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | | |
| 13 | Zdravotní pojištění | 337 | | |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá | | | |
| | plnění | 342 | | |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| 27. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | |
| 28. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | |
| 29. | Závazky z neukončených finančních operací | 364 | | |
| 30. | Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 31. | Závazky z upsaných nesplacených cenných | | | |
| | papírů a podílů | 368 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+


PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | |
| | | +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+ MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| AKTIVA CELKEM | | | součet A. a B. | součet A. a B. | součet A. a B. | součet A. a B. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| A. | Stálá aktiva | | součet A.I. až A.IV. | součet A.I. až A.IV. | součet A.I. až A.IV. | součet A.I. až A.IV. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | součet A.I.1. až A.I.9. | součet A.I.1. až A.I.9. | součet A.I.1. až A.I.9. | součet A.I.1. až A.I.9. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | | | | |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný | | | | | |
| | majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | součet A.II.1. až A.II.10. | součet A.II.1. až A.II.10. | součet A.II.1. až A.II.10. | součet A.II.1. až A.II.10. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory | | | | | |
| | hmotných movitých věcí | 022 | | | | |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | | | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | součet A.III.1. až A.III.8. | součet A.III.1. až A.III.8. | součet A.III.1. až A.III.8. | součet A.III.1. až A.III.8. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím | | | | | |
| | vlivem | 061 | | | | |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | součet A.IV.1. až A.IV.7. | součet A.IV.1. až A.IV.7. | součet A.IV.1. až A.IV.7. | součet A.IV.1. až A.IV.7. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci | | | | | |
| | dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| B. | Oběžná aktiva | | součet B.I. až B.III. | součet B.I. až B.III. | součet B.I. až B.III. | součet B.I. až B.III. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Zásoby | | součet B.I.1. až B.I.10. | součet B.I.1. až B.I.10. | součet B.I.1. až B.I.10. | součet B.I.1. až B.1.10. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | | | | |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | | | | |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | | | | |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | | | | |
| 6. | Výrobky | 123 | | | | |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | | | | |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | | | | |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Krátkodobé pohledávky | | součet B.II.1. až B.II.33. | součet B.II.1. až B.II.33. | součet B.II.1. až B.II.33. | součet B.II.1. až B.II.33. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | | |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci | | | | | |
| | krátkodobé | 316 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá | | | | | |
| | plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní | | | | | |
| | instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními | | | | | |
| | institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními | | | | | |
| | institucemi | 348 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | součet B.III.1. až | součet B.III.1. až | součet B.III.1. až | součet B.III.1. až |
| | | | B.III.17. | B.III.17. | B.III.17. | B.III.17. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+

+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| Číslo položky | Název položky | Syntetický +-----------------------------+-----------------------------+
| | | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| PASIVA CELKEM | | | součet C. a D. | součet C. a D. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| C. | Vlastní kapitál | | součet C.I. až C.IV. | součet C.I. až C.IV. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | součet C.I.1. až C.I.7. | součet C.I.1. až C.I.7. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | | |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | | |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | | |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Fondy účetní jednotky | | součet C.II.1. až C.II.6. | součet C.II.1. až C.II.6. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Fond odměn | 411 | | |
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | | |
| 3. | Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku | | | |
| | hospodaření | 413 | | |
| 4. | Rezervní fond z ostatních titulů | 414 | | |
| 5. | Fond reprodukce majetku, fond investic | 416 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Výsledek hospodaření | | součet C.III.1. až C.III.3. | součet C.III.1. až C.III.3. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | | |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních | | | |
| | období | 432 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| D. | Cizí zdroje | | součet D.I. až D.III. | součet D.I. až D.III. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Rezervy | | = D.I.1. | = D.I.1. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Rezervy | 441 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Dlouhodobé závazky | | součet D.II.1. až D.II.9. | součet D.II.1. až D.II.9. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Krátkodobé závazky | | součet D.III.1. až | součet D.III.1. až |
| | | | D.III.38. | D.III.38. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | | |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | | |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | | |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá | | | |
| | plnění | 342 | | |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+


STÁTNÍ FONDY
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | |
| | | +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+ MINULÉ |
| | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| AKTIVA CELKEM | | | součet A. a B. | součet A. a B. | součet A. a B. | součet A. a B. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| A. | Stálá aktiva | | součet A.I. až A.IV. | součet A.I. až A.IV. | součet A.I. až A.IV. | součet A.I. až A.IV. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Dlouhodobý nehmotný majetek | | součet A.I.1. až A.I.9. | součet A.I.1. až A.I.9. | součet A.I.1. až A.I.9. | součet A.I.1. až A.I.9. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | | | | |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný | | | | | |
| | majetek | 051 | | | | |
| 9. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Dlouhodobý hmotný majetek | | součet A.II.1. až A.II.10. | součet A.II.1. až A.II.10. | součet A.II.1. až A.II.10. | součet A.II.1. až A.II.10. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Pozemky | 031 | | | | |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. | Stavby | 021 | | | | |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory | | | | | |
| | hmotných movitých věcí | 022 | | | | |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | | | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Dlouhodobý finanční majetek | | součet A.III.1. až A.III.8. | součet A.III.1. až A.III.8. | součet A.III.1. až A.III.8. | součet A.III.1. až A.III.8. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| IV. | Dlouhodobé pohledávky | | součet A.IV.1. až A.IV.7. | součet A.IV.1. až A.IV.7. | součet A.IV.1. až A.IV.7. | součet A.IV.1. až A.IV.7. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci | | | | | |
| | dlouhodobé | 462 | | | | |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| B. | Oběžná aktiva | | součet B.I. až B.III. | součet B.I. až B.III. | součet B.I. až B.III. | součet B.I. až B.III. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Zásoby | | součet B.I.1. až B.I.10. | součet B.I.1. až B.I.10. | součet B.I.1. až B.I.10. | součet B.I.1. až B.I.10. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | | | | |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | | | | |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | | | | |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | | | | |
| 6. | Výrobky | 123 | | | | |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | | | | |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | | | | |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Krátkodobé pohledávky | | součet B.II.1. až B.II.33. | součet B.II.1. až B.II.33. | součet B.II.1. až B.II.33. | součet B.II.1. až B.II.33. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Odběratelé | 311 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | | |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci | | | | | |
| | krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělovaných daní | 319 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá | | | | | |
| | plnění | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní | | | | | |
| | instituce | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními | | | | | |
| | institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními | | | | | |
| | institucemi | 348 | | | | |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | | | | |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Krátkodobý finanční majetek | | součet B.III.1. až | součet B.III.1. až | součet B.III.1. až | součet B.III.1. až |
| | | | B.III.17. | B.III.17. | B.III.17. | B.III.17. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 10. | Běžný účet FKSP | 243 | | | | |
| 13. | Běžné účty státních fondů | 224 | | | | |
| 15. | Ceniny | 263 | | | | |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+

+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------+-----------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| PASIVA CELKEM | | | součet C. a D. | součet C. a D. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| C. | Vlastní kapitál | | součet C.I. až C.IV. | součet C.I. až C.IV. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | | součet C.I.1. až C.I.7. | součet C.I.1. až C.I.7. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | | |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | | |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | | |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. | Opravy předcházejících účetních období | 408 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Fondy účetní jednotky | | součet C.II.1. až C.II.6. | součet C.II.1. až C.II.6. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 2. | Fond kulturních a sociálních potřeb | 412 | | |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Výsledek hospodaření | | součet C.III.1. až C.III.3. | součet C.III.1. až C.III.3. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | | |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních | | | |
| | období | 432 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| D. | Cizí zdroje | | součet D.I. až D.III. | součet D.I. až D.III. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Rezervy | | = D.I.1. | = D.I.1. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Rezervy | 441 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Dlouhodobé závazky | | součet D.II.1. až D.II.9. | součet D.II.1. až D.II.9. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Krátkodobé závazky | | součet D.III.1. až | součet D.III.1. až |
| | | | D.III.38. | D.III.38. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. | Dodavatelé | 321 | | |
| 7. | Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 9. | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. | Zaměstnanci | 331 | | |
| 11. | Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. | Sociální zabezpečení | 336 | | |
| 13. | Zdravotní pojištění | 337 | | |
| 14. | Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. | Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá | | | |
| | plnění | 342 | | |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 2
Výkaz zisku a ztráty
Vzor pro rok 2014

ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavený k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | | +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| A. | NÁKLADY CELKEM | | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Náklady z činnosti | | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | | | | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | | | | |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | | | | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | | | | |
| 9. | Cestovné | 512 | | | | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | | | | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | | | | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | | | | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | | | | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | | | | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | | | | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | | | | |
| 18. | Daň silniční | 531 | | | | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | | | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | | | | |
| 21. | Vratký nepřímých daní | 539 | | | | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | | | | |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | | | | |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | | | | |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | | | | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | | | | |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | | | | |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | | |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | | | | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Finanční náklady | | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | |
| 2. | Úroky | 562 | | | | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | | | | |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Náklady na transfery | | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Náklady vybraných ústředních vládních | | | | | |
| | institucí na transfery | 571 | | | | |
| 2. | Náklady vybraných místních vládních institucí | | | | | |
| | na transfery | 572 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| IV. | Náklady ze sdílených daní a poplatků | | součet A.IV.1. až A.IV.5. | součet A.IV.1. až A.IV.5. | součet A.IV.1. až A.IV.5. | součet A.IV.1. až A.IV.5. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 581 | | | | |
| 2. | Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických | | | | | |
| | osob | 582 | | | | |
| 3. | Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty | 584 | | | | |
| 4. | Náklady ze sdílených spotřebních daní | 585 | | | | |
| 5. | Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků | 586 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| V. | Daň z příjmů | | součet A.V.1 až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Daň z příjmů | 591 | | | | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+

+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | | +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| B. | VÝNOSY CELKEM | | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Výnosy z činnosti | | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | | | | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | | | | |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | |
| 5. | Výnosy ze správních poplatků | 605 | | | | |
| 6. | Výnosy z místních poplatků | 606 | | | | |
| 7. | Výnosy ze soudních poplatků | 607 | | | | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | | | |
| 10. | Jiné pokuty a penále | 642 | | | | |
| 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | | | | |
| 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného | | | | | |
| | majetku | 645 | | | | |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku | | | | | |
| | kromě pozemků | 646 | | | | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | | | | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Finanční výnosy | | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | | | | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 5. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 665 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Výnosy z daní a poplatků | | součet B.III.1. až B.III.9. | součet B.III.1. až B.III.9. | součet B.III.1. až B.III.9. | součet B.III.1. až B.III.9. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy z daně z příjmů fyzických osob | 631 | | | | |
| 2. | Výnosy z daně z příjmů právnických osob | 632 | | | | |
| 3. | Výnosy ze sociálního pojištění | 633 | | | | |
| 4. | Výnosy z daně z přidané hodnoty | 634 | | | | |
| 5. | Výnosy ze spotřebních daní | 635 | | | | |
| 6. | Výnosy z majetkových daní | 636 | | | | |
| 7. | Výnosy z energetických daní | 637 | | | | |
| 8. | Výnosy z daně silniční | 638 | | | | |
| 9. | Výnosy z ostatních daní a poplatků | 639 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| IV. | Výnosy z transferů | | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí | | | | | |
| | z transferů | 671 | | | | |
| 2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí | | | | | |
| | z transferů | 672 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| V. | Výnosy ze sdílených daní a poplatků | | součet B.V.1. až B.V.6. | součet B.V.1. až B.V.6. | součet B.V.1. až B.V.6. | součet B.V.1. až B.V.6. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 681 | | | | |
| 2. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických | | | | | |
| | osob | 682 | | | | |
| 3. | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 684 | | | | |
| 4. | Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 685 | | | | |
| 5. | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | | | | |
| 6. | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 688 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | - | - | - | - |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV.) |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | B.-A. | B.-A. | B.-A. | B.-A. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+


ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavený k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | | +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| A. | NÁKLADY CELKEM | | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Náklady z činnosti | | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | | | | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | | | | |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | | | | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| 6. | Aktivace běžného majetku | 507 | | | | |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | | | | |
| 9. | Cestovné | 512 | | | | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | | | | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | | | | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | | | | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | | | | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | | | | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | | | | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | | | | |
| 18. | Daň silniční | 531 | | | | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | | | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | | | | |
| 21. | Vratký nepřímých daní | 539 | | | | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | | | | |
| 24. | Dary a jiná bezúplatný předání | 543 | | | | |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | | | | |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | | | | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | | | | |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | | | | |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | | |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | | | | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Finanční náklady | | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | |
| 2. | Úroky | 562 | | | | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | | | | |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Náklady na transfery | | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3 | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Náklady vybraných ústředních vládních institucí | | | | | |
| | na transfery | 571 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| IV. | Náklady ze sdílených daní a poplatků | | součet A.IV.1. až A.IV.5. | součet A.IV.1. až A.IV.5. | součet A.IV.1. až A.IV.5. | součet A.IV.1. až A.IV.5. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 581 | | | | |
| 2. | Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických | | | | | |
| | osob | 582 | | | | |
| 3. | Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty | 584 | | | | |
| 4. | Náklady ze sdílených spotřebních daní | 585 | | | | |
| 5. | Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků | 586 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| V. | Daň z příjmů | | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Daň z příjmů | 591 | | | | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+

+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | | +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| B. | VÝNOSY CELKEM | | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Výnosy z činnosti | | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | | | | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | | | | |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | |
| 5. | Výnosy ze správních poplatků | 605 | | | | |
| 7. | Výnosy ze soudních poplatků | 607 | | | | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | | | |
| 10. | Jiné pokuty a penále | 642 | | | | |
| 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | | | | |
| 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného | | | | | |
| | majetku | 645 | | | | |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku | | | | | |
| | kromě pozemků | 646 | | | | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | | | | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Finanční výnosy | | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | | | | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 5. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 665 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Výnosy z daní a poplatků | | součet B.III.1. až B.III.9. | součet B.III.1. až B.III.9. | součet B.III.1. až B.III.9. | součet B.III.1. až B.III.9. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy z daně z příjmů fyzických osob | 631 | | | | |
| 2. | Výnosy z daně z příjmů právnických osob | 632 | | | | |
| 3. | Výnosy ze sociálního pojištění | 633 | | | | |
| 4. | Výnosy z daně z přidané hodnoty | 634 | | | | |
| 5. | Výnosy ze spotřebních daní | 635 | | | | |
| 6. | Výnosy z majetkových daní | 636 | | | | |
| 7. | Výnosy z energetických daní | 637 | | | | |
| 8. | Výnosy z daně silniční | 638 | | | | |
| 9. | Výnosy z ostatních daní a poplatků | 639 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| IV. | Výnosy z transferů | | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy z vybraných ústředních vládních | 671 | | | | |
| | institucí z transferů | | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| V. | Výnosy ze sdílených daní a poplatků | | součet B.V.1. až B.V.6. | součet B.V.1. až B.V.6. | součet B.V.1. až B.V.6. | součet B.V.1. až B.V.6. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 681 | | | | |
| 2. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických | | | | | |
| | osob | 682 | | | | |
| 3. | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 684 | | | | |
| 4. | Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 685 | | | | |
| 5. | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | | | | |
| 6. | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 688 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | - | - | - | - |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV) |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | B.-A. | B.-A. | B.-A. | B.-A. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+


ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavený k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | | +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| A. | NÁKLADY CELKEM | | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Náklady z činnosti | | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | | | | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | | | | |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | | | | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | | | | |
| 9. | Cestovné | 512 | | | | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | | | | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | | | | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | | | | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | | | | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | | | | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | | | | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | | | | |
| 18. | Daň silniční | 531 | | | | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | | | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | | | | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | | | | |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | | | | |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | | | | |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | | | | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | | | | |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | | | | |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | | |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | | | | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Finanční náklady | | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | |
| 2. | Úroky | 562 | | | | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | | | | |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Náklady na transfery | | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 2. | Náklady vybraných místních vládních institucí | | | | | |
| | na transfery | 572 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| V. | Daň z příjmů | | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Daň z příjmů | 591 | | | | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+

+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | | +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| B. | VÝNOSY CELKEM | | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Výnosy z činnosti | | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | | | | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | | | | |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | |
| 5. | Výnosy ze správních poplatků | 605 | | | | |
| 6. | Výnosy z místních poplatků | 606 | | | | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | | | |
| 10. | Jiné pokuty a penále | 642 | | | | |
| 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | | | | |
| 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného | | | | | |
| | majetku | 645 | | | | |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku | | | | | |
| | kromě pozemků | 646 | | | | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | | | | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Finanční výnosy | | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | | | | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 5. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 665 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| IV. | Výnosy z transferů | | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 2. | Výnosy z vybraných místních vládních institucí | 672 | | | | |
| | z transferů | | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| V. | Výnosy ze sdílených daní a poplatků | | součet B.V.1. až B.V.6. | součet B.V.1. až B.V.6. | součet B.V.1. až B.V.6. | součet B.V.1. až B.V.6. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 681 | | | | |
| 2. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických | | | | | |
| | osob | 682 | | | | |
| 3. | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 684 | | | | |
| 4. | Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 685 | | | | |
| 5. | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | | | | |
| 6. | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 688 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | - | - | - | - |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV.) |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | B.-A. | B.-A. | B.-A. | B.-A. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+


PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavený k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | | +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| A. | NÁKLADY CELKEM | | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Náklady z činnosti | | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | | | | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | | | | |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | | | | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | | | | |
| 9. | Cestovné | 512 | | | | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | | | | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | | | | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | | | | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | | | | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | | | | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | | | | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | | | | |
| 18. | Daň silniční | 531 | | | | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | | | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | | | | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | | | | |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | | | | |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | | | | |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | | | | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | | | | |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | | | | |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | | |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | | | | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Finanční náklady | | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | |
| 2. | Úroky | 562 | | | | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | | | | |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Náklady na transfery | | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Náklady vybraných ústředních vládních institucí | | | | | |
| | na transfery | 571 | | | | |
| 2. | Náklady vybraných místních vládních institucí | | | | | |
| | na transfery | 572 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| V. | Daň z příjmů | | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Daň z příjmů | 591 | | | | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+

+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | | +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| B. | VÝNOSY CELKEM | | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Výnosy z činnosti | | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | | | | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | | | | |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | | | |
| 10. | Jiné pokuty a penále | 642 | | | | |
| 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | | | | |
| 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného | | | | | |
| | majetku | 645 | | | | |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku | | | | | |
| | kromě pozemků | 646 | | | | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | | | | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Finanční výnosy | | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | | | | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| IV. | Výnosy z transferů | | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí | | | | | |
| | z transferů | 671 | | | | |
| 2. | Výnosy z vybraných místních vládních institucí | | | | | |
| | z transferů | 672 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | - | - | - | - |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV.) |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | B.-A. | B.-A. | B.-A. | B.-A. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+


STÁTNÍ FONDY
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavený k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | | +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| A. | NÁKLADY CELKEM | | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Náklady z činnosti | | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | | | | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | | | | |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | | | | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | | | | |
| 9. | Cestovné | 512 | | | | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | | | | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | | | | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | | | | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | | | | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | | | | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | | | | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | | | | |
| 18. | Daň silniční | 531 | | | | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | | | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | | | | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | | | | |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | | | | |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | | | | |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | | | | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | | | | |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | | | | |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | | |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | | | | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Finanční náklady | | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | |
| 2. | Úroky | 562 | | | | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | | | | |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Náklady na transfery | | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Náklady vybraných ústředních vládních institucí | 571 | | | | |
| | na transfery | | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| V. | Daň z příjmů | | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Daň z příjmů | 591 | | | | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+

+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | | +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| B. | VÝNOSY CELKEM | | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Výnosy z činnosti | | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | | | | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | | | | |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | | | |
| 10. | Jiné pokuty a penále | 642 | | | | |
| 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | | | | |
| 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného | | | | | |
| | majetku | 645 | | | | |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku | | | | | |
| | kromě pozemků | 646 | | | | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | | | | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Finanční výnosy | | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | | | | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 5. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 665 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Výnosy z daní a poplatků | | součet B.III.1. až B.III.9. | součet B.III.1. až B.III.9. | součet B.III.1. až B.III.9. | součet B.III.1. až B.III.9. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 5. | Výnosy ze spotřebních daní | 635 | | | | |
| 7. | Výnosy z energetických daní | 637 | | | | |
| 8. | Výnosy z daně silniční | 638 | | | | |
| 9. | Výnosy z ostatních daní a poplatků | 639 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| IV. | Výnosy z transferů | | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí | | | | | |
| | z transferů | 671 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| V. | Výnosy ze sdílených daní a poplatků | | součet B.V.1. až B.V.6. | součet B.V.1. až B.V.6. | součet B.V.1. až B.V.6. | součet B.V.1. až B.V.6. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy se sdílené daně z příjmů fyzických osob | 681 | | | | |
| 2. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických | | | | | |
| | osob | 682 | | | | |
| 3. | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 684 | | | | |
| 4. | Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 685 | | | | |
| 5. | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | | | | |
| 6. | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 688 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | - | - | - | - |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV.) |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | B.-A. | B.-A. | B.-A. | B.-A. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 2
Výkaz zisku a ztráty

ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavený k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | | +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| A. | NÁKLADY CELKEM | | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Náklady z činnosti | | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | | | | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | | | | |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | | | | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | | | | |
| 9. | Cestovné | 512 | | | | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | | | | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | | | | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | | | | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | | | | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | | | | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | | | | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | | | | |
| 18. | Daň silniční | 531 | | | | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | | | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | | | | |
| 21. | Vratky nepřímých daní | 539 | | | | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | | | | |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | | | | |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | | | | |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | | | | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | | | | |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | | | | |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | | |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | | | | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Finanční náklady | | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | |
| 2. | Úroky | 562 | | | | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | | | | |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Náklady na transfery | | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Náklady vybraných ústředních vládních | | | | | |
| | institucí na transfery | 571 | | | | |
| 2. | Náklady vybraných místních vládních institucí | | | | | |
| | na transfery | 572 | | | | |
| 3. | Náklady vybraných ústředních vládních institucí | | | | | |
| | na předfinancování transferů | 575 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| IV. | Náklady ze sdílených daní a poplatků | | součet A.IV.1. až A.IV.5. | součet A.IV.1. až A.IV.5. | součet A.IV.1. až A.IV.5. | součet A.IV.1. až A.IV.5. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 581 | | | | |
| 2. | Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických | | | | | |
| | osob | 582 | | | | |
| 3. | Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty | 584 | | | | |
| 4. | Náklady ze sdílených spotřebních daní | 585 | | | | |
| 5. | Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků | 586 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| V. | Daň z příjmů | | součet A.V.1 až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Daň z příjmů | 591 | | | | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+

+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | | +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| B. | VÝNOSY CELKEM | | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Výnosy z činnosti | | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | | | | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | | | | |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | |
| 5. | Výnosy ze správních poplatků | 605 | | | | |
| 6. | Výnosy z místních poplatků | 606 | | | | |
| 7. | Výnosy ze soudních poplatků | 607 | | | | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | | | |
| 10. | Jiné pokuty a penále | 642 | | | | |
| 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | | | | |
| 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného | | | | | |
| | majetku | 645 | | | | |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku | | | | | |
| | kromě pozemků | 646 | | | | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | | | | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Finanční výnosy | | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | | | | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 5. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 665 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Výnosy z daní a poplatků | | součet B.III.1. až B.III.9. | součet B.III.1. až B.III.9. | součet B.III.1. až B.III.9. | součet B.III.1. až B.III.9. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy z daně z příjmů fyzických osob | 631 | | | | |
| 2. | Výnosy z daně z příjmů právnických osob | 632 | | | | |
| 3. | Výnosy ze sociálního pojištění | 633 | | | | |
| 4. | Výnosy z daně z přidané hodnoty | 634 | | | | |
| 5. | Výnosy ze spotřebních daní | 635 | | | | |
| 6. | Výnosy z majetkových daní | 636 | | | | |
| 7. | Výnosy z energetických daní | 637 | | | | |
| 8. | Výnosy z daně silniční | 638 | | | | |
| 9. | Výnosy z ostatních daní a poplatků | 639 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| IV. | Výnosy z transferů | | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí | | | | | |
| | z transferů | 671 | | | | |
| 2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí | | | | | |
| | z transferů | 672 | | | | |
| 3. | Náklady vybraných ústředních vládních institucí | | | | | |
| | z předfinancování transferů | 675 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| V. | Výnosy ze sdílených daní a poplatků | | součet B.V.1. až B.V.6. | součet B.V.1. až B.V.6. | součet B.V.1. až B.V.6. | součet B.V.1. až B.V.6. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 681 | | | | |
| 2. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických | | | | | |
| | osob | 682 | | | | |
| 3. | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 684 | | | | |
| 4. | Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 685 | | | | |
| 5. | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | | | | |
| 6. | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 688 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | - | - | - | - |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV.) |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | B.-A. | B.-A. | B.-A. | B.-A. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+


ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavený k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | | +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| A. | NÁKLADY CELKEM | | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Náklady z činnosti | | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | | | | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | | | | |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | | | | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| 6. | Aktivace běžného majetku | 507 | | | | |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | | | | |
| 9. | Cestovné | 512 | | | | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | | | | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | | | | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | | | | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | | | | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | | | | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | | | | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | | | | |
| 18. | Daň silniční | 531 | | | | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | | | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | | | | |
| 21. | Vratky nepřímých daní | 539 | | | | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | | | | |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | | | | |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | | | | |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | | | | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | | | | |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | | | | |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | | |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | | | | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Finanční náklady | | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | |
| 2. | Úroky | 562 | | | | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | | | | |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Náklady na transfery | | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Náklady vybraných ústředních vládních institucí | | | | | |
| | na transfery | 571 | | | | |
| 3. | Náklady vybraných ústředních vládních institucí | | | | | |
| | na předfinancování transferů | 575 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| IV. | Náklady ze sdílených daní a poplatků | | součet A.IV.1. až A.IV.5. | součet A.IV.1. až A.IV.5. | součet A.IV.1. až A.IV.5. | součet A.IV.1. až A.IV.5. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 581 | | | | |
| 2. | Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických | | | | | |
| | osob | 582 | | | | |
| 3. | Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty | 584 | | | | |
| 4. | Náklady ze sdílených spotřebních daní | 585 | | | | |
| 5. | Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků | 586 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| V. | Daň z příjmů | | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Daň z příjmů | 591 | | | | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+

+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | | +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| B. | VÝNOSY CELKEM | | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Výnosy z činnosti | | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | | | | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | | | | |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | |
| 5. | Výnosy ze správních poplatků | 605 | | | | |
| 7. | Výnosy ze soudních poplatků | 607 | | | | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | | | |
| 10. | Jiné pokuty a penále | 642 | | | | |
| 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | | | | |
| 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného | | | | | |
| | majetku | 645 | | | | |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku | | | | | |
| | kromě pozemků | 646 | | | | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | | | | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Finanční výnosy | | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | | | | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 5. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 665 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Výnosy z daní a poplatků | | součet B.III.1. až B.III.9. | součet B.III.1. až B.III.9. | součet B.III.1. až B.III.9. | součet B.III.1. až B.III.9. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy z daně z příjmů fyzických osob | 631 | | | | |
| 2. | Výnosy z daně z příjmů právnických osob | 632 | | | | |
| 3. | Výnosy ze sociálního pojištění | 633 | | | | |
| 4. | Výnosy z daně z přidané hodnoty | 634 | | | | |
| 5. | Výnosy ze spotřebních daní | 635 | | | | |
| 6. | Výnosy z majetkových daní | 636 | | | | |
| 7. | Výnosy z energetických daní | 637 | | | | |
| 8. | Výnosy z daně silniční | 638 | | | | |
| 9. | Výnosy z ostatních daní a poplatků | 639 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| IV. | Výnosy z transferů | | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí | 671 | | | | |
| | z transferů | | | | | |
| 3. | Náklady vybraných ústředních vládních institucí | | | | | |
| | z předfinancování transferů | 675 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| V. | Výnosy ze sdílených daní a poplatků | | součet B.V.1. až B.V.6. | součet B.V.1. až B.V.6. | součet B.V.1. až B.V.6. | součet B.V.1. až B.V.6. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 681 | | | | |
| 2. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických | | | | | |
| | osob | 682 | | | | |
| 3. | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 684 | | | | |
| 4. | Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 685 | | | | |
| 5. | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | | | | |
| 6. | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 688 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | - | - | - | - |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV) |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | B.-A. | B.-A. | B.-A. | B.-A. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+


ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavený k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | | +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| A. | NÁKLADY CELKEM | | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Náklady z činnosti | | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | | | | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | | | | |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | | | | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | | | | |
| 9. | Cestovné | 512 | | | | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | | | | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | | | | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | | | | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | | | | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | | | | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | | | | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | | | | |
| 18. | Daň silniční | 531 | | | | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | | | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | | | | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | | | | |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | | | | |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | | | | |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | | | | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | | | | |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | | | | |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | | |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | | | | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Finanční náklady | | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | |
| 2. | Úroky | 562 | | | | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | | | | |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Náklady na transfery | | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 2. | Náklady vybraných místních vládních institucí | | | | | |
| | na transfery | 572 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| V. | Daň z příjmů | | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Daň z příjmů | 591 | | | | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+

+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | | +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| B. | VÝNOSY CELKEM | | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Výnosy z činnosti | | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | | | | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | | | | |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | |
| 5. | Výnosy ze správních poplatků | 605 | | | | |
| 6. | Výnosy z místních poplatků | 606 | | | | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | | | |
| 10. | Jiné pokuty a penále | 642 | | | | |
| 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | | | | |
| 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného | | | | | |
| | majetku | 645 | | | | |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku | | | | | |
| | kromě pozemků | 646 | | | | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | | | | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Finanční výnosy | | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | | | | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 5. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 665 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| IV. | Výnosy z transferů | | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí | 672 | | | | |
| | z transferů | | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| V. | Výnosy ze sdílených daní a poplatků | | součet B.V.1. až B.V.6. | součet B.V.1. až B.V.6. | součet B.V.1. až B.V.6. | součet B.V.1. až B.V.6. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 681 | | | | |
| 2. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických | | | | | |
| | osob | 682 | | | | |
| 3. | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 684 | | | | |
| 4. | Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 685 | | | | |
| 5. | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | | | | |
| 6. | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 688 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | - | - | - | - |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV) |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | B.-A. | B.-A. | B.-A. | B.-A. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+


PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavený k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | | +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| A. | NÁKLADY CELKEM | | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Náklady z činnosti | | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | | | | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | | | | |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | | | | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | | | | |
| 9. | Cestovné | 512 | | | | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | | | | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | | | | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | | | | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | | | | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | | | | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | | | | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | | | | |
| 18. | Daň silniční | 531 | | | | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | | | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | | | | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | | | | |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | | | | |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | | | | |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | | | | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | | | | |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | | | | |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | | |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | | | | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Finanční náklady | | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | |
| 2. | Úroky | 562 | | | | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | | | | |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Náklady na transfery | | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Náklady vybraných ústředních vládních institucí | | | | | |
| | na transfery | 571 | | | | |
| 2. | Náklady vybraných místních vládních institucí | | | | | |
| | na transfery | 572 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| V. | Daň z příjmů | | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Daň z příjmů | 591 | | | | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+

+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | | +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| B. | VÝNOSY CELKEM | | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Výnosy z činnosti | | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | | | | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | | | | |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | | | |
| 10. | Jiné pokuty a penále | 642 | | | | |
| 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | | | | |
| 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného | | | | | |
| | majetku | 645 | | | | |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku | | | | | |
| | kromě pozemků | 646 | | | | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | | | | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Finanční výnosy | | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | | | | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| IV. | Výnosy z transferů | | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí | | | | | |
| | z transferů | 671 | | | | |
| 2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí | | | | | |
| | z transferů | 672 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | - | - | - | - |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV.) |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | B.-A. | B.-A. | B.-A. | B.-A. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+


STÁTNÍ FONDY
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavený k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | | +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| A. | NÁKLADY CELKEM | | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. | součet A.I. až A.V. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Náklady z činnosti | | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. | součet A.I.1. až A.I.36. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | | | | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | | | | |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | | | | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | | | | |
| 9. | Cestovné | 512 | | | | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | | | | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | | | | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | | | | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | | | | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | | | | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | | | | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | | | | |
| 18. | Daň silniční | 531 | | | | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | | | | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | | | | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | | | | |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | | | | |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | | | | |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | | | | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | | | | |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | | | | |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | | |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | | | | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Finanční náklady | | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. | součet A.II.1. až A.II.5. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | |
| 2. | Úroky | 562 | | | | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | | | | |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Náklady na transfery | | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. | součet A.III.1. až A.III.3. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Náklady vybraných ústředních vládních institucí | 571 | | | | |
| | na transfery | | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| V. | Daň z příjmů | | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2. | součet A.V.1. až A.V.2. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Daň z příjmů | 591 | | | | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+

+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | | Syntetický +-----------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------+
| Číslo položky | Název položky | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| | | +-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| | | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| B. | VÝNOSY CELKEM | | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. | součet B.I. až B.V. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| I. | Výnosy z činnosti | | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. | součet B.I.1. až B.I.17. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | | | | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | | | | |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | | | |
| 10. | Jiné pokuty a penále | 642 | | | | |
| 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | | | | |
| 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného | | | | | |
| | majetku | 645 | | | | |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku | | | | | |
| | kromě pozemků | 646 | | | | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | | | | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| II. | Finanční výnosy | | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. | součet B.II.1. až B.II.6. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. | Úroky | 662 | | | | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 5. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 665 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| III. | Výnosy z daní a poplatků | | součet B.III.1. až B.III.9. | součet B.III.1. až B.III.9. | součet B.III.1. až B.III.9. | součet B.III.1. až B.III.9. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 5. | Výnosy ze spotřebních daní | 635 | | | | |
| 7. | Výnosy z energetických daní | 637 | | | | |
| 8. | Výnosy z daně silniční | 638 | | | | |
| 9. | Výnosy z ostatních daní a poplatků | 639 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| IV. | Výnosy z transferů | | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. | součet B.IV.1. až B.IV.3. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí | | | | | |
| | z transferů | 671 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| V. | Výnosy ze sdílených daní a poplatků | | součet B.V.1. až B.V.6. | součet B.V.1. až B.V.6. | součet B.V.1. až B.V.6. | součet B.V.1. až B.V.6. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výnosy se sdílené daně z příjmů fyzických osob | 681 | | | | |
| 2. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických | | | | | |
| | osob | 682 | | | | |
| 3. | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 684 | | | | |
| 4. | Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 685 | | | | |
| 5. | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | | | | |
| 6. | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 688 | | | | |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| C. | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | - | - | - | - |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV.) | B.-(součet A.I. až A.IV.) |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | B.-A. | B.-A. | B.-A. | B.-A. |
+---------------+-------------------------------------------------+------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 3
Přehled o peněžních tocích

ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavený k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| Číslo | Název položky | Běžné účetní období |
| položky | | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| P. | Stav peněžních prostředků k 1. lednu | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| A. | Peněžní toky z provozní činnosti | součet Z. + A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. |
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| Z. | Výsledek hospodaření před zdaněním | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| A.I. | Úpravy o nepeněžní operace (+/-) | součet A.I.1. až A.I.6. |
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| A.I.1. | Odpisy dlouhodobého majetku | |
| A.I.2. | Změna stavu opravných položek | |
| A.I.3. | Změna stavu rezerv | |
| A.I.4. | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | |
| A.I.5. | Výnosy z podílů na zisku | |
| A.I.6. | Ostatní úpravy o nepeněžní operace | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| A.II. | Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) | součet A.II.1. až A.II.4. |
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| A.II.1. | Změna stavu krátkodobých pohledávek | |
| A.II.2. | Změna stavu krátkodobých závazků | |
| A.II.3. | Změna stavu zásob | |
| A.II.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| A.III. | Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| A.IV. | Přijaté podíly na zisku | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| B. | Peněžní toky z dlouhodobých aktiv | součet B.I. + B.II. + B.III. |
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| B.I. | Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| B.II. | Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | součet B.II.1. až B.II.4. |
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| B.II.1. | Příjmy z privatizace státního majetku | |
| B.II.2. | Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu | |
| B.II.3. | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji | |
| B.II.4. | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| B.III. | Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| C. | Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek | součet C.I. + C.II. + C.III. |
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| C.I. | Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| C.II. | Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| C.III. | Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| F. | Celková změna stavu peněžních prostředků | součet A. + B. + C. |
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| H. | Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-) | |
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+
| R. | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni | součet P. + F. + H. |
+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 4
Přehled o změnách vlastního kapitálu

ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavený k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
+---------------+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-------------------------+
| Číslo položky | Název položky | Minulé | Zvýšení stavu | Snížení stavu | Běžné |
| | | účetní období | | | účetní období |
+---------------+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-------------------------+
| VLASTNÍ | | A. + B. + C. + D. | A. + B. + C. + D. | A. + B. + C. + D. | A. + B. + C. + D. |
| KAPITÁL | | | | | |
| CELKEM | | | | | |
+---------------+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-------------------------+
| A. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | součet A.I. až A.VII. | součet A.I. až A.VII. | součet A.I. až A.VII. | součet A.I. až A.VII. |
+---------------+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-------------------------+
| I. | Jmění účetní jednotky | | součet A.I.1. až A.I.6. | součet A.I.1 až A.I.6. | |
+---------------+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-------------------------+
| 1. | Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu | - | | | - |
| 2. | Svěření majetku příspěvkové organizaci | - | | | - |
| 3. | Bezúplatné převody | - | | | - |
| 4. | Investiční transfery | - | | | - |
| 5. | Dary | - | | | - |
| 6. | Ostatní | - | | | - |
+---------------+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-------------------------+
| II. | Fond privatizace | | | | |
+---------------+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-------------------------+
| III. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | | součet A.III.1. až A.III.6. | součet A.III.1. až A.III.6. | |
+---------------+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-------------------------+
| 1. | Svěření majetku příspěvkové organizaci | - | | | - |
| 2. | Bezúplatné převody | - | | | - |
| 3. | Investiční transfery | - | | | - |
| 4. | Dary | - | | | - |
| 5. | Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti | - | - | | - |
| 6. | Ostatní | - | | | - |
+---------------+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-------------------------+
| IV. | Kurzové rozdíly | | | | |
+---------------+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-------------------------+
| V. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | | součet A.V.1. až A.V.3. | součet A.V.1. až A.V.3. | |
+---------------+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-------------------------+
| 1. | Opravné položky k pohledávkám | - | | | - |
| 2. | Odpisy | - | | | - |
| 3. | Ostatní | - | | | - |
+---------------+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-------------------------+
| VI. | Jiné oceňovací rozdíly | | součet A.VI.1. až A.VI.3. | součet A.VI.1. až A.VI.3. | |
+---------------+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-------------------------+
| 1. | Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů | - | | | - |
| 2. | Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji | - | | | - |
| 3. | Ostatní | - | | | - |
+---------------+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-------------------------+
| VII. | Opravy předcházejících účetních období | | součet A.VII.1. až A.VII.2. | součet A.VII.1. až A.VII.2. | |
+---------------+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-------------------------+
| 1. | Opravy minulého účetního období | - | | | - |
| 2. | Opravy předchozích účetních období | - | | | - |
+---------------+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-------------------------+
| B. | Fondy účetní jednotky | | | | |
+---------------+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-------------------------+
| C. | Výsledek hospodaření | | | | |
+---------------+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-------------------------+
| D. | Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření | | | | |
+---------------+------------------------------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------+-------------------------+


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 5
Příloha

ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| A.1. | Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| A.2. | Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| A.3. | Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

+---------------+-----------------------------------------------------------------+--------------+-----------------------------------------------------------+
| | | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| Číslo položky | Název položky | Podrozvahový +-----------------------------+-----------------------------+
| | | účet | BĚŽNÉ | MINULÉ |
+---------------+-----------------------------------------------------------------+--------------+-----------------------------+-----------------------------+
| P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | součet P.I.1. až P.I.5. | součet P.I.1. až P.I.5. |
+---------------+-----------------------------------------------------------------+--------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | | |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | | |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 | | |
| 4. | Vyřazené závazky | 906 | | |
| 5. | Ostatní majetek | 909 | | |
+---------------+-----------------------------------------------------------------+--------------+-----------------------------+-----------------------------+
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé | | součet P.II.1. až P.II.6. | součet P.II.1. až P.II.6. |
| | podmíněné závazky z transferů | | | |
+---------------+-----------------------------------------------------------------+--------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | | |
| 2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | | |
| 4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | | |
| 5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | | |
| 6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | | |
+---------------+-----------------------------------------------------------------+--------------+-----------------------------+-----------------------------+
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | součet P.III.1. až P.III.6. | součet P.III.1. až P.III.6. |
+---------------+-----------------------------------------------------------------+--------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání | | | |
| | majetku jinou osobou | 921 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání | | | |
| | majetku jinou osobou | 922 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou | | | |
| | osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou | | | |
| | osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou | | | |
| | osobou z jiných důvodů | 925 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou | | | |
| | osobou z jiných důvodů | 926 | | |
+---------------+-----------------------------------------------------------------+--------------+-----------------------------+-----------------------------+
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | součet P.IV.1. až P.IV.12. | součet P.IV.1. až P.IV.12. |
+---------------+-----------------------------------------------------------------+--------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého | | | |
| | majetku | 931 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého | | | |
| | majetku | 932 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | | |
| 7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | | |
| 9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | | |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | | |
| 11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních | | | |
| | řízení a jiných řízení | 947 | | |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních | | | |
| | řízení a jiných řízení | 948 | | |
+---------------+-----------------------------------------------------------------+--------------+-----------------------------+-----------------------------+
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé | | součet P.V.1. až P.V.6. | součet P.V.1. až P.V.6. |
| | podmíněné závazky z transferů | | | |
+---------------+-----------------------------------------------------------------+--------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | | |
| 3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | | |
| 5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | | |
+---------------+-----------------------------------------------------------------+--------------+-----------------------------+-----------------------------+
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | součet P.VI.1. až P.VI.8. | součet P.VI.1. až P.VI.8. |
+---------------+-----------------------------------------------------------------+--------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | | |
| | na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | | |
| | na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | | |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | | |
| | nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | | |
| | nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | | |
+---------------+-----------------------------------------------------------------+--------------+-----------------------------+-----------------------------+
| P.VII. | Další podmíněné závazky | | součet P.VII.1 až P.VII.14. | součet P.VII.1 až P.VII.14. |
+---------------+-----------------------------------------------------------------+--------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého | | | |
| | majetku | 971 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého | | | |
| | majetku | 972 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 975 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 976 | | |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů | | | |
| | a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů | | | |
| | a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | | |
| 9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí | | | |
| | jednorázových | 981 | | |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí | | | |
| | jednorázových | 982 | | |
| 11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | | |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | | |
| 13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních | | | |
| | řízení a jiných řízení | 985 | | |
| 14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních | | | |
| | řízení a jiných řízení | 986 | | |
+---------------+-----------------------------------------------------------------+--------------+-----------------------------+-----------------------------+
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a | | součet P.VIII.1 až P.VIII.4 | součet P.VIII.1 až P.VIII.4 |
| | vyrovnávací účty | | | |
+---------------+-----------------------------------------------------------------+--------------+-----------------------------+-----------------------------+
| 1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | | |
| 2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | | |
| 3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | | |
| 4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | | |
| 5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | = P.VII.5. | = P.VII.5. |
+---------------+-----------------------------------------------------------------+--------------+-----------------------------+-----------------------------+

+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| A.5. | Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| A.6. | Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT) |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT) |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| |
| |
| |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky"
a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| Číslo | Název položky +-----------------------+-----------------------+
| položky | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | | |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+

+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+

+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+

+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+

+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+

+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+

+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+

+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| E.1. | Doplňující informace k položkám rozvahy |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+
| K položce | Doplňující informace | Částka |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+

+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| E.2. | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+
| K položce | Doplňující informace | Částka |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+

+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| E.3. | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+
| K položce | Doplňující informace | Částka |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+

+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| E.4. | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+
| K položce | Doplňující informace | Částka |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+


Fond kulturních a sociálních potřeb
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| Položka | |
+---------+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| Číslo | | Název | |
+---------+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| A.I. | Počáteční stav fondu k 1. 1. | |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| A.II. | Tvorba fondu | součet A.II.1. až A.II.5. |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| 1. | Základní příděl | |
| 2. | Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | |
| 3. | Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | |
| 4. | Peněžní a jiné dary určené do fondu | |
| 5. | Ostatní tvorba fondu | |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| A.III. | Čerpání fondu | součet A.III.1. až A.III.9. |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| 1. | Půjčky na bytové účely | |
| 2. | Stravování | |
| 3. | Rekreace | |
| 4. | Kultura, tělovýchova a sport | |
| 5. | Sociální výpomoci a půjčky | |
| 6. | Poskytnuté peněžní dary | |
| 7. | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | |
| 8. | Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | |
| 9. | Ostatní užití fondu | |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| A.IV. | Konečný stav fondu | A.I. + A.II. - A.III. |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+


Rezervní fond
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| Položka | |
+---------+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| Číslo | | Název | |
+---------+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| B.I. | Počáteční stav fondu k 1. 1. | |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| B.II. | Tvorba fondu | součet B.II.1. až B.II.7. |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| 1. | Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | |
| 2. | Peněžní dary - účelové | |
| 3. | Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
| 4. | Peněžní dary - neúčelové | |
| 5. | Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | |
| 6. | Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | |
| 7. | Ostatní tvorba | |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| B.III. | Čerpání fondu | součet B.III.1. až B.III.7. |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| 1. | Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | |
| 2. | Peněžní dary - účelové | |
| 3. | Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
| 4. | Peněžní dary - neúčelové | |
| 5. | Výdaje na reprodukci majetku | |
| 6. | Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | |
| 7. | Ostatní čerpání | |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| B.IV. | Konečný stav fondu | B.I. + B.II. - B.III. |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+


Rezervní fond
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| Položka | |
+---------+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| Číslo | | Název | |
+---------+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| C.I. | Počáteční stav fondu k 1. 1. | |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| C.II. | Tvorba fondu | součet C.II.1. až C.II.8. |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| 1. | Zlepšený výsledek hospodaření | |
| 2. | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | |
| 3. | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | |
| 4. | Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | |
| 5. | Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
| 6. | Peněžní dary - účelové | |
| 7. | Peněžní dary - neúčelové | |
| 8. | Ostatní tvorba | |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| C.III. | Čerpání fondu | součet C.III.1. až C.III.7. |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| 1. | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
| 2. | Úhrada sankcí | |
| 3. | Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | |
| 4. | Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | |
| 5. | Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | |
| 6. | Peněžní dary - účelové | |
| 7. | Ostatní čerpání | |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| C.IV. | Konečný stav fondu | C.I. + C.II. - C.III. |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+


Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| Položka | |
+---------+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| Číslo | | Název | |
+---------+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| D.I. | Počáteční stav fondu k 1. 1. | |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| D.II. | Tvorba fondu | součet D.II.1. až D.II.6. |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| 1. | Zlepšený výsledek hospodaření | |
| 2. | Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | |
| 3. | Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | |
| 4. | Peněžní dary - účelové | |
| 5. | Peněžní dary - neúčelové | |
| 6. | Ostatní tvorba | |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| D.III. | Čerpání fondu | součet D.III.1. až D.III.5. |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| 1. | Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
| 2. | Úhrada sankcí | |
| 3. | Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | |
| 4. | Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | |
| 5. | Ostatní čerpání | |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| D.IV. | Konečný stav fondu | D.I. + D.II. - D.III. |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+


Fond reprodukce majetku
STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| Položka | |
+---------+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| Číslo | | Název | |
+---------+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| E.I. | Počáteční stav fondu k 1. 1. | |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| E.II. | Tvorba fondu | součet E.II.1. až E.II.8. |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| 1. | Zlepšený hospodářský výsledek | |
| 2. | Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | |
| 3. | Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | |
| 4. | Peněžní dary | |
| 5. | Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného | |
| | dlouhodobého majetku | |
| 6. | Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo | |
| | děděním | |
| 7. | Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného | |
| | dlouhodobého majetku | |
| 8. | Ostatní | |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| E.III. | Čerpání fondu | součet E.III.1. až E.III.4. |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| 1. | Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | |
| 2. | Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | |
| 3. | Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | |
| 4. | Úhrada přijatých úvěrů | |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| E.IV. | Konečný stav fondu | E.I. + E.II. - E.III. |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+


Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| Položka | |
+---------+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| Číslo | | Název | |
+---------+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| F.I. | Počáteční stav fondu k 1. 1. | |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| F.II. | Tvorba fondu | součet F.II.1. až F.II.7. |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| 1. | Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle | |
| | zřizovatelem schváleného odpisového plánu | |
| 2. | Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | |
| 3. | Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | |
| 4. | Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | |
| 5. | Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | |
| 6. | Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | |
| 7. | Převody z rezervního fondu | |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| F.III. | Čerpání fondu | součet F.III.1. až F.III.4. |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| 1. | Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného | |
| | dlouhodobého majetku | |
| 2. | Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | |
| 3. | Odvod do rozpočtu zřizovatele | |
| 4. | Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace | |
| | používá pro svou činnost | |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| F.IV. | Konečný stav fondu | F.I. + F.II. - F.III. |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+


Ostatní fondy
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| Položka | |
+---------+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| Číslo | | Název | |
+---------+----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| G.I. | Počáteční stav fondu k 1. 1. | |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| G.II. | Tvorba fondu | součet G.II.1. až G.II.4. |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| 1. | Přebytky hospodaření z minulých let | |
| 2. | Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | |
| 3. | Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | |
| 4. | Ostatní tvorba fondu | |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| G.III. | Čerpání fondu | = G.III. |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+
| G.IV. | Konečný stav fondu | G.I. + G.II. - G.III. |
+--------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------+


Stavby
ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

+--------------+-----------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------+
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | +-----------------------------------------------------------------+---------------------+
| Číslo | | BĚŽNÉ | |
| položky | Název položky +---------------------+---------------------+---------------------+ MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
+--------------+-----------------------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| G. | Stavby | součet G.1. až G.6. | součet G.1. až G.6. | součet G.1. až G.6. | součet G.1. až G.6. |
+--------------+-----------------------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | | | | |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | | | | |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | | | | |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | | | | |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | | | | |
| G.6. | Ostatní stavby | | | | |
+--------------+-----------------------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

+--------------+-----------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------+
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| | +-----------------------------------------------------------------+---------------------+
| Číslo | | BĚŽNÉ | |
| položky | Název položky +---------------------+---------------------+---------------------+ MINULÉ |
| | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
+--------------+-----------------------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| H. | Pozemky | součet H.1. až H.5. | součet H.1. až H.5. | součet H.1. až H.5. | součet H.1. až H.5. |
+--------------+-----------------------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+
| H.1. | Stavební pozemky | | | | |
| H.2. | Lesní pozemky | | | | |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | | | | |
| H.4. | Zastavěná plocha | | | | |
| H.5. | Ostatní pozemky | | | | |
+--------------+-----------------------------------------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+


ZÁKLADNÍ
Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ
sestavená k ......
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení:

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| Číslo | Název položky +-----------------------+-----------------------+
| položky | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | součet I.1. až I.2. | součet I.1. až I.2. |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | | |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------+
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ |
| Číslo | Název položky +-----------------------+-----------------------+
| položky | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | součet J.1. až J.2. | součet J.1. až J.2. |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | | |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | |
+---------+--------------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+-----------------------+

K. zrušeno

L. zrušeno

M. zrušeno

N. zrušeno


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 6
Přehled tvorby a použití fondu privatizace

zrušena


------------------------------------------------------------------

Příloha č. 7
Směrná účtová osnova


Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek


Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 - Software
014 - Ocenitelná práva
015 - Povolenky na emise a preferenční limity
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek


Účtová skupina 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný

021 - Stavby
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek


Účtová skupina 03 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek neodpisovaný

031 - Pozemky
032 - Kulturní předměty
035 - Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji


Účtová skupina 04 - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek

041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
043 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek


Účtová skupina 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek


Účtová skupina 06 - Dlouhodobý finanční majetek

061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
067 - Dlouhodobé půjčky
068 - Termínované vklady dlouhodobé
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek


Účtová skupina 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
073 - Oprávky k software
074 - Oprávky k ocenitelným právům
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku


Účtová skupina 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

081 - Oprávky ke stavbám
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí
085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku


Účtová třída 1 - Zásoby a opravné položky


Účtová skupina 11 - Materiál

111 - Pořízení materiálu
112 - Materiál na skladě
119 - Materiál na cestě


Účtová skupina 12 - Zásoby vlastní výroby

121 - Nedokončená výroba
122 - Polotovary vlastní výroby
123 - Výrobky


Účtová skupina 13 - Zboží a ostatní zásoby

131 - Pořízení zboží
132 - Zboží na skladě
138 - Zboží na cestě
139 - Ostatní zásoby


Účtová skupina 14 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám

142 - Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým
144 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů
146 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení
149 - Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám


Účtová skupina 15 - Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku

151 - Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
152 - Opravné položky k software
153 - Opravné položky k ocenitelným právům
154 - Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům
156 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
157 - Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku


Účtová skupina 16 - Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku

161 - Opravné položky k pozemkům
162 - Opravné položky ke kulturním předmětům
163 - Opravné položky ke stavbám
164 - Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí
165 - Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů
167 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
168 - Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku


Účtová skupina 17 - Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku

171 - Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem
172 - Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem
173 - Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti
175 - Opravné položky k dlouhodobým půjčkám
176 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku
177 - Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku


Účtová skupina 18 - Opravné položky k zásobám

181 - Opravné položky k materiálu
182 - Opravné položky k nedokončené výrobě
183 - Opravné položky k polotovarům vlastní výroby
184 - Opravné položky k výrobkům
185 - Opravné položky ke zboží
186 - Opravné položky k ostatním zásobám


Účtová skupina 19 - Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám

191 - Opravné položky ke směnkám k inkasu
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti
193 - Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým
194 - Opravné položky k odběratelům
195 - Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů
196 - Opravné položky k pohledávkám ze správy daní
198 - Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení
199 - Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám


Účtová třída 2 - Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky


Účtová skupina 22 - Bankovní účty organizačních složek státu a běžné účty státních fondů

222 - Příjmový účet organizačních složek státu
223 - Zvláštní výdajový účet
224 - Běžné účty státních fondů
225 - Běžné účty fondů organizačních složek státu
227 - Účet hospodaření státního rozpočtu


Účtová skupina 23 - Bankovní účty územních samosprávných celků

231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků
236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků


Účtová skupina 24 - Ostatní bankovní účty

241 - Běžný účet
243 - Běžný účet FKSP
244 - Termínované vklady krátkodobé
245 - Jiné běžné účty
247 - Účty státních finančních aktiv
248 - Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu
249 - Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu


Účtová skupina 25 - Krátkodobý finanční majetek

251 - Majetkové cenné papíry k obchodování
253 - Dluhové cenné papíry k obchodování
256 - Jiné cenné papíry


Účtová skupina 26 - Peníze

261 - Pokladna
262 - Peníze na cestě
263 - Ceniny


Účtová skupina 28 - Krátkodobé úvěry a půjčky

281 - Krátkodobé úvěry
282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
289 - Jiné krátkodobé půjčky


Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy


Účtová skupina 31 - Krátkodobé pohledávky

311 - Odběratelé
312 - Směnky k inkasu
313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti
316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
317 - Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní


Účtová skupina 32 - Krátkodobé závazky

321 - Dodavatelé
322 - Směnky k úhradě
324 - Krátkodobé přijaté zálohy
325 - Závazky z dělené správy
326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé


Účtová skupina 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

331 - Zaměstnanci
333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům
335 - Pohledávky za zaměstnanci
336 - Sociální zabezpečení
337 - Zdravotní pojištění
338 - Důchodové spoření


Účtová skupina 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování

341 - Daň z příjmů
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
343 - Daň z přidané hodnoty
344 - Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím


Účtová skupina 35 - Pohledávky a závazky ze správy daní

351 - Přijaté zálohy daní
352 - Pohledávky ze správy daní
353 - Přeplatky na daních
354 - Závazky z vratek nepřímých daní
355 - Zúčtování z přerozdělování daní
356 - Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem
357 - Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem
358 - Ostatní pohledávky ze správy daní
359 - Ostatní závazky ze správy daní


Účtová skupina 36 - Pohledávky a závazky z ručení a finančních operací

361 - Krátkodobé pohledávky z ručení
362 - Krátkodobé závazky z ručení
363 - Pevné termínové operace a opce
364 - Závazky z neukončených finančních operací
365 - Pohledávky z finančního zajištění
366 - Závazky z finančního zajištění
367 - Pohledávky z vydaných dluhopisů
368 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
369 - Pohledávky z neukončených finančních operací


Účtová skupina 37 - Jiné krátkodobé pohledávky a závazky

373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
375 - Zprostředkování krátkodobých transferů
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky
378 - Ostatní krátkodobé závazky


Účtová skupina 38 - Účty příštích období a dohadné účty

381 - Náklady příštích období
383 - Výdaje příštích období
384 - Výnosy příštích období
385 - Příjmy příštích období
388 - Dohadné účty aktivní
389 - Dohadné účty pasivní


Účtová skupina 39 - Vnitřní zúčtování

395 - Vnitřní zúčtování


Účtová třída 4 - Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování


Účtová skupina 40 - Jmění účetní jednotky a upravující položky

401 - Jmění účetní jednotky
402 - Fond privatizace
403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
404 - Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období
405 - Kurzové rozdíly
406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
407 - Jiné oceňovací rozdíly
408 - Opravy předcházejících účetních období


Účtová skupina 41 - Fondy účetní jednotky

411 - Fond odměn
412 - Fond kulturních a sociálních potřeb
413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
414 - Rezervní fond z ostatních titulů
416 - Fond reprodukce majetku, fond investic
419 - Ostatní fondy


Účtová skupina 43 - Výsledky hospodaření

431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období


Účtová skupina 44 - Rezervy

441 - Rezervy


Účtová skupina 45 - Dlouhodobé závazky

451 - Dlouhodobé úvěry
452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
455 - Dlouhodobé přijaté zálohy
456 - Dlouhodobé závazky z ručení
457 - Dlouhodobé směnky k úhradě
459 - Ostatní dlouhodobé závazky


Účtová skupina 46 - Dlouhodobé pohledávky

462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
464 - Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy
466 - Dlouhodobé pohledávky z ručení
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky


Účtová skupina 47 - Dlouhodobé zálohy na transfery

471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
475 - Zprostředkování dlouhodobých transferů


Účtová skupina 49 - Závěrkové účty a zvláštní zúčtování

491 - Počáteční účet rozvažný
492 - Konečný účet rozvažný
493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období
499 - Zúčtování na základě zvláštních předpisů


Účtová třída 5 - Náklady


Účtová skupina 50 - Spotřebované nákupy

501 - Spotřeba materiálu
502 - Spotřeba energie
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
504 - Prodané zboží
506 - Aktivace dlouhodobého majetku
507 - Aktivace oběžného majetku
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby


Účtová skupina 51 - Služby

511 - Opravy a udržování
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentaci
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb
518 - Ostatní služby


Účtová skupina 52 - Osobní náklady

521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociální pojištění
525 - Jiné sociální pojištění
527 - Zákonné sociální náklady
528 - Jiné sociální náklady


Účtová skupina 53 - Daně a poplatky

531 - Daň silniční
532 - Daň z nemovitostí
538 - Jiné daně a poplatky
539 - Vratky nepřímých daní


Účtová skupina 54 - Ostatní náklady

541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 - Jiné pokuty a penále
543 - Dary a jiná bezúplatná předání
544 - Prodaný materiál
547 - Manka a škody
548 - Tvorba fondů
549 - Ostatní náklady z činnosti


Účtová skupina 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky

551 - Odpisy dlouhodobého majetku
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
554 - Prodané pozemky
555 - Tvorba a zúčtování rezerv
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek
557 - Náklady z vyřazených pohledávek
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku


Účtová skupina 56 - Finanční náklady

561 - Prodané cenné papíry a podíly
562 - Úroky
563 - Kurzové ztráty
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou
569 - Ostatní finanční náklady


Účtová skupina 57 - Náklady na transfery

571 - Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
575 - Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů


Účtová skupina 58 - Náklady ze sdílených daní a poplatků

581 - Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
582 - Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob
584 - Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty
585 - Náklady ze sdílených spotřebních daní
586 - Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků


Účtová skupina 59 - Daň z příjmů

591 - Daň z příjmů
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů


Účtová třída 6 - Výnosy


Účtová skupina 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží

601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 - Výnosy z prodeje služeb
603 - Výnosy z pronájmu
604 - Výnosy z prodaného zboží
605 - Výnosy ze správních poplatků
606 - Výnosy z místních poplatků
607 - Výnosy ze soudních poplatků
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů


Účtová skupina 63 - Výnosy z daní a poplatků

631 - Výnosy z daně z příjmů fyzických osob
632 - Výnosy z daně z příjmů právnických osob
633 - Výnosy ze sociálního pojištění
634 - Výnosy z daně z přidané hodnoty
635 - Výnosy ze spotřebních daní
636 - Výnosy z majetkových daní
637 - Výnosy z energetických daní
638 - Výnosy z daně silniční
639 - Výnosy z ostatních daní a poplatků


Účtová skupina 64 - Ostatní výnosy

641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 - Jiné pokuty a penále
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek
644 - Výnosy z prodeje materiálu
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
647 - Výnosy z prodeje pozemků
648 - Čerpání fondů
649 - Ostatní výnosy z činnosti


Účtová skupina 66 - Finanční výnosy

661 - Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
662 - Úroky
663 - Kurzové zisky
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
669 - Ostatní finanční výnosy


Účtová skupina 67 - Výnosy z transferů

671 - Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
675 - Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů


Účtová skupina 68 - Výnosy ze sdílených daní a poplatků

681 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
682 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob
684 - Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
685 - Výnosy ze sdílených spotřebních daní
686 - Výnosy ze sdílených majetkových daní
688 - Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků


Účtová třída 7 a 8 - Vnitroorganizační účetnictví

Obsah těchto účtových tříd si určí sama účetní jednotka.


Účtová třída 9 - Podrozvahové účty


Účtová skupina 90 - Majetek a závazky účetní jednotky

901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
905 - Vyřazené pohledávky
906 - Vyřazené závazky
909 - Ostatní majetek


Účtová skupina 91 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů

911 - Krátkodobé podmínění pohledávky z předfinancování transferů
912 - Krátkodobé podmínění závazky z předfinancování transferů
913 - Krátkodobé podmínění pohledávky ze zahraničních transferů
914 - Krátkodobé podmínění závazky ze zahraničních transferů
915 - Ostatní krátkodobé podmínění pohledávky z transferů
916 - Ostatní krátkodobé podmínění závazky z transferů


Účtová skupina 92 - Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

921 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
922 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou
923 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
924 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce
925 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů
926 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů


Účtová skupina 93 a 94 - Další podmíněné pohledávky

931 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
932 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
933 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
934 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
939 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
941 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
942 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
943 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
944 - Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
945 - Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
947 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
948 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení


Účtová skupina 95 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

951 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
952 - Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
953 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
954 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
956 - Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů


Účtová skupina 96 - Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

961 - Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
962 - Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
963 - Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
964 - Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
965 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
966 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
967 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
968 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů


Účtová skupina 97 a 98 - Další podmíněné závazky

971 - Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
972 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
973 - Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
974 - Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
975 - Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
976 - Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
978 - Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
979 - Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
981 - Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
982 - Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
983 - Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
984 - Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
985 - Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
986 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení


Účtová skupina 99 - Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

991 - Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
992 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
993 - Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
994 - Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům


------------------------------------------------------------------

Čl. II
vyhlášky č. 435/2010 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky


Přechodná ustanovení

1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2011 a později, pokud není v bodech 24 stanoveno jinak.

2. Účetní jednotky ode dne účinnosti této vyhlášky nepoužijí ustanovení § 79 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

3. Příspěvková organizace, která metodu odpisování dlouhodobého majetku k okamžiku účinnosti této vyhlášky již používá pro některý druh majetku, ustanovení § 66 odst. 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění této vyhlášky, na tento druh majetku nepoužije; změnu účetní metody odpisování dlouhodobého majetku provede v souladu s příslušným Českým účetním standardem nejpozději v účetním období započatém 1. ledna 2013.

4. Organizační složky státu při otevírání účetních knih k 1. lednu 2011 konečný zůstatek účtu 403 - Dotace na pořízení dlouhodobého majetku vykázaný k 31. prosinci 2010 v položce rozvahy "C.I.3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku" otevírají na účtu 401 - Jmění účetní jednotky vykazovaném v položce rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky".


------------------------------------------------------------------

Čl. II
vyhlášky č. 403/2011 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb.


Přechodná ustanovení

1. Ustanovení této vyhlášky použijí účetní jednotky poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2012 a později, pokud není v bodech 212 stanoveno jinak.

2. Stav položky rozvahy "D.III.4. Závazky z pronájmu" vykázaný k 31. prosinci 2011 se od 1. ledna 2012 vykazuje v položce rozvahy "D.II.8. Ostatní dlouhodobé závazky".

3. Stav položky rozvahy "A.III.4. Půjčky osobám ve skupině" vykázaný k 31. prosinci 2011 se od 1. ledna 2012 vykazuje v položce rozvahy "A.III.4. Dlouhodobé půjčky".

4. Kurzové rozdíly převedené k 1. lednu 2010 v souladu s přílohou Českého účetního standardu č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih z účtu 386 - Kursové rozdíly aktivní a 387 - Kursové rozdíly pasivní na účet 405 - Kurzové rozdíly se od 1. ledna 2012 vykazují v položce rozvahy "C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody".

5. Stav položky rozvahy "D.III.20. Jiné daně a poplatky" vykázaný k 31. prosinci 2011 se od 1. ledna 2012 vykazuje v položce rozvahy "D.III.19. Jiné daně a poplatky".

6. Stav položky rozvahy "D.III.7. Závazky z dávek sociálního zabezpečení" vykázaný k 31. prosinci 2011 se od 1. ledna 2012 vykazuje v položce rozvahy "D.III.20. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce".

7. Stav položky rozvahy "B.II.24. Poskytnuté zálohy na transfery" vykázaný k 31. prosinci 2011 může účetní jednotka od 1. ledna 2012 vykázat buď v položce rozvahy "B.II.24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery", nebo v položce rozvahy "A.IV.7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery", nevykáže-li část výše stavu položky rozvahy "B.II.24. Poskytnuté zálohy na transfery" k 31. prosinci 2011 od 1. ledna 2012 v souladu s obsahovým vymezením položek rozvahy "B.II.24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery" nebo "A.IV.7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery".

8. Stav položky rozvahy "D.IV.30. Přijaté zálohy na transfery" vykázaný k 31. prosinci 2011 může účetní jednotka od 1. ledna 2012 vykázat buď v položce rozvahy "D.III.31. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery", nebo v položce rozvahy "D.II.9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery", nevykáže-li část výše stavu položky rozvahy "D.IV.30. Přijaté zálohy na transfery" k 31. prosinci 2011 od 1. ledna 2012 v souladu s obsahovým vymezením položek rozvahy "D.III.31. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery" nebo "D.II.9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery".

9. Stav položek výkazu zisku a ztráty "B.I.9. Změna stavu nedokončené výroby", "B.I.10. Změna stavu polotovarů", "B.I.11. Změna stavu výrobků" a "B.I.12. Změna stavu ostatních zásob" vykázaný k 31. prosinci 2011 ve sloupci "Běžné účetní období" se v účetním období roku 2012 vykazuje v položce výkazu zisku a ztráty "A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby" ve sloupci "Minulé účetní období", a to s opačným znaménkem, než které bylo vykázáno k 31. prosinci 2011.

10. Stav položky výkazu zisku a ztráty "B.I.13. Aktivace materiálu a zboží" vykázaný k 31. prosinci 2011 ve sloupci "Běžné účetní období" se v účetním období roku 2012 vykazuje v položce výkazu zisku a ztráty "A.I.6. Aktivace oběžného majetku" ve sloupci "Minulé účetní období", a to se záporným znaménkem.

11. Stav položky výkazu zisku a ztráty "B.I.14. Aktivace vnitroorganizačních služeb" vykázaný k 31. prosinci 2011 ve sloupci "Běžné účetní období" se v účetním období roku 2012 vykazuje v položce výkazu zisku a ztráty "A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb" ve sloupci "Minulé účetní období", a to se záporným znaménkem.

12. Stav položek výkazu zisku a ztráty "B.I.15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku" a "B.I.16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku" vykázaný k 31. prosinci 2011 ve sloupci "Běžné účetní období" se v účetním období roku 2012 vykazuje v položce výkazu zisku a ztráty "A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku" ve sloupci "Minulé účetní období", a to se záporným znaménkem.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
vyhlášky č. 460/2012 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů


Přechodné ustanovení

Ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2013 a později.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
vyhlášky č. 473/2013 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů


Přechodná ustanovení

1. Ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2014 a později, nestanoví-li následující body jinak.

2. Příspěvkové organizace zřizované organizační složkou státu uvedou v účetních závěrkách sestavených k 31. březnu 2014, 30. červnu 2014, 30. září 2014 a k 31. prosinci 2014 v části "M. Doplňující informace k příjmům a výdajům" přílohy č. 5 pouze položky označené kombinací velkých písmen latinské abecedy a římských číslic ve sloupci 1.

3. Organizační složky státu, územní samosprávné celky a svazky obcí uvedou v účetních závěrkách sestavených k 31. březnu 2014, 30. červnu 2014, 30. září 2014 a k 31. prosinci 2014 v části "N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"" přílohy č. 5 pouze položky ve sloupcích 1., 3. a 5.

4. V případě sestavení účetní závěrky podle § 19 odst. 1 a 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v účetním období roku 2014 použije účetní jednotka vzor rozvahy podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění této vyhlášky, vzor výkazu zisku a ztráty podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění této vyhlášky, a vzor přílohy podle § 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění této vyhlášky, označený jako "VZOR pro rok 2014" v příslušné příloze vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění této vyhlášky.

5. Dlouhodobý nehmotný majetek vykázaný k 31. prosinci 2013 v položkách rozvahy "A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje" až "A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek", který je k 31. prosinci 2013 oceněn podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona, se od 1. ledna 2014 vykazuje v položce rozvahy "A.I.10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji".

6. Dlouhodobý hmotný majetek vykázaný k 31. prosinci 2013 v položkách rozvahy "A.II.1. Pozemky" až "A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek", který je k 31. prosinci 2013 oceněn podle § 27 odst. 1 písm. h) zákona, se od 1. ledna 2014 vykazuje v položce rozvahy "A.II.11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji".

7. Stav položky rozvahy "B.II.8. Pohledávky z titulu daní a obdobných dávek" vykázaný k 31. prosinci 2013 vykazuje organizační složka státu, která je správcem daně od 1. ledna 2014 v položkách rozvahy "B.II.19. Pohledávky ze správy daní" až "B.II.22. Ostatní pohledávky ze správy daní".

8. Stav položky rozvahy "B.II.9. Pohledávky ze sdílených daní" vykázaný k 31. prosinci 2013 vykazuje od 1. ledna 2014 organizační složka státu, která je správcem daně, v položkách rozvahy "B.II.19. Pohledávky ze správy daní" až "B.II.22. Ostatní pohledávky ze správy daní", a ostatní vybrané účetní jednotky v položce rozvahy "B.II.8. Pohledávky z přerozdělovaných daní".

9. Stav položky rozvahy "B.II.11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění" vykázaný k 31. prosinci 2013 se od 1. ledna 2014 vykazuje v položkách rozvahy "B.II.10. Sociální zabezpečení", B.II.11. Zdravotní pojištění" nebo "B.II.12. Důchodové spoření".

10. Stav položek rozvahy "D.III.10. Přijaté zálohy daní" až "D.III.12. Závazky ze sdílených daní" vykázaný k 31. prosinci 2013 se od 1. ledna 2014 vykazuje v položkách rozvahy "D.III.22. Přijaté zálohy daní" až "D.III.27. Ostatní závazky ze správy daní".

11. Stav položky rozvahy "D.III.15. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění" vykázaný k 31. prosinci 2013 se od 1. ledna 2014 vykazuje v položkách rozvahy "D.III.12. Sociální zabezpečení", D.III.13. Zdravotní pojištění" nebo "D.III.14. Důchodové spoření".

12. Stav položky rozvahy "A.IV.5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí" vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položce rozvahy "A.IV.7. Zprostředkování dlouhodobých transferů" nebo "A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery" nebo "B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce" nebo "B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi".

13. Stav položky rozvahy "B.II.27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí" vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položkách rozvahy "B.II.27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery" nebo "B.II.28. Zprostředkování krátkodobých transferů" nebo "B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce" nebo "B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi".

14. Stav položky rozvahy "D.III.34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery" vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položkách rozvahy "D.III.32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery" nebo "D.III.33. Zprostředkování krátkodobých transferů" nebo "D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce" nebo "D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím".

15. Stav položky rozvahy "D.II.7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí" vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položkách rozvahy "D.II.9. Zprostředkování dlouhodobých transferů" nebo "D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery" nebo "D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce" nebo "D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím".

16. Stav položky rozvahy "D.II.9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery" vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položkách rozvahy "D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery" nebo "D.II.9. Zprostředkování dlouhodobých transferů" nebo "D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce" nebo "D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím".

17. Stav položky rozvahy "D.III.33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí" vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položkách rozvahy "D.III.32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery" nebo "D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce" nebo "D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím" nebo "D.III.33. Zprostředkování krátkodobých transferů".

18. Stav položky výkazu zisku a ztráty "A.III.1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery" vykázaný k 31. prosinci 2014 ve sloupci "Běžné účetní období" se v účetním období roku 2015 vykazuje v položce výkazu zisku a ztráty "A.III.1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery" nebo "A.III.3. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování transferů" ve sloupci "Minulé účetní období".

19. Stav položky výkazu zisku a ztráty "B.IV.1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů" vykázaný k 31. prosinci 2014 ve sloupci "Běžné účetní období" se v účetním období roku 2015 vykazuje v položce výkazu zisku a ztráty "B.IV.1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů" nebo "B.IV.3. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování transferů" ve sloupci "Minulé účetní období".

20. Stav položky podrozvahy "P.V.3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu" vykázaný k 31. prosinci 2013 se od 1. ledna 2014 vykazuje v položce podrozvahy "P.VI.7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů".

21. Stav položky podrozvahy "P.V.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu" vykázaný k 31. prosinci 2013 se od 1. ledna 2014 vykazuje v položce podrozvahy "P.VI.8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů".

22. Stav položky podrozvahy "P.V.1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv" vykázaný k 31. prosinci 2013 se od 1. ledna 2014 vykazuje v položkách podrozvahy "P.VI.1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu" nebo "P.VI.3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu".

23. Stav položky podrozvahy "P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv" vykázaný k 31. prosinci 2013 se od 1. ledna 2014 vykazuje v položkách podrozvahy "P.VI.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu" nebo "P.VI.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu".


------------------------------------------------------------------

Čl. III
vyhlášky č. 301/2014 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se mění vyhláška č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů


Přechodná ustanovení

1. Ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2015 a později, není-li dále stanoveno jinak.

2. Ustanovení § 14, 55 a 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou účetní jednotky použít již v účetní závěrce sestavované k 31. 12. 2014.

3. Stav položky rozvahy "B.II.14. Jiné přímé daně" vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položce rozvahy "B.II.14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění".

4. Stav položky rozvahy "B.II.16. Jiné daně a poplatky" vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položce rozvahy "B.II.14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění".

5. Stav položky rozvahy "D.III.16. Jiné přímé daně" vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položce rozvahy "D.III.16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění".

6. Stav položky rozvahy "D.III.18. Jiné daně a poplatky" vykázaný k 31. prosinci 2014 se od 1. ledna 2015 vykazuje v položce rozvahy "D.III.16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění".


------------------------------------------------------------------

Čl. II
vyhlášky č. 369/2015 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů


Přechodná ustanovení

1. Vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2016 a později, není-li dále stanoveno jinak.

2. Stav položky rozvahy "B.III.6. Účty spravovaných prostředků" vykázaný k 31. prosinci 2015 vykazuje ministerstvo od 1. ledna 2016 v položkách rozvahy "B.III.6. Účty státních finančních aktiv" nebo "B.III.7. Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu".

3. Stav položky rozvahy "A.IV.7. Zprostředkování dlouhodobých transferů" vykázaný k 31. prosinci 2015 vykazuje územní samosprávný celek, svazek obcí, regionální rada regionů soudržnosti a státní fond podle rozpočtových pravidel od 1. ledna 2016 v položce rozvahy "B.II.29. Krátkodobé zprostředkování transferů".

4. Stav položky rozvahy "D.II.9. Zprostředkování dlouhodobých transferů" vykázaný k 31. prosinci 2015 vykazuje územní samosprávný celek, svazek obcí, regionální rada regionů soudržnosti a státní fond podle rozpočtových pravidel od 1. ledna 2016 v položce rozvahy "D.III.33. Krátkodobé zprostředkování transferů".

5. Stav položky rozvahy "B.II.24. Pevné termínové operace a opce" vykázaný k 31. prosinci 2015 se od 1. ledna 2016 vykazuje v položkách rozvahy "B.II.24. Pevné termínové operace a opce" nebo "B.II.25. Pohledávky z neukončených finančních operací".

6. Stav položky rozvahy "D.III.28. Pevné termínové operace a opce" vykázaný k 31. prosinci 2015 vykazuje územní samosprávný celek, svazek obcí a regionální rada regionů soudržnosti od 1. ledna 2016 v položkách rozvahy "D.III.28. Pevné termínové operace a opce" nebo "D.III.29. Závazky z neukončených finančních operací".

7. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu, s výjimkou příspěvkových organizací podle ustanovení § 55 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech, postupuje při sestavení účetní závěrky k 31. prosinci 2015 v případě bezúplatně předaného majetku s výjimkou peněžních prostředků z titulu majetkového vyrovnání podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, který byl z tohoto titulu bezúplatně předán v účetním období roku 2015, tak, že pro účely vykázání těchto účetních případů v účetní závěrce nepoužije ustanovení § 33 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nýbrž postupuje podle ustanovení § 26 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Účetní jednotka uvede v položce E.1. přílohy v účetní závěrce souhrnnou informaci o ocenění majetku, u kterého takto postupovala, včetně informace o výši oprávek k tomuto majetku, a to k okamžiku jeho vyřazení.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
vyhlášky č. 273/2017 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů


Přechodné ustanovení

V účetním období započatém před 1. lednem 2018 se použije vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


------------------------------------------------------------------

Čl. II
vyhlášky č. 397/2017 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů


Přechodná ustanovení

1. V účetním období započatém před 1. lednem 2018 se použije vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, není-li v bodu 2 stanoveno jinak.

2. Ustanovení § 31 a 72 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou účetní jednotky použít již v účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 2017.


ČÁST PRVNÍ - Předmět úpravy a působnost1-2 § 11 § 22 ČÁST DRUHÁ - Účetní závěrka3-54 HLAVA I - Rozsah a způsob sestavování účetní závěrky3-10 § 3 - Části účetní závěrky a označování jejich položek3 § 4 - Rozvaha4 § 5 - Výkaz zisku a ztráty5 § 6 - Přehled o peněžních tocích6 § 7 - Přehled o změnách vlastního kapitálu7 § 8 - Příloha8 § 9 - Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu9 § 10 - Ostatní pravidla sestavování účetní závěrky10 HLAVA II - Obsahové vymezení některých položek rozvahy11-32 § 11 - Dlouhodobý nehmotný majetek11 § 12 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku12 § 13 - Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku13 § 14 - Dlouhodobý hmotný majetek14 § 15 - právky k dlouhodobému hmotnému majetku15 § 16 - Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku16 § 17 - Dlouhodobý finanční majetek17 § 18 - Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku18 § 19 - Dlouhodobé pohledávky19 § 20 - Zásoby20 § 21 - Opravné položky k zásobám21 § 22 - Krátkodobé pohledávky22 § 23 - Opravné položky k pohledávkám23 § 2424 § 25 - Krátkodobý finanční majetek25 § 26 - Vlastní kapitál26 § 27 - Fondy účetní jednotky27 § 28 - Výsledek hospodaření28 § 29 - Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření29 § 30 - Rezervy30 § 31 - Dlouhodobé závazky31 § 32 - Krátkodobé závazky32 HLAVA III - Obsahové vymezení některých položek výkazu zisku a ztráty33-42 § 33 - Náklady z činnosti33 § 34 - Finanční náklady34 § 35 - Náklady na transfery35 § 36 - Náklady ze sdílených daní a poplatků36 § 37 - Výnosy z činnosti37 § 38 - Finanční výnosy38 § 39 - Výnosy z daní a poplatků39-40 § 40 - Výnosy z transferů § 41 - Výnosy ze sdílených daní a poplatků41 § 42 - Výsledek hospodaření42 HLAVA IV - Obsahové vymezení některých položek přehledu o peněžních tocích43 § 4343 HLAVA V - Obsahové vymezení některých položek přehledu o změnách vlastního kapitálu44 § 4444 HLAVA VI - Uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze45-46 § 4545 § 4646 HLAVA VII - Uspořádání, označování a obsahové vymezení části přílohy47-54 § 47 - Uspořádání a označování podrozvahových účtů47 § 4848 § 49 - Majetek a závazky účetní jednotky49 § 50 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů50 § 51 - Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou51 § 52 - Další podmíněné pohledávky52 § 52a - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů52a § 53 - Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku53 § 54 - Další podmíněné závazky, ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva54 ČÁST TŘETÍ - Některé účetní metody55-75 § 55 - Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku55 § 56 - Vymezení nákladů souvisejících s pořízením cenných papírů a podílů56 § 57 - Způsob oceňování zásob a vymezení nákladů souvisejících s pořízením zásob57 § 58 - Vymezení nákladů souvisejících s pořízením pohledávek58 § 59 - Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů59 § 60 - Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů60 § 61 - Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u derivátů k obchodování61 § 6262 § 63 - Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u pohledávek, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování63 § 64 - Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji64 § 65 - Postup tvorby a použití opravných položek65 § 66 - Odpisování majetku66 § 67 - Postup tvorby a použití rezerv67 § 68 - Vzájemné zúčtování68 § 69 - Metoda časového rozlišení69 § 70 - Metoda kurzových rozdílů70 § 71 - Metoda oceňování souboru majetku71 § 72 - Některá specifika oceňování podmíněných aktiv a podmíněných pasiv72 § 73 - Repo obchody73 § 74 - Uplatnění reálné hodnoty u závazku vrátit cenný papír (kolaterál), který účetní jednotka zcizila a k okamžiku ocenění jej nezískala zpět74 § 7575 ČÁST ČTVRTÁ - Směrná účtová osnova76-78 § 76 - Účtové třídy, účtové skupiny a syntetické účty76 § 77 - Analytické účty77 § 78 - Účtový rozvrh78 ČÁST PÁTÁ - Přechodná a zrušovací ustanovení79-80 § 79 - Přechodná ustanovení79 § 80 - Zrušovací ustanovení80 ČÁST ŠESTÁ - Účinnost81 § 8181 Příloha č. 1 - Rozvaha Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty - Vzor pro rok 2014 Příloha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty Příloha č. 3 - Přehled o peněžních tocích Příloha č. 4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha č. 5 - Příloha Příloha č. 6 - Přehled tvorby a použití fondu privatizace Příloha č. 7 - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Účtová skupina 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Účtová skupina 03 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek neodpisovaný Účtová skupina 04 - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Účtová skupina 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Účtová skupina 06 - Dlouhodobý finanční majetek Účtová skupina 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Účtová skupina 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Účtová třída 1 - Zásoby a opravné položky Účtová skupina 11 - Materiál Účtová skupina 12 - Zásoby vlastní výroby Účtová skupina 13 - Zboží a ostatní zásoby Účtová skupina 14 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám Účtová skupina 15 - Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku Účtová skupina 16 - Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku Účtová skupina 17 - Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku Účtová skupina 18 - Opravné položky k zásobám Účtová skupina 19 - Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Účtová třída 2 - Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek a krátkodobé úvěry a půjčky Účtová skupina 22 - Bankovní účty organizačních složek státu a běžné účty státních fondů Účtová skupina 23 - Bankovní účty územních samosprávných celků Účtová skupina 24 - Ostatní bankovní účty Účtová skupina 25 - Krátkodobý finanční majetek Účtová skupina 26 - Peníze Účtová skupina 28 - Krátkodobé úvěry a půjčky Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy Účtová skupina 31 - Krátkodobé pohledávky Účtová skupina 32 - Krátkodobé závazky Účtová skupina 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi Účtová skupina 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování Účtová skupina 35 - Pohledávky a závazky ze správy daní Účtová skupina 36 - Pohledávky a závazky z ručení a finančních operací Účtová skupina 37 - Jiné krátkodobé pohledávky a závazky Účtová skupina 38 - Účty příštích období a dohadné účty Účtová skupina 39 - Vnitřní zúčtování Účtová třída 4 - Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování Účtová skupina 40 - Jmění účetní jednotky a upravující položky Účtová skupina 41 - Fondy účetní jednotky Účtová skupina 43 - Výsledky hospodaření Účtová skupina 44 - Rezervy Účtová skupina 45 - Dlouhodobé závazky Účtová skupina 46 - Dlouhodobé pohledávky Účtová skupina 47 - Dlouhodobé zálohy na transfery Účtová skupina 49 - Závěrkové účty a zvláštní zúčtování Účtová třída 5 - Náklady Účtová skupina 50 - Spotřebované nákupy Účtová skupina 51 - Služby Účtová skupina 52 - Osobní náklady Účtová skupina 53 - Daně a poplatky Účtová skupina 54 - Ostatní náklady Účtová skupina 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky Účtová skupina 56 - Finanční náklady Účtová skupina 57 - Náklady na transfery Účtová skupina 58 - Náklady ze sdílených daní a poplatků Účtová skupina 59 - Daň z příjmů Účtová třída 6 - Výnosy Účtová skupina 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží Účtová skupina 63 - Výnosy z daní a poplatků Účtová skupina 64 - Ostatní výnosy Účtová skupina 66 - Finanční výnosy Účtová skupina 67 - Výnosy z transferů Účtová skupina 68 - Výnosy ze sdílených daní a poplatků Účtová třída 7 a 8 - Vnitroorganizační účetnictví Účtová třída 9 - Podrozvahové účty Účtová skupina 90 - Majetek a závazky účetní jednotky Účtová skupina 91 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů Účtová skupina 92 - Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Účtová skupina 93 a 94 - Další podmíněné pohledávky Účtová skupina 95 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů Účtová skupina 96 - Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Účtová skupina 97 a 98 - Další podmíněné závazky Účtová skupina 99 - Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty Čl. II - vyhlášky č. 435/2010 Sb. Čl. II - vyhlášky č. 403/2011 Sb. Čl. II - vyhlášky č. 460/2012 Sb. Čl. II - vyhlášky č. 473/2013 Sb. Čl. III - vyhlášky č. 301/2014 Sb. Čl. II - vyhlášky č. 369/2015 Sb. Čl. II - vyhlášky č. 273/2017 Sb. Čl. II - vyhlášky č. 397/2017 Sb.
Název
410/2009 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
Autor
Ministerstvo financí
Zdroj
Sbírka zákonů
Datum vydání
25. listopadu 2009
Účinný od
1. ledna 2010
Účinný do
bez ukončení
Ročník
2009
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP