Právní prostor

6/2002 Sb. Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)

Novelizační dokumenty

Změny k 1. července 2017

  • 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP