Právní prostor
Účinné znění ( 24.4.2020 - bez omezení )

185/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu

Účinné znění ( 24.4.2020 - bez omezení )
Datum vydáni 24.04.2020
Autor Parlament
Účinný od 24.04.2020
Účinný do bez omezení
Typ Zákon
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2020
Zdroj částka 69/2020

185/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 16. dubna 2020
o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchuParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje některá opatření v oblasti cestovního ruchu v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2.


§ 2

Působnost

Tento zákon se použije na zájezdy 1) s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020.

------------------------------------------------------------------
1) § 1b zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 111/2018 Sb.


§ 3

Ochranná doba

(1) Ochranná doba je doba, o kterou se odkládá vrácení plateb uhrazených zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd, jestliže tento peněžitý dluh vznikl pořadateli zájezdu (dále jen "pořadatel") v důsledku odstoupení od smlouvy o zájezdu podle § 2535 nebo § 2536 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.

(2) Ochranná doba počíná běžet dnem doručení poukazu na zájezd 2) zákazníkovi a končí dnem 31. srpna 2021, neskončí-li podle tohoto zákona dříve.

(3) Je-li zákazníkem osoba, která je ke dni doručení oznámení pořadatele o využití ochranné doby držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením 3), osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, osoba těhotná, osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, osoba starší 65 let nebo osamělý rodič 4) pečující o nezaopatřené dítě 5), ochranná doba končí oznámením zákazníka o odmítnutí poukazu na zájezd. Ochranná doba končí oznámením zákazníka o odmítnutí poukazu na zájezd dále v případě zaměstnance, který ke dni doručení oznámení pořadatele o využití ochranné doby nemohl po dobu nejméně 30 dnů konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele podle § 208 a 209 zákoníku práce. Ochranná doba končí oznámením zákazníka o odmítnutí poukazu na zájezd také v případě škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení 6).

------------------------------------------------------------------
2) § 4a zákona č. 159/1999 Sb., ve znění zákona č. 341/2015 Sb.
3) § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 7 odst. 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 11 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění zákona č. 366/2011 Sb.
6) Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Poukaz na zájezd


§ 4

(1) Rozhodne-li se pořadatel využít ochrannou dobu, oznámí to písemně zákazníkovi a vystaví mu poukaz na zájezd nejméně v hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd.

(2) Poukaz na zájezd je platný po dobu trvání ochranné doby.

(3) Poukaz na zájezd obsahuje zejména
a) peněžní částku odpovídající hodnotě veškerých plateb uhrazených zákazníkem za zájezd,
b) obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení pořadatele, jeho identifikační číslo osoby a adresu sídla a
c) datum začátku a konce platnosti poukazu na zájezd.

(4) Pořadatel předá zákazníkovi poukaz na zájezd v listinné podobě; v elektronické podobě je možné poukaz na zájezd zákazníkovi předat, jestliže byla původní smlouva o zájezdu uzavřena prostředky komunikace na dálku nebo s tím zákazník vyslovil souhlas.

(5) Poukaz na zájezd musí být zajištěn pro případ úpadku pořadatele podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.


§ 5

Zákazník, u něhož jsou splněny podmínky podle § 3 odst. 3, může odmítnout poukaz na zájezd oznámením pořadateli. Zákazník je současně povinen pořadateli vrátit vydaný poukaz na zájezd.


§ 6

(1) Po dobu trvání ochranné doby na žádost zákazníka pořadatel nabídne zákazníkovi náhradní zájezd, stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána v původní smlouvě o zájezdu.

(2) Je-li navrhovaný náhradní zájezd stejné jakosti, nesmí pořadatel požadovat od zákazníka nad rámec poukazu na zájezd doplacení případného rozdílu v ceně oproti původní smlouvě o zájezdu. Je-li navrhovaný náhradní zájezd vyšší jakosti, je zákazník povinen zaplatit rozdíl v ceně jen tehdy, jestliže pořadatel zákazníkovi nabídl současně také zájezd stejné jakosti a zákazník této nabídky nevyužil.

(3) Ochranná doba končí, jestliže pořadatel nenabídl zákazníkovi náhradní zájezd do 30 dnů ode dne, kdy zákazník požádal pořadatele o nabídku náhradního zájezdu.

(4) Peněžitý dluh pořadatele, jehož plnění bylo odloženo po dobu trvání ochranné doby, se považuje za splněný využitím poukazu na zájezd k úhradě ceny náhradního zájezdu, která není nižší než peněžní částka podle § 4 odst. 3 písm. a).

(5) V případě, že zákazník nepožádá pořadatele o náhradní zájezd nebo nevyužije nabídky pořadatele k uzavření smlouvy o zájezdu, vrátí pořadatel zákazníkovi veškeré uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby.


§ 7

Odstupné

(1) Zanikla-li smlouva o zájezdu podle § 2533 občanského zákoníku a bylo zaplaceno odstupné, vydá pořadatel zákazníkovi na jeho žádost poukaz na zájezd v hodnotě nejméně 10 % zaplaceného odstupného, a to do 14 dnů ode dne, kdy zákazník požádal pořadatele o vydání poukazu na zájezd.

(2) O vydání poukazu na zájezd podle odstavce 1 může zákazník požádat do 3 měsíců ode dne zániku smlouvy o zájezdu podle odstavce 1.

(3) Doba platnosti poukazu na zájezd vydaného podle odstavce 1 je nejméně 12 měsíců ode dne jeho vydání.

(4) Poukaz na zájezd vydaný podle odstavce 1 obsahuje zejména
a) peněžní částku odpovídající hodnotě odstupného,
b) obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení pořadatele, jeho identifikační číslo osoby a adresu sídla a
c) datum začátku a konce platnosti poukazu na zájezd.

(5) Na poukaz na zájezd vydaný podle odstavce 1 se ustanovení § 36 nepoužijí, s výjimkou § 4 odst. 4 a 5.


§ 8

Pořadatel zájezdu jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem písemně poučí zákazníka o jeho právech podle tohoto zákona. Učiní tak nejpozději při vystavení poukazu na zájezd či zániku smlouvy podle § 2533 občanského zákoníku.


§ 9

Společné ustanovení

K ujednáním, která omezují nebo vylučují zvláštní práva stanovená tímto zákonem k ochraně zákazníka, se nepřihlíží.


§ 10

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. +)

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

--------------------
+) 24. 4. 2020

------------------------------------------------------------------
Pozn. autora: Tento dokument pojednává o problematice související s pandemií koronaviru, resp. onemocnění COVID-19 způsobované koronavirem SARS-CoV-2 (též známý jako coronavirus 2019-nCoV, SARS-CoV2 nebo wuchanský koronavirus).
****************************************************************

Informace

Datum vydáni 24.04.2020
Autor Parlament
Účinný od 24.04.2020
Účinný do bez omezení
Typ Zákon
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2020
Zdroj částka 69/2020

Obsah

Žádne výsledky
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Působnost
§ 3 - Ochranná doba
Poukaz na zájezd
§ 4
§ 5
§ 6
§ 7 - Odstupné
§ 8
§ 9 - Společné ustanovení
§ 10 - Účinnost
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP