Právní prostor
Účinné znění ( 1.4.2020 - bez omezení )

103/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu

Účinné znění ( 1.4.2020 - bez omezení )
Datum vydáni 18.03.2020
Autor Vláda
Účinný od 01.04.2020
Účinný do bez omezení
Typ Nařízení vlády
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2020
Zdroj částka 39/2020

103/2020 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 2. března 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozuVláda nařizuje podle § 18 zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 281/2013 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 1 odst. 2 a § 8a odst. 1 zákona:


Čl. I

Přílohy č. 1 až 3 k nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, znějí:

"Příloha č. 1
Seznam stanovených výrobků, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů [podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona]

+---------+---------------+---------------------------------------+----------+------------+------------+
| Pořadí | Číslo | Název stanoveného výrobku | Měrná | Doklad | Doklad |
| položky | podpoložky | | jednotka | podle § 2 | podle § 2 |
| | nebo položky | | | odst. 3 | odst. 3 |
| | kombinované | | | písm. a) | písm. c) |
| | nomenklatury | | | zákona | zákona |
| | společného | | | | |
| | celního | | | | |
| | sazebníku | | | | |
+---------+---------------+---------------------------------------+----------+------------+------------+
| 1. | 3601 00 00 | Prachové výmetné náplně - | Kg | A 2 a A 4 | B 1 a B 2 |
| | | bezdýmný a černý prach 1) | | | |
+---------+---------------+---------------------------------------+----------+------------+------------+
| 2. | 9302 00 00 | Revolvery a pistole s výjimkou | Ks | A 1, A 3 | B 1, B 2 |
| | | zbraní používajících náboje typu | | a A 4 | a B 3 |
| | | Flobert | | | |
+---------+---------------+---------------------------------------+----------+------------+------------+
| 3. | 9303 | Dlouhé střelné zbraně s | Ks | A 1, A 3 | B 1, B 2 |
| | | drážkovaným vývrtem na náboje se | | a A 4 | a B 3 |
| | | středovým zápalem | | | |
+---------+---------------+---------------------------------------+----------+------------+------------+
| 4. | 9305 | Hlavní části zbraní 2), nebo výrobků | Ks | A 1, A 3 | B 1 a B 2 |
| | | čísla 9302 a 9303 celního sazebníku | | a A 4 | |
+---------+---------------+---------------------------------------+----------+------------+------------+

Poznámky:
1) Ustanovení § 2a odst. 3 písm. f) zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 206/2015 Sb.
2) Ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

Vysvětlivky zkratek pro doklady:
Doklady podle § 2 odst. 3 písm. a) zákona
A 1 - Rozhodnutí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva o zařazení typu zbraně nebo hlavních částí zbraní nebo typu střeliva do kategorie podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto rozhodnutí je vyžadováno pouze v pochybnostech.
A 2 - Certifikát vydaný autorizovanou osobou podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto certifikátu je vyžadováno pouze v pochybnostech.
A 3 - Protokol o ověření zbraně (nebo certifikát o homologaci typu zbraně v případě, pokud nebude vystaven protokol o ověření zbraně) podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto dokumentu je vyžadováno pouze v pochybnostech.
A 4 - Ověřená kopie zbrojní licence ne starší 90 dnů.

Doklady podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona
B 1 - Kupní smlouva nebo jiné obdobné dokumenty, zejména faktura nebo proformafaktura.
B 2 - V případě přepravy z území České republiky na území ostatních členských států Evropské unie doklad o nabytí stanoveného výrobku nebo povolení výrobce k přepravě.
B 3 - International Import Certificate/Mezinárodní dovozní certifikát (I.I.C.) nebo End User Certificate/Certifikát konečného uživatele (E.U.C.) nebo jiný obdobný dokument v případě přepravy z území České republiky na území ostatních členských států Evropské unie.


Příloha č. 2
Seznam stanovených výrobků, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů [podle § 1 odst. 1 písm. b) zákona]

+---------+---------------+---------------------------------------+----------+------------+------------+
| Pořadí | Číslo | Název stanoveného výrobku | Měrná | Doklad | Doklad |
| položky | podpoložky | | jednotka | podle § 2 | podle § 2 |
| | nebo položky | | | odst. 3 | odst. 3 |
| | kombinované | | | písm. a) | písm. c) |
| | nomenklatury | | | zákona | zákona |
| | společného | | | | |
| | celního | | | | |
| | sazebníku | | | | |
+---------+---------------+---------------------------------------+----------+------------+------------+
| 1. | 3601 00 00 | Prachové výmetné náplně - | Kg | A 3 a A 5 | B 1 |
| | | bezdýmný a černý prach 1) | | | |
+---------+---------------+---------------------------------------+----------+------------+------------+
| 2. | 9302 00 00 | Revolvery a pistole včetně zbraní | Ks | A 1, A 2, | B 1 |
| | | používajících náboje typu Flobert | | A 4 a A 5 | |
+---------+---------------+---------------------------------------+----------+------------+------------+
| 3. | 9303 | Dlouhé střelné zbraně s | Ks | A 1, A 2, | B 1 |
| | | drážkovaným a hladkým vývrtem | | A 4 a A 5 | |
| | | včetně zbraní používajících náboje | | | |
| | | typu Flobert a expanzní zbraně 2) | | | |
+---------+---------------+---------------------------------------+----------+------------+------------+
| 4. | 9303 nebo | Plynové a expanzní zbraně, jedná-li | Ks | A 1, A 2, | B 1 |
| | 9304 00 00 | se o nedovolené výrobní | | A 4 a A 5 | |
| | | provedení 3) | | | |
+---------+---------------+---------------------------------------+----------+------------+------------+
| 5. | 9305 | Hlavní části zbraní 4) nebo výrobků | Ks | A 1, A 2, | B 1 |
| | | čísla 9302 a 9303 celního sazebníku | | A 4 a A 5 | |
+---------+---------------+---------------------------------------+----------+------------+------------+
| 6. | 9306 | Střelivo a jeho části 5) do zbraní | Ks | A 1, A 4 | B 1 |
| | | uvedených v tomto seznamu | | a A 5 | |
+---------+---------------+---------------------------------------+----------+------------+------------+

Poznámky:
1) Ustanovení § 2a odst. 3 písm. f) zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 206/2015 Sb.
2) Ustanovení § 7 písm. f) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
3) Ustanovení § 4 písm. a) bod 5. zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
4) Ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.
5) Ustanovení § 2a odst. 3 písm. a) až e) zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 206/2015 Sb.

Vysvětlivky zkratek pro doklady:
Doklady podle § 2 odst. 3 písm. a) zákona:
A 1 - Rozhodnutí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva o zařazení typu zbraně nebo hlavních částí zbraní nebo typu střeliva do kategorie podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto rozhodnutí je vyžadováno pouze v pochybnostech.
A 2 - Rozhodnutí ve věci závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění, o zařazení výrobku mezi zbraně z hlediska celního sazebníku v případě nového druhu výrobku nebo nejednoznačnosti jeho zařazení, které není starší 3 let ode dne, kdy nabylo účinku. Předložení tohoto rozhodnutí je vyžadováno pouze v pochybnostech.
A 3 - Certifikát vydaný autorizovanou osobou podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto certifikátu je vyžadováno pouze v pochybnostech.
A 4 - Protokol o ověření zbraně (nebo certifikát o homologaci typu zbraně v případě, pokud nebude vystaven protokol o ověření zbraně) podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto dokumentu je vyžadováno pouze v pochybnostech.
A 5 - Ověřená kopie zbrojní licence ne starší 90 dnů, pokud se nejedná o zbraně kategorie D podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, nebo střelivo určené pro tyto zbraně.

Doklady podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona:
B 1 - Kupní smlouva nebo jiné obdobné dokumenty, zejména faktura nebo proformafaktura.


Příloha č. 3
Seznam dokladů vyžadovaných k povolení k vývozu určených výrobků

+-----+-------------------------------------------------+---------------+------------------+------------------+
| | Název 1) určeného výrobku ve smyslu | Kód KN 1) | Doklad | Doklad |
| | přílohy č. 1 přímo použitelného předpisu | | podle § 2 | podle § 2 |
| | Evropské unie upravujícího oblast | | odst. 3 | odst. 3 |
| | obchodování se střelnými zbraněmi a | | písm. a) zákona | písm. c) zákona |
| | střelivem | | | |
+-----+-------------------------------------------------+---------------+------------------+------------------+
| 1. | Krátké poloautomatické (samonabíjecí) nebo | ex 9302 00 00 | A 1, A 2, | B 1, B 2, |
| | opakovací střelné zbraně | | A 4 a A 5 | B 3 a B 4 |
+-----+-------------------------------------------------+---------------+------------------+------------------+
| 2. | Krátké jednoranové střelné zbraně pro střelivo | ex 9302 00 00 | A 1, A 2, | B 1, B 2, |
| | se středovým zápalem | | A 4 a A 5 | B 3 a B 4 |
+-----+-------------------------------------------------+---------------+------------------+------------------+
| 3. | Krátké jednoranové střelné zbraně pro střelivo | ex 9302 00 00 | A 1, A 2, | B 1, B 2, |
| | s okrajovým zápalem, jejichž celková délka je | | A 4 a A 5 | B 3 a B 4 |
| | menší než 280 mm | | | |
+-----+-------------------------------------------------+---------------+------------------+------------------+
| 4. | Dlouhé poloautomatické (samonabíjecí) | ex 9303 20 10 | A 1, A 2, | B 1, B 2, |
| | střelné zbraně, jejichž zásobník a nábojová | ex 9303 20 95 | A 4 a A 5 | B 3 a B 4 |
| | komora mohou dohromady pojmout více než | ex 9303 30 00 | | |
| | tři náboje | ex 9303 90 00 | | |
+-----+-------------------------------------------------+---------------+------------------+------------------+
| 5. | Dlouhé poloautomatické (samonabíjecí) | ex 9303 20 10 | A 1, A 2, | B 1, B 2, |
| | střelné zbraně, jejichž zásobník a nábojová | ex 9303 20 95 | A 4 a A 5 | B 3 a B 4 |
| | komora nemohou dohromady pojmout více | ex 9303 30 00 | | |
| | než tři náboje, jejichž podávací ústrojí je | ex 9303 90 00 | | |
| | odnímatelné nebo u nichž není zaručeno, že | | | |
| | nemohou být přeměněny běžnými nástroji na | | | |
| | zbraně, jejichž zásobník a nábojová komora | | | |
| | mohou dohromady pojmout více než tři | | | |
| | náboje | | | |
+-----+-------------------------------------------------+---------------+------------------+------------------+
| 6. | Dlouhé opakovací a poloautomatické | ex 9303 20 10 | A 1, A 2, | B 1, B 2, |
| | (samonabíjecí) střelné zbraně s hladkým | ex 9303 20 95 | A 4 a A 5 | B 3 a B 4 |
| | vývrtem hlavně, která nepřesahuje délku | | | |
| | 600 mm | | | |
+-----+-------------------------------------------------+---------------+------------------+------------------+
| 7. | Civilní poloautomatické (samonabíjecí) | ex 9302 00 00 | A 1, A 2, | B 1, B 2, |
| | střelné zbraně, které mají vzhled zbraní s | ex 9303 20 10 | A 4 a A 5 | B 3 a B 4 |
| | automatickým (samočinným) mechanismem | ex 9303 20 95 | | |
| | | ex 9303 30 00 | | |
| | | ex 9303 90 00 | | |
+-----+-------------------------------------------------+---------------+------------------+------------------+
| 8. | Dlouhé opakovači střelné zbraně jiné než | ex 9303 20 95 | A 1, A 2, | B 1, B 2, |
| | uvedené v bodě 6 | ex 9303 30 00 | A 4 a A 5 | B 3 a B 4 |
| | | ex 9303 90 00 | | |
+-----+-------------------------------------------------+---------------+------------------+------------------+
| 9. | Dlouhé jednoranové střelné zbraně s | ex 9303 30 00 | A 1, A 2, | B 1, B 2, |
| | drážkovým vývrtem hlavně | ex 9303 90 00 | A 4 a A 5 | B 3 a B 4 |
+-----+-------------------------------------------------+---------------+------------------+------------------+
| 10. | Poloautomatické (samonabíjecí) dlouhé | ex 9303 90 00 | A 1, A 2, | B 1, B 2, |
| | střelné zbraně jiné než uvedené v bodech | | A 4 a A 5 | B 3 a B 4 |
| | 4 až 7 | | | |
+-----+-------------------------------------------------+---------------+------------------+------------------+
| 11. | Krátké jednoranové střelné zbraně pro střelivo | ex 9302 00 00 | A 1, A 2, | B 1, B 2, |
| | s okrajovým zápalem, jejichž celková délka | | A 4 a A 5 | B 3 a B 4 |
| | není menší než 280 mm | | | |
+-----+-------------------------------------------------+---------------+------------------+------------------+
| 12. | Dlouhé jednoranové střelné zbraně s hladkým | 9303 10 00 | A 1, A 2, | B 1, B 2, |
| | vývrtem hlavně | ex 9303 20 10 | A 4 a A 5 | B 3 a B 4 |
| | | ex 9303 20 95 | | |
+-----+-------------------------------------------------+---------------+------------------+------------------+
| 13. | Součásti zvlášť zkonstruované pro střelnou | ex 9305 10 00 | A 1, A 2, | B 1, B 2, |
| | zbraň a nezbytné pro její funkci včetně | ex 9305 21 00 | A 4 a A 5 | B 3 a B 4 |
| | hlavně, rámu, pouzdra závěru, závěru nebo | ex 9305 29 00 | | |
| | nábojového válce revolveru, závorníku, | ex 9305 99 00 | | |
| | nosiče závorníku a jakéhokoli zařízení | | | |
| | zkonstruovaného nebo upraveného k utlumení | | | |
| | hluku výstřelu; | | | |
| | Hlavní části těchto střelných zbraní: | | | |
| | mechanismus závěru, nábojová komora | | | |
| | (vložná) a hlaveň střelné zbraně se, jako | | | |
| | oddělené předměty, zahrnují do kategorie těch | | | |
| | střelných zbraní, kterých jsou nebo mají být | | | |
| | součástí | | | |
+-----+-------------------------------------------------+---------------+------------------+------------------+
| 14. | Střelivo: kompletní náboj nebo jeho | ex 3601 00 00 | A 1, A 2, | B 1, B 2, |
| | komponenty, jako jsou nábojnice, zápalky | ex 3603 00 90 | A 4 a A 5 | B 3 a B 4 |
| | nebo střely, které se používají ve střelných | ex 9306 21 00 | | |
| | zbraních, které podléhají ověřování podle | ex 9306 29 00 | | |
| | jiného právního předpisu 2); | ex 9306 30 10 | | |
| | | | | |
| | Výmetné náplně, které podléhají ověřování | ex 9306 30 90 | A 3 a A 5 | B 1, B 2, |
| | podle jiného právního předpisu 2) | ex 9306 90 90 | | B 3 a B 4 |
+-----+-------------------------------------------------+---------------+------------------+------------------+
| 15. | Sbírky střelných zbraní a sběratelské kusy | ex 9705 00 00 | A 1, A 2, | B 1, B 2, |
| | střelných zbraní historické hodnoty 3); | | A 4 a A 5 | B 3 a B 4 |
| | | | | |
| | Starožitné střelné zbraně starší 100 let 3) | ex 9706 00 00 | A 1, A 2, | B 1, B 2, |
| | | | A 4 a A 5 | B 3 a B 4 |
+-----+-------------------------------------------------+---------------+------------------+------------------+

Poznámky:
1) Název určeného výrobku a Kód KN jsou uvedeny informativně - uplatní se název určeného výrobku a KN podle přílohy č. 1 přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem.
2) Druhy střeliva a jeho částí, které podléhají ověřování podle § 2a odst. 3 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 206/2015 Sb.
3) Mimo historických zbraní podle § 7 písm. a) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, na které se při jejich vývozu mimo území Evropské unie v souladu s článkem 3 písm. f) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího oblast obchodování se střelnými zbraněmi a střelivem povolení k vývozu nevyžaduje.

Vysvětlivky zkratek pro doklady:
Doklady podle § 2 odst. 3 písm. a) zákona:
A 1 - Rozhodnutí Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva o zařazení typu zbraně nebo hlavních částí zbraní nebo typu střeliva do kategorie podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto rozhodnutí je vyžadováno pouze v pochybnostech.
A 2 - Rozhodnutí ve věci závazné informace o sazebním zařazení zboží vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, v platném znění, o zařazení výrobku mezi zbraně z hlediska celního sazebníku v případě nového druhu výrobku nebo nejednoznačnosti jeho zařazení, které není starší 3 let ode dne, kdy nabylo účinku. Předložení tohoto rozhodnutí je vyžadováno pouze v pochybnostech.
A 3 - Certifikát vydaný autorizovanou osobou podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto certifikátu je vyžadováno pouze v pochybnostech.
A 4 - Protokol o ověření zbraně (nebo certifikát o homologaci typu zbraně v případě, pokud nebude vystaven protokol o ověření zbraně) podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů. Předložení tohoto dokumentu je vyžadováno pouze v pochybnostech.
A 5 - Ověřená kopie zbrojní licence ne starší 90 dnů.

Doklady podle § 2 odst. 3 písm. c) zákona:
B 1 - Kupní smlouva nebo jiné obdobné dokumenty, zejména faktura nebo proformafaktura.
B 2 - Doklad o nabytí určeného výrobku nebo povolení výrobce k vývozu.
B 3 - International Import Certificate/Mezinárodní dovozní certifikát (I.I.C.) nebo End User Certificate/Certifikát konečného uživatele (E.U.C.) nebo jiný obdobný dokument.
B 4 - Dovozní licence nebo dovozní povolení vydané dovážející třetí zemí.".


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2020.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Místopředseda vlády,
ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
****************************************************************

Informace

Datum vydáni 18.03.2020
Autor Vláda
Účinný od 01.04.2020
Účinný do bez omezení
Typ Nařízení vlády
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2020
Zdroj částka 39/2020

Obsah

Žádne výsledky
Čl. I
Čl. II - Účinnost
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP