Právní prostor

Usnesení - Údaj o předmětu podnikání podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku

Datum vydáni 26.11.2010
Soud Vrchní soud
Město Praha
Typ Usnesení
Zdroj Vrchní soud
Spisová značka | číslo jednací 7 Cmo 66/2010 | 7 Cmo 66/2010-599

USNESENÍ
Vrchního soudu v Praze
ze dne 26. 11. 2010
Údaj o předmětu podnikání podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku


sp. zn./č. j.:
7 Cmo 66/2010-599

Související legislativa ČR:
§ 35 písm. b), § 37 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.


Právní věta:

Údaj o předmětu podnikání podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku by měl třetím osobám poskytovat informace o skutečné povaze předmětu podnikání toho kterého podnikatele a nikoli dublovat údaje v živnostenském rejstříku.

ATLAS consulting spol. s r.o.Vrchní soud v Praze rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Jaroslavy Vlčkové a soudců JUDr. Josefa Holejšovského a JUDr. Jany Součkové v právní věci navrhovatelky CETELEM ČR a.s. se sídlem Praha 5, Karla Engliše 5/3208, PSČ 150 00, identifikační číslo 25085689, zast. Mgr. Michaelou Fuchsovou, advokátkou se sídlem Praha 5, Karla Engliše 5/3208, PSČ 150 00, o zápis změn do obchodního rejstříku, k odvolání navrhovatelky proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. ledna 2010, č.j. F 3637/2010/B 4331 - 586, takto:

Usnesení soudu prvního stupně se mění tak, že v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B vložce číslo 4331 se vymazává:

Předmět podnikání :
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona se zapisuje:

Předmět podnikání :
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

- poskytování úvěrů a půjček nebankovními subjekty

- vydávání úvěrových karet

- vymáhání pohledávek pro třetí osoby mimosoudní cestou

- operace směřující k řešení platební neschopnosti

- odkup pohledávek

- postoupení pohledávek
Zpracování dat, služby databank, správa sítí
Zprostředkování obchodu a služeb
Pronájem a půjčování věcí movitých

- pronájem s následnou koupí najaté věci

- finanční leasing

- operativní leasing

- pronájem a půjčování kancelářského vybavení a techniky
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.


Odůvodnění:

Návrhem došlým soudu dne 12. ledna 2010 se shora uvedená společnost domáhala zápisu předmětu podnikání do obchodního rejstříku ve shora uvedeném znění s odůvodněním, že takový předmět podnikání konkrétně a věrně charakterizuje její podnikatelskou činnost a zároveň je v souladu s předmětem podnikání ve stanovách, nikoli vágní označení volné živnosti "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona".

Městský soud v Praze v záhlaví označeným usnesením ze dne 18. ledna 2010 návrh zamítl s odůvodněním, že "vzhledem k novele živnostenského zákona k 1.7.2008 č. 300/2008 Sb. došlo ke sloučení některých živností pod předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Původní živnosti jsou uvedeny pouze jako obory činností. Dle § 35 odst. b) obch. zák. se do obchodního rejstříku zapisuje předmět podnikání (činnosti), obory činností se do obchodního rejstříku nezapisují."

Proti tomuto usnesení podala navrhovatelka odvolání, ve kterém navrhla rozhodnutí soudu prvního stupně změnit a návrhu na změnu zápisu předmětu podnikání do obchodního rejstříku vyhovět. S podrobnou argumentací a odkazem na právní úpravu a komentářovou literaturu setrvala na požadavku zápisu svého předmětu podnikání do obchodního rejstříku ve znění korespondujícím jejím stanovám a doloženým platným živnostenským oprávněním.

Vrchní soud v Praze jako soud přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně a dospěl k závěru, že odvolání je plně důvodné.

Podle § 35 písm. b) obch. zák. se do obchodního rejstříku zapisuje předmět podnikání (předmět činnosti).

Podle § 37 odst. 1 obch. zák. navrhovatel zápisu do obchodního rejstříku doloží, že mu nejpozději dnem zápisu vznikne živnostenské či jiné oprávnění k činnosti, která má být jako předmět podnikání (činnosti) do obchodního rejstříku zapsána.

Z citovaných zákonných ustanovení vyplývá, že podnikatel (§ 2 odst. 1 písm. a/ obch. zák.) je povinen k zápisu předmětu podnikání nebo předmětu činnosti (§ 56 odst. 1 obch. zák.) do obchodního rejstříku doložit, že mu nejpozději dnem zápisu vznikne živnostenské či jiné podnikatelské oprávnění. Ani z citované zákonné úpravy ani z dikce zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, včetně novely provedené zákonem č. 130/2008 Sb. (nikoli, jak nesprávně uvedl soud prvního stupně "300/2008 Sb.), účinné od 1. července 2008, nevyplývá, že by údaj o předmětu podnikání navrhovatelky coby akciové společnosti zapsaný v obchodním rejstříku měl být totožný s označením živnostenského oprávnění. V posuzovaném případě tedy "otrocky" korespondovat s názvem jediné shora uvedené volné živnosti, která zahrnuje osmdesát rozličných činností, kromě shora uvedených převážně finančních služeb dále také např. chov zvířat a jejich výcvik, úpravu nerostů, dobývání rašeliny a bahna, pěstitelské pálení, umělecko-řemeslné zpracování kovů, výrobu strojů a zařízení, stavbu a výrobu plavidel, výrobu drážních hnacích vozidel, výrobu, vývoj, projektování, zkoušky, instalace letadel, provozování vodovodů a kanalizací, zastavárenskou činnost, provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti, přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, fotografické služby, praní pro domácnost, poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu, a další. Totožnost zápisu předmětu podnikání v obchodním rejstříku s aktuálním označením živnostenského oprávnění, resp. názvem živnosti, nelze dovodit ani z povahy věci samé, i s přihlédnutím na pernamentní novelizace právních předpisů týkající se živnostenského podnikání (jak uvádí důvodová zpráva ke zmiňované novele č. 103/2008 Sb. právě zákon o živnostenském podnikání byl k 1. červenci 2008 více než 100x novelizován). Lze naopak plně souhlasit s odvolatelkou, že údaj o předmětu podnikání podnikatele zapsaného v obchodním rejstříku, by měl třetím osobám, veřejnosti poskytovat informace o skutečné povaze předmětu podnikání toho kterého podnikatele a který je vymezen jeho zakladatelskými dokumenty (stanovami, společenskou smlouvou, zakladatelskou listinou), jež jsou výrazem vůle zakladatelů, resp. společníků, nikoli dublovat údaje v živnostenském rejstříku. Samotným zavedením jedné volné živnosti a její kodifikace v příloze č. 4 zákona o živnostenském podnikání nevznikla povinnost ani podnikatelům již v obchodním rejstříku zapsaným ani rejstříkovému soudu provést změnu zápisu předmětu podnikání v obchodním rejstříku (čl. II. přechodných ustanovení zákona č. 130/2008 Sb.). Rejstříkový soud u navrhovatelky pochybil již tím, když bez dalšího - aniž byly splněny podmínky dle § 200b odst. 1 o.s.ř. nebo § 200da odst. 3 o.s.ř. - provedl 17. března 2009 změnu zápisu jejího předmětu podnikání v obchodním rejstříku tak, že namísto dosavadního (shora uvedeného) znění předmětu podnikání, který vymazal, zapsal jediný předmět podnikání, a to "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona"; z obsahu rejstříkového spisu není patrné, že by o tom akciovou společnost vyrozuměl postupem dle § 200dc odst. 1 o.s.ř.

Z obsahu rejstříkového spisu sp. zn. B 4331 se podává, že navrhovatelka k návrhu na opětovný zápis předmětu podnikání ve znění korespondujícím stanovám (§ 173 odst. 1 písm. b/ obch. zák.) coby zakladatelskému dokumentu (§ 38i odst. 1 písm. a/ obch. zák.), doložila výpisem z živnostenského rejstříku ze dne 7. prosince 2009 oprávnění k výkonu všech shora uvedených činností (§ 37 odst. 2 obch. zák.). Z předloženého výpisu ze živnostenského rejstříku dále mj. vyplývá, že k jejich výkonu byla oprávněna s účinností od 23. října 1996. Odvolací soud uzavírá, že z řečených listin vyplývají ve smyslu ustanovení § 200da odst. 1 o.s.ř. údaje, které se do obchodního rejstříku u akciové společnosti zapisují. Proto napadené zamítavé usnesení soudu prvního stupně podle ustanovení § 220 odst. 1 o.s.ř. změnil tak, jak shora uvedeno.

Vzhledem k tomu, že navrhovatelka byla jediným účastníkem řízení před soudy obou stupňů, nepřichází v úvahu rozhodovat o náhradě nákladů řízení, když navíc dle § 146 odst. 1 písm. a) o.s.ř. účastníci řízení, které může být zahájeno i bez návrhu, mezi které spadá i rejstříkové řízení, nemají právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze.
******************************************************************

Informace

Datum vydáni 26.11.2010
Soud Vrchní soud
Město Praha
Typ Usnesení
Zdroj Vrchní soud
Spisová značka | číslo jednací 7 Cmo 66/2010 | 7 Cmo 66/2010-599

Obsah

Žádne výsledky
Odůvodnění:
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP