Právní prostor

513/1991 Sb. Obchodní zákoník

Novelizační dokumenty

Změny k 1. ledna 2005

  • 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
  • 554/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP