Právní prostor
Neúčinné znění ( 30.10.2020 - 31.1.2021 )

437/2020 Sb. Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

Neúčinné znění ( 30.10.2020 - 31.1.2021 )
Datum vydáni 30.10.2020
Autor Parlament
Účinný od 30.10.2020
Účinný do 31.01.2021
Typ Zákon
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2020
Zdroj částka 179/2020

437/2020 Sb.
ZÁKON
ze dne 29. října 2020
o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemiiParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti státních sociálních dávek 1).

------------------------------------------------------------------
1) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.


§ 2

Úprava některých podmínek nároku na přídavek na dítě a jeho výplatu

(1) Pro nárok na výplatu přídavku na dítě pro období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020, jde-li o přídavek na dítě vyplácený k 30. září 2020, a pro stanovení jeho výše se vychází z příjmů a dalších skutečností rozhodných pro nárok na přídavek na dítě, ze kterých byla určena výše přídavku na dítě vypláceného ke dni 30. září 2020, není-li dále stanoveno jinak. Ustanovení vět druhé až čtvrté § 51 odst. 1 a 2 zákona o státní sociální podpoře se nepoužijí.

(2) Pokud byly pro nárok na přídavek na dítě vyplácený k 30. září 2020, jeho výplatu a stanovení jeho výše do dne účinnosti tohoto zákona Úřadu práce České republiky - krajským pobočkám a pobočce pro hlavní město Prahu (dále jen "krajská pobočka Úřadu práce") doloženy skutečnosti rozhodné pro nárok na přídavek na dítě a jeho výši pro období čtvrtého kalendářního čtvrtletí roku 2020, vychází se při stanovení nároku a výše přídavku na dítě z těchto skutečností; ustanovení odstavce 1 se nepoužije.

(3) Pro období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020 se ustanovení § 61 odst. 1 a 3 zákona o státní sociální podpoře nepoužijí; to neplatí, postupuje-li se podle odstavce 2 nebo je-li podána v tomto období nová žádost o přídavek na dítě.


§ 3

Úprava některých podmínek nároku na příspěvek na bydlení a na jeho výplatu

(1) Pro nárok na výplatu příspěvku na bydlení pro období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020, jde-li o příspěvek na bydlení vyplácený k 30. září 2020, a pro stanovení jeho výše se vychází z příjmů a dalších skutečností rozhodných pro nárok na příspěvek na bydlení, ze kterých byla určena výše příspěvku na bydlení vypláceného ke dni 30. září 2020, není-li dále stanoveno jinak. Ustanovení vět třetí až šesté § 51 odst. 5 zákona o státní sociální podpoře se nepoužijí.

(2) Pokud byly do dne účinnosti tohoto zákona krajské pobočce Úřadu práce doloženy skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek na bydlení a jeho výši pro období čtvrtého kalendářního čtvrtletí roku 2020, vychází se při stanovení nároku a výše příspěvku na bydlení z těchto skutečností; ustanovení odstavce 1 se nepoužije.

(3) Pro období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020 se ustanovení § 61 odst. 1 a 3 zákona o státní sociální podpoře nepoužijí; to neplatí, postupuje-li se podle odstavce 2 nebo je-li podána v tomto období žádost o příspěvek na bydlení.


§ 4

Úprava podmínek nároku na zvýšení příspěvku na péči

Pro nárok na zvýšení příspěvku na péči pro období od 1. října 2020 do 31. prosince 2020, jde-li o zvýšení příspěvku na péči vyplácené k 30. září 2020, se vychází z příjmů a dalších skutečností rozhodných pro nárok na zvýšení příspěvku na péči, ze kterých bylo přiznáno zvýšení příspěvku na péči vyplácené ke dni 30. září 2020. Ustanovení § 12 odst. 4 a § 21 odst. 2 písm. a), c) a e) zákona o sociálních službách se nepoužijí.


§ 5

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení +).

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

--------------------
+) 30. 10. 2020
******************************************************************

Informace

Datum vydáni 30.10.2020
Autor Parlament
Účinný od 30.10.2020
Účinný do 31.01.2021
Typ Zákon
Zdroj Sbírka zákonů
Ročník 2020
Zdroj částka 179/2020

Obsah

Žádne výsledky
§ 1
§ 2 - Úprava některých podmínek nároku na přídavek na dítě a jeho výplatu
§ 2a - Úprava nároku na přídavek na dítě ve zvýšené výměře
§ 3 - Úprava některých podmínek nároku na příspěvek na bydlení a na jeho výplatu
§ 4 - Úprava podmínek nároku na zvýšení příspěvku na péči
§ 4a - Úprava nároku na dávky státní sociální podpory a zvýšení příspěvku na péči v době epidemie
§ 4b - Úprava nároků v souvislosti s náhradou za vykonání pracovní povinnosti
§ 5 - Účinnost
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP