Právní prostor
Účinné znění ( 23.10.2020 - bez omezení )

423/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

Účinné znění ( 23.10.2020 - bez omezení )
Datum vydáni 22.10.2020
Autor Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Účinný od 23.10.2020
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2020
Zdroj částka 170/2020

423/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 16. října 2020,
kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školstvíMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):


ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o vyšším odborném vzdělávání


Čl. I

V § 14 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Za dobu, kdy škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, se školné nevrací.“.


ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o předškolním vzdělávání


Čl. II

V § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb., vyhlášky č. 280/2016 Sb. a vyhlášky č. 151/2018 Sb., se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Obdobně podle věty první postupuje ředitel školy v případě přerušení nebo omezení provozu mateřské školy podle jiného právního předpisu; pokud ředitel školy zná délku přerušení nebo omezení provozu mateřské školy v příslušném měsíci, neprodleně o výši úplaty vhodným způsobem informuje zákonné zástupce.“.


ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách


Čl. III

V § 3 vyhlášky č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Za dobu, kdy jazyková škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.“.


ČÁST ČTVRTÁ
Změna vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání


Čl. IV

V § 8 odst. 3 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, se za větu první vkládá věta „Za dobu, kdy škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.“.


ČÁST PÁTÁ
Změna vyhlášky o zájmovém vzdělávání


Čl. V

V § 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 279/2012 Sb., se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

„(5) Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.

(6) Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz klubu nebo střediska po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi sníží poměrně k omezení nebo přerušení jeho vzdělávání. Úplata se nesnižuje, pokud klub nebo středisko umožní nahradit vzdělávání jiným způsobem nebo v jiném termínu ve stejném školním roce.“.


ČÁST ŠESTÁ
Účinnost


Čl. VI

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení +).

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.

--------------------
+) 23. 10. 2020
******************************************************************

Informace

Datum vydáni 22.10.2020
Autor Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Účinný od 23.10.2020
Účinný do bez omezení
Typ Vyhláška
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2020
Zdroj částka 170/2020

Obsah

Žádne výsledky
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky o vyšším odborném vzdělávání
Čl. I
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o předškolním vzdělávání
Čl. II
ČÁST TŘETÍ - Změna vyhlášky o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
Čl. III
ČÁST ČTVRTÁ - Změna vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání
Čl. IV
ČÁST PÁTÁ - Změna vyhlášky o zájmovém vzdělávání
Čl. V
ČÁST ŠESTÁ - Účinnost
Čl. VI
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP