Právní prostor

40/1964 Sb. Občanský zákoník

Novelizační dokumenty

Změny k 1. listopadu 2011

 • 132/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Změny k 1. ledna 2007

 • 264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce

Změny k 31. března 2006

 • 107/2006 Sb. Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Změny k 8. března 2006

 • 56/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Změny k 1. ledna 2003

 • 125/2002 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
 • 136/2002 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • 320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

Změny k 1. ledna 2002

 • 317/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů

Změny k 1. ledna 2001

 • 367/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Změny k 1. října 2000

 • 159/1999 Sb. Zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
 • 227/2000 Sb. Zákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

Změny k 1. června 1996

 • 94/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Změny k 1. října 1995

 • 118/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře

Změny k 1. ledna 1992

 • 509/1991 Sb. Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP