Právní prostor

141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Novelizační dokumenty k článku

bez počátku

  • Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES ( Úř. věst. L 396 ze dne 30.12.2006, s. 1 ; opravené znění v Úř. věst. L 136 ze dne 29.5.2007, s. 3 )
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP